വേദസാര ദക്ഷിണാമൂർതി സ്തോത്രം

|| വേദസാര ദക്ഷിണാമൂർതി സ്തോത്രം || വൃതസകലമുനീന്ദ്രം ചാരുഹാസം സുരേശം വരജലനിധിസംസ്ഥം ശാസ്ത്രവാദീഷു രമ്യം. സകലവിബുധവന്ദ്യം വേദവേദാംഗവേദ്യം ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ. വിദിതനിഖിലതത്ത്വം ദേവദേവം വിശാലം വിജിതസകലവിശ്വം ചാക്ഷമാലാസുഹസ്തം. പ്രണവപരവിധാനം ജ്ഞാനമുദ്രാം ദധാനം ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ. വികസിതമതിദാനം മുക്തിദാനം പ്രധാനം സുരനികരവദന്യം കാമിതാർഥപ്രദം തം. മൃതിജയമമരാദിം സർവഭൂഷാവിഭൂഷം ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡ. വിഗതഗുണജരാഗം സ്നിഗ്ധപാദാംബുജം തം ത്നിനയനമുരമേകം സുന്ദരാഽഽരാമരൂപം. രവിഹിമരുചിനേത്രം സർവവിദ്യാനിധീശം ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ. പ്രഭുമവനതധീരം ജ്ഞാനഗമ്യം നൃപാലം സഹജഗുണവിതാനം ശുദ്ധചിത്തം ശിവാംശം. ഭുജഗഗലവിഭൂഷം ഭൂതനാഥം ഭവാഖ്യം ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ.

వేదసార దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

 ||వేదసార దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం || వృతసకలమునీంద్రం చారుహాసం సురేశం వరజలనిధిసంస్థం శాస్త్రవాదీషు రమ్యం. సకలవిబుధవంద్యం వేదవేదాంగవేద్యం త్రిభువనపురరాజం దక్షిణామూర్తిమీడే. విదితనిఖిలతత్త్వం దేవదేవం విశాలం విజితసకలవిశ్వం చాక్షమాలాసుహస్తం. ప్రణవపరవిధానం జ్ఞానముద్రాం దధానం త్రిభువనపురరాజం దక్షిణామూర్తిమీడే. వికసితమతిదానం ముక్తిదానం ప్రధానం సురనికరవదన్యం కామితార్థప్రదం తం. మృతిజయమమరాదిం సర్వభూషావిభూషం త్రిభువనపురరాజం దక్షిణామూర్తిమీడే. విగతగుణజరాగం స్నిగ్ధపాదాంబుజం తం త్నినయనమురమేకం సుందరాఽఽరామరూపం. రవిహిమరుచినేత్రం సర్వవిద్యానిధీశం త్రిభువనపురరాజం దక్షిణామూర్తిమీడే. ప్రభుమవనతధీరం జ్ఞానగమ్యం నృపాలం సహజగుణవితానం శుద్ధచిత్తం శివాంశం. భుజగగలవిభూషం భూతనాథం భవాఖ్యం త్రిభువనపురరాజం దక్షిణామూర్తిమీడే.

வேதஸார தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்துதி

|| வேதஸார தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்துதி || வ்ருதஸகலமுனீந்த்ரம் சாருஹாஸம் ஸுரேஶம் வரஜலநிதிஸம்ஸ்தம் ஶாஸ்த்ரவாதீஷு ரம்யம். ஸகலவிபுதவந்த்யம் வேதவேதாங்கவேத்யம் த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே. விதிதநிகிலதத்த்வம் தேவதேவம் விஶாலம் விஜிதஸகலவிஶ்வம் சாக்ஷமாலாஸுஹஸ்தம். ப்ரணவபரவிதானம் ஜ்ஞானமுத்ராம் ததானம் த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே. விகஸிதமதிதானம் முக்திதானம் ப்ரதானம் ஸுரநிகரவதன்யம் காமிதார்தப்ரதம் தம். ம்ருதிஜயமமராதிம் ஸர்வபூஷாவிபூஷம் த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே. விகதகுணஜராகம் ஸ்னிக்தபாதாம்புஜம் தம் த்னிநயனமுரமேகம் ஸுந்தரா(ஆ)ராமரூபம். ரவிஹிமருசிநேத்ரம் ஸர்வவித்யாநிதீஶம் த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே. ப்ரபுமவனததீரம் ஜ்ஞானகம்யம் ந்ருபாலம் ஸஹஜகுணவிதானம் ஶுத்தசித்தம் ஶிவாம்ஶம். புஜககலவிபூஷம் பூதநாதம் பவாக்யம் த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே.

ವೇದಸಾರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

|| ವೇದಸಾರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ || ವೃತಸಕಲಮುನೀಂದ್ರಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಸುರೇಶಂ ವರಜಲನಿಧಿಸಂಸ್ಥಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದೀಷು ರಮ್ಯಂ. ಸಕಲವಿಬುಧವಂದ್ಯಂ ವೇದವೇದಾಂಗವೇದ್ಯಂ ತ್ರಿಭುವನಪುರರಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ. ವಿದಿತನಿಖಿಲತತ್ತ್ವಂ ದೇವದೇವಂ ವಿಶಾಲಂ ವಿಜಿತಸಕಲವಿಶ್ವಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಸುಹಸ್ತಂ. ಪ್ರಣವಪರವಿಧಾನಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ದಧಾನಂ ತ್ರಿಭುವನಪುರರಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ. ವಿಕಸಿತಮತಿದಾನಂ ಮುಕ್ತಿದಾನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸುರನಿಕರವದನ್ಯಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಂ ತಂ. ಮೃತಿಜಯಮಮರಾದಿಂ ಸರ್ವಭೂಷಾವಿಭೂಷಂ ತ್ರಿಭುವನಪುರರಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ. ವಿಗತಗುಣಜರಾಗಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಪಾದಾಂಬುಜಂ ತಂ ತ್ನಿನಯನಮುರಮೇಕಂ ಸುಂದರಾಽಽರಾಮರೂಪಂ. ರವಿಹಿಮರುಚಿನೇತ್ರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧೀಶಂ ತ್ರಿಭುವನಪುರರಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ. ಪ್ರಭುಮವನತಧೀರಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ನೃಪಾಲಂ ಸಹಜಗುಣವಿತಾನಂ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಂ ಶಿವಾಂಶಂ. ಭುಜಗಗಲವಿಭೂಷಂ ಭೂತನಾಥಂ ಭವಾಖ್ಯಂ ತ್ರಿಭುವನಪುರರಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ.

वेदसार दक्षिणामूर्ति स्तुति

|| वेदसार दक्षिणामूर्ति स्तुति || वृतसकलमुनीन्द्रं चारुहासं सुरेशं वरजलनिधिसंस्थं शास्त्रवादीषु रम्यम्। सकलविबुधवन्द्यं वेदवेदाङ्गवेद्यं त्रिभुवनपुरराजं दक्षिणामूर्तिमीडे। विदितनिखिलतत्त्वं देवदेवं विशालं विजितसकलविश्वं चाक्षमालासुहस्तम्। प्रणवपरविधानं ज्ञानमुद्रां दधानं त्रिभुवनपुरराजं दक्षिणामूर्तिमीडे। विकसितमतिदानं मुक्तिदानं प्रधानं सुरनिकरवदन्यं कामितार्थप्रदं तम्। मृतिजयममरादिं सर्वभूषाविभूषं त्रिभुवनपुरराजं दक्षिणामूर्तिमीडे। विगतगुणजरागं स्निग्धपादाम्बुजं तं त्निनयनमुरमेकं सुन्दराऽऽरामरूपम। रविहिमरुचिनेत्रं सर्वविद्यानिधीशं त्रिभुवनपुरराजं दक्षिणामूर्तिमीडे। प्रभुमवनतधीरं ज्ञानगम्यं नृपालं सहजगुणवितानं शुद्धचित्तं शिवांशम्। भुजगगलविभूषं भूतनाथं भवाख्यं त्रिभुवनपुरराजं दक्षिणामूर्तिमीडे।

వేంకటేశ అష్టక స్తుతి

|| వేంకటేశ అష్టక స్తుతి || యో లోకరక్షార్థమిహావతీర్య వైకుంఠలోకాత్ సురవర్యవర్యః. శేషాచలే తిష్ఠతి యోఽనవద్యే తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. పద్మావతీమానసరాజహంసః కృపాకటాక్షానుగృహీతహంసః. హంసాత్మనాదిష్ట- నిజస్వభావస్తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. మహావిభూతిః స్వయమేవ యస్య పదారవిందం భజతే చిరస్య. తథాపి యోఽర్థం భువి సంచినోతి తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. య ఆశ్వినే మాసి మహోత్సవార్థం శేషాద్రిమారుహ్య ముదాతితుంగం. యత్పాదమీక్షంతి తరంతి తే వై తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. ప్రసీద లక్ష్మీరమణ ప్రసీద ప్రసీద…

വേങ്കടേശ അഷ്ടക സ്തുതി

|| വേങ്കടേശ അഷ്ടക സ്തുതി || യോ ലോകരക്ഷാർഥമിഹാവതീര്യ വൈകുണ്ഠലോകാത് സുരവര്യവര്യഃ. ശേഷാചലേ തിഷ്ഠതി യോഽനവദ്യേ തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ. പദ്മാവതീമാനസരാജഹംസഃ കൃപാകടാക്ഷാനുഗൃഹീതഹംസഃ. ഹംസാത്മനാദിഷ്ട- നിജസ്വഭാവസ്തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ. മഹാവിഭൂതിഃ സ്വയമേവ യസ്യ പദാരവിന്ദം ഭജതേ ചിരസ്യ. തഥാപി യോഽർഥം ഭുവി സഞ്ചിനോതി തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ. യ ആശ്വിനേ മാസി മഹോത്സവാർഥം ശേഷാദ്രിമാരുഹ്യ മുദാതിതുംഗം. യത്പാദമീക്ഷന്തി തരന്തി തേ വൈ തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ. പ്രസീദ ലക്ഷ്മീരമണ പ്രസീദ പ്രസീദ…

வேங்கடேச அஷ்டக ஸ்துதி

|| வேங்கடேச அஷ்டக ஸ்துதி || யோ லோகரக்ஷார்தமிஹாவதீர்ய வைகுண்டலோகாத் ஸுரவர்யவர்ய꞉. ஶேஷாசலே திஷ்டதி யோ(அ)னவத்யே தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே. பத்மாவதீமானஸராஜஹம்ஸ꞉ க்ருபாகடாக்ஷானுக்ருஹீதஹம்ஸ꞉. ஹம்ஸாத்மநாதிஷ்ட- நிஜஸ்வபாவஸ்தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே. மஹாவிபூதி꞉ ஸ்வயமேவ யஸ்ய பதாரவிந்தம் பஜதே சிரஸ்ய. ததாபி யோ(அ)ர்தம் புவி ஸஞ்சினோதி தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே. ய ஆஶ்வினே மாஸி மஹோத்ஸவார்தம் ஶேஷாத்ரிமாருஹ்ய முதாதிதுங்கம். யத்பாதமீக்ஷந்தி தரந்தி தே வை தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே. ப்ரஸீத லக்ஷ்மீரமண ப்ரஸீத ப்ரஸீத…

ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತುತಿ

|| ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತುತಿ || ಯೋ ಲೋಕರಕ್ಷಾರ್ಥಮಿಹಾವತೀರ್ಯ ವೈಕುಂಠಲೋಕಾತ್ ಸುರವರ್ಯವರ್ಯಃ. ಶೇಷಾಚಲೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಯೋಽನವದ್ಯೇ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ಪದ್ಮಾವತೀಮಾನಸರಾಜಹಂಸಃ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾನುಗೃಹೀತಹಂಸಃ. ಹಂಸಾತ್ಮನಾದಿಷ್ಟ- ನಿಜಸ್ವಭಾವಸ್ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ಮಹಾವಿಭೂತಿಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಯಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಂ ಭಜತೇ ಚಿರಸ್ಯ. ತಥಾಪಿ ಯೋಽರ್ಥಂ ಭುವಿ ಸಂಚಿನೋತಿ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ಯ ಆಶ್ವಿನೇ ಮಾಸಿ ಮಹೋತ್ಸವಾರ್ಥಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಮಾರುಹ್ಯ ಮುದಾತಿತುಂಗಂ. ಯತ್ಪಾದಮೀಕ್ಷಂತಿ ತರಂತಿ ತೇ ವೈ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ಪ್ರಸೀದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ…

वेंकटेश अष्टक स्तुति

|| वेंकटेश अष्टक स्तुति || यो लोकरक्षार्थमिहावतीर्य वैकुण्ठलोकात् सुरवर्यवर्य। शेषाचले तिष्ठति योऽनवद्ये तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। पद्मावतीमानसराजहंसः कृपाकटाक्षानुगृहीतहंसः। हंसात्मनादिष्ट- निजस्वभावस्तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। महाविभूतिः स्वयमेव यस्य पदारविन्दं भजते चिरस्य। तथापि योऽर्थं भुवि सञ्चिनोति तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। य आश्विने मासि महोत्सवार्थं शेषाद्रिमारुह्य मुदातितुङ्गम्। यत्पादमीक्षन्ति तरन्ति ते वै तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। प्रसीद लक्ष्मीरमण प्रसीद प्रसीद…

വിഷ്ണു ദശാവതാര സ്തുതി

|| വിഷ്ണു ദശാവതാര സ്തുതി || മഗ്നാ യദാജ്യാ പ്രലയേ പയോധാ ബുദ്ധാരിതോ യേന തദാ ഹി വേദഃ. മീനാവതാരായ ഗദാധരായ തസ്മൈ നമഃ ശ്രീമധുസൂദനായ. കല്പാന്തകാലേ പൃഥിവീം ദധാര പൃഷ്ഠേഽച്യുതോ യഃ സലിലേ നിമഗ്നാം. കൂർമാവതാരായ നമോഽസ്തു തസ്മൈ പീതാംബരായ പ്രിയദർശനായ. രസാതലസ്ഥാ ധരണീ കിലൈഷാ ദംഷ്ട്രാഗ്രഭാഗേന ധൃതാ ഹി യേന. വരാഹരൂപായ ജനാർദനായ തസ്മൈ നമഃ കൈടഭനാശനായ. സ്തംഭം വിദാര്യ പ്രണതം ഹി ഭക്തം രക്ഷ പ്രഹ്ലാദമഥോ വിനാശ്യ. ദൈത്യം നമോ യോ നരസിംഹമൂർതിർദീപ്താനലാർകദ്യുതയേ…

విష్ణు దశావతార స్తుతి

|| విష్ణు దశావతార స్తుతి || మగ్నా యదాజ్యా ప్రలయే పయోధా బుద్ధారితో యేన తదా హి వేదః. మీనావతారాయ గదాధరాయ తస్మై నమః శ్రీమధుసూదనాయ. కల్పాంతకాలే పృథివీం దధార పృష్ఠేఽచ్యుతో యః సలిలే నిమగ్నాం. కూర్మావతారాయ నమోఽస్తు తస్మై పీతాంబరాయ ప్రియదర్శనాయ. రసాతలస్థా ధరణీ కిలైషా దంష్ట్రాగ్రభాగేన ధృతా హి యేన. వరాహరూపాయ జనార్దనాయ తస్మై నమః కైటభనాశనాయ. స్తంభం విదార్య ప్రణతం హి భక్తం రక్ష ప్రహ్లాదమథో వినాశ్య. దైత్యం నమో యో నరసింహమూర్తిర్దీప్తానలార్కద్యుతయే…

விஷ்ணு தசாவதார ஸ்துதி

|| விஷ்ணு தசாவதார ஸ்துதி || மக்னா யதாஜ்யா ப்ரலயே பயோதா புத்தாரிதோ யேன ததா ஹி வேத꞉. மீனாவதாராய கதாதராய தஸ்மை நம꞉ ஶ்ரீமதுஸூதனாய. கல்பாந்தகாலே ப்ருʼதிவீம்ʼ ததார ப்ருʼஷ்டே(அ)ச்யுதோ ய꞉ ஸலிலே நிமக்னாம். கூர்மாவதாராய நமோ(அ)ஸ்து தஸ்மை பீதாம்பராய ப்ரியதர்ஶனாய. ரஸாதலஸ்தா தரணீ கிலைஷா தம்ʼஷ்ட்ராக்ரபாகேன த்ருʼதா ஹி யேன. வராஹரூபாய ஜனார்தனாய தஸ்மை நம꞉ கைடபநாஶனாய. ஸ்தம்பம்ʼ விதார்ய ப்ரணதம்ʼ ஹி பக்தம்ʼ ரக்ஷ ப்ரஹ்லாதமதோ விநாஶ்ய. தைத்யம்ʼ நமோ யோ நரஸிம்ʼஹமூர்திர்தீப்தானலார்கத்யுதயே…

ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ

|| ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ || ಮಗ್ನಾ ಯದಾಜ್ಯಾ ಪ್ರಲಯೇ ಪಯೋಧಾ ಬುದ್ಧಾರಿತೋ ಯೇನ ತದಾ ಹಿ ವೇದಃ. ಮೀನಾವತಾರಾಯ ಗದಾಧರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಧುಸೂದನಾಯ. ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲೇ ಪೃಥಿವೀಂ ದಧಾರ ಪೃಷ್ಠೇಽಚ್ಯುತೋ ಯಃ ಸಲಿಲೇ ನಿಮಗ್ನಾಂ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತಸ್ಮೈ ಪೀತಾಂಬರಾಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ. ರಸಾತಲಸ್ಥಾ ಧರಣೀ ಕಿಲೈಷಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಭಾಗೇನ ಧೃತಾ ಹಿ ಯೇನ. ವರಾಹರೂಪಾಯ ಜನಾರ್ದನಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಕೈಟಭನಾಶನಾಯ. ಸ್ತಂಭಂ ವಿದಾರ್ಯ ಪ್ರಣತಂ ಹಿ ಭಕ್ತಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮಥೋ ವಿನಾಶ್ಯ. ದೈತ್ಯಂ ನಮೋ ಯೋ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಯೇ…

विष्णु दशावतार स्तुति

|| विष्णु दशावतार स्तुति || मग्ना यदाज्या प्रलये पयोधा बुद्धारितो येन तदा हि वेदः। मीनावताराय गदाधराय तस्मै नमः श्रीमधुसूदनाय। कल्पान्तकाले पृथिवीं दधार पृष्ठेऽच्युतो यः सलिले निमग्नाम्। कूर्मावताराय नमोऽस्तु तस्मै पीताम्बराय प्रियदर्शनाय। रसातलस्था धरणी किलैषा दंष्ट्राग्रभागेन धृता हि येन। वराहरूपाय जनार्दनाय तस्मै नमः कैटभनाशनाय। स्तम्भं विदार्य प्रणतं हि भक्तं रक्ष प्रह्लादमथो विनाश्य। दैत्यं नमो यो नरसिंहमूर्तिर्दीप्तानलार्कद्युतये…