Download HinduNidhi App
Share This

|| Sai Baba Ashtottara Shatanamavali ||

om sri sayinathaya namah ।
om laksminarayaṇaya namah ।
om krsṇaramasivamarutyadirupaya namah ।
om sesasayine namah ।
om godavaritaṭasiraḍivasine namah ।
om bhaktahrdalayaya namah ।
om sarvahrnnilayaya namah ।
om bhutavasaya namah ।
om bhutabhavisyadbhavavarjitaya namah ।
om kalatitaya namah ॥ 10 ॥

om kalaya namah ।
om kalakalaya namah ।
om kaladarpadamanaya namah ।
om mrtyunjayaya namah ।
om amartyaya namah ।
om martyabhayapradaya namah ।
om jivadharaya namah ।
om sarvadharaya namah ।
om bhaktavasanasamarthaya namah ।
om bhaktavanapratijnaya namah ॥ 20 ॥

om annavastradaya namah ।
om arogyaksemadaya namah ।
om dhanamaṅgaḻyapradaya namah ।
om rddhisiddhidaya namah ।
om putramitrakalatrabandhudaya namah ।
om yogaksemavahaya namah ।
om apadbandhavaya namah ।
om margabandhave namah ।
om bhuktimuktisvargapavargadaya namah ।
om priyaya namah ॥ 30 ॥

om pritivardhanaya namah ।
om antaryamine namah ।
om sachchidatmane namah ।
om nityanandaya namah ।
om paramasukhadaya namah ।
om paramesvaraya namah ।
om parabrahmaṇe namah ।
om paramatmane namah ।
om jnanasvarupiṇe namah ।
om jagatahpitre namah ॥ 40 ॥

om bhaktanammatrdatrpitamahaya namah ।
om bhaktabhayapradaya namah ।
om bhaktaparadhinaya namah ।
om bhaktanugrahakataraya namah ।
om saraṇagatavatsalaya namah ।
om bhaktisaktipradaya namah ।
om jnanavairagyadaya namah ।
om premapradaya namah ।
om samsayahrdaya daurbalya papakarmavasanaksayakaraya namah ।
om hrdayagranthibhedakaya namah ॥ 50 ॥

om karmadhvamsine namah ।
om suddhasatvasthitaya namah ।
om guṇatitaguṇatmane namah ।
om anantakaḻyaṇaguṇaya namah ।
om amitaparakramaya namah ।
om jayine namah ।
om durdharsaksobhyaya namah ।
om aparajitaya namah ।
om trilokesu avighatagataye namah ।
om asakyarahitaya namah ॥ 60 ॥

om sarvasaktimurtaye namah ।
om svarupasundaraya namah ।
om sulochanaya namah ।
om bahurupavisvamurtaye namah ।
om arupavyaktaya namah ।
om achintyaya namah ।
om suksmaya namah ।
om sarvantaryamine namah ।
om manovagatitaya namah ।
om premamurtaye namah ॥ 70 ॥

om sulabhadurlabhaya namah ।
om asahayasahayaya namah ।
om anathanathadinabandhave namah ।
om sarvabharabhrte namah ।
om akarmanekakarmasukarmiṇe namah ।
om puṇyasravaṇakirtanaya namah ।
om tirthaya namah ।
om vasudevaya namah ।
om sataṅgataye namah ।
om satparayaṇaya namah ॥ 80 ॥

om lokanathaya namah ।
om pavananaghaya namah ।
om amrtamsuve namah ।
om bhaskaraprabhaya namah ।
om brahmacharyatapascharyadi suvrataya namah ।
om satyadharmaparayaṇaya namah ।
om siddhesvaraya namah ।
om siddhasaṅkalpaya namah ।
om yogesvaraya namah ।
om bhagavate namah ॥ 90 ॥

om bhaktavatsalaya namah ।
om satpurusaya namah ।
om purusottamaya namah ।
om satyatattvabodhakaya namah ।
om kamadisaḍvairidhvamsine namah ।
om abhedanandanubhavapradaya namah ।
om samasarvamatasammataya namah ।
om sridaksiṇamurtaye namah ।
om sriveṅkaṭesaramaṇaya namah ।
om adbhutanandacharyaya namah ॥ 100 ॥

om prapannartiharaya namah ।
om samsarasarvaduhkhaksayakaraya namah ।
om sarvavitsarvatomukhaya namah ।
om sarvantarbahisthitaya namah ।
om sarvamaṅgaḻakaraya namah ।
om sarvabhisṭapradaya namah ।
om samarasanmargasthapanaya namah ।
om srisamarthasadgurusayinathaya namah ॥ 108 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Sai Baba Ashtottara Shatanamavali PDF

Sai Baba Ashtottara Shatanamavali PDF

Leave a Comment