Download HinduNidhi App
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /bitnami/wordpress/wp-content/themes/generatepress_child/content-single.php on line 93

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /bitnami/wordpress/wp-content/themes/generatepress_child/content-single.php on line 93
HinduNidhi

ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

Raghunath Ashtakam Kannada


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /bitnami/wordpress/wp-content/themes/generatepress_child/content-single.php on line 125

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /bitnami/wordpress/wp-content/themes/generatepress_child/content-single.php on line 125

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /bitnami/wordpress/wp-content/themes/generatepress_child/content-single.php on line 135

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /bitnami/wordpress/wp-content/themes/generatepress_child/content-single.php on line 135
Bhajan (भजन संग्रह)
Share This

|| ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ||

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ

ಶುನಾಸೀರಾಧೀಶೈರವನಿತಲಜ್ಞಪ್ತೀಡಿತಗುಣಂ
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಽಜಂ ಜಾತಂ ತಪನಕುಲಚಂಡಾಂಶುಮಪರಂ .
ಸಿತೇ ವೃದ್ಧಿಂ ತಾರಾಧಿಪತಿಮಿವ ಯಂತಂ ನಿಜಗೃಹೇ
ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೧..

ನಿಹಂತಾರಂ ಶೈವಂ ಧನುರಿವ ಇವೇಕ್ಷುಂ ನೃಪಗಣೇ
ಪಥಿ ಜ್ಯಾಕೃಷ್ಟೇನ ಪ್ರಬಲಭೃಗುವರ್ಯಸ್ಯ ಶಮನಂ .
ವಿಹಾರಂ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಂ ತದನು ಭಜಮಾನಂ ಸುವಿಮಲಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೨..

ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನೀತ್ವಾ ವನಮನುಗತಂ ದಾರಸಹಿತಂ
ಸಸೌಮಿತ್ರಿಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೇಪ್ಸಿತಮಪಿ ಸುರಾಣಾಂ ನೃಪಸುಖಂ .
ವಿರುಪಾದ್ರಾಕ್ಷಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯವಿರಹಸಂತಾಪಮನಸಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೩..

ವಿರಾಧಂ ಸ್ವರ್ನೀತ್ವಾ ತದನು ಚ ಕಬಂಧಂ ಸುರರಿಪುಂ
ಗತಂ ಪಂಪಾತೀರೇ ಪವನಸುತಸಮ್ಮೇಲನಸುಖಂ .
ಗತಂ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಯಾಂ ವಿದಿತಗುಣಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೪..

ಪ್ರಿಯಾಪ್ರೇಕ್ಷೋತ್ಕಂಠಂ ಜಲನಿಧಿಗತಂ ವಾನರಯುತಂ
ಜಲೇ ಸೇತುಂ ಬದ್ಧ್ವಾಽಸುರಕುಲ ನಿಹಂತಾರಮನಘಂ .
ವಿಶುದ್ಧಾಮರ್ಧಾಂಗೀಂ ಹುತಭುಜಿ ಸಮೀಕ್ಷಂತಮಚಲಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೫..

ವಿಮಾನಂ ಚಾರುಹ್ಯಾಽನುಜಜನಕಜಾಸೇವಿತಪದ
ಮಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ಗತ್ವಾ ನೃಪಪದಮವಾಪ್ತಾರಮಜರಂ .
ಸುಯಜ್ಞೈಸ್ತೃಪ್ತಾರಂ ನಿಜಮುಖಸುರಾನ್ ಶಾಂತಮನಸಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೬..

ಪ್ರಜಾಂ ಸಂಸ್ಥಾತಾರಂ ವಿಹಿತನಿಜಧರ್ಮೇ ಶ್ರುತಿಪಥಂ
ಸದಾಚಾರಂ ವೇದೋದಿತಮಪಿ ಚ ಕರ್ತಾರಮಖಿಲಂ .
ನೃಷು ಪ್ರೇಮೋದ್ರೇಕಂ ನಿಖಿಲಮನುಜಾನಾಂ ಹಿತಕರಂ
ಸತೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೭..

ತಮಃ ಕೀರ್ತ್ಯಾಶೇಷಾಃ ಶ್ರವಣಗದನಾಭ್ಯಾಂ ದ್ವಿಜಮುಖಾಸ್ತರಿಷ್ಯಂತಿ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಜಗತಿ ಖಲು ಗಂತಾರಮಜನಂ ..

ಅತಸ್ತಾಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸ್ವಪುರಮನುನೇತಾರಮಖಿಲಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೮..

ರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಹೃದ್ಯಂ ರಘುನಾಥೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ .
ಪಠತಾಂ ಪಾಪರಾಶಿಘ್ನಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ .. ೯..

.. ಇತಿ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಶಿವದತ್ತಮಿಶ್ರಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ PDF

ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ PDF

Leave a Comment