Shri Sayinath Ashtakam

|| Ashtakam ||

Patrigram Samudbhutam
Dwarakamayi Vasinam
Bhaktabhishtapradam Devam
Sayinatham Namamyaham॥

Mahonnat Kulejatam
Kshirambudhi Same Shubhe
Dvijarajam Tamoghnam Tam
Sayinatham Namamyaham॥

Jagaddharanartham Yo
Nararupadharo Vibhuh
Yoginam Cha Mahatmanam
Sayinatham Namamyaham॥

Sakshatkare Jaye Labhe
Swatmaramo Guroh Mukhat
Nirmalam Mama Gatram Cha
Sayinatham Namamyaham॥

Yasya Darshan Matrena
Nashyanti Vyadhi Kotayah
Sarve Papah Pranashyanti
Sayinatham Namamyaham॥

Narasimhadishishyanam
Dado Yo’nugraham Guruh
Bhavabandhapahartaram
Sayinatham Namamyaham॥

Dhanadhyan Cha Daridranyah
Samadrishtyeva Pashyati
Karunasagaram Devam
Sayinatham Namamyaham॥

Samadhisthopi Yo Bhaktya
Samatirtharthatadanahtah
Achintya Mahimanantam
Sayinatham Namamyaham॥

|| Iti Shri Sayinath Ashtakam ||

Leave a Comment