Shri Vitthalachi Aarti

|| Aarti ||

Yuge Atthavis vitevari ubha,
Vamangirakhumai disedvya shobha|
Pundlikache bheti parbrahmale ga,
Charani vahe bhima uddhari jaga|

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga |
Rakhumai vallabha raichya vallabha pave Jivlaga ||

Tulsimala gala kar thevuni katee,
Kanse pitambar kasturi lallatee|
Dev survar nitya yeti bheti,
Garudhanumant puddheubhe rhati|

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga |
Rakhumai vallabha raichya vallabha pave Jivlaga ||

Dhanya venunad anukshetrapala,
Suvarnachi kamala vanmala gala|
Rani rakhumabai raniya sakala,
Ovaliti raja vithoba savala|

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga |
Rakhumai vallabha raichya vallabha pave Jivlaga ||

Ovaloo artya kurvandya yeti,
Chandrabhagemadhye soduniya deti|
Dindya pataka vaishanav nachati,
Pandharicha mahima varnava kiti|

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga |
Rakhumai vallabha raichya vallabha pave Jivlaga ||

Ashaddhi kartiki bhaktajan yeti,
Chandrabhagemaji snane je kariti|
Darshan helamatre taya hoy mukti,
Keshwasi namdev bhave ovaliti|

Jai Dev Jai Dev Jai Panduranga |
Rakhumai vallabha raichya vallabha pave Jivlaga ||

Leave a Comment