શ્રી ભૈરવ ચાલીસા

|| શ્રી ભૈરવ ચાલીસા || દોહા શ્રી ગણપતિ ગુરુ ગૌરિ પદ પ્રેમ સહિત ધરિ માથ . ચાલીસા વન્દન કરૌં શ્રી શિવ ભૈરવનાથ .. શ્રી ભૈરવ સંકટ હરણ મંગલ કરણ કૃપાલ . શ્યામ વરણ વિકરાલ વપુ લોચન લાલ વિશાલ .. જય જય શ્રી કાલી કે લાલા . જયતિ જયતિ કાશી-કુતવાલા .. જયતિ બટુક-ભૈરવ ભય હારી ….

শ্ৰী ভৈৰৱ চালীসা

|| শ্ৰী ভৈৰৱ চালীসা || দোহা শ্ৰী গণপতি গুৰু গৌৰি পদ প্ৰেম সহিত ধৰি মাথ । চালীসা ৱন্দন কৰৌং শ্ৰী শিৱ ভৈৰৱনাথ ॥ শ্ৰী ভৈৰৱ সঙ্কট হৰণ মঙ্গল কৰণ কৃপাল । শ্যাম ৱৰণ ৱিকৰাল ৱপু লোচন লাল ৱিশাল ॥ জয় জয় শ্ৰী কালী কে লালা । জয়তি জয়তি কাশী-কুতৱালা ॥ জয়তি বটুক-ভৈৰৱ ভয় হাৰী ।…

শ্রী ভৈরব চালীসা

|| শ্রী ভৈরব চালীসা || দোহা শ্রী গণপতি গুরু গৌরি পদ প্রেম সহিত ধরি মাথ । চালীসা বন্দন করৌং শ্রী শিব ভৈরবনাথ ॥ শ্রী ভৈরব সঙ্কট হরণ মঙ্গল করণ কৃপাল । শ্যাম বরণ বিকরাল বপু লোচন লাল বিশাল ॥ জয় জয় শ্রী কালী কে লালা । জয়তি জয়তি কাশী-কুতবালা ॥ জয়তি বটুক-ভৈরব ভয় হারী ।…

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಚಾಲೀಸಾ

|| ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಚಾಲೀಸಾ || ದೋಹಾ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗುರು ಗೌರಿ ಪದ ಪ್ರೇಮ ಸಹಿತ ಧರಿ ಮಾಥ . ಚಾಲೀಸಾ ವಂದನ ಕರೌಂ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಭೈರವನಾಥ .. ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಲ ಕರಣ ಕೃಪಾಲ . ಶ್ಯಾಮ ವರಣ ವಿಕರಾಲ ವಪು ಲೋಚನ ಲಾಲ ವಿಶಾಲ .. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕಾಲೀ ಕೇ ಲಾಲಾ . ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಕಾಶೀ-ಕುತವಾಲಾ .. ಜಯತಿ ಬಟುಕ-ಭೈರವ ಭಯ ಹಾರೀ ….

ശ്രീ ഭൈരവ ചാലീസാ

|| ശ്രീ ഭൈരവ ചാലീസാ || ദോഹാ ശ്രീ ഗണപതി ഗുരു ഗൗരി പദ പ്രേമ സഹിത ധരി മാഥ . ചാലീസാ വന്ദന കരൗം ശ്രീ ശിവ ഭൈരവനാഥ .. ശ്രീ ഭൈരവ സങ്കട ഹരണ മംഗല കരണ കൃപാല . ശ്യാമ വരണ വികരാല വപു ലോചന ലാല വിശാല .. ജയ ജയ ശ്രീ കാലീ കേ ലാലാ . ജയതി ജയതി കാശീ-കുതവാലാ .. ജയതി ബടുക-ഭൈരവ ഭയ ഹാരീ ….

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਚਾਲੀਸਾ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਚਾਲੀਸਾ || ਦੋਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤਿ ਗੁਰੁ ਗੌਰਿ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਧਰਿ ਮਾਥ । ਚਾਲੀਸਾ ਵਨ੍ਦਨ ਕਰੌਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਭੈਰਵਨਾਥ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਸੰਕਟ ਹਰਣ ਮੰਗਲ ਕਰਣ ਕ੍ਰੁਪਾਲ । ਸ਼੍ਯਾਮ ਵਰਣ ਵਿਕਰਾਲ ਵਪੁ ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ॥ ਜਯ ਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਕੇ ਲਾਲਾ । ਜਯਤਿ ਜਯਤਿ ਕਾਸ਼ੀ-ਕੁਤਵਾਲਾ ॥ ਜਯਤਿ ਬਟੁਕ-ਭੈਰਵ ਭਯ ਹਾਰੀ ।…

ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ଚାଲୀସା

|| ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ଚାଲୀସା || ଦୋହା ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ଗୁରୁ ଗୌରି ପଦ ପ୍ରେମ ସହିତ ଧରି ମାଥ । ଚାଲୀସା ବନ୍ଦନ କରୌଂ ଶ୍ରୀ ଶିବ ଭୈରବନାଥ ॥ ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ସଙ୍କଟ ହରଣ ମଙ୍ଗଲ କରଣ କୃପାଲ । ଶ୍ୟାମ ବରଣ ବିକରାଲ ବପୁ ଲୋଚନ ଲାଲ ବିଶାଲ ॥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ କାଲୀ କେ ଲାଲା । ଜୟତି ଜୟତି କାଶୀ-କୁତବାଲା ॥ ଜୟତି ବଟୁକ-ଭୈରବ ଭୟ ହାରୀ ।…

ശ്രീ ഗായത്രീ ചാലീസാ

|| ശ്രീ ഗായത്രീ ചാലീസാ || ഹ്രീം ശ്രീം ക്ലീം മേധാ പ്രഭാ ജീവന ജ്യോതി പ്രചണ്ഡ . ശാന്തി കാന്തി ജാഗൃത പ്രഗതി രചനാ ശക്തി അഖണ്ഡ .. ജഗത ജനനീ മംഗല കരനിം ഗായത്രീ സുഖധാമ . പ്രണവോം സാവിത്രീ സ്വധാ സ്വാഹാ പൂരന കാമ .. ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ ഓം യുത ജനനീ . ഗായത്രീ നിത കലിമല ദഹനീ .. അക്ഷര ചൗവിസ പരമ പുനീതാ . ഇനമേം ബസേം ശാസ്ത്ര…

ଶ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଚାଲୀସା

|| ଶ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଚାଲୀସା || ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ମେଧା ପ୍ରଭା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ । ଶାନ୍ତି କାନ୍ତି ଜାଗୃତ ପ୍ରଗତି ରଚନା ଶକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ॥ ଜଗତ ଜନନୀ ମଙ୍ଗଲ କରନିଂ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁଖଧାମ । ପ୍ରଣବୋଂ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱଧା ସ୍ୱାହା ପୂରନ କାମ ॥ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଓଁ ଯୁତ ଜନନୀ । ଗାୟତ୍ରୀ ନିତ କଲିମଲ ଦହନୀ ॥ ଅକ୍ଷର ଚୌବିସ ପରମ ପୁନୀତା । ଇନମେଂ ବସେଂ ଶାସ୍ତ୍ର…

ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾಲೀಸಾ

|| ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾಲೀಸಾ || ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮೇಧಾ ಪ್ರಭಾ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಚಂಡ . ಶಾಂತಿ ಕಾಂತಿ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಗತಿ ರಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಖಂಡ .. ಜಗತ ಜನನೀ ಮಂಗಲ ಕರನಿಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಸುಖಧಾಮ . ಪ್ರಣವೋಂ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಪೂರನ ಕಾಮ .. ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಓಂ ಯುತ ಜನನೀ . ಗಾಯತ್ರೀ ನಿತ ಕಲಿಮಲ ದಹನೀ .. ಅಕ್ಷರ ಚೌವಿಸ ಪರಮ ಪುನೀತಾ . ಇನಮೇಂ ಬಸೇಂ ಶಾಸ್ತ್ರ…

શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા

|| શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા || હ્રીં શ્રીં ક્લીં મેધા પ્રભા જીવન જ્યોતિ પ્રચણ્ડ . શાન્તિ કાન્તિ જાગૃત પ્રગતિ રચના શક્તિ અખણ્ડ .. જગત જનની મઙ્ગલ કરનિં ગાયત્રી સુખધામ . પ્રણવોં સાવિત્રી સ્વધા સ્વાહા પૂરન કામ .. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐ યુત જનની . ગાયત્રી નિત કલિમલ દહની .. અક્ષર ચૌવિસ પરમ પુનીતા . ઇનમેં બસેં શાસ્ત્ર…

ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀਸਾ

(ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀਸਾ) ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਮੇਧਾ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀਵਨ ਜ੍ਯੋਤਿ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਕਾਨ੍ਤਿ ਜਾਗ੍ਰੁਤ ਪ੍ਰਗਤਿ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਅਖਣ੍ਡ ॥ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਙ੍ਗਲ ਕਰਨਿੰ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸੁਖਧਾਮ । ਪ੍ਰਣਵੋਂ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਃ ੴ ਯੁਤ ਜਨਨੀ । ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਨਿਤ ਕਲਿਮਲ ਦਹਨੀ ॥ ਅਕ੍ਸ਼਼ਰ ਚੌਵਿਸ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤਾ । ਇਨਮੇਂ ਬਸੇਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਗੀਤਾ…

ஶ்ரீ கா³யத்ரீ சாலீஸா

(ஶ்ரீ கா³யத்ரீ சாலீஸா) ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ மேதா⁴ ப்ரபா⁴ ஜீவன ஜ்யோதி ப்ரசண்ட³ . ஶாந்தி காந்தி ஜாக்³ருʼத ப்ரக³தி ரசனா ஶக்தி அக²ண்ட³ .. ஜக³த ஜனனீ மங்க³ல கரனிம்ʼ கா³யத்ரீ ஸுக²தா⁴ம . ப்ரணவோம்ʼ ஸாவித்ரீ ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா பூரன காம .. பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ௐ யுத ஜனனீ . கா³யத்ரீ நித கலிமல த³ஹனீ .. அக்ஷர சௌவிஸ பரம புனீதா . இனமேம்ʼ ப³ஸேம்ʼ ஶாஸ்த்ர ஶ்ருதி கீ³தா…

శ్రీ గాయత్రీ చాలీసా

|| శ్రీ గాయత్రీ చాలీసా || హ్రీం శ్రీం క్లీం మేధా ప్రభా జీవన జ్యోతి ప్రచండ . శాంతి కాంతి జాగృత ప్రగతి రచనా శక్తి అఖండ .. జగత జననీ మంగల కరనిం గాయత్రీ సుఖధామ . ప్రణవోం సావిత్రీ స్వధా స్వాహా పూరన కామ .. భూర్భువః స్వః ఓం యుత జననీ . గాయత్రీ నిత కలిమల దహనీ .. అక్షర చౌవిస పరమ పునీతా . ఇనమేం బసేం శాస్త్ర…

శివ చాలీసా

|| శివ్ చలిసా || || దోహా || జయ గణేశ గిరిజాసువన మంగల మూల సుజాన । కహత అయోధ్యాదాస తుమ దేఉ అభయ వరదాన ॥ || చతుర్భుజి || జయ గిరిజాపతి దీనదయాలా । సదా కరత సన్తన ప్రతిపాలా ॥ భాల చన్ద్రమా సోహత నీకే । కానన కుణ్డల నాగ ఫనీ కే ॥ అంగ గౌర శిర గంగ బహాయే । ముణ్డమాల తన క్షార లగాయే ॥…