Shri Brihaspati Stotram

|| Brihaspati Stotram ||

|| Shri Ganeshaya Namah ||

Asya Shri Brihaspati Stotrasya
Grutsamad Rishi, Chandah,
Brihaspatir Devata, Brihaspati-
Preetyartham Jape Viniyogah.

Gurur-Brihaspatir-Jivah,
Suracharyo Vidaamvarah,
Vaageesho Dhisano
Deergashmashruh Peetambaro Yuvaa.

Sudhaadrishtir-Grahaadheesho
Grahapeedaapahaarakah,
Dayaakarah Saumya-Murtih,
Suraarchyah Kumaladyutih.

Lokapoojyo Lokagurur-
Neetijnno Neetikaarakah,
Taaraapatishchaangiraso
Vedavyaadyapitaamahah.

Bhaktyaa Brihaspatim Smrutva
Naamaani Yaha Pathet,
Arogi Balavaan Shreemaan
Putravaan Sa Bhaven-Narah.

Jivedvarshashatam Martyo
Paapam Nashyati Nashyati,
Yah Poojayed-Gurudine
Peetagandhaakshataambaraih.

Pushpadeepopahaaraishcha
Poojayitvaa Brihaspatim,
Brahmaanaan Bhojayitvaa Cha
Peedaashaantirbhaved-Guroh.

Iti Shri Skandapurane Brihaspati
Stotram Sampurnam ||

Leave a Comment