Shri Vishwanath Mangal Stotram

|| Stotram ||

Gangadharan shashikishoradharan triloki-
Rakshadharan nitilachandradharan tridharam.
Bhasmavadhoolanadharan girirajakanya-
Divyavalokanadharan varadam prapadye.

Kashishwaram sakalabhaktajanatiharam
Vishweshwaram pranatapalanabhavyabharam.
Rameshwaram vijayadanavidhanadhiram
Gaurishwaram varadahastadharam namamah.

Gangottamankakalitam Lalitam vishalam tam
Mangalam garalaneelagalam lalāmam.
Shrimundamalyavalayojjvalamanjuleelam
Lakshmishvararchitapadambujamabhajamah.

Darivryaduhkhadahanam kamanam suranam
Deenartidavadahanam damanam ripunam.
Danam shriyam pranamanam bhuvanadhipanam
Manam satam vrishabhavahanamamanamah.

Shrikrishnachandrasharanam ramanam bhavanyah
Shashvatprapannabharanam dharanam dharayah.
Sansarabharaharanam karunam varenyam
Santapatapakaranam karavai sharaṉyam.

Chandipichandilavitudhudabhishēkam
Shrikartikēyakalnrutyakalavlokam.
Nandishavarasyavaravadhyamahotsavadyam
Sollasahasagirijam girisham tamide.

Shrimohininividaragbharopagudham
Yogeshvaresvarehadvambujavasarasam.
Sammohanam girisutanchitachandrachudam
Shrivishwanathamadhinathamupaimi nityam.

Aapad vinashyati samriddhyati sarvasampad
Vighnah prayanti vilayam shubhamabhyudeti.
Yogyanganaptiratulottamaputralabho
Vishweshwarastavamimam pathato janasya.

Vandi vimuktimadhigacchati turnameti swasthyam
Rujarddit upaiti grham pravasi.
Vidyayasovijaya istasamastalabho
Sampadyatesya pathanat stavanasysa sarvam.

Kanya varam sulabhate pathanadamusya stotrasya
Dhanyadhanavriddhisukham samichchan.
Kiṁ ca prasidati vibhuh paramo dayaluh
Shrivishwanatha iha sambhajatosya sambah.

Kasipithadhinathena sankaracaryabhiksuna
Mahesvarena grathita stotramala sivarapita.

॥ Iti Shri Vishwanath Mangal Stotram Sampurnam ॥

Leave a Comment