శ్రీరామహృదయం

|| శ్రీరామహృదయం || తతో రామః స్వయం ప్రాహ హనుమంతముపస్థితం . శృణు యత్వం ప్రవక్ష్యామి హ్యాత్మానాత్మపరాత్మనాం .. ఆకాశస్య యథా భేదస్త్రివిధో దృశ్యతే మహాన్ . జలాశయే మహాకాశస్తదవచ్ఛిన్న ఏవ హి . ప్రతిబింబాఖ్యమపరం దృశ్యతే త్రివిధం నభః .. బుద్ధ్యవచ్ఛిన్నచైతన్యమేకం పూర్ణమథాపరం . ఆభాసస్త్వపరం బింబభూతమేవం త్రిధా చితిః .. సాభాసబుద్ధేః కర్తృత్వమవిచ్ఛిన్నేఽవికారిణి . సాక్షిణ్యారోప్యతే భ్రాంత్యా జీవత్వం చ తథాఽబుధైః .. ఆభాసస్తు మృషాబుద్ధిరవిద్యాకార్యముచ్యతే . అవిచ్ఛిన్నం తు తద్బ్రహ్మ విచ్ఛేదస్తు వికల్పితః…

ಶ್ರೀರಾಮಹೃದಯಂ

|| ಶ್ರೀರಾಮಹೃದಯಂ || ತತೋ ರಾಮಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾಹ ಹನುಮಂತಮುಪಸ್ಥಿತಂ . ಶೃಣು ಯತ್ವಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಾತ್ಮಪರಾತ್ಮನಾಂ .. ಆಕಾಶಸ್ಯ ಯಥಾ ಭೇದಸ್ತ್ರಿವಿಧೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಮಹಾನ್ . ಜಲಾಶಯೇ ಮಹಾಕಾಶಸ್ತದವಚ್ಛಿನ್ನ ಏವ ಹಿ . ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಖ್ಯಮಪರಂ ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ರಿವಿಧಂ ನಭಃ .. ಬುದ್ಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಚೈತನ್ಯಮೇಕಂ ಪೂರ್ಣಮಥಾಪರಂ . ಆಭಾಸಸ್ತ್ವಪರಂ ಬಿಂಬಭೂತಮೇವಂ ತ್ರಿಧಾ ಚಿತಿಃ .. ಸಾಭಾಸಬುದ್ಧೇಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮವಿಚ್ಛಿನ್ನೇಽವಿಕಾರಿಣಿ . ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾರೋಪ್ಯತೇ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಜೀವತ್ವಂ ಚ ತಥಾಽಬುಧೈಃ .. ಆಭಾಸಸ್ತು ಮೃಷಾಬುದ್ಧಿರವಿದ್ಯಾಕಾರ್ಯಮುಚ್ಯತೇ . ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ತು ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದಸ್ತು ವಿಕಲ್ಪಿತಃ…

ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟମ୍

|| ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟମ୍ || ତତୋ ରାମଃ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାହ ହନୁମନ୍ତମୁପସ୍ଥିତମ୍ । ଶୃଣୁ ଯତ୍ୱଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ହ୍ୟାତ୍ମାନାତ୍ମପରାତ୍ମନାମ୍ ॥ ଆକାଶସ୍ୟ ଯଥା ଭେଦସ୍ତ୍ରିବିଧୋ ଦୃଶ୍ୟତେ ମହାନ୍ । ଜଲାଶୟେ ମହାକାଶସ୍ତଦବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବ ହି । ପ୍ରତିବିମ୍ବାଖ୍ୟମପରଂ ଦୃଶ୍ୟତେ ତ୍ରିବିଧଂ ନଭଃ ॥ ବୁଦ୍ଧ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନଚୈତନ୍ୟମେକଂ ପୂର୍ଣମଥାପରମ୍ । ଆଭାସସ୍ତ୍ୱପରଂ ବିମ୍ବଭୂତମେବଂ ତ୍ରିଧା ଚିତିଃ ॥ ସାଭାସବୁଦ୍ଧେଃ କର୍ତୃତ୍ୱମବିଚ୍ଛିନ୍ନେଽବିକାରିଣି । ସାକ୍ଷିଣ୍ୟାରୋପ୍ୟତେ ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ଜୀବତ୍ୱଂ ଚ ତଥାଽବୁଧୈଃ ॥ ଆଭାସସ୍ତୁ ମୃଷାବୁଦ୍ଧିରବିଦ୍ୟାକାର୍ୟମୁଚ୍ୟତେ । ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଂ ତୁ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ବିଚ୍ଛେଦସ୍ତୁ ବିକଲ୍ପିତଃ…

श्री राम हृदयम्

|| श्री राम हृदयम् || ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितम् । श‍ृणु यत्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् ॥ आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् । जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि । प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः ॥ बुद्ध्यवच्छिन्नचैतन्यमेकं पूर्णमथापरम् । आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥ साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि । साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथाऽबुधैः ॥ आभासस्तु मृषाबुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते । अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म…

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਠ੍ਠਲ ਹ੍ਰੁਦਯਮ੍

|| ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲਹ੍ਰੁਦਯਮ੍ || ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ । ਮਹਾਸ਼ਮ੍ਭੋ ਦੇਵਦੇਵ ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਕ । ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲਾਰਵ੍ਯੰ ਹ੍ਰੁਦਯੰ ਤਨ੍ਮੇ ਬ੍ਰੂਹਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ॥ 1॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰ ਉਵਾਚ । ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਦੇਵਿ ਮਹਾਦੇਵਿ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ਪ੍ਰਾਣਵੱਲਭੇ । ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਯਤਰੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠੰ ਨਾਸ੍ਤਿ ਗੁਹ੍ਯਮਤਃ ਪਰਮ੍ ॥ 2॥ ਜੀਵਸ੍ਯ ਜੀਵਨੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਚ੍ਯਤੇ । ਯੋਗਿਨਾਂ ਹਿ ਮਹਾਗਮ੍ਯੰ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਾਭਿਧਾਨਕਮ੍ ॥ 3॥ ਅਦ੍ਯਾਪਿ ਮਹਿਮਾ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਥਾ ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਨ ਹਿ । ਨਿਤ੍ਯਨੂਤਨਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਯੋਪਮਾ ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍…

श्री विठ्ठल हृदयम्

|| श्री विठ्ठल हृदयम् || श्रीपार्वत्युवाच । महाशम्भो देवदेव भक्तानुग्रहकारक । श्रीविठ्ठलारव्यं हृदयं तन्मे ब्रूहि सदाशिव ॥ १॥ श्रीशङ्कर उवाच । श‍ृणु देवि महादेवि पार्वति प्राणवल्लभे । गुह्याद्गुयतरं श्रेष्ठं नास्ति गुह्यमतः परम् ॥ २॥ जीवस्य जीवनं साक्षात्प्राणिनां प्राण उच्यते । योगिनां हि महागम्यं पाण्डुरङ्गाभिधानकम् ॥ ३॥ अद्यापि महिमा तस्य सर्वथा ज्ञायते न हि । नित्यनूतनतत्क्षेत्रस्योपमा…

శ్రీవిఠ్ఠలహృదయం

|| శ్రీవిఠ్ఠలహృదయం || శ్రీపార్వత్యువాచ . మహాశంభో దేవదేవ భక్తానుగ్రహకారక . శ్రీవిఠ్ఠలారవ్యం హృదయం తన్మే బ్రూహి సదాశివ .. 1.. శ్రీశంకర ఉవాచ . శృణు దేవి మహాదేవి పార్వతి ప్రాణవల్లభే . గుహ్యాద్గుయతరం శ్రేష్ఠం నాస్తి గుహ్యమతః పరం .. 2.. జీవస్య జీవనం సాక్షాత్ప్రాణినాం ప్రాణ ఉచ్యతే . యోగినాం హి మహాగమ్యం పాండురంగాభిధానకం .. 3.. అద్యాపి మహిమా తస్య సర్వథా జ్ఞాయతే న హి . నిత్యనూతనతత్క్షేత్రస్యోపమా నాస్తి నిశ్చితం…

શ્રી વિઠ્ઠલ હૃદયમ્

|| શ્રી વિઠ્ઠલ હૃદયમ્ || શ્રીપાર્વત્યુવાચ . મહાશમ્ભો દેવદેવ ભક્તાનુગ્રહકારક . શ્રીવિઠ્ઠલારવ્યં હૃદયં તન્મે બ્રૂહિ સદાશિવ .. ૧.. શ્રીશઙ્કર ઉવાચ . શૃણુ દેવિ મહાદેવિ પાર્વતિ પ્રાણવલ્લભે . ગુહ્યાદ્ગુયતરં શ્રેષ્ઠં નાસ્તિ ગુહ્યમતઃ પરમ્ .. ૨.. જીવસ્ય જીવનં સાક્ષાત્પ્રાણિનાં પ્રાણ ઉચ્યતે . યોગિનાં હિ મહાગમ્યં પાણ્ડુરઙ્ગાભિધાનકમ્ .. ૩.. અદ્યાપિ મહિમા તસ્ય સર્વથા જ્ઞાયતે ન હિ . નિત્યનૂતનતત્ક્ષેત્રસ્યોપમા…

ଶ୍ରୀବିଠ୍ଠଲହୃଦୟମ୍

|| ଶ୍ରୀବିଠ୍ଠଲହୃଦୟମ୍ || ଶ୍ରୀପାର୍ୱତ୍ୟୁବାଚ । ମହାଶମ୍ଭୋ ଦେବଦେବ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରକ । ଶ୍ରୀବିଠ୍ଠଲାରବ୍ୟଂ ହୃଦୟଂ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ସଦାଶିବ ॥ ୧॥ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଉବାଚ । ଶୃଣୁ ଦେବି ମହାଦେବି ପାର୍ୱତି ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭେ । ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁୟତରଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ନାସ୍ତି ଗୁହ୍ୟମତଃ ପରମ୍ ॥ ୨॥ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନଂ ସାକ୍ଷାତ୍ପ୍ରାଣିନାଂ ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ୟତେ । ଯୋଗିନାଂ ହି ମହାଗମ୍ୟଂ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାଭିଧାନକମ୍ ॥ ୩॥ ଅଦ୍ୟାପି ମହିମା ତସ୍ୟ ସର୍ୱଥା ଜ୍ଞାୟତେ ନ ହି । ନିତ୍ୟନୂତନତତ୍କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟୋପମା ନାସ୍ତି ନିଶ୍ଚିତମ୍…

ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம்

|| ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம் || த்⁴யானம் நமஸ்ஸவித்ரே ஜக³தே³க சக்ஷுஸே ஜக³த்ப்ரஸூதி ஸ்தி²தி நாஶஹேதவே த்ரயீமயாய த்ரிகு³ணாத்ம தா⁴ரிணே விரிஞ்சி நாராயண ஶங்கராத்மனே ததோ யுத்³த⁴ பரிஶ்ரான்தம் ஸமரே சின்தயாஸ்தி²தம் । ராவணம் சாக்³ரதோ த்³ருஷ்ட்வா யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥ தை³வதைஶ்ச ஸமாக³ம்ய த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ரணம் । உபாக³ம்யாப்³ரவீத்³ராமம் அக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான் ருஷி: ॥ 2 ॥ ராம ராம மஹாபா³ஹோ ஶ்ருணு கு³ஹ்யம் ஸனாதனம் । யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி…

आदित्य हृदयम्

|| आदित्य हृदयम् || ध्यानम् नमस्सवित्रे जगदेक चक्षुसे जगत्प्रसूति स्थिति नाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारिणे विरिंचि नारायण शंकरात्मने ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतयास्थितम् । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ॥ 1 ॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् । उपागम्याब्रवीद्रामं अगस्त्यो भगवान् ऋषिः ॥ 2 ॥ राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् । येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि…

ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟମ୍

|| ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟମ୍ || ଧ୍ୟାନମ୍ ନମସ୍ସଵିତ୍ରେ ଜଗଦେକ ଚକ୍ଷୁସେ ଜଗତ୍ପ୍ରସୂତି ସ୍ଥିତି ନାଶହେତଵେ ତ୍ରୟୀମୟାୟ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମ ଧାରିଣେ ଵିରିଂଚି ନାରାୟଣ ଶଂକରାତ୍ମନେ ତତୋ ୟୁଦ୍ଧ ପରିଶ୍ରାଂତଂ ସମରେ ଚିଂତୟାସ୍ଥିତମ୍ । ରାଵଣଂ ଚାଗ୍ରତୋ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ୟୁଦ୍ଧାୟ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ॥ 1 ॥ ଦୈଵତୈଶ୍ଚ ସମାଗମ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମଭ୍ୟାଗତୋ ରଣମ୍ । ଉପାଗମ୍ୟାବ୍ରଵୀଦ୍ରାମଂ ଅଗସ୍ତ୍ୟୋ ଭଗଵାନ୍ ଋଷିଃ ॥ 2 ॥ ରାମ ରାମ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁ ଗୁହ୍ୟଂ ସନାତନମ୍ । ୟେନ ସର୍ଵାନରୀନ୍ ଵତ୍ସ ସମରେ ଵିଜୟିଷ୍ୟସି…

ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਮ੍

|| ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਮ੍ || ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ਨਮਸ੍ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਜਗਦੇਕ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸੇ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੂਤਿ ਸ੍ਥਿਤਿ ਨਾਸ਼ਹੇਤਵੇ ਤ੍ਰਯੀਮਯਾਯ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮ ਧਾਰਿਣੇ ਵਿਰਿਂਚਿ ਨਾਰਾਯਣ ਸ਼ਂਕਰਾਤ੍ਮਨੇ ਤਤੋ ਯੁਦ੍ਧ ਪਰਿਸ਼੍ਰਾਂਤਂ ਸਮਰੇ ਚਿਂਤਯਾਸ੍ਥਿਤਮ੍ । ਰਾਵਣਂ ਚਾਗ੍ਰਤੋ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਯੁਦ੍ਧਾਯ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ 1 ॥ ਦੈਵਤੈਸ਼੍ਚ ਸਮਾਗਮ੍ਯ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਭ੍ਯਾਗਤੋ ਰਣਮ੍ । ਉਪਾਗਮ੍ਯਾਬ੍ਰਵੀਦ੍ਰਾਮਂ ਅਗਸ੍ਤ੍ਯੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ ॥ 2 ॥ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਹਾਬਾਹੋ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਗੁਹ੍ਯਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ । ਯੇਨ ਸਰ੍ਵਾਨਰੀਨ੍ ਵਤ੍ਸ ਸਮਰੇ ਵਿਜਯਿਸ਼੍ਯਸਿ…

ఆదిత్య హృదయం

|| ఆదిత్య హృదయం || ధ్యానం నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితమ్ । రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥ దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ । ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥ రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ । యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి…

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ

|| ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ || ಧ್ಯಾನಂ ನಮಸ್ಸವಿತ್ರೇ ಜಗದೇಕ ಚಕ್ಷುಸೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಶಹೇತವೇ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ಧಾರಿಣೇ ವಿರಿಂಚಿ ನಾರಾಯಣ ಶಂಕರಾತ್ಮನೇ ತತೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತಯಾಸ್ಥಿತಮ್ । ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 1 ॥ ದೈವತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋ ರಣಮ್ । ಉಪಾಗಮ್ಯಾಬ್ರವೀದ್ರಾಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ॥ 2 ॥ ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ । ಯೇನ ಸರ್ವಾನರೀನ್ ವತ್ಸ ಸಮರೇ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ…