રામ જી આરતી

|| આરતી || શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન હરણ ભવ ભય દારૂણમ્ નવ કંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ્ કંદર્પ અગણિત અમિત છબી નવ નીલ નીરજ સુંદરમ્ પટ પીત માનહુ તડિત રુચિ સુચી નોમી જનક સુતાવરમ્ ભજ દિન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ્ રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશલ ચંદ દશરથ નંદનમ્ શિર મુકુટ કુંડળ…

Shri Ram Aarti

|| Aarti || Shri Ramachandra Kripalu Bhajman Harana Bhavabhaya Daarunam । Navakanja Lochana Kanja Mukhakara, Kanja Pada Kanjaarunam ॥ ॥ Shri Ramchandra Kripalu..॥ Kandarpa Aganita Amita Chhav Nava, Neela Neerara Sundaram । Patapita Maanahum Tadita Ruchi Shuchi, Navmi Janaka Sutaavaram ॥ ॥ Shri Ramchandra Kripalu..॥ Bhaju Deena Bandhu Dinesh Daanav, Daityavansha Nikandanam । Raghunanda Aananda…

श्री राम आरती

|| आरती || श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन, हरण भवभय दारुणम्। नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्॥ ॥श्री रामचन्द्र कृपालु..॥ कन्दर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुन्दरम्। पट पीत मानहुं तड़ित रूचि-शुचि नौमि जनक सुतावरम्॥ ॥श्री रामचन्द्र कृपालु..॥ भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम्। रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ…