వారాహి స్తుతి

|| వారాహి స్తుతి || ధ్యానం: కృష్ణ వర్ణాం తు వారాహీం మహిషస్తాం మహోదరీమ్ వరదాం దండినీం ఖడ్గం బిభ్రతీమ్ దక్షిణే కరే ఖేట పాత్రా2భయాన వామే సూకరాస్యాం భజామ్యహం స్తుతి: నమోస్తు దేవి వారాహి జయైకార స్వరూపిణి జపిత్వా భూమిరూపేణ నమో భగవతః ప్రియే || జయక్రోడాస్తు వారాహి దేవిత్వాంచ నామామ్యహం జయవారాహి విశ్వేశి ముఖ్య వారాహితే నమః || ముఖ్య వారాహి వందేత్వాం అంధే అంధినితే నమః సర్వ దుష్ట ప్రదుష్టానం వాక్ స్థంబనకరీ…

श्री दुर्गा नक्षत्र मालिका स्तुति

॥ श्री दुर्गा नक्षत्र मालिका स्तुति ॥ विराटनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः । अस्तुवन्मनसा देवीं दुर्गां त्रिभुवनेश्वरीम् ॥ यशोदागर्भसंभूतां नारायणवरप्रियाम् । नंदगोपकुलेजातां मंगल्यां कुलवर्धनीम् ॥ कंसविद्रावणकरीं असुराणां क्षयंकरीम् । शिलातटविनिक्षिप्तां आकाशं प्रतिगामिनीम् ॥ वासुदेवस्य भगिनीं दिव्यमाल्य विभूषिताम् । दिव्यांबरधरां देवीं खड्गखेटकधारिणीम् ॥ भारावतरणे पुण्ये ये स्मरंति सदाशिवाम् । तान्वै तारयते पापात् पंकेगामिव दुर्बलाम् ॥ स्तोतुं प्रचक्रमे…

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਮਾਲਿਕਾ ਸ੍ਤੁਤਿ

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਮਾਲਿਕਾ ਸ੍ਤੁਤਿ ॥ ਵਿਰਾਟਨਗਰਂ ਰਮ੍ਯਂ ਗਚ੍ਛਮਾਨੋ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਃ । ਅਸ੍ਤੁਵਨ੍ਮਨਸਾ ਦੇਵੀਂ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ਯਸ਼ੋਦਾਗਰ੍ਭਸਂਭੂਤਾਂ ਨਾਰਾਯਣਵਰਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ । ਨਂਦਗੋਪਕੁਲੇਜਾਤਾਂ ਮਂਗਲ਼੍ਯਾਂ ਕੁਲਵਰ੍ਧਨੀਮ੍ ॥ ਕਂਸਵਿਦ੍ਰਾਵਣਕਰੀਂ ਅਸੁਰਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼ਯਂਕਰੀਮ੍ । ਸ਼ਿਲਾਤਟਵਿਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਂ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮਿਨੀਮ੍ ॥ ਵਾਸੁਦੇਵਸ੍ਯ ਭਗਿਨੀਂ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਮ੍ । ਦਿਵ੍ਯਾਂਬਰਧਰਾਂ ਦੇਵੀਂ ਖਡ੍ਗਖੇਟਕਧਾਰਿਣੀਮ੍ ॥ ਭਾਰਾਵਤਰਣੇ ਪੁਣ੍ਯੇ ਯੇ ਸ੍ਮਰਂਤਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਮ੍ । ਤਾਨ੍ਵੈ ਤਾਰਯਤੇ ਪਾਪਾਤ੍ ਪਂਕੇਗਾਮਿਵ ਦੁਰ੍ਬਲਾਮ੍ ॥ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਪ੍ਰਚਕ੍ਰਮੇ…

ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ନକ୍ଷତ୍ର ମାଲିକା ସ୍ତୁତି

॥ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ନକ୍ଷତ୍ର ମାଲିକା ସ୍ତୁତି ॥ ଵିରାଟନଗରଂ ରମ୍ୟଂ ଗଚ୍ଛମାନୋ ୟୁଧିଷ୍ଠିରଃ । ଅସ୍ତୁଵନ୍ମନସା ଦେଵୀଂ ଦୁର୍ଗାଂ ତ୍ରିଭୁଵନେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୟଶୋଦାଗର୍ଭସଂଭୂତାଂ ନାରାୟଣଵରପ୍ରିୟାମ୍ । ନଂଦଗୋପକୁଲେଜାତାଂ ମଂଗଳ୍ୟାଂ କୁଲଵର୍ଧନୀମ୍ ॥ କଂସଵିଦ୍ରାଵଣକରୀଂ ଅସୁରାଣାଂ କ୍ଷୟଂକରୀମ୍ । ଶିଲାତଟଵିନିକ୍ଷିପ୍ତାଂ ଆକାଶଂ ପ୍ରତିଗାମିନୀମ୍ ॥ ଵାସୁଦେଵସ୍ୟ ଭଗିନୀଂ ଦିଵ୍ୟମାଲ୍ୟ ଵିଭୂଷିତାମ୍ । ଦିଵ୍ୟାଂବରଧରାଂ ଦେଵୀଂ ଖଡ୍ଗଖେଟକଧାରିଣୀମ୍ ॥ ଭାରାଵତରଣେ ପୁଣ୍ୟେ ୟେ ସ୍ମରଂତି ସଦାଶିଵାମ୍ । ତାନ୍ଵୈ ତାରୟତେ ପାପାତ୍ ପଂକେଗାମିଵ ଦୁର୍ବଲାମ୍ ॥ ସ୍ତୋତୁଂ ପ୍ରଚକ୍ରମେ…

শ্রী দুর্গা নক্ষত্র মালিকা স্তুতি

॥ শ্রী দুর্গা নক্ষত্র মালিকা স্তুতি ॥ বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ । অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ যশোদাগর্ভসংভূতাং নারাযণবরপ্রিযাম্ । নংদগোপকুলেজাতাং মংগল্যাং কুলবর্ধনীম্ ॥ কংসবিদ্রাবণকরীং অসুরাণাং ক্ষযংকরীম্ । শিলাতটবিনিক্ষিপ্তাং আকাশং প্রতিগামিনীম্ ॥ বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্য বিভূষিতাম্ । দিব্যাংবরধরাং দেবীং খড্গখেটকধারিণীম্ ॥ ভারাবতরণে পুণ্যে যে স্মরংতি সদাশিবাম্ । তান্বৈ তারযতে পাপাত্ পংকেগামিব দুর্বলাম্ ॥ স্তোতুং প্রচক্রমে…

श्री दुर्गा नक्षत्र मालिका स्तुति

॥ श्री दुर्गा नक्षत्र मालिका स्तुति ॥ विराटनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः । अस्तुवन्मनसा देवीं दुर्गां त्रिभुवनेश्वरीम् ॥ यशोदागर्भसंभूतां नारायणवरप्रियाम् । नंदगोपकुलेजातां मंगल्यां कुलवर्धनीम् ॥ कंसविद्रावणकरीं असुराणां क्षयंकरीम् । शिलातटविनिक्षिप्तां आकाशं प्रतिगामिनीम् ॥ वासुदेवस्य भगिनीं दिव्यमाल्य विभूषिताम् । दिव्यांबरधरां देवीं खड्गखेटकधारिणीम् ॥ भारावतरणे पुण्ये ये स्मरंति सदाशिवाम् । तान्वै तारयते पापात् पंकेगामिव दुर्बलाम् ॥ स्तोतुं प्रचक्रमे…

ଷଣ୍ମୁଖ ପଂଚରତ୍ନ ସ୍ତୁତି

॥ ଷଣ୍ମୁଖ ପଂଚରତ୍ନ ସ୍ତୁତି ॥ ସ୍ଫୁରଦ୍ଵିଦ୍ୟୁଦ୍ଵଲ୍ଲୀଵଲୟିତମଗୋତ୍ସଂଗଵସତିଂ ଭଵାପ୍ପିତ୍ତପ୍ଲୁଷ୍ଟାନମିତକରୁଣାଜୀଵନଵଶାତ୍ । ଅଵଂତଂ ଭକ୍ତାନାମୁଦୟକରମଂଭୋଧର ଇତି ପ୍ରମୋଦାଦାଵାସଂ ଵ୍ୟତନୁତ ମୟୂରୋଽସ୍ୟ ସଵିଧେ ॥ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ୟୋ ଭଵେଜ୍ଜ୍ଞାନଶକ୍ତ୍ୟା ସିଦ୍ଧଂ ତସ୍ମିଂଦେଵସେନାପତିତ୍ଵମ୍ । ଇତ୍ଥଂ ଶକ୍ତିଂ ଦେଵସେନାପତିତ୍ଵଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ବିଭ୍ରଦେଷ ଵ୍ୟନକ୍ତି ॥ ପକ୍ଷୋଽନିର୍ଵଚନୀୟୋ ଦକ୍ଷିଣ ଇତି ଧିୟମଶେଷଜନତାୟାଃ । ଜନୟତି ବର୍ହୀ ଦକ୍ଷିଣନିର୍ଵଚନାୟୋଗ୍ୟପକ୍ଷୟୁକ୍ତୋଽୟମ୍ ॥ ୟଃ ପକ୍ଷମନିର୍ଵଚନଂ ୟାତି ସମଵଲଂବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟତେ ତେନ । ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପରମମଲଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଭିଧଂ ପରଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ॥ ଷଣ୍ମୁଖଂ ହସନ୍ମୁଖଂ ସୁଖାଂବୁରାଶିଖେଲନଂ ସନ୍ମୁନୀଂଦ୍ରସେଵ୍ୟମାନପାଦପଂକଜଂ…

ષણ્મુખ પંચરત્ન સ્તુતિ

॥ ષણ્મુખ પંચરત્ન સ્તુતિ ॥ સ્ફુરદ્વિદ્યુદ્વલ્લીવલયિતમગોત્સંગવસતિં ભવાપ્પિત્તપ્લુષ્ટાનમિતકરુણાજીવનવશાત્ । અવંતં ભક્તાનામુદયકરમંભોધર ઇતિ પ્રમોદાદાવાસં વ્યતનુત મયૂરોઽસ્ય સવિધે ॥ સુબ્રહ્મણ્યો યો ભવેજ્જ્ઞાનશક્ત્યા સિદ્ધં તસ્મિંદેવસેનાપતિત્વમ્ । ઇત્થં શક્તિં દેવસેનાપતિત્વં સુબ્રહ્મણ્યો બિભ્રદેષ વ્યનક્તિ ॥ પક્ષોઽનિર્વચનીયો દક્ષિણ ઇતિ ધિયમશેષજનતાયાઃ । જનયતિ બર્હી દક્ષિણનિર્વચનાયોગ્યપક્ષયુક્તોઽયમ્ ॥ યઃ પક્ષમનિર્વચનં યાતિ સમવલંબ્ય દૃશ્યતે તેન । બ્રહ્મ પરાત્પરમમલં સુબ્રહ્મણ્યાભિધં પરં જ્યોતિઃ ॥ ષણ્મુખં હસન્મુખં સુખાંબુરાશિખેલનં સન્મુનીંદ્રસેવ્યમાનપાદપંકજં…

षण्मुख पंचरत्न स्तुति

॥ षण्मुख पंचरत्न स्तुति ॥ स्फुरद्विद्युद्वल्लीवलयितमगोत्संगवसतिं भवाप्पित्तप्लुष्टानमितकरुणाजीवनवशात् । अवंतं भक्तानामुदयकरमंभोधर इति प्रमोदादावासं व्यतनुत मयूरोऽस्य सविधे ॥ सुब्रह्मण्यो यो भवेज्ज्ञानशक्त्या सिद्धं तस्मिंदेवसेनापतित्वम् । इत्थं शक्तिं देवसेनापतित्वं सुब्रह्मण्यो बिभ्रदेष व्यनक्ति ॥ पक्षोऽनिर्वचनीयो दक्षिण इति धियमशेषजनतायाः । जनयति बर्ही दक्षिणनिर्वचनायोग्यपक्षयुक्तोऽयम् ॥ यः पक्षमनिर्वचनं याति समवलंब्य दृश्यते तेन । ब्रह्म परात्परममलं सुब्रह्मण्याभिधं परं ज्योतिः ॥ षण्मुखं हसन्मुखं सुखांबुराशिखेलनं सन्मुनींद्रसेव्यमानपादपंकजं…

ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿ

॥ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿ ॥ ಸ್ಫುರದ್ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀವಲ- ಯಿತಮಗೋತ್ಸಂಗವಸತಿಂ ಭವಾಪ್ಪಿತ್ತಪ್ಲುಷ್ಟಾನಮಿ- ತಕರುಣಾಜೀವನವಶಾತ್ । ಅವಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಮು- ದಯಕರಮಂಭೋಧರ ಇತಿ ಪ್ರಮೋದಾದಾವಾಸಂ ವ್ಯತನುತ ಮಯೂರೋಽಸ್ಯ ಸವಿಧೇ ॥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಯೋ ಭವೇಜ್ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಂ ತಸ್ಮಿಂದೇವಸೇನಾಪತಿತ್ವಮ್ । ಇತ್ಥಂ ಶಕ್ತಿಂ ದೇವಸೇನಾಪತಿತ್ವಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬಿಭ್ರದೇಷ ವ್ಯನಕ್ತಿ ॥ ಪಕ್ಷೋಽನಿರ್ವಚನೀಯೋ ದಕ್ಷಿಣ ಇತಿ ಧಿಯಮಶೇಷಜನತಾಯಾಃ । ಜನಯತಿ ಬರ್ಹೀ ದಕ್ಷಿಣನಿರ್ವಚನಾಯೋಗ್ಯಪಕ್ಷಯುಕ್ತೋಽಯಮ್ ॥ ಯಃ ಪಕ್ಷಮನಿರ್ವಚನಂ ಯಾತಿ ಸಮವಲಂಬ್ಯ ದೃಶ್ಯತೇ ತೇನ । ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರಮಮಲಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಭಿಧಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ॥ ಷಣ್ಮುಖಂ…

షణ్ముఖ పంచరత్న స్తుతి

॥ షణ్ముఖ పంచరత్న స్తుతి ॥ స్ఫురద్విద్యుద్వల్లీవలయితమగోత్సంగవసతిం భవాప్పిత్తప్లుష్టానమితకరుణాజీవనవశాత్ । అవంతం భక్తానాముదయకరమంభోధర ఇతి ప్రమోదాదావాసం వ్యతనుత మయూరోఽస్య సవిధే ॥ సుబ్రహ్మణ్యో యో భవేజ్జ్ఞానశక్త్యా సిద్ధం తస్మిందేవసేనాపతిత్వమ్ । ఇత్థం శక్తిం దేవసేనాపతిత్వం సుబ్రహ్మణ్యో బిభ్రదేష వ్యనక్తి ॥ పక్షోఽనిర్వచనీయో దక్షిణ ఇతి ధియమశేషజనతాయాః । జనయతి బర్హీ దక్షిణనిర్వచనాయోగ్యపక్షయుక్తోఽయమ్ ॥ యః పక్షమనిర్వచనం యాతి సమవలంబ్య దృశ్యతే తేన । బ్రహ్మ పరాత్పరమమలం సుబ్రహ్మణ్యాభిధం పరం జ్యోతిః ॥ షణ్ముఖం హసన్ముఖం సుఖాంబురాశిఖేలనం సన్మునీంద్రసేవ్యమానపాదపంకజం…

षण्मुख पंचरत्न स्तुति

॥ षण्मुख पंचरत्न स्तुति ॥ स्फुरद्विद्युद्वल्लीवलयितमगोत्संगवसतिं भवाप्पित्तप्लुष्टानमितकरुणाजीवनवशात् । अवंतं भक्तानामुदयकरमंभोधर इति प्रमोदादावासं व्यतनुत मयूरोऽस्य सविधे ॥ सुब्रह्मण्यो यो भवेज्ज्ञानशक्त्या सिद्धं तस्मिंदेवसेनापतित्वम् । इत्थं शक्तिं देवसेनापतित्वं सुब्रह्मण्यो बिभ्रदेष व्यनक्ति ॥ पक्षोऽनिर्वचनीयो दक्षिण इति धियमशेषजनतायाः । जनयति बर्ही दक्षिणनिर्वचनायोग्यपक्षयुक्तोऽयम् ॥ यः पक्षमनिर्वचनं याति समवलंब्य दृश्यते तेन । ब्रह्म परात्परममलं सुब्रह्मण्याभिधं परं ज्योतिः ॥ षण्मुखं हसन्मुखं सुखांबुराशिखेलनं सन्मुनींद्रसेव्यमानपादपंकजं…

ষণ্মুখ পংচরত্ন স্তুতি

॥ ষণ্মুখ পংচরত্ন স্তুতি ॥ স্ফুরদ্বিদ্যুদ্বল্লীবলযিতমগোত্সংগবসতিং ভবাপ্পিত্তপ্লুষ্টানমিতকরুণাজীবনবশাত্ । অবংতং ভক্তানামুদযকরমংভোধর ইতি প্রমোদাদাবাসং ব্যতনুত মযূরোঽস্য সবিধে ॥ সুব্রহ্মণ্যো যো ভবেজ্জ্ঞানশক্ত্যা সিদ্ধং তস্মিংদেবসেনাপতিত্বম্ । ইত্থং শক্তিং দেবসেনাপতিত্বং সুব্রহ্মণ্যো বিভ্রদেষ ব্যনক্তি ॥ পক্ষোঽনির্বচনীযো দক্ষিণ ইতি ধিযমশেষজনতাযাঃ । জনযতি বর্হী দক্ষিণনির্বচনাযোগ্যপক্ষযুক্তোঽযম্ ॥ যঃ পক্ষমনির্বচনং যাতি সমবলংব্য দৃশ্যতে তেন । ব্রহ্ম পরাত্পরমমলং সুব্রহ্মণ্যাভিধং পরং জ্যোতিঃ ॥ ষণ্মুখং হসন্মুখং সুখাংবুরাশিখেলনং সন্মুনীংদ্রসেব্যমানপাদপংকজং…

षण्मुख पञ्चरत्न स्तुति

॥ षण्मुख पञ्चरत्न स्तुति ॥ स्फुरद्विद्युद्वल्लीवलयितमगोत्सङ्गवसतिं भवाप्पित्तप्लुष्टानमितकरुणाजीवनवशात् । अवन्तं भक्तानामुदयकरमम्भोधर इति प्रमोदादावासं व्यतनुत मयूरोऽस्य सविधे ॥ सुब्रह्मण्यो यो भवेज्ज्ञानशक्त्या सिद्धं तस्मिन्देवसेनापतित्वम् । इत्थं शक्तिं देवसेनापतित्वं सुब्रह्मण्यो बिभ्रदेष व्यनक्ति ॥ पक्षोऽनिर्वचनीयो दक्षिण इति धियमशेषजनतायाः । जनयति बर्ही द क्षिणनिर्वचनायोग्यपक्षयुक्तोऽयम् ॥ यः पक्षमनिर्वचनं याति समवलम्ब्य दृश्यते तेन । ब्रह्म परात्परममलं सुब्रह्मण्याभिधं परं ज्योतिः ॥ षण्मुखं हसन्मुखं सुखाम्बुराशिखेलनं…

ਸ਼ਣ੍ਮੁਖ ਪਂਚਰਤ੍ਨ ਸ੍ਤੁਤਿ

॥ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖ ਪਂਚਰਤ੍ਨ ਸ੍ਤੁਤਿ ॥ ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵਲ੍ਲੀਵਲਯਿਤਮਗੋਤ੍ਸਂਗਵਸਤਿਂ ਭਵਾਪ੍ਪਿਤ੍ਤਪ੍ਲੁਸ਼੍ਟਾਨਮਿਤਕਰੁਣਾਜੀਵਨਵਸ਼ਾਤ੍ । ਅਵਂਤਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮੁਦਯਕਰਮਂਭੋਧਰ ਇਤਿ ਪ੍ਰਮੋਦਾਦਾਵਾਸਂ ਵ੍ਯਤਨੁਤ ਮਯੂਰੋ਽ਸ੍ਯ ਸਵਿਧੇ ॥ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਯੋ ਭਵੇਜ੍ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਂ ਤਸ੍ਮਿਂਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਤ੍ਵਮ੍ । ਇਤ੍ਥਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਤ੍ਵਂ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬਿਭ੍ਰਦੇਸ਼ ਵ੍ਯਨਕ੍ਤਿ ॥ ਪਕ੍ਸ਼ੋ਽ਨਿਰ੍ਵਚਨੀਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣ ਇਤਿ ਧਿਯਮਸ਼ੇਸ਼ਜਨਤਾਯਾਃ । ਜਨਯਤਿ ਬਰ੍ਹੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਨਿਰ੍ਵਚਨਾਯੋਗ੍ਯਪਕ੍ਸ਼ਯੁਕ੍ਤੋ਽ਯਮ੍ ॥ ਯਃ ਪਕ੍ਸ਼ਮਨਿਰ੍ਵਚਨਂ ਯਾਤਿ ਸਮਵਲਂਬ੍ਯ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਤੇ ਤੇਨ । ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮਮਲਂ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਭਿਧਂ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ॥ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਂ ਹਸਨ੍ਮੁਖਂ ਸੁਖਾਂਬੁਰਾਸ਼ਿਖੇਲਨਂ ਸਨ੍ਮੁਨੀਂਦ੍ਰਸੇਵ੍ਯਮਾਨਪਾਦਪਂਕਜਂ…