Download HinduNidhi App
Misc

শ্রী সুব্রহ্মণ্য সহস্র নামাবলি

Subramanya Sahasranamavali Bengali

MiscSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)বাংলা
Share This

।। সুব্রহ্মণ্য সহস্র নামাবলি ।।

ওং অচিংত্যশক্তযে নমঃ ।
ওং অনঘায নমঃ ।
ওং অক্ষোভ্যায নমঃ ।
ওং অপরাজিতায নমঃ ।
ওং অনাথবত্সলায নমঃ ।
ওং অমোঘায নমঃ ।
ওং অশোকায নমঃ ।
ওং অজরায নমঃ ।
ওং অভযায নমঃ ।
ওং অত্যুদারায নমঃ ।
ওং অঘহরায নমঃ ।
ওং অগ্রগণ্যায নমঃ ।
ওং অদ্রিজাসুতায নমঃ ।
ওং অনংতমহিম্নে নমঃ ।
ওং অপারায নমঃ ।
ওং অনংতসৌখ্যপ্রদায নমঃ ।
ওং অব্যযায নমঃ ।
ওং অনংতমোক্ষদায নমঃ ।
ওং অনাদযে নমঃ ।
ওং অপ্রমেযায নমঃ ।

ওং অক্ষরায নমঃ ।
ওং অচ্যুতায নমঃ ।
ওং অকল্মষায নমঃ ।
ওং অভিরামায নমঃ ।
ওং অগ্রধুর্যায নমঃ ।
ওং অমিতবিক্রমায নমঃ ।
ওং অনাথনাথায নমঃ ।
ওং অমলায নমঃ ।
ওং অপ্রমত্তায নমঃ ।
ওং অমরপ্রভবে নমঃ ।
ওং অরিংদমায নমঃ ।
ওং অখিলাধারায নমঃ ।
ওং অণিমাদিগুণায নমঃ ।
ওং অগ্রণ্যে নমঃ ।
ওং অচংচলায নমঃ ।
ওং অমরস্তুত্যায নমঃ ।
ওং অকলংকায নমঃ ।
ওং অমিতাশনায নমঃ ।
ওং অগ্নিভুবে নমঃ ।
ওং অনবদ্যাংগায নমঃ ।

ওং অদ্ভুতায নমঃ ।
ওং অভীষ্টদাযকায নমঃ ।
ওং অতীংদ্রিযায নমঃ ।
ওং অপ্রমেযাত্মনে নমঃ ।
ওং অদৃশ্যায নমঃ ।
ওং অব্যক্তলক্ষণায নমঃ ।
ওং আপদ্বিনাশকায নমঃ ।
ওং আর্যায নমঃ ।
ওং আঢ্যায নমঃ ।
ওং আগমসংস্তুতায নমঃ ।
ওং আর্তসংরক্ষণায নমঃ ।
ওং আদ্যায নমঃ ।
ওং আনংদায নমঃ ।
ওং আর্যসেবিতায নমঃ ।
ওং আশ্রিতেষ্টার্থবরদায নমঃ ।
ওং আনংদিনে নমঃ ।
ওং আর্তফলপ্রদায নমঃ ।
ওং আশ্চর্যরূপায নমঃ ।
ওং আনংদায নমঃ ।
ওং আপন্নার্তিবিনাশনায নমঃ ।

ওং ইভবক্ত্রানুজায নমঃ ।
ওং ইষ্টায নমঃ ।
ওং ইভাসুরহরাত্মজায নমঃ ।
ওং ইতিহাসশ্রুতিস্তুত্যায নমঃ ।
ওং ইংদ্রভোগফলপ্রদায নমঃ ।
ওং ইষ্টাপূর্তফলপ্রাপ্তযে নমঃ ।
ওং ইষ্টেষ্টবরদাযকায নমঃ ।
ওং ইহামুত্রেষ্টফলদায নমঃ ।
ওং ইষ্টদায নমঃ ।
ওং ইংদ্রবংদিতায নমঃ ।
ওং ঈডনীযায নমঃ ।
ওং ঈশপুত্রায নমঃ ।
ওং ঈপ্সিতার্থপ্রদাযকায নমঃ ।
ওং ঈতিভীতিহরায নমঃ ।
ওং ঈড্যায নমঃ ।
ওং ঈষণাত্রযবর্জিতায নমঃ ।
ওং উদারকীর্তযে নমঃ ।
ওং উদ্যোগিনে নমঃ ।
ওং উত্কৃষ্টোরুপরাক্রমায নমঃ ।
ওং উত্কৃষ্টশক্তযে নমঃ ।

ওং উত্সাহায নমঃ ।
ওং উদারায নমঃ ।
ওং উত্সবপ্রিযায নমঃ ।
ওং উজ্জৃংভায নমঃ ।
ওং উদ্ভবায নমঃ ।
ওং উগ্রায নমঃ ।
ওং উদগ্রায নমঃ ।
ওং উগ্রলোচনায নমঃ ।
ওং উন্মত্তায নমঃ ।
ওং উগ্রশমনায নমঃ ।
ওং উদ্বেগঘ্নোরগেশ্বরায নমঃ ।
ওং উরুপ্রভাবায নমঃ ।
ওং উদীর্ণায নমঃ ।
ওং উমাপুত্রায নমঃ ।
ওং উদারধিযে নমঃ ।
ওং ঊর্ধ্বরেতঃসুতায নমঃ ।
ওং ঊর্ধ্বগতিদায নমঃ ।
ওং ঊর্জপালকায নমঃ ।
ওং ঊর্জিতায নমঃ ।
ওং ঊর্ধ্বগায নমঃ ।

ওং ঊর্ধ্বায নমঃ ।
ওং ঊর্ধ্বলোকৈকনাযকায নমঃ ।
ওং ঊর্জাবতে নমঃ ।
ওং ঊর্জিতোদারায নমঃ ।
ওং ঊর্জিতোর্জিতশাসনায নমঃ ।
ওং ঋষিদেবগণস্তুত্যায নমঃ ।
ওং ঋণত্রযবিমোচনায নমঃ ।
ওং ঋজুরূপায নমঃ ।
ওং ঋজুকরায নমঃ ।
ওং ঋজুমার্গপ্রদর্শনায নমঃ ।
ওং ঋতংভরায নমঃ ।
ওং ঋজুপ্রীতায নমঃ ।
ওং ঋষভায নমঃ ।
ওং ঋদ্ধিদায নমঃ ।
ওং ঋতায নমঃ ।
ওং লুলিতোদ্ধারকায নমঃ ।
ওং লূতভবপাশপ্রভংজনায নমঃ ।
ওং এণাংকধরসত্পুত্রায নমঃ ।
ওং একস্মৈ নমঃ ।
ওং এনোবিনাশনায নমঃ ।

ওং ঐশ্বর্যদায নমঃ ।
ওং ঐংদ্রভোগিনে নমঃ ।
ওং ঐতিহ্যায নমঃ ।
ওং ঐংদ্রবংদিতায নমঃ ।
ওং ওজস্বিনে নমঃ ।
ওং ওষধিস্থানায নমঃ ।
ওং ওজোদায নমঃ ।
ওং ওদনপ্রদায নমঃ ।
ওং ঔদার্যশীলায নমঃ ।
ওং ঔমেযায নমঃ ।
ওং ঔগ্রায নমঃ ।
ওং ঔন্নত্যদাযকায নমঃ ।
ওং ঔদার্যায নমঃ ।
ওং ঔষধকরায নমঃ ।
ওং ঔষধায নমঃ ।
ওং ঔষধাকরায নমঃ ।
ওং অংশুমতে নমঃ ।
ওং অংশুমালীড্যায নমঃ ।
ওং অংবিকাতনযায নমঃ ।
ওং অন্নদায নমঃ ।

ওং অংধকারিসুতায নমঃ ।
ওং অংধত্বহারিণে নমঃ ।
ওং অংবুজলোচনায নমঃ ।
ওং অস্তমাযায নমঃ ।
ওং অমরাধীশায নমঃ ।
ওং অস্পষ্টায নমঃ ।
ওং অস্তোকপুণ্যদায নমঃ ।
ওং অস্তামিত্রায নমঃ ।
ওং অস্তরূপায নমঃ ।
ওং অস্খলত্সুগতিদাযকায নমঃ ।
ওং কার্তিকেযায নমঃ ।
ওং কামরূপায নমঃ ।
ওং কুমারায নমঃ ।
ওং ক্রৌংচদারণায নমঃ ।
ওং কামদায নমঃ ।
ওং কারণায নমঃ ।
ওং কাম্যায নমঃ ।
ওং কমনীযায নমঃ ।
ওং কৃপাকরায নমঃ ।
ওং কাংচনাভায নমঃ ।

ওং কাংতিযুক্তায নমঃ ।
ওং কামিনে নমঃ ।
ওং কামপ্রদায নমঃ ।
ওং কবযে নমঃ ।
ওং কীর্তিকৃতে নমঃ ।
ওং কুক্কুটধরায নমঃ ।
ওং কূটস্থায নমঃ ।
ওং কুবলেক্ষণায নমঃ ।
ওং কুংকুমাংগায নমঃ ।
ওং ক্লমহরায নমঃ ।
ওং কুশলায নমঃ ।
ওং কুক্কুটধ্বজায নমঃ ।
ওং কুশানুসংভবায নমঃ ।
ওং ক্রূরায নমঃ ।
ওং ক্রূরঘ্নায নমঃ ।
ওং কলিতাপহৃতে নমঃ ।
ওং কামরূপায নমঃ ।
ওং কল্পতরবে নমঃ ।
ওং কাংতায নমঃ ।
ওং কামিতদাযকায নমঃ ।

ওং কল্যাণকৃতে নমঃ ।
ওং ক্লেশনাশায নমঃ ।
ওং কৃপালবে নমঃ ।
ওং করুণাকরায নমঃ ।
ওং কলুষঘ্নায নমঃ ।
ওং ক্রিযাশক্তযে নমঃ ।
ওং কঠোরায নমঃ ।
ওং কবচিনে নমঃ ।
ওং কৃতিনে নমঃ ।
ওং কোমলাংগায নমঃ ।
ওং কুশপ্রীতায নমঃ ।
ওং কুত্সিতঘ্নায নমঃ ।
ওং কলাধরায নমঃ ।
ওং খ্যাতায নমঃ ।
ওং খেটধরায নমঃ ।
ওং খড্গিনে নমঃ ।
ওং খট্বাংগিনে নমঃ ।
ওং খলনিগ্রহায নমঃ ।
ওং খ্যাতিপ্রদায নমঃ ।
ওং খেচরেশায নমঃ ।

ওং খ্যাতেহায নমঃ ।
ওং খেচরস্তুতায নমঃ ।
ওং খরতাপহরায নমঃ ।
ওং খস্থায নমঃ ।
ওং খেচরায নমঃ ।
ওং খেচরাশ্রযায নমঃ ।
ওং খংডেংদুমৌলিতনযায নমঃ ।
ওং খেলায নমঃ ।
ওং খেচরপালকায নমঃ ।
ওং খস্থলায নমঃ ।
ওং খংডিতার্কায নমঃ ।
ওং খেচরীজনপূজিতায নমঃ ।
ওং গাংগেযায নমঃ ।
ওং গিরিজাপুত্রায নমঃ ।
ওং গণনাথানুজায নমঃ ।
ওং গুহায নমঃ ।
ওং গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওং গীর্বাণসংসেব্যায নমঃ ।
ওং গুণাতীতায নমঃ ।
ওং গুহাশ্রযায নমঃ ।

ওং গতিপ্রদায নমঃ ।
ওং গুণনিধযে নমঃ ।
ওং গংভীরায নমঃ ।
ওং গিরিজাত্মজায নমঃ ।
ওং গূঢরূপায নমঃ ।
ওং গদহরায নমঃ ।
ওং গুণাধীশায নমঃ ।
ওং গুণাগ্রণ্যে নমঃ ।
ওং গোধরায নমঃ ।
ওং গহনায নমঃ ।
ওং গুপ্তায নমঃ ।
ওং গর্বঘ্নায নমঃ ।
ওং গুণবর্ধনায নমঃ ।
ওং গুহ্যায নমঃ ।
ওং গুণজ্ঞায নমঃ ।
ওং গীতিজ্ঞায নমঃ ।
ওং গতাতংকায নমঃ ।
ওং গুণাশ্রযায নমঃ ।
ওং গদ্যপদ্যপ্রিযায নমঃ ।
ওং গুণ্যায নমঃ ।

ওং গোস্তুতায নমঃ ।
ওং গগনেচরায নমঃ ।
ওং গণনীযচরিত্রায নমঃ ।
ওং গতক্লেশায নমঃ ।
ওং গুণার্ণবায নমঃ ।
ওং ঘূর্ণিতাক্ষায নমঃ ।
ওং ঘৃণিনিধযে নমঃ ।
ওং ঘনগংভীরঘোষণায নমঃ ।
ওং ঘংটানাদপ্রিযায নমঃ ।
ওং ঘোষায নমঃ ।
ওং ঘোরাঘৌঘবিনাশনায নমঃ ।
ওং ঘনানংদায নমঃ ।
ওং ঘর্মহংত্রে নমঃ ।
ওং ঘৃণাবতে নমঃ ।
ওং ঘৃষ্টিপাতকায নমঃ ।
ওং ঘৃণিনে নমঃ ।
ওং ঘৃণাকরায নমঃ ।
ওং ঘোরায নমঃ ।
ওং ঘোরদৈত্যপ্রহারকায নমঃ ।
ওং ঘটিতৈশ্বর্যসংদোহায নমঃ ।

ওং ঘনার্থায নমঃ ।
ওং ঘনসংক্রমায নমঃ ।
ওং চিত্রকৃতে নমঃ ।
ওং চিত্রবর্ণায নমঃ ।
ওং চংচলায নমঃ ।
ওং চপলদ্যুতযে নমঃ ।
ওং চিন্মযায নমঃ ।
ওং চিত্স্বরূপায নমঃ ।
ওং চিরানংদায নমঃ ।
ওং চিরংতনায নমঃ ।
ওং চিত্রকেলযে নমঃ ।
ওং চিত্রতরায নমঃ ।
ওং চিংতনীযায নমঃ ।
ওং চমত্কৃতযে নমঃ ।
ওং চোরঘ্নায নমঃ ।
ওং চতুরায নমঃ ।
ওং চারবে নমঃ ।
ওং চামীকরবিভূষণায নমঃ ।
ওং চংদ্রার্ককোটিসদৃশায নমঃ ।
ওং চংদ্রমৌলিতনূভবায নমঃ ।

ওং ছাদিতাংগায নমঃ ।
ওং ছদ্মহংত্রে নমঃ ।
ওং ছেদিতাখিলপাতকায নমঃ ।
ওং ছেদীকৃততমঃক্লেশায নমঃ ।
ওং ছত্রীকৃতমহাযশসে নমঃ ।
ওং ছাদিতাশেষসংতাপায নমঃ ।
ওং ছরিতামৃতসাগরায নমঃ ।
ওং ছন্নত্রৈগুণ্যরূপায নমঃ ।
ওং ছাতেহায নমঃ ।
ওং ছিন্নসংশযায নমঃ ।
ওং ছংদোমযায নমঃ ।
ওং ছংদগামিনে নমঃ ।
ওং ছিন্নপাশায নমঃ ।
ওং ছবিশ্ছদায নমঃ ।
ওং জগদ্ধিতায নমঃ ।
ওং জগত্পূজ্যায নমঃ ।
ওং জগজ্জ্যেষ্ঠায নমঃ ।
ওং জগন্মযায নমঃ ।
ওং জনকায নমঃ ।
ওং জাহ্নবীসূনবে নমঃ ।

ওং জিতামিত্রায নমঃ ।
ওং জগদ্গুরবে নমঃ ।
ওং জযিনে নমঃ ।
ওং জিতেংদ্রিযায নমঃ ।
ওং জৈত্রায নমঃ ।
ওং জরামরণবর্জিতায নমঃ ।
ওং জ্যোতির্মযায নমঃ ।
ওং জগন্নাথায নমঃ ।
ওং জগজ্জীবায নমঃ ।
ওং জনাশ্রযায নমঃ ।
ওং জগত্সেব্যায নমঃ ।
ওং জগত্কর্ত্রে নমঃ ।
ওং জগত্সাক্ষিণে নমঃ ।
ওং জগত্প্রিযায নমঃ ।
ওং জংভারিবংদ্যায নমঃ ।
ওং জযদায নমঃ ।
ওং জগজ্জনমনোহরায নমঃ ।
ওং জগদানংদজনকায নমঃ ।
ওং জনজাড্যাপহারকায নমঃ ।
ওং জপাকুসুমসংকাশায নমঃ ।

ওং জনলোচনশোভনায নমঃ ।
ওং জনেশ্বরায নমঃ ।
ওং জিতক্রোধায নমঃ ।
ওং জনজন্মনিবর্হণায নমঃ ।
ওং জযদায নমঃ ।
ওং জংতুতাপঘ্নায নমঃ ।
ওং জিতদৈত্যমহাব্রজায নমঃ ।
ওং জিতমাযায নমঃ ।
ওং জিতক্রোধায নমঃ ।
ওং জিতসংগায নমঃ ।
ওং জনপ্রিযায নমঃ ।
ওং ঝংঝানিলমহাবেগায নমঃ ।
ওং ঝরিতাশেষপাতকায নমঃ ।
ওং ঝর্ঝরীকৃতদৈত্যৌঘায নমঃ ।
ওং ঝল্লরীবাদ্যসংপ্রিযায নমঃ ।
ওং জ্ঞানমূর্তযে নমঃ ।
ওং জ্ঞানগম্যায নমঃ ।
ওং জ্ঞানিনে নমঃ ।
ওং জ্ঞানমহানিধযে নমঃ ।
ওং টংকারনৃত্তবিভবায নমঃ ।

ওং টংকবজ্রধ্বজাংকিতায নমঃ ।
ওং টংকিতাখিললোকায নমঃ ।
ওং টংকিতৈনস্তমোরবযে নমঃ ।
ওং ডংবরপ্রভবায নমঃ ।
ওং ডংভায নমঃ ।
ওং ডংবায নমঃ ।
ওং ডমরুকপ্রিযায নমঃ ।
ওং ডমরোত্কটসন্নাদায নমঃ ।
ওং ডিংভরূপস্বরূপকায নমঃ ।
ওং ঢক্কানাদপ্রীতিকরায নমঃ ।
ওং ঢালিতাসুরসংকুলায নমঃ ।
ওং ঢৌকিতামরসংদোহায নমঃ ।
ওং ঢুংঢিবিঘ্নেশ্বরানুজায নমঃ ।
ওং তত্ত্বজ্ঞায নমঃ ।
ওং তত্ত্বগায নমঃ ।
ওং তীব্রায নমঃ ।
ওং তপোরূপায নমঃ ।
ওং তপোমযায নমঃ ।
ওং ত্রযীমযায নমঃ ।
ওং ত্রিকালজ্ঞায নমঃ ।

ওং ত্রিমূর্তযে নমঃ ।
ওং ত্রিগুণাত্মকায নমঃ ।
ওং ত্রিদশেশায নমঃ ।
ওং তারকারযে নমঃ ।
ওং তাপঘ্নায নমঃ ।
ওং তাপসপ্রিযায নমঃ ।
ওং তুষ্টিদায নমঃ ।
ওং তুষ্টিকৃতে নমঃ ।
ওং তীক্ষ্ণায নমঃ ।
ওং তপোরূপায নমঃ ।
ওং ত্রিকালবিদে নমঃ ।
ওং স্তোত্রে নমঃ ।
ওং স্তব্যায নমঃ ।
ওং স্তবপ্রীতায নমঃ ।
ওং স্তুতযে নমঃ ।
ওং স্তোত্রায নমঃ ।
ওং স্তুতিপ্রিযায নমঃ ।
ওং স্থিতায নমঃ ।
ওং স্থাযিনে নমঃ ।
ওং স্থাপকায নমঃ ।

ওং স্থূলসূক্ষ্মপ্রদর্শকায নমঃ ।
ওং স্থবিষ্ঠায নমঃ ।
ওং স্থবিরায নমঃ ।
ওং স্থূলায নমঃ ।
ওং স্থানদায নমঃ ।
ওং স্থৈর্যদায নমঃ ।
ওং স্থিরায নমঃ ।
ওং দাংতায নমঃ ।
ওং দযাপরায নমঃ ।
ওং দাত্রে নমঃ ।
ওং দুরিতঘ্নায নমঃ ।
ওং দুরাসদায নমঃ ।
ওং দর্শনীযায নমঃ ।
ওং দযাসারায নমঃ ।
ওং দেবদেবায নমঃ ।
ওং দযানিধযে নমঃ ।
ওং দুরাধর্ষায নমঃ ।
ওং দুর্বিগাহ্যায নমঃ ।
ওং দক্ষায নমঃ ।
ওং দর্পণশোভিতায নমঃ ।

ওং দুর্ধরায নমঃ ।
ওং দানশীলায নমঃ ।
ওং দ্বাদশাক্ষায নমঃ ।
ওং দ্বিষড্ভুজায নমঃ ।
ওং দ্বিষট্কর্ণায নমঃ ।
ওং দ্বিষড্বাহবে নমঃ ।
ওং দীনসংতাপনাশনায নমঃ ।
ওং দংদশূকেশ্বরায নমঃ ।
ওং দেবায নমঃ ।
ওং দিব্যায নমঃ ।
ওং দিব্যাকৃতযে নমঃ ।
ওং দমায নমঃ ।
ওং দীর্ঘবৃত্তায নমঃ ।
ওং দীর্ঘবাহবে নমঃ ।
ওং দীর্ঘদৃষ্টযে নমঃ ।
ওং দিবস্পতযে নমঃ ।
ওং দংডায নমঃ ।
ওং দমযিত্রে নমঃ ।
ওং দর্পায নমঃ ।
ওং দেবসিংহায নমঃ ।

ওং দৃঢব্রতায নমঃ ।
ওং দুর্লভায নমঃ ।
ওং দুর্গমায নমঃ ।
ওং দীপ্তায নমঃ ।
ওং দুষ্প্রেক্ষ্যায নমঃ ।
ওং দিব্যমংডনায নমঃ ।
ওং দুরোদরঘ্নায নমঃ ।
ওং দুঃখঘ্নায নমঃ ।
ওং দুরারিঘ্নায নমঃ ।
ওং দিশাং পতযে নমঃ ।
ওং দুর্জযায নমঃ ।
ওং দেবসেনেশায নমঃ ।
ওং দুর্জ্ঞেযায নমঃ ।
ওং দুরতিক্রমায নমঃ ।
ওং দংভায নমঃ ।
ওং দৃপ্তায নমঃ ।
ওং দেবর্ষযে নমঃ ।
ওং দৈবজ্ঞায নমঃ ।
ওং দৈবচিংতকায নমঃ ।
ওং ধুরংধরায নমঃ ।

ওং ধর্মপরায নমঃ ।
ওং ধনদায নমঃ ।
ওং ধৃতবর্ধনায নমঃ ।
ওং ধর্মেশায নমঃ ।
ওং ধর্মশাস্ত্রজ্ঞায নমঃ ।
ওং ধন্বিনে নমঃ ।
ওং ধর্মপরাযণায নমঃ ।
ওং ধনাধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং ধনপতযে নমঃ ।
ওং ধৃতিমতে নমঃ ।
ওং ধূতকিল্বিষায নমঃ ।
ওং ধর্মহেতবে নমঃ ।
ওং ধর্মশূরায নমঃ ।
ওং ধর্মকৃতে নমঃ ।
ওং ধর্মবিদে নমঃ ।
ওং ধ্রুবায নমঃ ।
ওং ধাত্রে নমঃ ।
ওং ধীমতে নমঃ ।
ওং ধর্মচারিণে নমঃ ।
ওং ধন্যায নমঃ ।

ওং ধুর্যায নমঃ ।
ওং ধৃতব্রতায নমঃ ।
ওং নিত্যোত্সবায নমঃ ।
ওং নিত্যতৃপ্তায নমঃ ।
ওং নির্লেপায নমঃ ।
ওং নিশ্চলাত্মকায নমঃ ।
ওং নিরবদ্যায নমঃ ।
ওং নিরাধারায নমঃ ।
ওং নিষ্কলংকায নমঃ ।
ওং নিরংজনায নমঃ ।
ওং নির্মমায নমঃ ।
ওং নিরহংকারায নমঃ ।
ওং নির্মোহায নমঃ ।
ওং নিরুপদ্রবায নমঃ ।
ওং নিত্যানংদায নমঃ ।
ওং নিরাতংকায নমঃ ।
ওং নিষ্প্রপংচায নমঃ ।
ওং নিরামযায নমঃ ।
ওং নিরবদ্যায নমঃ ।
ওং নিরীহায নমঃ ।

ওং নির্দর্শায নমঃ ।
ওং নির্মলাত্মকায নমঃ ।
ওং নিত্যানংদায নমঃ ।
ওং নির্জরেশায নমঃ ।
ওং নিঃসংগায নমঃ ।
ওং নিগমস্তুতায নমঃ ।
ওং নিষ্কংটকায নমঃ ।
ওং নিরালংবায নমঃ ।
ওং নিষ্প্রত্যূহায নমঃ ।
ওং নিরুদ্ভবায নমঃ ।
ওং নিত্যায নমঃ ।
ওং নিযতকল্যাণায নমঃ ।
ওং নির্বিকল্পায নমঃ ।
ওং নিরাশ্রযায নমঃ ।
ওং নেত্রে নমঃ ।
ওং নিধযে নমঃ ।
ওং নৈকরূপায নমঃ ।
ওং নিরাকারায নমঃ ।
ওং নদীসুতায নমঃ ।
ওং পুলিংদকন্যারমণায নমঃ ।

ওং পুরুজিতে নমঃ ।
ওং পরমপ্রিযায নমঃ ।
ওং প্রত্যক্ষমূর্তযে নমঃ ।
ওং প্রত্যক্ষায নমঃ ।
ওং পরেশায নমঃ ।
ওং পূর্ণপুণ্যদায নমঃ ।
ওং পুণ্যাকরায নমঃ ।
ওং পুণ্যরূপায নমঃ ।
ওং পুণ্যায নমঃ ।
ওং পুণ্যপরাযণায নমঃ ।
ওং পুণ্যোদযায নমঃ ।
ওং পরস্মৈ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওং পুণ্যকৃতে নমঃ ।
ওং পুণ্যবর্ধনায নমঃ ।
ওং পরানংদায নমঃ ।
ওং পরতরায নমঃ ।
ওং পুণ্যকীর্তযে নমঃ ।
ওং পুরাতনায নমঃ ।
ওং প্রসন্নরূপায নমঃ ।
ওং প্রাণেশায নমঃ ।

ওং পন্নগায নমঃ ।
ওং পাপনাশনায নমঃ ।
ওং প্রণতার্তিহরায নমঃ ।
ওং পূর্ণায নমঃ ।
ওং পার্বতীনংদনায নমঃ ।
ওং প্রভবে নমঃ ।
ওং পূতাত্মনে নমঃ ।
ওং পুরুষায নমঃ ।
ওং প্রাণায নমঃ ।
ওং প্রভবায নমঃ ।
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ ।
ওং প্রসন্নায নমঃ ।
ওং পরমস্পষ্টায নমঃ ।
ওং পরায নমঃ ।
ওং পরিবৃঢায নমঃ ।
ওং পরায নমঃ ।
ওং পরমাত্মনে নমঃ ।
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওং পরার্থায নমঃ ।
ওং প্রিযদর্শনায নমঃ ।

ওং পবিত্রায নমঃ ।
ওং পুষ্টিদায নমঃ ।
ওং পূর্তযে নমঃ ।
ওং পিংগলায নমঃ ।
ওং পুষ্টিবর্ধনায নমঃ ।
ওং পাপহারিণে নমঃ ।
ওং পাশধরায নমঃ ।
ওং প্রমত্তাসুরশিক্ষকায নমঃ ।
ওং পাবনায নমঃ ।
ওং পাবকায নমঃ ।
ওং পূজ্যায নমঃ ।
ওং পূর্ণানংদায নমঃ ।
ওং পরাত্পরায নমঃ ।
ওং পুষ্কলায নমঃ ।
ওং প্রবরায নমঃ ।
ওং পূর্বস্মৈ নমঃ ।
ওং পিতৃভক্তায নমঃ ।
ওং পুরোগমায নমঃ ।
ওং প্রাণদায নমঃ ।
ওং প্রাণিজনকায নমঃ ।

ওং প্রদিষ্টায নমঃ ।
ওং পাবকোদ্ভবায নমঃ ।
ওং পরব্রহ্মস্বরূপায নমঃ ।
ওং পরমৈশ্বর্যকারণায নমঃ ।
ওং পরর্ধিদায নমঃ ।
ওং পুষ্টিকরায নমঃ ।
ওং প্রকাশাত্মনে নমঃ ।
ওং প্রতাপবতে নমঃ ।
ওং প্রজ্ঞাপরায নমঃ ।
ওং প্রকৃষ্টার্থায নমঃ ।
ওং পৃথুবে নমঃ ।
ওং পৃথুপরাক্রমায নমঃ ।
ওং ফণীশ্বরায নমঃ ।
ওং ফণিবারায নমঃ ।
ওং ফণামণিবিভুষণায নমঃ ।
ওং ফলদায নমঃ ।
ওং ফলহস্তায নমঃ ।
ওং ফুল্লাংবুজবিলোচনায নমঃ ।
ওং ফডুচ্চাটিতপাপৌঘায নমঃ ।
ওং ফণিলোকবিভূষণায নমঃ ।

ওং বাহুলেযায নমঃ ।
ওং বৃহদ্রূপায নমঃ ।
ওং বলিষ্ঠায নমঃ ।
ওং বলবতে নমঃ ।
ওং বলিনে নমঃ ।
ওং ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপায নমঃ ।
ওং বুদ্ধায নমঃ ।
ওং বুদ্ধিমতাং বরায নমঃ ।
ওং বালরূপায নমঃ ।
ওং ব্রহ্মগর্ভায নমঃ ।
ওং ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওং বুধপ্রিযায নমঃ ।
ওং বহুশ্রুতায নমঃ ।
ওং বহুমতায নমঃ ।
ওং ব্রহ্মণ্যায নমঃ ।
ওং ব্রাহ্মণপ্রিযায নমঃ ।
ওং বলপ্রমথনায নমঃ ।
ওং ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওং বহুরূপায নমঃ ।
ওং বহুপ্রদায নমঃ ।

ওং বৃহদ্ভানুতনূদ্ভূতায নমঃ ।
ওং বৃহত্সেনায নমঃ ।
ওং বিলেশযায নমঃ ।
ওং বহুবাহবে নমঃ ।
ওং বলশ্রীমতে নমঃ ।
ওং বহুদৈত্যবিনাশকায নমঃ ।
ওং বিলদ্বারাংতরালস্থায নমঃ ।
ওং বৃহচ্ছক্তিধনুর্ধরায নমঃ ।
ওং বালার্কদ্যুতিমতে নমঃ ।
ওং বালায নমঃ ।
ওং বৃহদ্বক্ষসে নমঃ ।
ওং বৃহদ্ধনুষে নমঃ ।
ওং ভব্যায নমঃ ।
ওং ভোগীশ্বরায নমঃ ।
ওং ভাব্যায নমঃ ।
ওং ভবনাশায নমঃ ।
ওং ভবপ্রিযায নমঃ ।
ওং ভক্তিগম্যায নমঃ ।
ওং ভযহরায নমঃ ।
ওং ভাবজ্ঞায নমঃ ।

ওং ভক্তসুপ্রিযায নমঃ ।
ওং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায নমঃ ।
ওং ভোগিনে নমঃ ।
ওং ভগবতে নমঃ ।
ওং ভাগ্যবর্ধনায নমঃ ।
ওং ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
ওং ভাবনায নমঃ ।
ওং ভর্ত্রে নমঃ ।
ওং ভীমায নমঃ ।
ওং ভীমপরাক্রমায নমঃ ।
ওং ভূতিদায নমঃ ।
ওং ভূতিকৃতে নমঃ ।
ওং ভোক্ত্রে নমঃ ।
ওং ভূতাত্মনে নমঃ ।
ওং ভুবনেশ্বরায নমঃ ।
ওং ভাবকায নমঃ ।
ওং ভীকরায নমঃ ।
ওং ভীষ্মায নমঃ ।
ওং ভাবকেষ্টায নমঃ ।
ওং ভবোদ্ভবায নমঃ ।

ওং ভবতাপপ্রশমনায নমঃ ।
ওং ভোগবতে নমঃ ।
ওং ভূতভাবনায নমঃ ।
ওং ভোজ্যপ্রদায নমঃ ।
ওং ভ্রাংতিনাশায নমঃ ।
ওং ভানুমতে নমঃ ।
ওং ভুবনাশ্রযায নমঃ ।
ওং ভূরিভোগপ্রদায নমঃ ।
ওং ভদ্রায নমঃ ।
ওং ভজনীযায নমঃ ।
ওং ভিষগ্বরায নমঃ ।
ওং মহাসেনায নমঃ ।
ওং মহোদরায নমঃ ।
ওং মহাশক্তযে নমঃ ।
ওং মহাদ্যুতযে নমঃ ।
ওং মহাবুদ্ধযে নমঃ ।
ওং মহাবীর্যায নমঃ ।
ওং মহোত্সাহায নমঃ ।
ওং মহাবলায নমঃ ।
ওং মহাভোগিনে নমঃ ।

ওং মহামাযিনে নমঃ ।
ওং মেধাবিনে নমঃ ।
ওং মেখলিনে নমঃ ।
ওং মহতে নমঃ ।
ওং মুনিস্তুতায নমঃ ।
ওং মহামান্যায নমঃ ।
ওং মহানংদায নমঃ ।
ওং মহাযশসে নমঃ ।
ওং মহোর্জিতায নমঃ ।
ওং মাননিধযে নমঃ ।
ওং মনোরথফলপ্রদায নমঃ ।
ওং মহোদযায নমঃ ।
ওং মহাপুণ্যায নমঃ ।
ওং মহাবলপরাক্রমায নমঃ ।
ওং মানদায নমঃ ।
ওং মতিদায নমঃ ।
ওং মালিনে নমঃ ।
ওং মুক্তামালাবিভূষণায নমঃ ।
ওং মনোহরায নমঃ ।
ওং মহামুখ্যায নমঃ ।

ওং মহর্ধযে নমঃ ।
ওং মূর্তিমতে নমঃ ।
ওং মুনযে নমঃ ।
ওং মহোত্তমায নমঃ ।
ওং মহোপাযায নমঃ ।
ওং মোক্ষদায নমঃ ।
ওং মংগলপ্রদায নমঃ ।
ওং মুদাকরায নমঃ ।
ওং মুক্তিদাত্রে নমঃ ।
ওং মহাভোগায নমঃ ।
ওং মহোরগায নমঃ ।
ওং যশস্করায নমঃ ।
ওং যোগযোনযে নমঃ ।
ওং যোগিষ্ঠায নমঃ ।
ওং যমিনাং বরায নমঃ ।
ওং যশস্বিনে নমঃ ।
ওং যোগপুরুষায নমঃ ।
ওং যোগ্যায নমঃ ।
ওং যোগনিধযে নমঃ ।
ওং যমিনে নমঃ ।

ওং যতিসেব্যায নমঃ ।
ওং যোগযুক্তায নমঃ ।
ওং যোগবিদে নমঃ ।
ওং যোগসিদ্ধিদায নমঃ ।
ওং যংত্রায নমঃ ।
ওং যংত্রিণে নমঃ ।
ওং যংত্রজ্ঞায নমঃ ।
ওং যংত্রবতে নমঃ ।
ওং যংত্রবাহকায নমঃ ।
ওং যাতনারহিতায নমঃ ।
ওং যোগিনে নমঃ ।
ওং যোগীশায নমঃ ।
ওং যোগিনাং বরায নমঃ ।
ওং রমণীযায নমঃ ।
ওং রম্যরূপায নমঃ ।
ওং রসজ্ঞায নমঃ ।
ওং রসভাবনায নমঃ ।
ওং রংজনায নমঃ ।
ওং রংজিতায নমঃ ।
ওং রাগিণে নমঃ ।

ওং রুচিরায নমঃ ।
ওং রুদ্রসংভবায নমঃ ।
ওং রণপ্রিযায নমঃ ।
ওং রণোদারায নমঃ ।
ওং রাগদ্বেষবিনাশনায নমঃ ।
ওং রত্নার্চিষে নমঃ ।
ওং রুচিরায নমঃ ।
ওং রম্যায নমঃ ।
ওং রূপলাবণ্যবিগ্রহায নমঃ ।
ওং রত্নাংগদধরায নমঃ ।
ওং রত্নভূষণায নমঃ ।
ওং রমণীযকায নমঃ ।
ওং রুচিকৃতে নমঃ ।
ওং রোচমানায নমঃ ।
ওং রংজিতায নমঃ ।
ওং রোগনাশনায নমঃ ।
ওং রাজীবাক্ষায নমঃ ।
ওং রাজরাজায নমঃ ।
ওং রক্তমাল্যানুলেপনায নমঃ ।
ওং রাজদ্বেদাগমস্তুত্যায নমঃ ।

ওং রজঃসত্ত্বগুণান্বিতায নমঃ ।
ওং রজনীশকলারম্যায নমঃ ।
ওং রত্নকুংডলমংডিতায নমঃ ।
ওং রত্নসন্মৌলিশোভাঢ্যায নমঃ ।
ওং রণন্মংজীরভূষণায নমঃ ।
ওং লোকৈকনাথায নমঃ ।
ওং লোকেশায নমঃ ।
ওং ললিতায নমঃ ।
ওং লোকনাযকায নমঃ ।
ওং লোকরক্ষায নমঃ ।
ওং লোকশিক্ষায নমঃ ।
ওং লোকলোচনরংজিতায নমঃ ।
ওং লোকবংধবে নমঃ ।
ওং লোকধাত্রে নমঃ ।
ওং লোকত্রযমহাহিতায নমঃ ।
ওং লোকচূডামণযে নমঃ ।
ওং লোকবংদ্যায নমঃ ।
ওং লাবণ্যবিগ্রহায নমঃ ।
ওং লোকাধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং লীলাবতে নমঃ ।

ওং লোকোত্তরগুণান্বিতায নমঃ ।
ওং বরিষ্ঠায নমঃ ।
ওং বরদায নমঃ ।
ওং বৈদ্যায নমঃ ।
ওং বিশিষ্টায নমঃ ।
ওং বিক্রমায নমঃ ।
ওং বিভবে নমঃ ।
ওং বিবুধাগ্রচরায নমঃ ।
ওং বশ্যায নমঃ ।
ওং বিকল্পপরিবর্জিতায নমঃ ।
ওং বিপাশায নমঃ ।
ওং বিগতাতংকায নমঃ ।
ওং বিচিত্রাংগায নমঃ ।
ওং বিরোচনায নমঃ ।
ওং বিদ্যাধরায নমঃ ।
ওং বিশুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওং বেদাংগায নমঃ ।
ওং বিবুধপ্রিযায নমঃ ।
ওং বচস্করায নমঃ ।
ওং ব্যাপকায নমঃ ।

ওং বিজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওং বিনযান্বিতায নমঃ ।
ওং বিদ্বত্তমায নমঃ ।
ওং বিরোধিঘ্নায নমঃ ।
ওং বীরায নমঃ ।
ওং বিগতরাগবতে নমঃ ।
ওং বীতভাবায নমঃ ।
ওং বিনীতাত্মনে নমঃ ।
ওং বেদগর্ভায নমঃ ।
ওং বসুপ্রদায নমঃ ।
ওং বিশ্বদীপ্তযে নমঃ ।
ওং বিশালাক্ষায নমঃ ।
ওং বিজিতাত্মনে নমঃ ।
ওং বিভাবনায নমঃ ।
ওং বেদবেদ্যায নমঃ ।
ওং বিধেযাত্মনে নমঃ ।
ওং বীতদোষায নমঃ ।
ওং বেদবিদে নমঃ ।
ওং বিশ্বকর্মণে নমঃ ।
ওং বীতভযায নমঃ ।

ওং বাগীশায নমঃ ।
ওং বাসবার্চিতায নমঃ ।
ওং বীরধ্বংসায নমঃ ।
ওং বিশ্বমূর্তযে নমঃ ।
ওং বিশ্বরূপায নমঃ ।
ওং বরাসনায নমঃ ।
ওং বিশাখায নমঃ ।
ওং বিমলায নমঃ ।
ওং বাগ্মিনে নমঃ ।
ওং বিদুষে নমঃ ।
ওং বেদধরায নমঃ ।
ওং বটবে নমঃ ।
ওং বীরচূডামণযে নমঃ ।
ওং বীরায নমঃ ।
ওং বিদ্যেশায নমঃ ।
ওং বিবুধাশ্রযায নমঃ ।
ওং বিজযিনে নমঃ ।
ওং বিনযিনে নমঃ ।
ওং বেত্রে নমঃ ।
ওং বরীযসে নমঃ ।

ওং বিরজসে নমঃ ।
ওং বসবে নমঃ ।
ওং বীরঘ্নায নমঃ ।
ওং বিজ্বরায নমঃ ।
ওং বেদ্যায নমঃ ।
ওং বেগবতে নমঃ ।
ওং বীর্যবতে নমঃ ।
ওং বশিনে নমঃ ।
ওং বরশীলায নমঃ ।
ওং বরগুণায নমঃ ।
ওং বিশোকায নমঃ ।
ওং বজ্রধারকায নমঃ ।
ওং শরজন্মনে নমঃ ।
ওং শক্তিধরায নমঃ ।
ওং শত্রুঘ্নায নমঃ ।
ওং শিখিবাহনায নমঃ ।
ওং শ্রীমতে নমঃ ।
ওং শিষ্টায নমঃ ।
ওং শুচযে নমঃ ।
ওং শুদ্ধায নমঃ ।

ওং শাশ্বতায নমঃ ।
ওং শ্রুতিসাগরায নমঃ ।
ওং শরণ্যায নমঃ ।
ওং শুভদায নমঃ ।
ওং শর্মণে নমঃ ।
ওং শিষ্টেষ্টায নমঃ ।
ওং শুভলক্ষণায নমঃ ।
ওং শাংতায নমঃ ।
ওং শূলধরায নমঃ ।
ওং শ্রেষ্ঠায নমঃ ।
ওং শুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওং শংকরায নমঃ ।
ওং শিবায নমঃ ।
ওং শিতিকংঠাত্মজায নমঃ ।
ওং শূরায নমঃ ।
ওং শাংতিদায নমঃ ।
ওং শোকনাশনায নমঃ ।
ওং ষাণ্মাতুরায নমঃ ।
ওং ষণ্মুখায নমঃ ।
ওং ষড্গুণৈশ্বর্যসংযুতায নমঃ ।

ওং ষট্চক্রস্থায নমঃ ।
ওং ষডূর্মিঘ্নায নমঃ ।
ওং ষডংগশ্রুতিপারগায নমঃ ।
ওং ষড্ভাবরহিতায নমঃ ।
ওং ষট্কায নমঃ ।
ওং ষট্ছাস্ত্রস্মৃতিপারগায নমঃ ।
ওং ষড্বর্গদাত্রে নমঃ ।
ওং ষড্গ্রীবায নমঃ ।
ওং ষডরিঘ্নায নমঃ ।
ওং ষডাশ্রযায নমঃ ।
ওং ষট্কিরীটধরায শ্রীমতে নমঃ ।
ওং ষডাধারায নমঃ ।
ওং ষট্ক্রমায নমঃ ।
ওং ষট্কোণমধ্যনিলযায নমঃ ।
ওং ষংডত্বপরিহারকায নমঃ ।
ওং সেনান্যে নমঃ ।
ওং সুভগায নমঃ ।
ওং স্কংদায নমঃ ।
ওং সুরানংদায নমঃ ।
ওং সতাং গতযে নমঃ ।

ওং সুব্রহ্মণ্যায নমঃ ।
ওং সুরাধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং সর্বজ্ঞায নমঃ ।
ওং সর্বদায নমঃ ।
ওং সুখিনে নমঃ ।
ওং সুলভায নমঃ ।
ওং সিদ্ধিদায নমঃ ।
ওং সৌম্যায নমঃ ।
ওং সিদ্ধেশায নমঃ ।
ওং সিদ্ধিসাধনায নমঃ ।
ওং সিদ্ধার্থায নমঃ ।
ওং সিদ্ধসংকল্পায নমঃ ।
ওং সিদ্ধসাধবে নমঃ ।
ওং সুরেশ্বরায নমঃ ।
ওং সুভুজায নমঃ ।
ওং সর্বদৃশে নমঃ ।
ওং সাক্ষিণে নমঃ ।
ওং সুপ্রসাদায নমঃ ।
ওং সনাতনায নমঃ ।
ওং সুধাপতযে নমঃ ।

ওং স্বযং‍জ্যোতিষে নমঃ ।
ওং স্বযং‍ভুবে নমঃ ।
ওং সর্বতোমুখায নমঃ ।
ওং সমর্থায নমঃ ।
ওং সত্কৃতযে নমঃ ।
ওং সূক্ষ্মায নমঃ ।
ওং সুঘোষায নমঃ ।
ওং সুখদায নমঃ ।
ওং সুহৃদে নমঃ ।
ওং সুপ্রসন্নায নমঃ ।
ওং সুরশ্রেষ্ঠায নমঃ ।
ওং সুশীলায নমঃ ।
ওং সত্যসাধকায নমঃ ।
ওং সংভাব্যায নমঃ ।
ওং সুমনসে নমঃ ।
ওং সেব্যায নমঃ ।
ওং সকলাগমপারগায নমঃ ।
ওং সুব্যক্তায নমঃ ।
ওং সচ্চিদানংদায নমঃ ।
ওং সুবীরায নমঃ ।

ওং সুজনাশ্রযায নমঃ ।
ওং সর্বলক্ষণসংপন্নায নমঃ ।
ওং সত্যধর্মপরাযণায নমঃ ।
ওং সর্বদেবমযায নমঃ ।
ওং সত্যায নমঃ ।
ওং সদামৃষ্টান্নদাযকায নমঃ ।
ওং সুধাপিনে নমঃ ।
ওং সুমতযে নমঃ ।
ওং সত্যায নমঃ ।
ওং সর্ববিঘ্নবিনাশনায নমঃ ।
ওং সর্বদুঃখপ্রশমনায নমঃ ।
ওং সুকুমারায নমঃ ।
ওং সুলোচনায নমঃ ।
ওং সুগ্রীবায নমঃ ।
ওং সুধৃতযে নমঃ ।
ওং সারায নমঃ ।
ওং সুরারাধ্যায নমঃ ।
ওং সুবিক্রমায নমঃ ।
ওং সুরারিঘ্নায নমঃ ।
ওং স্বর্ণবর্ণায নমঃ ।

ওং সর্পরাজায নমঃ ।
ওং সদাশুচযে নমঃ ।
ওং সপ্তার্চির্ভুবে নমঃ ।
ওং সুরবরায নমঃ ।
ওং সর্বাযুধবিশারদায নমঃ ।
ওং হস্তিচর্মাংবরসুতায নমঃ ।
ওং হস্তিবাহনসেবিতায নমঃ ।
ওং হস্তচিত্রাযুধধরায নমঃ ।
ওং হৃতাঘায নমঃ ।
ওং হসিতাননায নমঃ ।
ওং হেমভূষায নমঃ ।
ওং হরিদ্বর্ণায নমঃ ।
ওং হৃষ্টিদায নমঃ ।
ওং হৃষ্টিবর্ধনায নমঃ ।
ওং হেমাদ্রিভিদে নমঃ ।
ওং হংসরূপায নমঃ ।
ওং হুংকারহতকিল্বিষায নমঃ ।
ওং হিমাদ্রিজাতাতনুজায নমঃ ।
ওং হরিকেশায নমঃ ।
ওং হিরণ্মযায নমঃ ।

ওং হৃদ্যায নমঃ ।
ওং হৃষ্টায নমঃ ।
ওং হরিসখায নমঃ ।
ওং হংসায নমঃ ।
ওং হংসগতযে নমঃ ।
ওং হবিষে নমঃ ।
ওং হিরণ্যবর্ণায নমঃ ।
ওং হিতকৃতে নমঃ ।
ওং হর্ষদায নমঃ ।
ওং হেমভূষণায নমঃ ।
ওং হরপ্রিযায নমঃ ।
ওং হিতকরায নমঃ ।
ওং হতপাপায নমঃ ।
ওং হরোদ্ভবায নমঃ ।
ওং ক্ষেমদায নমঃ ।
ওং ক্ষেমকৃতে নমঃ ।
ওং ক্ষেম্যায নমঃ ।
ওং ক্ষেত্রজ্ঞায নমঃ ।
ওং ক্ষামবর্জিতায নমঃ ।
ওং ক্ষেত্রপালায নমঃ ।

ওং ক্ষমাধারায নমঃ ।
ওং ক্ষেমক্ষেত্রায নমঃ ।
ওং ক্ষমাকরায নমঃ ।
ওং ক্ষুদ্রঘ্নায নমঃ ।
ওং ক্ষাংতিদায নমঃ ।
ওং ক্ষেমায নমঃ ।
ওং ক্ষিতিভূষায নমঃ ।
ওং ক্ষমাশ্রযায নমঃ ।
ওং ক্ষালিতাঘায নমঃ ।
ওং ক্ষিতিধরায নমঃ ।
ওং ক্ষীণসংরক্ষণক্ষমায নমঃ ।
ওং ক্ষণভংগুরসন্নদ্ধঘনশোভিকপর্দকায নমঃ ।
ওং ক্ষিতিভৃন্নাথতনযামুখপংকজভাস্করায নমঃ ।
ওং ক্ষতাহিতায নমঃ ।
ওং ক্ষরায নমঃ ।
ওং ক্ষংত্রে নমঃ ।
ওং ক্ষতদোষায নমঃ ।
ওং ক্ষমানিধযে নমঃ ।
ওং ক্ষপিতাখিলসংতাপায নমঃ ।
ওং ক্ষপানাথসমাননায নমঃ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্রী সুব্রহ্মণ্য সহস্র নামাবলি PDF

শ্রী সুব্রহ্মণ্য সহস্র নামাবলি PDF

Leave a Comment