Shri Shashthi Devi Stotra

॥ Shashthi Devi Stotra ॥

। Dhyanam ।

Shrimanmataramambikam vidhi
Manojatam sadabhishṭadam
Skandeshṭam cha jagatprasum
Vijayadam satputra saubhagyadam ।

Sadratnabharananvitam sakarunam
Subhram subham suprabhām
Shashthamsam prakrteh param
Bhagavatim sridevasenam bhaje ॥

Shashthamsam prakrteh suddham
Supratishṭhāṁ cha suvratam ।
Suputradam cha subhadam
Dayarupam jagatprasum ॥

Shvetachampaka varnabham
Raktabhushana bhushitam ।
Pavitrarupam paramam
Devasenam parāmbhaje ॥

| Atha Srishashthidevi Stotram ।

Stotraṁ srnu munishrestha
Sarvakamashubhavaham ।
Vanchapradam cha sarvesam
Gudham vede cha narada ॥

। Priyavrata Uvaca ।

Namo devyai mahadevyai siddhyai
Santyai namo namah ।
Subhayai devasenayai
Shashthidevyai namo namah ॥

Varadayai putradayai
Dhanadayai namo namah ।
Sukhadayai mokshadayai cha
Shashthidevyai namo namah ॥

Srshtyai shashthamsarupayai
Siddhayai cha namo namah ।
Mayayai siddhayoginyai
Shashthidevyai namo namah ॥

Parayai paradayai cha
Shashthidevyai namo namah ।
Sarayai saradayai cha
Parayai sarvakarmanam ॥

Baladhisthatṛdevyai cha
Shashthidevyai namo namah ।
Kalyanadayai kalyanyai
Phaladayai cha karmanam ॥

Pratyakshayai cha bhaktanam
Shashthidevyai namo namah ।
Pujyayai skandakantayai
Sarvesam sarvakarmasu ॥

Devarakshanakarinyai
Shashthidevyai namo namah ।
Shuddhasattvasvarupayai
Vanditayai nrnam sada ॥

Hinsakrodhavarjityai
Shashthidevyai namo namah ।
Dhanam dehi priyam dehi
Putram dehi sureshvari ॥

Dharmam dehi yasho dehi
Shashthidevyai namo namah ।
Bhumim dehi prajam dehi
Dehi vidyam supujite ॥

॥ Phalashriti ॥

Kalanam cha jayam dehi
Shashthidevyai namo namah ।
Iti devim cha samstuya
Lebhe putraṁ priyavratah ॥

Yashasvinam cha rajendram
Shashthideviprasadatah ।
Shashthistotramidam brahmanyah
Srnoti cha vatsaram ॥

Aputro labhate putraṁ
Varam suchirajivinam ।
Varsamekam cha ya bhaktya
Sanyattedaṁ sanoti cha ॥

Sarvapapadvinirmukta
Mahavandhya prasuyate ।
Viraputraṁ cha guninam
Vidyavantam yashasvinam ॥

Suchirayushmantameva
Shashthimatrprasadatah ।
Kakavandhya cha ya nari
Mrtapatya cha ya bhavet ॥

Varsam srutva labheta putram
Shashthideviprasadatah ।
Rogayukte cha bale cha pita
Mata sarnoti chet ॥
Masam cha muchyate balah
Shashthideviprasadatah ।

॥ Iti sribrahmavaivarte
mahapurane itikhande
Naradanarayanasamvade
Shashthyupakhyane
Srishashthidevistotram sampurnam ॥

Leave a Comment