सखी री बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है – भजन

सखी री बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है सखी री बरसाने में आज, लाडली प्यार लुटाती है, प्यार लुटाती है सखी री, प्यार लुटाती है, गुणों की बात ना पूछो, अवगुणो पे रीझ जाती है, सखी री बरसाने में आज, लाडली प्यार लुटाती है। ना जाने क्या भरा जादू, है इनके नैन कमलों में, … Read more

Shri Venu Gopala Ashtakam

|| Venu Gopala Ashtakam || Kalita kanaka chelam Khandita patkuchelam Galadhruta vanamalam Garvitaratikalam | Kalimalaharashilam Kantidhutendraneelam Vinamadavanasheelam Venu Gopalamide || Vraja yuvati vilolam Vandanandlolam Karadhruta gurushailam Kanjagarbhadipalam | Abhimata phaladanam Shreejitamartyasalam Vinamadavanasheelam Venu Gopalamide || Ghanatarakarunashri Kalpavallyaalavalam Kalashajaladhikanya Kodakashreekapolam | Plushitavinatalok Anantadushkarmatoolam Vinamadavanasheelam Yenu Gopalamide || Shubhadasugunajalam Surilokanukoolam Ditijatatikaralam Divyadaarayitelam | Mridumadhuravachah Shree dooritashreerasalam Vinamadavanasheelam … Read more

Shri Saraswatyashtottarashata Namastotram

|| Namastotram || Saraswati Mahabhadra Mahamaya Varaprada | Shriprada Padmanilaya Padmakshi Padmavaktriga || Shivaanuja Pustakahasta Jnanamudra Rama Cha Vai | Kamarupa Mahavidya Mahapatakanaśhini || Mahaśraya Malini Cha Mahabhoga Mahabhuja | Mahabhaga Mahotsaha Divyanga Suravandita || Mahakali Mahapasha Mahakara Mahankusha | Sita Cha Vimala Vishwa Vidyunmala Cha Vaishnavi || Chandrika Chandralekha Vibhushita Cha Mahaphala | Savitri … Read more

Shri Bal Mukundashtakam

|| Bal Mukundashtakam || Karaaravindena Padaaravindam Mukhaaravinde Viniveshayantam Vatasya patrasya Pute shayaanam Balam Mukundam Manasa smaraami Samhritya lokaan Vatapatramadhye Shayaanam aadyant Aviheenaroopam Sarveshwaram Sarvahitaavataram Balam Mukundam Manasa smaraami Indeevarashyam Alakomalaangam Indraadidevaar Chitapaadapadmam Santaanakalpad Rumamaashritaanaam Balam Mukundam Manasa smaraami Lambaalam lambi Tahaarayashtim Shringaaraleela Amkitadantapanktim Bimbaadharam chaaru Vishaala netram Balam Mukundam Manasa smaraami Shikyedharaaya Adyapayodadheeni Bahirgataayaam Vrajanaayikaayaam … Read more

Shri Ardhanaareeshwara Ashtakam

|| Ashtakam || Chaampeya Gauraardha- Sharira-kaayai Karpura Gauraardha- Sharira-kaaya | Dhammilla-kaayai Cha Jataadharaaya Namah Shivaaya cha Namah Shivaaya || Kastoorikaakumkuma- charchitaaya Chitaaraja-punja Vicharchitaaya | Krita-smaraaya Vikrita-smaraaya Namah Shivaaya cha Namah Shivaaya || Jhanat-kvanat-kankana- Nupuraaya Paadaabja-raajat- Phani-nupuraaya | Hemaangadaaya Bhujangaangadaaya Namah Shivaaya cha Namah Shivaaya || Vishaala-neelotpala- Locanaaya Vikaasi-pankera-ha- Locanaaya | Samekshanaaya Vishamekshanaaya Namah Shivaaya cha … Read more

Shri Uma Maheshwara Stotram

|| Stotram || Namah Shivaabhyaam Navayauvanaabhyaam Parasparaashlishtavapur- Dharaabhyaam | Nagendrakanyaavrisha- Ketanaabhyaam Namo Namah Shankara- Parvatiabhyaam || Namah Shivaabhyaam Sarasotsavaabhyaam Namaskrutaabhishta Varapraadaabhyaam | Naaraayana-naarchita- Paadukaabhyaam Namo Namah Shankara- Parvatiabhyaam || Namah Shivaabhyaam Vrishavaahanaabhyaam Virinchivishnuvindra- Supoojitabhyaam | Vibhootipateer Avilepanaabhyaam Namo Namah Shankara- Parvatiabhyaam || Namah Shivaabhyaam Jagadeeshvaraabhyaam Jagatpatibhyaam Jayavigrahaabhyaam | Jambhaarimukhyai Rabhivanditaabhyaam Namo Namah Shankara- Parvatiabhyaam || … Read more

Shri Ardha Naariishvara Stotram

|| Stotram || Chaampeya-Gauraardha- Shariira-kaayai Karpura-Gauraardha- Shariira-kaaya | Dhammillakaayai cha Jataadharaaya Namah Shivaaya cha Namah Shivaaya || Kastoorikaakumkuma Chaarchitaaya Chitaaraja-punja Vicharchitaaya | Kritasmaraaya Vikritasmaraaya Namah Shivaaya cha Namah Shivaaya || Jhanatkvanatkan Kananuuraaya Paadabja-raajat- Phaninuuraaya | Hemaangadaaya Bhujagaangadaaya Namah Shivaaya cha Namah Shivaaya || Vishaalaniilotpala- Lochanaaya Vikaasipankerauha- Lochanaaya | Samekshanaaya Vishamekshanaaya Namah Shivaaya cha Namah Shivaaya … Read more

Shri Ganga Stotram

|| Stotram || Devi! Sureshvari! Bhagavati! Gange tribhuvanataarini Taralatarange | Shankara mauli viharini Vimale mama Matirastam tava Padakamale || Bhageerathisukhadayini Maatastava Jalamahimaa nigame Khyaatah | Naaham jaane tava Mahimaanam Paahi kripaamayi Maamajnanam || Haripadapadya Tarangini Gange Himavidhumukta Adhavalatarange | Doorikuru mama Dushkritibharam Kuru kripayaa Bhavasaagaraparam || Tava jalamamalam Yena nipeetam Paramapadam khalu Tena griheetam | … Read more

Shri Lakshmi Nrisimha Karavalambam Stotram

|| Stotram || Shrimatpayonidhiniketana Chakrapane Bhogindrabhogamanirajita Punyamoorte | Yogishashaashvata sharanya Bhavabdhipota Lakshmi Nrisimha mama Dehi karavalambam || Brahmendrardrama Rudarkakiritakoti Sanghattitamghri Kamalamalakantikant | Lakshmeelastkucha Saroruharajahamsa Lakshmi Nrisimha mama Dehi karavalambam || Sansaradavadahana Karabheekaroru Jwalaavaleebhira Tidagdhatanooruhasya | Tvatpadapadmasar Seeruhamagatasya Lakshmi Nrisimha mama Dehi karavalambam || Sansarajaalapatitatasya Jagannivaasa Sarvendriyaartha badishaagra Jhashopamasya | Protkampitaprachura Talukamastakasya Lakshmi Nrisimha mama Dehi karavalambam … Read more

Shatru Sanharakam Shri Aik Dant Stotram

॥ Shri Aik Dant Stotram ॥ || Sanatkumar Uvacha || Shrunu Shambhvadayo Deva Madasuravinashane । Upayam Kathayishyami Tatkurudhvam Munishvarah ॥ Ganesham Pujayadhvam Vai Yuyam Sarve Samavritah । Sa Bahyantarasanstho Vai Hanishyati Madasuram ॥ Sanatkumaravakyam Tachhrutva Devarshisattamah । Uchustam Pranipatya’dau Bhaktinamratmakandharah ॥ || Devarshaya Uvacha || Kenopayena Devesham Ganesham Munisattamam । Pujayamo Visheshena Tam Bravihi Yathatatham … Read more

Shri Vindhyavasini Stotram

|| Shri Vindhyavasini Stotra || || Om Gan Ganapataye Namah || Shrinandagopagrihi Niprabhava tanotu bhadram Sada mama surarthapara prasanna | Vindhyadri-gahvaraga Taashtabhuja prasiddha Siddhaih susevita- Padabjayuga triroopa || Vedairagamyamahima Nijabodhatushta nitya Gunatrayapara’ Khilabheda-shoonya | Eka prapanchakarane Trigunorushaktiruch Chaavachaakritiratho’ Chalajangamaatma || Piyusha-sindhu- Surapadapavatiratnadviipe Sunipavanasalini duspravese | Chintamani-prakhachite Bhavane nishanna Vindhyeshwari Shriyamanalpataram karotu || Shrutva stutim Vidhikritam … Read more

Shri Eka Mukhi Hanumatkavacham

|| Hanumatkavacham || || Om Gan Ganapataye Namah || Manojavam marutatulyavegam Jitendriyam buddhimatam variṣṭham। Vātātmajam vanara-yuthamukhyam Sri̱ra̱madu̱tam saraṇam̱ prapadye॥ Shri̱ra̱madu̱tam sirasa namami॥ || Shri Hanumate Namah || Ekada SukhamAsinam Shankaram Lokashankaram | Papraccha Girijakantam Karpuradhavalam Shivam || || Parvati Uvacha || Bhagavandevadevesha Lokanatha Jagadguro | Shokakulanam Lokanam Kena Raksha Bhaveddhruvam? || Sangrame Sankate Ghore Bhutapretadik … Read more

Shri Panchmukh Hanumatkavacham

|| Hanumatkavacham || || Om Gan Ganapataye Namah || || Shri Uma Maheshwa Rabhyam Namah || Shri Sita Ramachan Draabhyam Namah Shri Panchavadanaya Anjaneyaya Namah || Shri Parvatyu Vacha || SadaShiva Varaswamin Gyanada Priyakarakah Kavachadi maya sarvam Devanam samshrutam priyam || Idanim srotum icchami Kavacham karunanidhe Vayusuno varam yena Nanyadanveshitam bhavet Sadhakanam cha sarvam Hanumat … Read more

Shri Saptmukhi Hanuman Kavacham

|| Hanumatkavacham || || Om Gan Ganapataye Namah || Om Asya Shri Saptamukhivi Rahanumatkavacha Stotramantrasya, Narad Rishi, Anushtup Chanda, Shri Saptamukhikapih Paramatma Devata, Hram Bija, Hrim Shakti, Hrum Kilakam, Mama Sarvabhishṭasiddhyarthe Jape Viniyogah. Om Hram Angushthabhyam Namah. Om Hrim Tarjaniibhyam Namah. Om Hrum Madhyamabhyam Namah. Om Hraim Anamikabhyam Namah. Om Hraum Kanishthikabhyam Namah. Om Hrah … Read more