Durga Suktam

|| Durga Suktam || ōm ॥ jā̠tavē̍dasē sunavāma̠ sōma̍ marātīya̠tō nida̍hāti̠ vēda̍ḥ । sa na̍ḥ par-ṣa̠dati̍ du̠rgāṇi̠ viśvā̍ nā̠vēva̠ sindhu̍-nduri̠tā-‘tya̠gniḥ ॥ tāma̠gniva̍rṇā̠-ntapa̍sā jvala̠ntīṃ vai̍rōcha̠nī-ṅka̍rmapha̠lēṣu̠ juṣṭā̎m । du̠rgā-ndē̠vīgṃ śara̍ṇama̠ha-mprapa̍dyē su̠tara̍si tarasē̠ nama̍ḥ ॥ agnē̠ tva-mpā̍rayā̠ navyō̍ a̠smān​thsva̠stibhi̠rati̍ du̠rgāṇi̠ viśvā̎ । pūścha̍ pṛ̠thvī ba̍hu̠lā na̍ u̠rvī bhavā̍ tō̠kāya̠ tana̍yāya̠ śaṃyōḥ ॥ viśvā̍ni nō du̠rgahā̍ jātavēda̠-ssindhu̠nna nā̠vā du̍ri̠tā-‘ti̍par-ṣi…

అఘమర్షణ సూక్తం

|| అఘమర్షణ సూక్తం || హిర॑ణ్యశృంగం॒-వఀరు॑ణం॒ ప్రప॑ద్యే తీ॒ర్థం మే॑ దేహి॒ యాచి॑తః । య॒న్మయా॑ భు॒క్తమ॒సాధూ॑నాం పా॒పేభ్య॑శ్చ ప్ర॒తిగ్ర॑హః । యన్మే॒ మన॑సా వా॒చా॒ క॒ర్మ॒ణా వా దు॑ష్కృతం॒ కృతమ్ । తన్న॒ ఇంద్రో॒ వరు॑ణో॒ బృహ॒స్పతిః॑ సవి॒తా చ॑ పునంతు॒ పునః॑ పునః । నమో॒ఽగ్నయే᳚ఽప్సు॒మతే॒ నమ॒ ఇంద్రా॑య॒ నమో॒ వరు॑ణాయ॒ నమో వారుణ్యై॑ నమో॒ఽద్భ్యః ॥ యద॒పాం క్రూ॒రం-యఀద॑మే॒ధ్యం-యఀద॑శాం॒తం తదప॑గచ్ఛతాత్ । అ॒త్యా॒శ॒నాద॑తీ-పా॒నా॒-ద్య॒చ్చ ఉ॒గ్రాత్ప్ర॑తి॒గ్రహా᳚త్ । తన్నో॒ వరు॑ణో రా॒జా॒ పా॒ణినా᳚ హ్యవ॒మర్​శతు…

ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತಂ

|| ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತಂ || ಹಿರ॑ಣ್ಯಶೃಂಗಂ॒-ವಁರು॑ಣಂ॒ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಂ ಮೇ॑ ದೇಹಿ॒ ಯಾಚಿ॑ತಃ । ಯ॒ನ್ಮಯಾ॑ ಭು॒ಕ್ತಮ॒ಸಾಧೂ॑ನಾಂ ಪಾ॒ಪೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ಪ್ರ॒ತಿಗ್ರ॑ಹಃ । ಯನ್ಮೇ॒ ಮನ॑ಸಾ ವಾ॒ಚಾ॒ ಕ॒ರ್ಮ॒ಣಾ ವಾ ದು॑ಷ್ಕೃತಂ॒ ಕೃತಮ್ । ತನ್ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ ಸವಿ॒ತಾ ಚ॑ ಪುನಂತು॒ ಪುನಃ॑ ಪುನಃ । ನಮೋ॒ಽಗ್ನಯೇ᳚ಽಪ್ಸು॒ಮತೇ॒ ನಮ॒ ಇಂದ್ರಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ವರು॑ಣಾಯ॒ ನಮೋ ವಾರುಣ್ಯೈ॑ ನಮೋ॒ಽದ್ಭ್ಯಃ ॥ ಯದ॒ಪಾಂ ಕ್ರೂ॒ರಂ-ಯಁದ॑ಮೇ॒ಧ್ಯಂ-ಯಁದ॑ಶಾಂ॒ತಂ ತದಪ॑ಗಚ್ಛತಾತ್ । ಅ॒ತ್ಯಾ॒ಶ॒ನಾದ॑ತೀ-ಪಾ॒ನಾ॒-ದ್ಯ॒ಚ್ಚ ಉ॒ಗ್ರಾತ್ಪ್ರ॑ತಿ॒ಗ್ರಹಾ᳚ತ್ । ತನ್ನೋ॒ ವರು॑ಣೋ ರಾ॒ಜಾ॒ ಪಾ॒ಣಿನಾ᳚ ಹ್ಯವ॒ಮರ್​ಶತು…

অঘমর্ষণ সূক্তম্

 ||অঘমর্ষণ সূক্তম্ || অঘমর্ষণ সূক্তম্হির॑ণ্যশৃংগং॒-বঁরু॑ণং॒ প্রপ॑দ্যে তী॒র্থং মে॑ দেহি॒ যাচি॑তঃ । য॒ন্মযা॑ ভু॒ক্তম॒সাধূ॑নাং পা॒পেভ্য॑শ্চ প্র॒তিগ্র॑হঃ । যন্মে॒ মন॑সা বা॒চা॒ ক॒র্ম॒ণা বা দু॑ষ্কৃতং॒ কৃতম্ । তন্ন॒ ইংদ্রো॒ বরু॑ণো॒ বৃহ॒স্পতিঃ॑ সবি॒তা চ॑ পুনংতু॒ পুনঃ॑ পুনঃ । নমো॒ঽগ্নযে᳚ঽপ্সু॒মতে॒ নম॒ ইংদ্রা॑য॒ নমো॒ বরু॑ণায॒ নমো বারুণ্যৈ॑ নমো॒ঽদ্ভ্যঃ ॥যদ॒পাং ক্রূ॒রং-যঁদ॑মে॒ধ্যং-যঁদ॑শাং॒তং তদপ॑গচ্ছতাত্ । অ॒ত্যা॒শ॒নাদ॑তী-পা॒না॒-দ্য॒চ্চ উ॒গ্রাত্প্র॑তি॒গ্রহা᳚ত্ । তন্নো॒ বরু॑ণো রা॒জা॒ পা॒ণিনা᳚ হ্যব॒মর্​শতু ।…

અઘમર્ષણ સૂક્તમ્

|| અઘમર્ષણ સૂક્તમ્ || હિર॑ણ્યશૃંગં॒-વઁરુ॑ણં॒ પ્રપ॑દ્યે તી॒ર્થં મે॑ દેહિ॒ યાચિ॑તઃ । ય॒ન્મયા॑ ભુ॒ક્તમ॒સાધૂ॑નાં પા॒પેભ્ય॑શ્ચ પ્ર॒તિગ્ર॑હઃ । યન્મે॒ મન॑સા વા॒ચા॒ ક॒ર્મ॒ણા વા દુ॑ષ્કૃતં॒ કૃતમ્ । તન્ન॒ ઇંદ્રો॒ વરુ॑ણો॒ બૃહ॒સ્પતિઃ॑ સવિ॒તા ચ॑ પુનંતુ॒ પુનઃ॑ પુનઃ । નમો॒ઽગ્નયે᳚ઽપ્સુ॒મતે॒ નમ॒ ઇંદ્રા॑ય॒ નમો॒ વરુ॑ણાય॒ નમો વારુણ્યૈ॑ નમો॒ઽદ્ભ્યઃ ॥ યદ॒પાં ક્રૂ॒રં-યઁદ॑મે॒ધ્યં-યઁદ॑શાં॒તં તદપ॑ગચ્છતાત્ । અ॒ત્યા॒શ॒નાદ॑તી-પા॒ના॒-દ્ય॒ચ્ચ ઉ॒ગ્રાત્પ્ર॑તિ॒ગ્રહા᳚ત્ । તન્નો॒ વરુ॑ણો રા॒જા॒ પા॒ણિના᳚ હ્યવ॒મર્​શતુ…

ଅଘମର୍ଷଣ ସୂକ୍ତମ୍

|| ଅଘମର୍ଷଣ ସୂକ୍ତମ୍ || ହିର॑ଣ୍ୟଶୃଂଗଂ॒-ଵଁରୁ॑ଣଂ॒ ପ୍ରପ॑ଦ୍ୟେ ତୀ॒ର୍ଥଂ ମେ॑ ଦେହି॒ ୟାଚି॑ତଃ । ୟ॒ନ୍ମୟା॑ ଭୁ॒କ୍ତମ॒ସାଧୂ॑ନାଂ ପା॒ପେଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ ପ୍ର॒ତିଗ୍ର॑ହଃ । ୟନ୍ମେ॒ ମନ॑ସା ଵା॒ଚା॒ କ॒ର୍ମ॒ଣା ଵା ଦୁ॑ଷ୍କୃତଂ॒ କୃତମ୍ । ତନ୍ନ॒ ଇଂଦ୍ରୋ॒ ଵରୁ॑ଣୋ॒ ବୃହ॒ସ୍ପତିଃ॑ ସଵି॒ତା ଚ॑ ପୁନଂତୁ॒ ପୁନଃ॑ ପୁନଃ । ନମୋ॒ଽଗ୍ନୟେ᳚ଽପ୍ସୁ॒ମତେ॒ ନମ॒ ଇଂଦ୍ରା॑ୟ॒ ନମୋ॒ ଵରୁ॑ଣାୟ॒ ନମୋ ଵାରୁଣ୍ୟୈ॑ ନମୋ॒ଽଦ୍ଭ୍ୟଃ ॥ ୟଦ॒ପାଂ କ୍ରୂ॒ରଂ-ୟଁଦ॑ମେ॒ଧ୍ୟଂ-ୟଁଦ॑ଶାଂ॒ତଂ ତଦପ॑ଗଚ୍ଛତାତ୍ । ଅ॒ତ୍ୟା॒ଶ॒ନାଦ॑ତୀ-ପା॒ନା॒-ଦ୍ୟ॒ଚ୍ଚ ଉ॒ଗ୍ରାତ୍ପ୍ର॑ତି॒ଗ୍ରହା᳚ତ୍ । ତନ୍ନୋ॒ ଵରୁ॑ଣୋ ରା॒ଜା॒ ପା॒ଣିନା᳚ ହ୍ୟଵ॒ମର୍​ଶତୁ…

ஶ்ரீலக்ஷ்மீஸூக்த

|| ஶ்ரீலக்ஷ்மீஸூக்த || ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ௐ பத்³மானனே பத்³மினி பத்³மபத்ரே பத்³மப்ரியே பத்³மத³லாயதாக்ஷி . விஶ்வப்ரியே விஶ்வமனோ(அ)னுகூலே த்வத்பாத³பத்³மம்ʼ மயி ஸந்நித⁴த்ஸ்வ .. பத்³மானனே பத்³மஊரு பத்³மாஶ்ரீ பத்³மஸம்ப⁴வே . தன்மே ப⁴ஜஸிம்ʼ பத்³மாக்ஷி யேன ஸௌக்²யம்ʼ லபா⁴ம்யஹம் .. அஶ்வதா³யை கோ³தா³யை த⁴னதா³யை மஹாத⁴னே . த⁴னம்ʼ மே ஜுஷதாம்ʼ தே³வி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. புத்ரபௌத்ரம்ʼ த⁴னம்ʼ தா⁴ன்யம்ʼ ஹஸ்த்யஶ்வாதி³க³வேரத²ம் . ப்ரஜானாம்ʼ ப⁴வஸி மாதா ஆயுஷ்மந்தம்ʼ கரோது மே…

ശ്രീലക്ഷ്മീസൂക്ത

|| ശ്രീലക്ഷ്മീസൂക്ത || ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ഓം പദ്മാനനേ പദ്മിനി പദ്മപത്രേ പദ്മപ്രിയേ പദ്മദലായതാക്ഷി . വിശ്വപ്രിയേ വിശ്വമനോഽനുകൂലേ ത്വത്പാദപദ്മം മയി സന്നിധത്സ്വ .. പദ്മാനനേ പദ്മഊരു പദ്മാശ്രീ പദ്മസംഭവേ . തന്മേ ഭജസിം പദ്മാക്ഷി യേന സൗഖ്യം ലഭാമ്യഹം .. അശ്വദായൈ ഗോദായൈ ധനദായൈ മഹാധനേ . ധനം മേ ജുഷതാം ദേവി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. പുത്രപൗത്രം ധനം ധാന്യം ഹസ്ത്യശ്വാദിഗവേരഥം . പ്രജാനാം ഭവസി മാതാ ആയുഷ്മന്തം കരോതു മേ…

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸೂಕ್ತ

|| ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸೂಕ್ತ || ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಪತ್ರೇ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ . ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಶ್ವಮನೋಽನುಕೂಲೇ ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ .. ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಊರು ಪದ್ಮಾಶ್ರೀ ಪದ್ಮಸಂಭವೇ . ತನ್ಮೇ ಭಜಸಿಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಯೇನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ .. ಅಶ್ವದಾಯೈ ಗೋದಾಯೈ ಧನದಾಯೈ ಮಹಾಧನೇ . ಧನಂ ಮೇ ಜುಷತಾಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ .. ಪುತ್ರಪೌತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವಾದಿಗವೇರಥಂ . ಪ್ರಜಾನಾಂ ಭವಸಿ ಮಾತಾ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ಕರೋತು ಮೇ…

શ્રીલક્ષ્મીસૂક્ત

|| શ્રીલક્ષ્મીસૂક્ત || શ્રી ગણેશાય નમઃ ૐ પદ્માનને પદ્મિનિ પદ્મપત્રે પદ્મપ્રિયે પદ્મદલાયતાક્ષિ . વિશ્વપ્રિયે વિશ્વમનોઽનુકૂલે ત્વત્પાદપદ્મં મયિ સન્નિધત્સ્વ .. પદ્માનને પદ્મઊરુ પદ્માશ્રી પદ્મસમ્ભવે . તન્મે ભજસિં પદ્માક્ષિ યેન સૌખ્યં લભામ્યહમ્ .. અશ્વદાયૈ ગોદાયૈ ધનદાયૈ મહાધને . ધનં મે જુષતાં દેવિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. પુત્રપૌત્રં ધનં ધાન્યં હસ્ત્યશ્વાદિગવેરથમ્ . પ્રજાનાં ભવસિ માતા આયુષ્મન્તં કરોતુ મે…

শ্রীলক্ষ্মীসূক্ত

|| শ্রীলক্ষ্মীসূক্ত || শ্রী গণেশায় নমঃ । ওঁ পদ্মাননে পদ্মিনি পদ্মপত্রে পদ্মপ্রিয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি । বিশ্বপ্রিয়ে বিশ্বমনোঽনুকূলে ত্বৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব ॥ পদ্মাননে পদ্মঊরু পদ্মাশ্রী পদ্মসম্ভবে । তন্মে ভজসিং পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্ ॥ অশ্বদায়ৈ গোদায়ৈ ধনদায়ৈ মহাধনে । ধনং মে জুষতাং দেবি সর্বকামাংশ্চ দেহি মে ॥ পুত্রপৌত্রং ধনং ধান্যং হস্ত্যশ্বাদিগবেরথম্ । প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু…

শ্ৰীলক্ষ্মীসূক্ত

|| শ্ৰীলক্ষ্মীসূক্ত || শ্ৰী গণেশায় নমঃ । ওঁ পদ্মাননে পদ্মিনি পদ্মপত্ৰে পদ্মপ্ৰিয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি । ৱিশ্ৱপ্ৰিয়ে ৱিশ্ৱমনোঽনুকূলে ত্ৱৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ৱ ॥ পদ্মাননে পদ্মঊৰু পদ্মাশ্ৰী পদ্মসম্ভৱে । তন্মে ভজসিং পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্ ॥ অশ্ৱদায়ৈ গোদায়ৈ ধনদায়ৈ মহাধনে । ধনং মে জুষতাং দেৱি সৰ্ৱকামাংশ্চ দেহি মে ॥ পুত্ৰপৌত্ৰং ধনং ধান্যং হস্ত্যশ্ৱাদিগৱেৰথম্ । প্ৰজানাং ভৱসি মাতা আয়ুষ্মন্তং কৰোতু…

శ్రీలక్ష్మీసూక్త

|| శ్రీలక్ష్మీసూక్త || శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం పద్మాననే పద్మిని పద్మపత్రే పద్మప్రియే పద్మదలాయతాక్షి . విశ్వప్రియే విశ్వమనోఽనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ .. పద్మాననే పద్మఊరు పద్మాశ్రీ పద్మసంభవే . తన్మే భజసిం పద్మాక్షి యేన సౌఖ్యం లభామ్యహం .. అశ్వదాయై గోదాయై ధనదాయై మహాధనే . ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే .. పుత్రపౌత్రం ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాదిగవేరథం . ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మంతం కరోతు మే…

ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀସୂକ୍ତ

|| ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀସୂକ୍ତ || ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଓଁ ପଦ୍ମାନନେ ପଦ୍ମିନି ପଦ୍ମପତ୍ରେ ପଦ୍ମପ୍ରିୟେ ପଦ୍ମଦଲାୟତାକ୍ଷି । ବିଶ୍ୱପ୍ରିୟେ ବିଶ୍ୱମନୋଽନୁକୂଲେ ତ୍ୱତ୍ପାଦପଦ୍ମଂ ମୟି ସନ୍ନିଧତ୍ସ୍ୱ ॥ ପଦ୍ମାନନେ ପଦ୍ମଊରୁ ପଦ୍ମାଶ୍ରୀ ପଦ୍ମସମ୍ଭବେ । ତନ୍ମେ ଭଜସିଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷି ଯେନ ସୌଖ୍ୟଂ ଲଭାମ୍ୟହମ୍ ॥ ଅଶ୍ୱଦାୟୈ ଗୋଦାୟୈ ଧନଦାୟୈ ମହାଧନେ । ଧନଂ ମେ ଜୁଷତାଂ ଦେବି ସର୍ୱକାମାଂଶ୍ଚ ଦେହି ମେ ॥ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରଂ ଧନଂ ଧାନ୍ୟଂ ହସ୍ତ୍ୟଶ୍ୱାଦିଗବେରଥମ୍ । ପ୍ରଜାନାଂ ଭବସି ମାତା ଆୟୁଷ୍ମନ୍ତଂ କରୋତୁ…

श्री लक्ष्मी सूक्तम

|| श्री लक्ष्मी सूक्त || श्री गणेशाय नमः । ॐ पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि । विश्वप्रिये विश्वमनोऽनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व ॥ पद्मानने पद्मऊरु पद्माश्री पद्मसम्भवे । तन्मे भजसिं पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् ॥ अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने । धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे ॥ पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथम् । प्रजानां भवसि माता…