Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

ಹನುಮಾನ್ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

Hanuman Mala Mantra Kannada

Hanuman JiMantra (मंत्र निधि)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಹನುಮಾನ್ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ ||

ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಹ್ಸೌಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಪ್ರಕಟ ಪರಾಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತ ಸಕಲದಿಙ್ಮಂಡಲಾಯ, ನಿಜಕೀರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾವಳ್ಯ ವಿತಾನಾಯಮಾನ ಜಗತ್ತ್ರಿತಯಾಯ, ಅತುಲಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ, ಮೈರಾವಣ ಮದವಾರಣ ಗರ್ವ ನಿರ್ವಾಪಣೋತ್ಕಂಠ ಕಂಠೀರವಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗರ್ವ ಸರ್ವಂಕಷಾಯ, ವಜ್ರಶರೀರಾಯ, ಲಂಕಾಲಂಕಾರಹಾರಿಣೇ, ತೃಣೀಕೃತಾರ್ಣವಲಂಘನಾಯ, ಅಕ್ಷಶಿಕ್ಷಣ ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ, ದಶಗ್ರೀವ ಗರ್ವಪರ್ವತೋತ್ಪಾಟನಾಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾಯಿನೇ, ಸೀತಾಮನೋಲ್ಲಾಸಕರಾಯ, ರಾಮಮಾನಸ ಚಕೋರಾಮೃತಕರಾಯ, ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತ ಗಂಡಸ್ಥಲಾಯ, ಮಂದಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾರವಿಂದಾಯ, ಮೌಂಜೀ ಕೌಪೀನ ವಿರಾಜತ್ಕಟಿತಟಾಯ, ಕನಕಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ, ದುರ್ವಾರ ವಾರಕೀಲಿತ ಲಂಬಶಿಖಾಯ, ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಯ, ತಪ್ತ ಜಾಂಬೂನದಪ್ರಭಾಭಾಸುರ ರಮ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ, ಮಣಿಮಯಗ್ರೈವೇಯಾಂಗದ ಹಾರಕಿಂಕಿಣೀ ಕಿರೀಟೋದಾರಮೂರ್ತಯೇ, ರಕ್ತಪಂಕೇರುಹಾಕ್ಷಾಯ, ತ್ರಿಪಂಚನಯನ ಸ್ಫುರತ್ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಖಟ್ವಾಂಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಖಡ್ಗೋಗ್ರ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಕ್ಷ್ಮಾಧರ ಭೂರುಹ ಕೌಮೋದಕೀ ಕಪಾಲ ಹಲಭೃದ್ದಶಭುಜಾಟೋಪಪ್ರತಾಪ ಭೂಷಣಾಯ, ವಾನರ ನೃಸಿಂಹ ತಾರ್‍ಕ್ಷ್ಯ ವರಾಹ ಹಯಗ್ರೀವಾನನ ಧರಾಯ, ನಿರಂಕುಶ ವಾಗ್ವೈಭವಪ್ರದಾಯ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಾಯಿನೇ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯ, ಸುಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ, ಭರತ ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣಾಯ, ಗಂಭೀರಶಬ್ದಶಾಲಿನೇ, ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶಾಯ, ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂಧಾನ ಚಾತುರ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾಯ, ಸುಗ್ರೀವಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೇ, ವಾಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಣಾಯ, ರುದ್ರತೇಜಸ್ವಿನೇ ವಾಯುನಂದನಾಯ, ಅಂಜನಾಗರ್ಭರತ್ನಾಕರಾಮೃತಕರಾಯ, ನಿರಂತರ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾದಾರವಿಂದ ಮಕರಂದ ಮತ್ತ ಮಧುರಕರಾಯಮಾಣ ಮಾನಸಾಯ, ನಿಜವಾಲ ವಲಯೀಕೃತ ಕಪಿಸೈನ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಾಯ, ಸಕಲ ಜಗನ್ಮೋದಕೋತ್ಕೃಷ್ಟಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾಯ, ಕೇಸರೀನಂದನಾಯ, ಕಪಿಕುಂಜರಾಯ, ಭವಿಷ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೇ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ತೇಜೋರಾಶೇ ಏಹ್ಯೇಹಿ ದೇವಭಯಂ ಅಸುರಭಯಂ ಗಂಧರ್ವಭಯಂ ಯಕ್ಷಭಯಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಭಯಂ ಭೂತಭಯಂ ಪ್ರೇತಭಯಂ ಪಿಶಾಚಭಯಂ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ, ರಾಜಭಯಂ ಚೋರಭಯಂ ಶತ್ರುಭಯಂ ಸರ್ಪಭಯಂ ವೃಶ್ಚಿಕಭಯಂ ಮೃಗಭಯಂ ಪಕ್ಷಿಭಯಂ ಕ್ರಿಮಿಭಯಂ ಕೀಟಕಭಯಂ ಖಾದಯ ಖಾದಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಜಗದಾಶ್ಚರ್ಯಕರ ಶೌರ್ಯಶಾಲಿನೇ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಶ್ರವಣಜಭೂತಾನಾಂ ದೃಷ್ಟಿಜಭೂತಾನಾಂ ಶಾಕಿನೀ ಢಾಕಿನೀ ಕಾಮಿನೀ ಮೋಹಿನೀನಾಂ ಭೇತಾಳ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಸಕಲ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಾನಾಂ ವಿಷಯದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಿಷಮವಿಶೇಷಜಾನಾಂ ಭಯಂ ಹರ ಹರ ಮಥ ಮಥ ಭೇದಯ ಭೇದಯ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಪ್ರಹಾರಯ ಪ್ರಹಾರಯ, ಠಠಠಠ ಖಖಖಖ ಖೇಖೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧ ವಿಮೋಚನಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ತೇಜೋ ಮಹಿಮಾವತಾರ ಸರ್ವವಿಷಭೇದನ ಸರ್ವಭಯೋತ್ಪಾಟನ ಸರ್ವಜ್ವರಚ್ಛೇದನ ಸರ್ವಭಯಭಂಜನ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಕಬಲೀಕೃತಾರ್ಕಮಂಡಲ ಭೂತಮಂಡಲ ಪ್ರೇತಮಂಡಲ ಪಿಶಾಚಮಂಡಲಾನ್ನಿರ್ಘಾಟಯ ನಿರ್ಘಾಟಾಯ ಭೂತಜ್ವರ ಪ್ರೇತಜ್ವರ ಪಿಶಾಚಜ್ವರ ಮಾಹೇಶ್ವರಜ್ವರ ಭೇತಾಳಜ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಜ್ವರ ಐಕಾಹಿಕಜ್ವರ ದ್ವ್ಯಾಹಿಕಜ್ವರ ತ್ರ್ಯಾಹಿಕಜ್ವರ ಚಾತುರ್ಥಿಕಜ್ವರ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕಜ್ವರ ವಿಷಮಜ್ವರ ದೋಷಜ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಜ್ವರ ಭೇತಾಳಪಾಶ ಮಹಾನಾಗಕುಲವಿಷಂ ನಿರ್ವಿಷಂ ಕುರು ಕುರು ಝಟ ಝಟ ದಹ ದಹ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಕಾಲರುದ್ರ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಸರ್ವಗ್ರಹಾನುಚ್ಚಾಟಯೋಚ್ಚಾಟಯ ಆಹ ಆಹ ಏಹಿ ಏಹಿ ದಶದಿಶೋ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವತೋ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸರ್ವಶತ್ರೂನ್ ಕಂಪಯ ಕಂಪಯ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ದಾಹಯ ದಾಹಯ ಕಬಲಯ ಕಬಲಯ ಸರ್ವಜನಾನಾವೇಶಯ ಆವೇಶಯ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಆಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಜಗದ್ಗೀತಕೀರ್ತಯೇ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿದರ್ಪ ದಳನಾಯ ಪರಮಂತ್ರದರ್ಪ ದಳನಾಯ ಪರಮಂತ್ರಪ್ರಾಣನಾಶಾಯ ಆತ್ಮಮಂತ್ರ ಪರಿರಕ್ಷಣಾಯ ಪರಬಲಂ ಖಾದಯ ಖಾದಯ ಕ್ಷೋಭಯ ಕ್ಷೋಭಯ ಹಾರಯ ಹಾರಯ ತ್ವದ್ಭಕ್ತ ಮನೋರಥಾನಿ ಪೂರಯ ಪೂರಯ ಸಕಲಸಂಜೀವಿನೀನಾಯಕ ವರಂ ಮೇ ದಾಪಯ ದಾಪಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಹ್ಸೌಂ ಶ್ರೀಂ ಭ್ರೀಂ ಘ್ರೀಂ ಓಂ ನ್ರೂಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹುಂ ಫಟ್ ಖೇ ಖೇ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮನ್ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಮ್ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಹನುಮಾನ್ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ PDF

ಹನುಮಾನ್ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ PDF

Leave a Comment