Shri Dattatreya Stotram

|| Stotram ||

Jatadharam Pandurangam,
Shoolahastam Kripānidhim
Sarvarogaharam Devam,
Dattatreyāham bhaje

Asya Shridattatreya Stotramantrasya
Bhagavan Naradrsih
Anustup Chandash,
Shridattaparamatma Devata
Shridattaprityarthe Jape Viniyogah

Jagadutpattikartre cha
Sthitisamhara hetave
Bhavapashavimuktaya,
Dattatreya Namostute

Jarajanmavinasya
dehasuddhikaraya cha
Digambaradayamurte,
Dattatreya Namostute

Karpurakantidehaya,
Brahmamurtidharaya cha
Vedasastraparijnaya,
Dattatreya Namostute

Rhasvadirghakrishasthula-
Namagotra-vivarjit
Panchabhutaikadiptaya,
Dattatreya Namostute

Yajnabhokte cha yajnaya,
Yajnarupadharaya cha
Yajnapriyaya siddhaya,
Dattatreya Namostute

Adau Brahma madhya
Vishnurante Devah Sadashivah
Murtitrayasvarupaya,
Dattatreya Namostute

Bhogalayaya bhogaya,
Yogayogyaya dharine
Jitendriyajitajnaya,
Dattatreya Namostute

Digambaraya divyaya,
Divyarupadharaya cha
Sadoditaparabrahma,
Dattatreya Namostute

Jambudvipamahakshet
Ramatapuranivasine
Jayamanasatam deva,
Dattatreya Namostute

Bhikshatanam grhe grame,
Patram hemamayam kare
Nanasvadamayi bhiksha,
Dattatreya Namostute

Brahmajnanamayi mudra,
Vaste chakasabhutale
Prajnanaghanabodhaya,
Dattatreya Namostute

Avadhutasadananda
Parabrahmasvarupine
Videhadeharupaya,
Dattatreya Namostute

Satyamrupasadacara
Satyadharmaparayaṇa
Satyasrayaparoksaya,
Dattatreya Namostute

Shoolahastagadapane,
Vanamalasukandhara
Yajnnasutradharabrahman,
Dattatreya Namostute

Ksaraksarasvarupaya,
Paratparataraya cha
Dattamuktiparastotram,
Dattatreya Namostute

Datta vidyadhyalakshmisa,
Datta svatmasvarupine
Gunanirgunarupaya,
Dattatreya Namostute

Shatrunasakaram stotram,
Jnanavijnanadayakam
Sarvapapam shamam yati,
Dattatreya Namostute

Idam stotram mahaddivyam,
Dattaprtyaksakrakam
Dattatreya prasadacca,
Naradena prakirtitam

Iti Shrinaradapurane Naradaviracitam
Dattatreya Stotram Susaṁpūrnam ||

Leave a Comment