Shri Runmochak Mangal Stotra

॥ Stotra॥

Mangalo bhumiputrascha
Rnaharta dhanapradah,
Sthirasano mahakayah
Sarvakarmavarodhakah॥

Lohito lohitangashcha
Samaganam kripakarah,
Dharatmajah kujo bhaumo
Bhutido bhuminandanah॥

Angarako yamaschaiva
Sarvarogapaharakah,
Vrste karta’paharta cha
Sarvakamaphalapradah॥

Etani kujanamani nityam
Yah sraddhaya pathet,
Rnam na jayate tasya
Dhanam sighramavapnuyat॥

Dharanigarbhasambhutam
Vidyutkanti-samaprabham,
Kumaram saktiharatam cha
Mangalam pranamamyaham॥

StotramAngarakasyaitat
Pathaniyam sada nrbhih,
Na tesam bhaumaja pida
Svalpa’pi bhavati kvachit॥

Angaraka! Mahabhana!
Bhagavan! Bhaktavatsala!
Tvam namami mamasesam
Rnamasu vinasaya॥

Rnarogadi-daridrayam ye
Cha’nye hyapamrtyavah,
Bhaya-klesa-manastapa
Nasyantu mama sarvada॥

Ativakra! Duraradhya!
Bhogamuktajitatmanah,
Tusto dadasi samrajyam
Rusto harasi tatksanat॥

Virinca-sakra-visnunam
Manusyanam tu ka katha,
Tena tvam sarvasattvena
Graharajo mahabalah॥

Putran dehi dhanam dehi
Tvamasmi saranam gatah,
Rnadaridrayaduhkhena
Satrunam cha bhayattatah॥

Ebhirdvadasabhih slokairyas
Stauti cha dharasutam,
Mahatim sriyamapnoti
Hyaparo dhanado yuva॥

॥ Iti Shri Rnamocaka
Mangalastotram samprurnam॥

Leave a Comment