गणाधिपाष्टकम्

|| गणाधिपाष्टकम् || श्रियमनपायिनीं प्रदिशतु श्रितकल्पतरुः शिवतनयः शिरोविधृतशीतमयूखशिशुः । अविरतकर्णतालजमरुद्गमनागमनै- रनभिमतं (धुनोति च मुदं) वितनोति च यः ॥ सकलसुरासुरादिशरणीकरणीयपदः करटिमुखः करोतु करुणाजलधिः कुशलम् । प्रबलतरान्तरायतिमिरौघनिराकरण- प्रसृमरचन्द्रिकायितनिरन्तरदन्तरुचिः ॥ द्विरदमुखो धुनोतु दुरितानि दुरन्तमद- त्रिदशविरोधियूथकुमुदाकरतिग्मकरः । नतशतकोटिपाणिमकुटीतटवज्रमणि- प्रचुरमरीचिवीचिगुणिताङ्ग्रिनखांशुचयः ॥ कलुषमपाकरोतु कृपया कलभेन्द्रमुखः कुलगिरिनन्दिनीकुतुकदोहनसंहननः । तुलितसुधाझरस्वकरशीकरशीतलता- शमितनताशयज्वलदशर्मकृशानुशिखः ॥ गजवदनो धिनोतु धियमाधिपयोधिवल- त्सुजनमनःप्लवायितपदाम्बुरुहोऽविरतम् । करटकटाहनिर्गलदनर्गलदानझरी- परिमललोलुपभ्रमददभ्रमदभ्रमरः ॥ दिशतु शतक्रतुप्रभृतिनिर्जरतर्जनकृ- द्दितिजचमूचमूरुमृगराडिभराजमुखः…

श्री गणेश पञ्चरत्न स्तोत्रम्

|| श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् || श्रीगणेशाय नमः ॥ मुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् । अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् । कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् । प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं…

श्री शनैश्चर सहस्रनामावली

॥ श्रीशनैश्चरसहस्रनामावळिः ॥ ॐ अमिताभाषिणे नमः । ॐ अघहराय नमः । ॐ अशेषदुरितापहाय नमः । ॐ अघोररूपाय नमः । ॐ अतिदीर्घकायाय नमः । ॐ अशेषभयानकाय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ अन्नदात्रे नमः । ॐ अश्वत्थमूलजपप्रियाय नमः । ॐ अतिसम्पत्प्रदाय नमः ॥ १० ॥ ॐ अमोघाय नमः । ॐ अन्यस्तुत्याप्रकोपिताय नमः । ॐ अपराजिताय…

श्री कृष्ण स्तुति

|| श्री कृष्ण स्तुति || वंशीवादनमेव यस्य सुरुचिङ्गोचारणं तत्परं वृन्दारण्यविहारणार्थ गमनं गोवंश सङ्घावृतम् । नानावृक्ष लतादिगुल्मषु शुभं लीलाविलाशं कृतं तं वन्दे यदुनन्दनं प्रतिदिनं भक्तान् सुशान्तिप्रदम् ॥ एकस्मिन् समये सुचारू मुरलीं संवादयन्तं जनान् स्वानन्दैकरसेन पूर्णजगतिं वंशीरवम्पाययन् । सुस्वादुसुधया तरङ्ग सकललोकेषु विस्तारयन् तं वन्दे यदुनन्दनं प्रतिदिनं स्वानन्द शान्ति प्रदम् ॥ वर्हापीड सुशोभितञ्च शिरसि नृत्यङ्करं सुन्दरं ॐकारैकसमानरूपमधुरं वक्षस्थलेमालिकाम्…

अनामय स्तोत्रम्

|| अनामय स्तोत्रम् || तृष्णातन्त्रे मनसि तमसा दुर्दिने बन्धुवर्ती मादृग्जन्तुः कथमधिकरोत्यैश्वरं ज्योतिरग्र्यम् । वाचः स्फीता भगवति हरेस्सन्निकृष्टात्मरूपा- स्स्तुत्यात्मानस्स्वयमिवमुखादस्य मे निष्पतन्ति ॥ वेधा विष्णुर्वरुणधनदौ वासवो जीवितेश- श्चन्द्रादित्ये वसव इति या देवता भिन्नकक्ष्या । मन्ये तासामपि न भजते भारती ते स्वरूपं स्थूले त्वंशे स्पृशति सदृशं तत्पुनर्मादृशोऽपि ॥ तन्नस्थाणोस्स्तुतिरतिभरा भक्तिरुच्चैर्मुखी चेद् ग्राम्यस्तोता भवति पुरुषः कश्चिदारण्यको वा । नो…

वृन्दादेव्यष्टकम्

|| वृन्दादेव्यष्टकम् || विश्वनाथचक्रवर्ती ठकुरकृतम् । गाङ्गेयचाम्पेयतडिद्विनिन्दिरोचिःप्रवाहस्नपितात्मवृन्दे । बन्धूकबन्धुद्युतिदिव्यवासोवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॥ बिम्बाधरोदित्वरमन्दहास्यनासाग्रमुक्ताद्युतिदीपितास्ये । विचित्ररत्नाभरणश्रियाढ्ये वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॥ समस्तवैकुण्ठशिरोमणौ श्रीकृष्णस्य वृन्दावनधन्यधामिन् । दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॥ त्वदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्गमृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जाः । मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाणाः वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॥ त्वदीयदौत्येन निकुञ्जयूनोः अत्युत्कयोः केलिविलाससिद्धिः । त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तद्वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॥ रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा ।…

श्री अघोराष्टकम्

|| श्री अघोराष्टकम् || कालाभ्रोत्पलकालगात्रमनलज्वालोर्ध्वकेशोज्ज्वलं दंष्ट्राद्यस्फुटदोष्ठबिम्बमनलज्वालोग्रनेत्रत्रयम् । रक्ताकोरकरक्तमाल्यरचितं(रुचिरं)रक्तानुलेपप्रियं वन्देऽभीष्टफलाप्तयेऽङ्घ्रिकमलेऽघोरास्त्रमन्त्रेश्वरम् ॥ जङ्घालम्बितकिङ्किणीमणिगणप्रालम्बिमालाञ्चितं (दक्षान्त्रं)डमरुं पिशाचमनिशं शूलं च मूलं करैः । घण्टाखेटकपालशूलकयुतं वामस्थिते बिभ्रतं वन्देऽभीष्टफलाप्तयेऽङ्घ्रिकमलेऽघोरास्त्रमन्त्रेश्वरम् ॥ नागेन्द्रावृतमूर्ध्निज(र्धज) स्थित(श्रुति)गलश्रीहस्तपादाम्बुजं श्रीमद्दोःकटिकुक्षिपार्श्वमभितो नागोपवीतावृतम् । लूतावृश्चिकराजराजितमहाहाराङ्कितोरस्स्थलं वन्देऽभीष्टफलाप्तयेऽङ्घ्रिकमलेऽघोरास्त्रमन्त्रेश्वरम् ॥ धृत्वा पाशुपतास्त्रनाम कृपया यत्कुण्डलि(यत्कृन्तति)प्राणिनां पाशान्ये क्षुरिकास्त्रपाशदलितग्रन्थिं शिवास्त्राह्वयं (?) । विघ्नाकाङ्क्षिपदं प्रसादनिरतं सर्वापदां तारकं वन्देऽभीष्टफलाप्तयेऽङ्घ्रिकमलेऽघोरास्त्रमन्त्रेश्वरम् ॥ घोराघोरतराननं स्फुटदृशं सम्प्रस्फुरच्छूलकं प्राज्यां(ज्यं)नृत्तसुरूपकं चटचटज्वालाग्नितेजःकचम् । (जानुभ्यां)प्रचटत्कृता(रिनिकरं)स्त्रग्रुण्डमालान्वितं वन्देऽभीष्टफलाप्तयेऽङ्घ्रिकमलेऽघोरास्त्रमन्त्रेश्वरम् ॥…

श्री अमरनाथाष्टकम्

|| श्री अमरनाथाष्टकम् || भागीरथीसलिलसान्द्रजटाकलापम् शीतांशुकान्ति-रमणीय-विशाल-भालम् । कर्पूरदुग्धहिमहंसनिभं स्वतोजम् नित्यं भजाम्यऽमरनाथमहं दयालुम् ॥ गौरीपतिं पशुपतिं वरदं त्रिनेत्रम् भूताधिपं सकललोकपतिं सुरेशम् । शार्दूलचर्मचितिभस्मविभूषिताङ्गम् नित्यं भजाम्यऽमरनाथमहं दयालुम् ॥ गन्धर्वयक्षरसुरकिन्नर-सिद्धसङ्घैः संस्तूयमानमनिशं श्रुतिपूतमन्त्रैः । सर्वत्रसर्वहृदयैकनिवासिनं तम् नित्यं भजाम्यऽमरनाथमहं दयालुम् ॥ व्योमानिलानलजलावनिसोमसूर्य होत्रीभिरष्टतनुभिर्जगदेकनाथः । यस्तिष्ठतीह जनमङ्गलधारणाय तं प्रार्थयाम्यऽमरनाथमहं दयालुम् ॥ शैलेन्द्रतुङ्गशिखरे गिरिजासमेतम् प्रालेयदुर्गमगुहासु सदा वसन्तम् । श्रीमद्गजाननविराजित दक्षिणाङ्कम् नित्यं भजाम्यऽमरनाथमहं…

श्री शिवरक्षा स्तोत्रम्

|| श्री शिवरक्षा स्तोत्रम् || श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ॥ चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् । अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् ॥ गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् । शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः ॥ गंगाधरः शिरः पातु भालं अर्धेन्दुशेखरः । नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषण ॥ घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः । जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः ॥ श्रीकण्ठः पातु…

गिरीश स्तोत्रम्

|| गिरीश स्तोत्रम् || शिरोगाङ्गवासं जटाजूटभासं मनोजादिनाशं सदादिग्विकासम् । हरं चाम्बिकेशं शिवेशं महेशं शिवं चन्द्रभालं गिरीशं प्रणौमि ॥ सदाविघ्नदारं गले नागहारं मनोजप्रहारं तनौभस्मभारम् । महापापहारं प्रभुं कान्तिधारं शिवं चन्द्रभालं गिरीशं प्रणौमि ॥ शिवं विश्वनाथं प्रभुं भूतनाथं सुरेशादिनाथं जगन्नाथनाथम् । रतीनाथनाशङ्करन्देवनाथं शिवं चन्द्रभालं गिरीशं प्रणौमि ॥ धनेशादितोषं सदाशत्रुकोषं महामोहशोषं जनान्नित्यपोषम् । महालोभरोषं शिवानित्यजोषं शिवं चन्द्रभालं गिरीशं…

महालक्ष्मी सुप्रभात स्तोत्र

|| महालक्ष्मी सुप्रभात स्तोत्र || ओं श्रीलक्ष्मि श्रीमहालक्ष्मि क्षीरसागरकन्यके उत्तिष्ठ हरिसम्प्रीते भक्तानां भाग्यदायिनि। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीलक्ष्मि विष्णुवक्षस्थलालये उत्तिष्ठ करुणापूर्णे लोकानां शुभदायिनि। श्रीपद्ममध्यवसिते वरपद्मनेत्रे श्रीपद्महस्तचिरपूजितपद्मपादे। श्रीपद्मजातजननि शुभपद्मवक्त्रे श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। जाम्बूनदाभसमकान्तिविराजमाने तेजोस्वरूपिणि सुवर्णविभूषिताङ्गि। सौवर्णवस्त्रपरिवेष्टितदिव्यदेहे श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। सर्वार्थसिद्धिदे विष्णुमनोऽनुकूले सम्प्रार्थिताखिलजनावनदिव्यशीले। दारिद्र्यदुःखभयनाशिनि भक्तपाले श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। चन्द्रानुजे कमलकोमलगर्भजाते चन्द्रार्कवह्निनयने शुभचन्द्रवक्त्रे। हे चन्द्रिकासमसुशीतलमन्दहासे श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव…

महालक्ष्मी कवच

|| महालक्ष्मी कवच || अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य। ब्रह्मा-ऋषिः। गायत्री छन्दः। महालक्ष्मीर्देवता। महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच। समस्तकवचानां तु तेजस्विकवचोत्तमम्। आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते। श्रीगुरुरुवाच। महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः। चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम्। ब्रह्मोवाच। शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा। चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा। घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वामाम्नायरूपिणी। मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी। स्कन्धौ मे जानकी पातु…

सोमवार व्रत एवं पूजा के लिए शक्तिशाली शिव मंत्र – अर्थ और लाभ सहित

Lord Shiva Mantra

सोमवार का दिन भगवान शिव अर्थात हमारे भोले भण्डारी भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। सोमवार के दिन कुछ शिव मंत्रों का जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के…

हिमालय स्तुति

|| हिमालय स्तुति || ॐ हिमालयाय विद्महे । गङ्गाभवाय धीमहि । तन्नो हरिः प्रचोदयात् ॥ हिमालयप्रभावायै हिमनद्यै नमो नमः । हिमसंहतिभावायै हिमवत्यै नमो नमः ॥ अलकापुरिनन्दायै अतिभायै नमो नमः । भवापोहनपुण्यायै भागीरथ्यै नमो नमः ॥ सङ्गमक्षेत्रपावन्यै गङ्गामात्रे नमो नमः । देवप्रयागदिव्यायै देवनद्यै नमो नमः ॥ देवदेवविनूतायै देवभूत्यै नमो नमः । देवाधिदेवपूज्यायै गङ्गादेव्यै नमो नमः ॥…

श्री रामानुज स्तोत्रम्

|| श्री रामानुज स्तोत्रम् || हे रामानुज हे यतिक्षितिपते हे भाष्यकार प्रभो हे लीलानरविग्रहानघ विभो हे कान्तिमत्यात्मज । हे श्रीमन् प्रणतार्तिनाशन कृपामात्रप्रसन्नार्य भो हे वेदान्तयुगप्रवर्तक परं जानामि न त्वां विना ॥ हे हारीतकुलारविन्दतरणे हे पुण्यसङ्कीर्तन ब्रह्मध्यानपर त्रिदण्डधर हे भूतिद्वयाधीश्वर । हे रङ्गेशनियोजक त्वरित हे गीश्शोकसंहारक स्वामिन् हे वरदाम्बुदायक परं जानामि न त्वां विना ॥ हे…