Download HinduNidhi App
Misc

শ্ৰীমন্ ন্যায়সুধাস্তোত্ৰম্

Nyaysudha Stotram Assamese

MiscStotram (स्तोत्र निधि)অসমীয়া
Share This

|| শ্ৰীমন্ ন্যায়সুধাস্তোত্ৰম্ ||

যদু তাপসলভ্যমনন্তভৱৈস্দুতো পৰতত্ত্ৱমিহৈকপদাৎ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ১॥

ৱিহিতং ক্ৰিয়তে ননু যস্য কৃতে স চ ভক্তিগুণো যদিহৈকপদাৎ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ২॥

ৱনৱাসমুখং যদৱাপ্তিফলং তদনাৰতমত্ৰ হৰিস্মৰণম্ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ৩॥

নিগমৈৰৱিভাৱ্যমিদং ৱসু যৎ সুগমং পদমেকপদাদপি তৎ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ৪॥

যদলভ্যমনেকভৱৈঃ স্ৱগুৰোঃ সুপদং স্ৱপদং তদিহৈকপদাৎ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ৫॥

গুৰুপাদসৰোজৰতিং কুৰুতে হৰিপাদৱিনম্ৰসুধীঃ স্ৱফলম্ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ৬॥

উদয়াদপগচ্ছতি গূঢতমঃ প্ৰতিপক্ষকৃতং খলু যৎসুকৃতেঃ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ৭॥

দশমান্ত্যপতিঃ সদনং ন কদাঽপ্যথ মুঞ্চতি যৎস্ৱয়মেৱ ৰসাৎ ।
জয়তীৰ্থকৃতৌ প্ৰৱণো ন পুনৰ্ভৱভাগ্ভৱতীতি মতিৰ্হি মম ॥ ৮॥

ইতি শ্ৰীমাদনূৰুৱিষ্ণুতীৰ্থৱিৰচিতং শ্ৰীন্যায়সুধাস্তোত্ৰং সম্পূৰ্ণম্ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্ৰীমন্ ন্যায়সুধাস্তোত্ৰম্ PDF

শ্ৰীমন্ ন্যায়সুধাস্তোত্ৰম্ PDF

Leave a Comment