Shiv Mangalashtakam

॥ Shiv Mangalashtakam ॥

Bhavaya Chandrachudaya
Nirgunaya Gunatmane ।
Kalkalaya Rudraya
Nilgrivaya Mangalam ॥

Vrisharudhaya Bhimaya
Vyagracharmambraya Ch ।
Pashunam Pataye Tubhyam
Gaurikantaya Mangalam ॥

Bhasmoddhulitadehaya
Vyalayajnopavitine ।
Rudrakshamalabhushaya
Vyomkeshaya Mangalam ॥

Suryachandraginnitreya
Namah Kailasbasine ।
Sachchidanandarupay
Pramatheshaya Mangalam ॥

Mrityunjaya Sambayi
Srishtasthayantikarine ।
Tryambakaya Sushantaya
Trilokeshaya Mangalam ॥

Gangadharaya Somaya
Namo Hariharatmne ।
Ugraya Tripuraghnaya
Vamdevaya Mangalam ॥

Sadojataya Sharvaya
Divyavigyanpradayine ।
Ishanaya Namastubhyam
Panchavaktraya Mangalam ॥

Sadashiv Swaroopaya
Namastatpurushay Ch ।
Aghoraych Ghoraya
Mahadevaya Mangalam ॥

Manglashtakametvai
Shambhorya: Kirtayeddine ।
Tasya Mrityubhayam Nasti
Rogpidabhayam Tatha ॥

Leave a Comment