Shri Halshasthi Mata Aarti

|| Aarti ||

Jai Shashthi Maate
Jai Hal Shashthi Maate।
Nirajanamamarkritamadhātre Jāte॥
|| Jai Hal…||

Karunāmayi Gunashile
Tithishile’Bhayade।
Vachasatitamahimne
Vatsalye’Anande॥
|| Jai Hal…||

Kansabhaginya Pujye
Chandralalitasutade।
Vamshakare Prabhu
Rivagunayuktavatsakaprade॥
|| Jai Hal…||

Vaidarbhya’pi Supujye
Nashtaputradatre।
Shrīkhandaprasavange
Varunamodakare॥
|| Jai Hal…||

Krīdanakena Bhavabdhe
Pujye Saukhyavare।
Ambuyuktachirairajire’
Jaravajrakare॥
|| Jai Hal…||

Mahishidugdhaprabha’Arche
Varade Dharmadhare।
Krishnagrajagunayukte
Shubhre Krishnapriye॥
|| Jai Hal…||

Varunenadiyuge’Smin
Harishchandrakulade।
Swanande Pramītyoṛiṇatriśaṅkujane॥
|| Jai Hal…||

Gāyantīti Manuṣhyaḥ
Tīre Chambuvare।
Kale Doṣavimuktā
Varunānandamaye॥
|| Jai Hal…||

Leave a Comment