శ్రీ లలితా సహస్రనామం

॥ లలిత సహస్రనామం ॥ ॥ ఓమ్ ॥ అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగః కరన్యాసః ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం…

ଵାରାହୀ ସହସ୍ର ନାମାଵଳି

॥ ଵାରାହୀ ସହସ୍ର ନାମାଵଳି ॥ ଓଂ ଵାରାହ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵାମନ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵାମାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ବଗଳାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵାସଵ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵସଵେ ନମଃ । ଓଂ ଵୈଦେହ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵୀରସୁଵେ ନମଃ । ଓଂ ବାଲାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵରଦାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵଂଦିତାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଵସୁଦାୟୈ…

શ્રી લક્ષ્મી સહસ્રનામાવળિઃ

।। શ્રી લક્ષ્મી સહસ્રનામાવળિઃ ।। ઓં નિત્યાગતાયૈ નમઃ । ઓં અનંતનિત્યાયૈ નમઃ । ઓં નંદિન્યૈ નમઃ । ઓં જનરંજન્યૈ નમઃ । ઓં નિત્યપ્રકાશિન્યૈ નમઃ । ઓં સ્વપ્રકાશસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । ઓં મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ । ઓં મહાકાળ્યૈ નમઃ । ઓં મહાકન્યાયૈ નમઃ । ઓં સરસ્વત્યૈ નમઃ । ઓં ભોગવૈભવસંધાત્ર્યૈ નમઃ । ઓં ભક્તાનુગ્રહકારિણ્યૈ નમઃ । ઓં ઈશાવાસ્યાયૈ…

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମାଵଳିଃ

।। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମାଵଳିଃ ।। ଓଂ ନିତ୍ୟାଗତାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଅନଂତନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ନଂଦିନ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଜନରଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ନିତ୍ୟପ୍ରକାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ସ୍ଵପ୍ରକାଶସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ମହାକନ୍ୟାୟୈ ନମଃ । ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଭୋଗଵୈଭଵସଂଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ଓଂ ଈଶାଵାସ୍ୟାୟୈ…

শ্রী সুব্রহ্মণ্য সহস্র নামাবলি

।। সুব্রহ্মণ্য সহস্র নামাবলি ।। ওং অচিংত্যশক্তযে নমঃ । ওং অনঘায নমঃ । ওং অক্ষোভ্যায নমঃ । ওং অপরাজিতায নমঃ । ওং অনাথবত্সলায নমঃ । ওং অমোঘায নমঃ । ওং অশোকায নমঃ । ওং অজরায নমঃ । ওং অভযায নমঃ । ওং অত্যুদারায নমঃ । ওং অঘহরায নমঃ । ওং অগ্রগণ্যায নমঃ । ওং অদ্রিজাসুতায…

ବିଷ୍ଣୁ ସାହସରାନାମ

॥ ବିଷ୍ଣୁ ସାହସରାନାମ ॥ ହରିଃ ଓମ୍ ଵିଶ୍ଵଂ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଵଷଟ୍କାରୋ ଭୂତଭଵ୍ୟଭଵତ୍ପ୍ରଭୁଃ । ଭୂତକୃଦ୍ଭୂତଭୃଦ୍ଭାଵୋ ଭୂତାତ୍ମା ଭୂତଭାଵନଃ ॥ ପୂତାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚ ମୁକ୍ତାନାଂ ପରମାଗତିଃ । ଅଵ୍ୟୟଃ ପୁରୁଷଃ ସାକ୍ଷୀ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞୋଽକ୍ଷର ଏଵ ଚ ॥ ୟୋଗୋ ୟୋଗଵିଦାଂ ନେତା ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷେଶ୍ଵରଃ । ନାରସିଂହଵପୁଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ କେଶଵଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ସର୍ଵଃ ଶର୍ଵଃ ଶିଵଃ ସ୍ଥାଣୁର୍ଭୂତାଦିର୍ନିଧିରଵ୍ୟୟଃ । ସଂଭଵୋ ଭାଵନୋ ଭର୍ତା ପ୍ରଭଵଃ ପ୍ରଭୁରୀଶ୍ଵରଃ ॥ ସ୍ଵୟଂଭୂଃ ଶଂଭୁରାଦିତ୍ୟଃ ପୁଷ୍କରାକ୍ଷୋ ମହାସ୍ଵନଃ । ଅନାଦିନିଧନୋ…

વિષ્ણુ સહસ્રનામ

|| વિષ્ણુ સહસ્રનામ || વિશ્વં વિષ્ણુર્વષટ્કારો: ભૂતભવ્યભવત્પ્રભુ: | ભૂતકૃદ્ભૂતભૃદ્ભાવો ભૂતાત્મા ભૂતભાવન: || પૂતાત્મા પરમાત્મા ચ મુક્તાનાં પરમાગતિ: | અવ્યય: પુરુષ: સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞોક્ષર એવ ચ || યોગો યોગવિદાં નેતા પ્રધાન પુરુષેશ્વર: | નારસિંહવપુ: શ્રીમાન કેશવ: પુરુષોત્તમ: || સર્વ: શર્વ: શિવ: સ્થાણુર્ભૂતાદિર્નિધિરવ્યય: | સંભવો ભાવનો ભર્તા પ્રભવ: પ્રભુરીશ્વર: || સ્વયંભૂ: શંભુરાદિત્ય: પુષ્કરાક્ષો મહાસ્વન: | અનાદિનિધનો ધાતા વિધાતા…

વારાહી સહસ્ર નામાવળિ

॥ વારાહી સહસ્ર નામાવળિ ॥ ॥ ઓં ઐં ગ્લૌં ઐમ્ ॥ ઓં વારાહ્યૈ નમઃ । ઓં વામન્યૈ નમઃ । ઓં વામાયૈ નમઃ । ઓં બગળાયૈ નમઃ । ઓં વાસવ્યૈ નમઃ । ઓં વસવે નમઃ । ઓં વૈદેહ્યૈ નમઃ । ઓં વીરસુવે નમઃ । ઓં બાલાયૈ નમઃ । ઓં વરદાયૈ નમઃ । ઓં વિષ્ણુવલ્લભાયૈ નમઃ ।…

श्री शिव सहस्रनामावली

॥श्री शिव सहस्रनामावली॥ ॐ स्थिराय नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ प्रवराय नमः । ॐ वरदाय नमः । ॐ वराय नमः । ॐ सर्वात्मने नमः । ॐ सर्वविख्याताय नमः । ॐ सर्वस्मै नमः ॥ १० ॥ ॐ सर्वकराय नमः । ॐ भवाय नमः । ॐ जटिने नमः । ॐ चर्मिणे…

श्री दक्षिणामूर्ति सहस्रनामावलि

।। श्री दक्षिणामूर्ति सहस्रनामावलि ।। ॐ दक्षिणाय नमः । दक्षिणामूर्तये । दयालवे । दीनवल्लभाय । दीनार्तिघ्ने । दीननाथाय । दीनबन्धवे । दयापराय । दारिद्र्यशमनाय । अदीनाय । दीर्घाय । दानवनाशनाय । दनुजारये । दुःखहन्त्रे । दुष्टभूतनिषूदनाय । दीनार्तिहरणाय । दान्ताय । दीप्तिमते । दिव्यलोचनाय । देदीप्यमानाय नमः । २० दुर्गेशाय नमः । श्रीदुर्गावरदायकाय । दरिसंस्थाय…

श्री अर्धनारीश्वर सहस्रनामावली

॥ श्री अर्धनारीश्वर सहस्रनामावली ॥ ॐ अंशुमते नमः। ॐ अंशुमत्सेव्यायै नमः। ॐ अकारादिक्षकारान्त-वर्णमालाविभूषणाय नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकाराय नमः। ॐ अखिलाण्डेकनायिकायै नमः। ॐ अखिलाभीष्टदायिन्यै नमः। ॐ अघघ्ने नमः। ॐ अघसंहन्यै नमः। ॐ अङ्कारोपितषण्मुखायै नमः। ॐ अङ्गनायै नमः। ॐ अङ्गीकृतमहाक्ष्वेलाय नमः। ॐ अजनार्थविधायिन्यै नमः। ॐ अजिताय नमः। ॐ अञ्जनातनयाराध्याय नमः। ॐ अण्डकोटिसहस्रेशाय नमः। ॐ अण्डाद्बाह्यनिकेतनायै नमः। ॐ अदितिवन्दितायै…

गरुड़ देव सहस्रनामावली

।। गरुड़ देव सहस्रनामावली ।। ॐ आकण्ठ-कुङ्कुगाभाय नमः। ॐ आकाशगतये नमः। ॐ आकेशान्तात्सितेतराय नमः। ॐ आत्मक्रीडाय नमः। ॐ आत्मने नमः। ॐ आत्मरतये नमः। ॐ आनन्दाय नमः। ॐ आर्याय नमः। ॐ आशाकृते नमः। ॐ आशुगमनाय नमः। ॐ आहृतपीपूषाय नमः। ॐ क्षणदाय नमः। ॐ क्षणाय नमः। ॐ क्षतजाक्षाय नमः। ॐ क्षत्रियपूज्याय नमः। ॐ क्षमाभूषाय नमः। ॐ क्षयरहिताय…

भगवान राम सहस्रनामावली

।।भगवान राम सहस्रनामावली।। ॐ अकल्मषाय नमः। ॐ अकायाय नमः। ॐ अकारवाच्याय नमः। ॐ अकीर्तिनाशनाय नमः। ॐ अक्रूराय नमः। ॐ अक्षयाय नमः। ॐ अक्षय्याय नमः। ॐ अगदाय नमः। ॐ अग्रगण्याय नमः। ॐ अग्रण्ये नमः। ॐ अघनाशनाय नमः। ॐ अचलाय नमः। ॐ अचलाय नमः। ॐ अचलाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ…

श्री वाल्मीकि कृत सीता सहस्रनामावली

।।श्री वाल्मीकि कृत सीता सहस्रनामावली।। ॐ अकलङ्कायै नमः। ॐ अक्षुद्रायै नमः। ॐ अगोत्रायै नमः। ॐ अचिन्त्यमहिम्ने नमः। ॐ अचिन्त्यायै नमः। ॐ अचिन्त्यायै नमः। ॐ अच्युतायै नमः। ॐ अतिलालसायै नमः। ॐ अदित्यै नमः। ॐ अनन्तदृष्ट्यै नमः। ॐ अनन्तवर्णायै नमः। ॐ अनन्तशयनायै नमः। ॐ अनन्तायै नमः। ॐ अनन्तायै नमः। ॐ अनन्तोरसिस्थितायै नमः। ॐ अनन्यस्थायै नमः। ॐ अनवच्छिन्नायै…

देवी कमला सहस्रनामावली

।।देवी कमला सहस्रनामावली।। ॐ अंशुमालिन्यै नमः। ॐ अकलङ्कायै नमः। ॐ अक्षतायै नमः। ॐ अक्षयायै नमः। ॐ अग्राह्यायै नमः। ॐ अचिन्त्यानन्तविभवायै नमः। ॐ अच्युतायै नमः। ॐ अजितायै नमः। ॐ अदित्यै नमः। ॐ अध्यात्मविद्यायै नमः। ॐ अनघायै नमः। ॐ अनन्तरूपायै नमः। ॐ अनन्तसम्भवायै नमः। ॐ अनन्तस्थायै नमः। ॐ अनन्तात्मने नमः। ॐ अनन्तायै नमः। ॐ अनसूयायै नमः। ॐ…