Download HinduNidhi App
Misc

ଗାୟତ୍ରୀହୃଦୟମ୍

Gayatri Hridayam Odia

MiscHridayam (हृदयम् संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଗାୟତ୍ରୀହୃଦୟମ୍ ||

ଓଁ ଇତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଅଗ୍ନିର୍ଦେବତା, ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାର୍ଷମ୍,
ଗାୟତ୍ରଂ ଛନ୍ଦଂ, ପରମାତ୍ମମ୍ ସ୍ୱରୂପଂ, ସାୟୁଜ୍ୟଂ ବିନିୟୋଗମ୍ ।
ଆୟାତୁ ବରଦା ଦେବୀ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ମିତମ୍ ।
ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦସାଂ ମାତା ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜୁହସ୍ୱ ମେ ॥

ଯଦନ୍ନାତ୍କୁରୁତେ ପାପଂ ତଦନ୍ନତ୍ପ୍ରତିମୁଚ୍ୟତେ ।
ଯଦ୍ରାତ୍ର୍ୟାତ୍କୁରୁତେ ପାପଂ ତଦ୍ରାତ୍ର୍ୟାତ୍ପ୍ରତିମୁଚ୍ୟତେ ॥

ସର୍ୱ ବର୍ଣେ ମହାଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଦ୍ୟେ ସରସ୍ୱତି ।
ଅଜରେ ଅମରେ ଦେବି ସର୍ୱ ଦେବି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥

ଓଜୋଽସି ସହୋଽସି ବଲମସି ଭ୍ରାଜୋଽସି
ଦେବାନାଂ ଧାମ ନାମାସି ବିଶ୍ୱମସି ।
ବିଶ୍ୱାୟୁଃ ସର୍ୱମସି ସର୍ୱାୟୁରଭି ଭୂରୋମ୍ ॥

ଗାୟତ୍ରୀଂ ଆବାହୟାମି ସାବିତ୍ରୀଂ
ଆବାହୟାମି ସରସ୍ୱତୀଂ ଆବାହୟାମି ।
ଛନ୍ଦର୍ଶିନ ଆବାହୟାମି ଶ୍ରିୟଂ
ଆବାହୟାମି ବଲଂ ଆବାହୟାମି ॥

ଗାୟତ୍ର୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦୋ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଃ ସବିତା ଦେବତା ।
ଅଗ୍ନିର୍ମୁଖଂ ବ୍ରହ୍ମା ଶିରୋ ବିଷ୍ଣୁର୍ହୃଦୟଂ ରୁଦ୍ରଃଶିଖା ।
ପୃଥିବୀ ଯୋନିଃ ପ୍ରାଣାପାନ ବ୍ୟାନୋଦାନ ସମାନ ସପ୍ରାଣ
ଶ୍ୱେତବର୍ଣ ସାଙ୍ଖ୍ୟାୟନ୍ୟାସ ଗୋତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ଚତୁର୍ୱିଂଶତ୍ୟକ୍ଷରା
ତ୍ରିପାଦ ଷଟ୍ କୁକ୍ଷିଃ ପଞ୍ଚଶୀର୍ଷୋପନୟନେ ବିନିୟୋଗଃ ॥

। ଇତି ଗାୟତ୍ରୀ ହୃଦୟମ୍ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଗାୟତ୍ରୀହୃଦୟମ୍ PDF

ଗାୟତ୍ରୀହୃଦୟମ୍ PDF

Leave a Comment