സുദർശന കവചം

|| സുദർശന കവചം || പ്രസീദ ഭഗവൻ ബ്രഹ്മൻ സർവമന്ത്രജ്ഞ നാരദ. സൗദർശനം തു കവചം പവിത്രം ബ്രൂഹി തത്ത്വതഃ. ശ്രുണുശ്വേഹ ദ്വിജശ്രേഷ്ട പവിത്രം പരമാദ്ഭുതം. സൗദർശനം തു കവചം ദൃഷ്ടാഽദൃഷ്ടാർഥ സാധകം. കവചസ്യാസ്യ ഋഷിർബ്രഹ്മാ ഛന്ദോനുഷ്ടുപ് തഥാ സ്മൃതം. സുദർശന മഹാവിഷ്ണുർദേവതാ സമ്പ്രചക്ഷതേ. ഹ്രാം ബീജം ശക്തി രദ്രോക്താ ഹ്രീം ക്രോം കീലകമിഷ്യതേ. ശിരഃ സുദർശനഃ പാതു ലലാടം ചക്രനായകഃ. ഘ്രാണം പാതു മഹാദൈത്യ രിപുരവ്യാത് ദൃശൗ മമ. സഹസ്രാരഃ ശൃതിം പാതു കപോലം ദേവവല്ലഭഃ….

సుదర్శన కవచం

|| సుదర్శన కవచం || ప్రసీద భగవన్ బ్రహ్మన్ సర్వమంత్రజ్ఞ నారద. సౌదర్శనం తు కవచం పవిత్రం బ్రూహి తత్త్వతః. శ్రుణుశ్వేహ ద్విజశ్రేష్ట పవిత్రం పరమాద్భుతం. సౌదర్శనం తు కవచం దృష్టాఽదృష్టార్థ సాధకం. కవచస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ఛందోనుష్టుప్ తథా స్మృతం. సుదర్శన మహావిష్ణుర్దేవతా సంప్రచక్షతే. హ్రాం బీజం శక్తి రద్రోక్తా హ్రీం క్రోం కీలకమిష్యతే. శిరః సుదర్శనః పాతు లలాటం చక్రనాయకః. ఘ్రాణం పాతు మహాదైత్య రిపురవ్యాత్ దృశౌ మమ. సహస్రారః శృతిం పాతు కపోలం దేవవల్లభః….

சுதர்சன கவசம்

|| சுதர்சன கவசம் || ப்ரஸீத பகவன் ப்ரஹ்மன் ஸர்வமந்த்ரஜ்ஞ நாரத. ஸௌதர்ஶனம் து கவசம் பவித்ரம் ப்ரூஹி தத்த்வத꞉. ஶ்ருணுஶ்வேஹ த்விஜஶ்ரேஷ்ட பவித்ரம் பரமாத்புதம். ஸௌதர்ஶனம் து கவசம் த்ருஷ்டா(அ)த்ருஷ்டார்த ஸாதகம். கவசஸ்யாஸ்ய ருஷிர்ப்ரஹ்மா சந்தோனுஷ்டுப் ததா ஸ்ம்ருதம். ஸுதர்ஶன மஹாவிஷ்ணுர்தேவதா ஸம்ப்ரசக்ஷதே. ஹ்ராம் பீஜம் ஶக்தி ரத்ரோக்தா ஹ்ரீம் க்ரோம் கீலகமிஷ்யதே. ஶிர꞉ ஸுதர்ஶன꞉ பாது லலாடம் சக்ரநாயக꞉. க்ராணம் பாது மஹாதைத்ய ரிபுரவ்யாத் த்ருஶௌ மம. ஸஹஸ்ரார꞉ ஶ்ருதிம் பாது கபோலம் தேவவல்லப꞉….

सुदर्शन कवच

|| सुदर्शन कवच || प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद। सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः। श्रुणुश्वेह द्विजश्रेष्ट पवित्रं परमाद्भुतम्। सौदर्शनं तु कवचं दृष्टाऽदृष्टार्थ साधकम्। कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम्। सुदर्शन महाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते। ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते। शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः। घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यात् दृशौ मम। सहस्रारः श‍ृतिं पातु कपोलं देववल्लभः।…

ശനി കവചം

|| ശനി കവചം || നീലാംബരോ നീലവപുഃ കിരീടീ ഗൃധ്രസ്ഥിതസ്ത്രാസകരോ ധനുഷ്മാൻ. ചതുർഭുജഃ സൂര്യസുതഃ പ്രസന്നഃ സദാ മമ സ്യാത് പരതഃ പ്രശാന്തഃ. ബ്രഹ്മോവാച- ശ്രുണുധ്വമൃഷയഃ സർവേ ശനിപീഡാഹരം മഹത്. കവചം ശനിരാജസ്യ സൗരേരിദമനുത്തമം. കവചം ദേവതാവാസം വജ്രപഞ്ജരസഞ്ജ്ഞകം. ശനൈശ്ചരപ്രീതികരം സർവസൗഭാഗ്യദായകം. ഓം ശ്രീശനൈശ്ചരഃ പാതു ഭാലം മേ സൂര്യനന്ദനഃ. നേത്രേ ഛായാത്മജഃ പാതു പാതു കർണൗ യമാനുജഃ. നാസാം വൈവസ്വതഃ പാതു മുഖം മേ ഭാസ്കരഃ സദാ. സ്നിഗ്ധകണ്ഠശ്ച മേ കണ്ഠം ഭുജൗ പാതു മഹാഭുജഃ….

శని కవచం

|| శని కవచం || నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితస్త్రాసకరో ధనుష్మాన్. చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమ స్యాత్ పరతః ప్రశాంతః. బ్రహ్మోవాచ- శ్రుణుధ్వమృషయః సర్వే శనిపీడాహరం మహత్. కవచం శనిరాజస్య సౌరేరిదమనుత్తమం. కవచం దేవతావాసం వజ్రపంజరసంజ్ఞకం. శనైశ్చరప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకం. ఓం శ్రీశనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః. నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః. నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా. స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః….

சனி கவசம்

|| சனி கவசம் || நீலாம்பரோ நீலவபு꞉ கிரீடீ க்ருத்ரஸ்திதஸ்த்ராஸகரோ தனுஷ்மான். சதுர்புஜ꞉ ஸூர்யஸுத꞉ ப்ரஸன்ன꞉ ஸதா மம ஸ்யாத் பரத꞉ ப்ரஶாந்த꞉. ப்ரஹ்மோவாச- ஶ்ருணுத்வம்ருஷய꞉ ஸர்வே ஶனிபீடாஹரம் மஹத். கவசம் ஶநிராஜஸ்ய ஸௌரேரிதமனுத்தமம். கவசம் தேவதாவாஸம் வஜ்ரபஞ்ஜரஸஞ்ஜ்ஞகம். ஶனைஶ்சரப்ரீதிகரம் ஸர்வஸௌபாக்யதாயகம். ஓம் ஶ்ரீஶனைஶ்சர꞉ பாது பாலம் மே ஸூர்யநந்தன꞉. நேத்ரே சாயாத்மஜ꞉ பாது பாது கர்ணௌ யமானுஜ꞉. நாஸாம் வைவஸ்வத꞉ பாது முகம் மே பாஸ்கர꞉ ஸதா. ஸ்னிக்தகண்டஶ்ச மே கண்டம் புஜௌ பாது மஹாபுஜ꞉….

ಶನಿ ಕವಚಂ

|| ಶನಿ ಕವಚಂ || ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಸ್ತ್ರಾಸಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್. ಚತುರ್ಭುಜಃ ಸೂರ್ಯಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ಯಾತ್ ಪರತಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ. ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ- ಶ್ರುಣುಧ್ವಮೃಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಶನಿಪೀಡಾಹರಂ ಮಹತ್. ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೇರಿದಮನುತ್ತಮಂ. ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರಪಂಜರಸಂಜ್ಞಕಂ. ಶನೈಶ್ಚರಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಂ. ಓಂ ಶ್ರೀಶನೈಶ್ಚರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಮೇ ಸೂರ್ಯನಂದನಃ. ನೇತ್ರೇ ಛಾಯಾತ್ಮಜಃ ಪಾತು ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಯಮಾನುಜಃ. ನಾಸಾಂ ವೈವಸ್ವತಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಸದಾ. ಸ್ನಿಗ್ಧಕಂಠಶ್ಚ ಮೇ ಕಂಠಂ ಭುಜೌ ಪಾತು ಮಹಾಭುಜಃ….

शनि कवच

|| शनि कवच || नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान्। चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्यात् परतः प्रशान्तः। ब्रह्मोवाच- श्रुणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्। कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम्। शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओं श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः।…

രാമ രക്ഷാ കവചം

|| രാമ രക്ഷാ കവചം || അഥ ശ്രീരാമകവചം. അസ്യ ശ്രീരാമരക്ഷാകവചസ്യ. ബുധകൗശികർഷിഃ. അനുഷ്ടുപ്-ഛന്ദഃ. ശ്രീസീതാരാമചന്ദ്രോ ദേവതാ. സീതാ ശക്തിഃ. ഹനൂമാൻ കീലകം. ശ്രീമദ്രാമചന്ദ്രപ്രീത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ. ധ്യാനം. ധ്യായേദാജാനുബാഹും ധൃതശരധനുഷം ബദ്ധപദ്മാസനസ്ഥം പീതം വാസോ വസാനം നവകമലദലസ്പർധിനേത്രം പ്രസന്നം. വാമാങ്കാരൂഢസീതാ- മുഖകമലമിലല്ലോചനം നീരദാഭം നാനാലങ്കാരദീപ്തം ദധതമുരുജടാമണ്ഡനം രാമചന്ദ്രം. അഥ സ്തോത്രം. ചരിതം രഘുനാഥസ്യ ശതകോടിപ്രവിസ്തരം. ഏകൈകമക്ഷരം പുംസാം മഹാപാതകനാശനം. ധ്യാത്വാ നീലോത്പലശ്യാമം രാമം രാജീവലോചനം. ജാനകീലക്ഷ്മണോപേതം ജടാമുകുടമണ്ഡിതം. സാസിതൂർണധനുർബാണപാണിം നക്തഞ്ചരാന്തകം. സ്വലീലയാ ജഗത്ത്രാതുമാവിർഭൂതമജം വിഭും. രാമരക്ഷാം…

రామ రక్షా కవచం

|| రామ రక్షా కవచం || అథ శ్రీరామకవచం. అస్య శ్రీరామరక్షాకవచస్య. బుధకౌశికర్షిః. అనుష్టుప్-ఛందః. శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా. సీతా శక్తిః. హనూమాన్ కీలకం. శ్రీమద్రామచంద్రప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః. ధ్యానం. ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థం పీతం వాసో వసానం నవకమలదలస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నం. వామాంకారూఢసీతా- ముఖకమలమిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకారదీప్తం దధతమురుజటామండనం రామచంద్రం. అథ స్తోత్రం. చరితం రఘునాథస్య శతకోటిప్రవిస్తరం. ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతకనాశనం. ధ్యాత్వా నీలోత్పలశ్యామం రామం రాజీవలోచనం. జానకీలక్ష్మణోపేతం జటాముకుటమండితం. సాసితూర్ణధనుర్బాణపాణిం నక్తంచరాంతకం. స్వలీలయా జగత్త్రాతుమావిర్భూతమజం విభుం. రామరక్షాం…

இராம ரட்சை கவசம்

|| இராம ரட்சை கவசம் || அத ஶ்ரீராமகவசம்। அஸ்ய ஶ்ரீராமரக்ஷாகவசஸ்ய। புதகௌஶிகர்ஷி꞉। அனுஷ்டுப்-சந்த꞉। ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்ரோ தேவதா। ஸீதா ஶக்தி꞉। ஹனூமான் கீலகம்। ஶ்ரீமத்ராமசந்த்ரப்ரீத்யர்தே ஜபே விநியோக꞉। த்யானம்। த்யாயேதாஜானுபாஹும் த்ருதஶரதனுஷம் பத்தபத்மாஸனஸ்தம் பீதம் வாஸோ வஸானம் நவகமலதலஸ்பர்திநேத்ரம் ப்ரஸன்னம்। வாமாங்காரூடஸீதா- முககமலமிலல்லோசனம் நீரதாபம் நானாலங்காரதீப்தம் தததமுருஜடாமண்டனம் ராமசந்த்ரம்। அத ஸ்தோத்ரம்। சரிதம் ரகுநாதஸ்ய ஶதகோடிப்ரவிஸ்தரம்। ஏகைகமக்ஷரம் பும்ஸாம் மஹாபாதகநாஶனம்। த்யாத்வா நீலோத்பலஶ்யாமம் ராமம் ராஜீவலோசனம்। ஜானகீலக்ஷ்மணோபேதம் ஜடாமுகுடமண்டிதம்। ஸாஸிதூர்ணதனுர்பாணபாணிம் நக்தஞ்சராந்தகம்। ஸ்வலீலயா ஜகத்த்ராதுமாவிர்பூதமஜம் விபும்। ராமரக்ஷாம்…

ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ

|| ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ || ಅಥ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಂ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಕವಚಸ್ಯ. ಬುಧಕೌಶಿಕರ್ಷಿಃ. ಅನುಷ್ಟುಪ್-ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ. ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ. ಹನೂಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಧ್ಯಾನಂ. ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸಾನಂ ನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ. ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾ- ಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ ನಾನಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ. ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಂ. ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ. ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ. ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಂ. ಸಾಸಿತೂರ್ಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ ನಕ್ತಂಚರಾಂತಕಂ. ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾತುಮಾವಿರ್ಭೂತಮಜಂ ವಿಭುಂ. ರಾಮರಕ್ಷಾಂ…

राम कवच

|| राम कवच || अथ श्रीरामकवचम्। अस्य श्रीरामरक्षाकवचस्य। बुधकौशिकर्षिः। अनुष्टुप्-छन्दः। श्रीसीतारामचन्द्रो देवता। सीता शक्तिः। हनूमान् कीलकम्। श्रीमद्रामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्। वामाङ्कारूढसीता- मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम्। अथ स्तोत्रम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्। जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। सासितूर्णधनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकम्। स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्। रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः…

അക്ഷയ ഗോപാല കവചം

|| അക്ഷയ ഗോപാല കവചം || ശ്രീനാരദ ഉവാച. ഇന്ദ്രാദ്യമരവർഗേഷു ബ്രഹ്മന്യത്പരമാഽദ്ഭുതം. അക്ഷയം കവചം നാമ കഥയസ്വ മമ പ്രഭോ. യദ്ധൃത്വാഽഽകർണ്യ വീരസ്തു ത്രൈലോക്യവിജയീ ഭവേത്. ബ്രഹ്മോവാച. ശൃണു പുത്ര മുനിശ്രേഷ്ഠ കവചം പരമാദ്ഭുതം. ഇന്ദ്രാദിദേവവൃന്ദൈശ്ച നാരായണമുഖാച്ഛ്രതം. ത്രൈലോക്യവിജയസ്യാസ്യ കവചസ്യ പ്രജാപതിഃ . ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാ ച സദാ നാരായണഃ പ്രഭുഃ. അസ്യ ശ്രീത്രൈലോക്യവിജയാക്ഷയകവചസ്യ. പ്രജാപതിഋർഷിഃ. അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ. ശ്രീനാരായണഃ പരമാത്മാ ദേവതാ. ധർമാർഥകാമമോക്ഷാർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ. പാദൗ രക്ഷതു ഗോവിന്ദോ ജംഘേ പാതു ജഗത്പ്രഭുഃ. ഊരൂ ദ്വൗ…