Download HinduNidhi App
Shri Karthikeya

भगवान कार्तिकेय सहस्रनामावली

Kartikeya Sahastra Namavali Hindi

Shri KarthikeyaSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

॥ भगवान कार्तिकेय सहस्रनामावली ॥

ॐ अंसपीठधृतभूतिकाय नमः।
ॐ अंसाम्छिदुराय नमः।
ॐ अकलहाय नमः।
ॐ अकल्पाय नमः।
ॐ अकल्याय नमः।
ॐ अकुसृतये नमः।
ॐ अकृन्त्रिमाचाराय नमः।
ॐ अकोटये नमः।
ॐ अकोपाय नमः।
ॐ अक्रमाय नमः।
ॐ अक्षरविचारकाय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ अखिलभूतानां वर्धनाय नमः।
ॐ अगजाभर्त्रे नमः।
ॐ अगजार्चिताय नमः।
ॐ अगजावञ्चनपेशलाय नमः।
ॐ अगदाय नमः।
ॐ अगम्याय नमः।
ॐ अगस्त्यनताय नमः।
ॐ अगस्थिराय नमः।
ॐ अगेशयाय नमः।
ॐ अग्रगण्याय नमः।
ॐ अग्रदर्शिने नमः।
ॐ अग्रमात्रे नमः।
ॐ अग्राङ्गनाय नमः।
ॐ अग्राह्याय नमः।
ॐ अघघ्ने नमः।
ॐ अघानां घर्षणाय नमः।
ॐ अघासुरनिसूदनाय नमः।
ॐ अघोराय नमः।
ॐ अघोषघोष्याय नमः।
ॐ अङ्गदाय नमः।
ॐ अङ्गार्धवाशिताय नमः।
ॐ अङ्गार्पितप्रदाकवे नमः।
ॐ अचलाटनतत्पराय नमः।
ॐ अचेत्याय नमः।
ॐ अजराय नेव् लिने अद्देद् नमः।
ॐ अणवे नमः।
ॐ अतर्क्याय नमः।
ॐ अतलाय नमः।
ॐ अतीन्द्राय नमः।
ॐ अतीन्द्रियाय नमः।
ॐ अत्रस्नवे नमः।
ॐ अदमविभेदकाय नमः।
ॐ अनघचिन्त्याय नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ अनङ्गप्रीतिकृते नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ अनन्तार्चितपदद्वयाय नमः।
ॐ अनर्घ्यंमाहात्म्याय नमः।
ॐ अनलसाय नमः।
ॐ अनवराय नमः।
ॐ अनादये नमः।
ॐ अनुत्तराय नमः।
ॐ अनुत्तानाय नमः।
ॐ अनूनाय नमः।
ॐ अनेककोटिदाय नमः।
ॐ अनेकाधाराय नमः।
ॐ अन्तज्ञाय नमः।
ॐ अन्तरङ्गाय नमः।
ॐ अन्धोघ्नाय नमः।
ॐ अपदाय नमः।
ॐ अपराय नमः।
ॐ अपाराय नमः।
ॐ अपारावारगभीरधिये नमः।
ॐ अप्यालाय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ अफल्गुमनोरथाय नमः।
ॐ अबलाबलददाय नमः।
ॐ अब्जाधृतशेखराय नमः।
ॐ अभङ्गाय नमः।
ॐ अभवाय नमः।
ॐ अभोगाय नमः।
ॐ अमदाय नमः।
ॐ अमरारिघ्ने नमः।
ॐ अमरार्पितसद्भोगाय नमः।
ॐ अमरेशाय नमः।
ॐ अमर्त्यस्तुताय नमः।
ॐ अमलात्मनाम्वरणीयाय नमः।
ॐ अमलामलविग्रहाय नमः।
ॐ अमलाम्बराय नमः।
ॐ अमूर्तये नमः।
ॐ अमृतपदाय नमः।
ॐ अमृतांशप्रसन्नाय नमः।
ॐ अमृतांशवे नमः।
ॐ अमृतांशाय नमः।
ॐ अमृतेश्वराय नमः।
ॐ अमोघविक्रमाय नमः।
ॐ अमोघविक्रमाय नमः।
ॐ अम्बुजकृतासनाय नमः।
ॐ अम्बुजार्चितपादाब्जाय नमः।
ॐ अरक्ताय नमः।
ॐ अरजसे नमः।
ॐ अरिधृते नमः।
ॐ अलक्ष्यरूपकाय नमः।
ॐ अलङ्घ्याय नमः।
ॐ अलयाय नमः।
ॐ अलसकोपनाय नमः।
ॐ अलुम्पकाय नमः।
ॐ अवनाय नमः।
ॐ अविभ्रमाय नमः।
ॐ असङ्गाय नमः।
ॐ अस्तभ्यमूर्तये नमः।
ॐ अहीनबाहवे नमः।
ॐ अहीनभोगदाय नमः।
ॐ अहीनाहितविभूषणाय नमः।
ॐ आगमज्ञेयाय नमः।
ॐ आचारनिधये नमः।
ॐ आज्ञाधराय नमः।
ॐ आज्यभोगाय नमः।
ॐ आनन्दविग्रहाय (तेजोऽसि) नमः।
ॐ आनन्देश्वराय नमः।
ॐ आपदां वटाय नमः।
ॐ आपदां हन्त्रे नमः।
ॐ आप्लवाय नमः।
ॐ आम्नायाय नमः।
ॐ आलोकाय नमः।
ॐ इङ्गनाय नमः।
ॐ इननेत्राय नमः।
ॐ इनाय नमः।
ॐ इन्दुकलाधारिणे नमः।
ॐ इन्द्रजालपटवे नमः।
ॐ इन्द्राय नमः।
ॐ इभमुखाय नमः।
ॐ इभसद्गतये नमः।
ॐ इलापुत्राय नमः।
ॐ ईड्याय नमः।
ॐ ईड्याय नमः।
ॐ ईतिभङ्गाय नमः।
ॐ ईप्सितार्थफलप्रदाय नमः।
ॐ ईरिणे नमः।
ॐ ईशानाय नमः।
ॐ ईश्वरपुत्राय नमः।
ॐ ककुदिने नमः।
ॐ कक्कोलभक्षकाय नमः।
ॐ कङ्कालधारिणे नमः।
ॐ कचमणये नमः।
ॐ कचाय नमः।
ॐ कटकीने नमः।
ॐ कटवाय नमः।
ॐ कटीनग्नाय नमः।
ॐ कठोरचित्ताय नमः।
ॐ कण्ठिने नमः।
ॐ कदलीमृदवे नमः।
ॐ कनकाङ्गददोर्दण्डाय नमः।
ॐ कनकाशाय नमः।
ॐ कन्दर्परूपाय नमः।
ॐ कन्दर्पिने नमः।
ॐ कन्दाय नमः।
ॐ कपटापहाय नमः।
ॐ कपये नमः।
ॐ कपालिने नमः।
ॐ कपिलरूपधृते नमः।
ॐ कपिलाननाय नमः।
ॐ कपिलाय नमः।
ॐ कपीन्द्रास्याय नमः।
ॐ कपोलिने नमः।
ॐ कमलाकान्ताय नमः।
ॐ कमलाय नमः।
ॐ कम्पाय (तेजोऽसि) नमः।
ॐ कम्बुगलाय नमः।
ॐ करभवर्त्तनाय नमः।
ॐ कराय नमः।
ॐ करालरूपाय नमः।
ॐ करालाय नमः।
ॐ करास्पदाय नमः।
ॐ करिगाय नमः।
ॐ करिणे नमः।
ॐ करिवक्त्राग्रगाय नमः।
ॐ करीरनीलाय नमः।
ॐ करीरभृते नमः।
ॐ करीराभाय नमः।
ॐ कर्मठाय नमः।
ॐ कर्मीराय नमः।
ॐ कलकलाकराय नमः।
ॐ कलकलाय नमः।
ॐ कलगाय नमः।
ॐ कलङ्कघ्ने नमः।
ॐ कलङ्करहिताय नमः।
ॐ कलशिने नमः।
ॐ कलाकलितकाय नमः।
ॐ कलाधराय नमः।
ॐ कलापियानाय नमः।
ॐ कलाय नमः।
ॐ कलालापाय नमः।
ॐ कलिकालजिते नमः।
ॐ कलिकालिकाय नमः।
ॐ कलिलनाशनाय नमः।
ॐ कल्मषाय नमः।
ॐ कल्लोलदोष्णे नमः।
ॐ कवचिने नमः।
ॐ कश्मीरनिलयाय नमः।
ॐ कस्मै नमः।
ॐ कामनाशाय नमः।
ॐ कामिने नमः।
ॐ कामेशाय नमः।
ॐ काय नमः।
ॐ कारवे नमः।
ॐ कारिणे नमः।
ॐ कालकलनाय नमः।
ॐ कालपुत्राय नमः।
ॐ कालरूपाय नमः।
ॐ कालाग्नये नमः।
ॐ कालिकारमणाय नमः।
ॐ काशीपाय नमः।
ॐ किञ्जल्ककलिताय नमः।
ॐ कीनाशनाशाय नमः।
ॐ कीरवाचे नमः।
ॐ कीलमोक्षाय नमः।
ॐ कीलाजटाय नमः।
ॐ कुण्डल्यलङ्कृताय नमः।
ॐ कुमाराय नमः।
ॐ कुरवे नमः।
ॐ कुलचेतनाय नमः।
ॐ कुलसम्पूज्याय नमः।
ॐ कुवेरबन्धवे नमः।
ॐ कूर्मपृष्ठाय नमः।
ॐ कूलघ्ने नमः।
ॐ कृकराय नमः।
ॐ कृतज्ञाय नमः।
ॐ कृताय नमः।
ॐ कृतिने नमः।
ॐ कृत्तिभास्वराय नमः।
ॐ कृत्तिवाससे नमः।
ॐ कृशमध्याय नमः।
ॐ कृशानुदृशे नमः।
ॐ केताय नमः।
ॐ केशचणाय नमः।
ॐ कोकिलालपाय नमः।
ॐ कोटितत्पराय नमः।
ॐ कोटिदाय नमः।
ॐ कोट्ठस्थानाय नमः।
ॐ कोलपूज्याय नमः।
ॐ कोशवर्धनाय नमः।
ॐ क्रकचोदीर्णाय नमः।
ॐ क्रमाय नमः।
ॐ क्रव्यादाय नमः।
ॐ क्रव्याद्गणपरीवाराय नमः।
ॐ क्रूरघ्ने नमः।
ॐ क्रूराय नमः।
ॐ क्रौञ्चारये नमः।
ॐ खगतये नमः।
ॐ खगयानाय नमः।
ॐ खचरलोचनाय नमः।
ॐ खचरेश्वराय नमः।
ॐ खड्गहस्ताय नमः।
ॐ खमणाये नमः।
ॐ खमूर्धने नमः।
ॐ खलघ्ने नमः।
ॐ खलपावनाय नमः।
ॐ खलप्वे नमः।
ॐ खसत्ताकाय नमः।
ॐ खसूतये नमः।
ॐ गगनामलसत्त्वधृते नमः।
ॐ गजासुरनिसूदनाय नमः।
ॐ गज्जालया नमः।
ॐ गञ्जपतये नमः।
ॐ गणकपूज्याय नमः।
ॐ गणसुवे नमः।
ॐ गणाय नमः।
ॐ गणेशानाय नमः।
ॐ गण्डमालिने नमः।
ॐ गतपरात्मनाम्गम्याय नमः।
ॐ गतये नमः।
ॐ गतिमते नमः।
ॐ गमागमविशेषकाय नमः।
ॐ गमागमविहीनाय नमः।
ॐ गमागमातिगज्ञेयाय नमः।
ॐ गम्भीरनिनदाय नमः।
ॐ गयादितीर्थसङ्घानां पावनाय नमः।
ॐ गरीयसे नमः।
ॐ गहनाय नमः।
ॐ गाङ्गेयाय नमः।
ॐ गिरिप्रियाय नमः।
ॐ गुणगणार्चिताय नमः।
ॐ गुण्याय नमः।
ॐ गुरुविशेषिताय नमः।
ॐ गुहावासिने नमः।
ॐ गेयप्रियाय नमः।
ॐ घनवाद्यरताय नमः।
ॐ घनाघनरवाय नमः।
ॐ घनाय नमः।
ॐ घस्मराय नमः।
ॐ घुसृणलेपिने नमः।
ॐ घृणिमते नमः।
ॐ घृणीने नमः।
ॐ घृतभुजार्चिताय नमः।
ॐ चकाय नमः।
ॐ चकोरनेत्राय नमः।
ॐ चक्रधारिणे नमः।
ॐ चक्रमध्यगताय नमः।
ॐ चक्रवरानताय नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ चञ्चरीककृतालापाय नमः।
ॐ चञ्चुराय नमः।
ॐ चटत्कारकृतारावाय नमः।
ॐ चण्डविग्रहाय नमः।
ॐ चण्डांशवेश्चामीकरनिभाननाय नमः।
ॐ चण्डाय नमः।
ॐ चण्डालक्षपणाय नमः।
ॐ चण्डीप्रियपुत्राय नमः।
ॐ चण्डीवन्द्याय नमः।
ॐ चण्डीशशास्त्रे नमः।
ॐ चतुरक्षराय (तेजोऽसि) नमः।
ॐ चतुरर्थकराय नमः।
ॐ चतुरव्रतपूज्याय नमः।
ॐ चतुराङ्गाढ्याय नमः।
ॐ चतुरात्मने नमः।
ॐ चतुराय नमः।
ॐ चतुर्थीप्रियपालनाय नमः।
ॐ चतुर्थीप्रियपूर्वाय नमः।
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
ॐ चतुर्मुखाय नमः।
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
ॐ चतुष्पथकृतालयाय नमः।
ॐ चतूराय नमः।
ॐ चन्दनालेपनाय नमः।
ॐ चन्द्रकलाकलितशेखराय नमः।
ॐ चन्द्रकावृतदेहभृते नमः।
ॐ चन्द्रद्योतिने नमः।
ॐ चन्द्रशीताय नमः।
ॐ चन्द्रशेखरललिताय नमः।
ॐ चन्द्राय नमः।
ॐ चपलाद्युतिभृते नमः।
ॐ चपलोन्माथिने नमः।
ॐ चपालनिलयाय नमः।
ॐ चमकाय नमः।
ॐ चमरीगतये नमः।
ॐ चमसिने नमः।
ॐ चमूपतये नमः।
ॐ चमूरचर्मवासिने नमः।
ॐ चम्पकालङ्कृताय नमः।
ॐ चम्पापतये नमः।
ॐ चम्पूस्तव्याय नमः।
ॐ चम्पेयधवलाय नमः।
ॐ चयाय नमः।
ॐ चरकज्ञनिषेविताय नमः।
ॐ चरणार्चिताय नमः।
ॐ चराचरगुरवे नमः।
ॐ चरायरवाहा नमः।
ॐ चरित्रचञ्चवे नमः।
ॐ चर्मभृते नमः।
ॐ चलज्जिह्वाय नमः।
ॐ चलद्भ्रुवे नमः।
ॐ चलनीलगतये नमः।
ॐ चलाऽलकाय नमः।
ॐ चलाक्षाय नमः।
ॐ चलाचलाय नमः।
ॐ चलाय नमः।
ॐ चलालिकाय नमः।
ॐ चहाय नमः।
ॐ चाक्रिकाय नमः।
ॐ चाणिक्यकुशलाय नमः।
ॐ चाणूरमर्दनाय नमः।
ॐ चामरचर्चिताय नमः।
ॐ चारकाय नमः।
ॐ चारवे नमः।
ॐ चाराय नमः।
ॐ चारुनेत्राय नमः।
ॐ चार्वङ्गाय नमः।
ॐ चार्वीगम्याय नमः।
ॐ चिताभस्मानुलेपनाय नमः।
ॐ चित्तपद्मभुवे नमः।
ॐ चित्तसुखदाय नमः।
ॐ चित्रकर्मणे नमः।
ॐ चित्रचित्रकाङ्कितगोधिकाय नमः।
ॐ चित्रभूषाय नमः।
ॐ चित्राङ्गदाय नमः।
ॐ चित्राय नमः।
ॐ चिन्तानाशकराय नमः।
ॐ चिरध्येयाय नमः।
ॐ चिरातृपाय नमः।
ॐ चीनवस्त्रभृते नमः।
ॐ चीभनाय नमः।
ॐ चीरवते नमः।
ॐ चुपाय नमः।
ॐ चुम्बकाय नमः।
ॐ चुलकाचामकाय नमः।
ॐ चेलासाय नमः।
ॐ चोदकाय नमः।
ॐ चोदनाप्रियाय नमः।
ॐ चोद्यकर्त्रे नमः।
ॐ चोलपूजिताय नमः।
ॐ चोष्याय नमः।
ॐ चौरघ्ने नमः।
ॐ छन्दसांछन्दरूपाय नमः।
ॐ छन्दोभ्यः नमः।
ॐ छबिमते नमः।
ॐ जगतीशाय नमः।
ॐ जङ्गलवासिने नमः।
ॐ जजशालिने नमः।
ॐ जटापहाय नमः।
ॐ जटिने नमः।
ॐ जनजन्मादये नमः।
ॐ जनातिगाय नमः।
ॐ जपतांवराय नमः।
ॐ जपप्रियाय नमः।
ॐ जपाकुसुमसङ्काशायजनपालाय नमः।
ॐ जम्बारातिप्रियाय नमः।
ॐ जम्बूप्रसूनाभरणाय नमः।
ॐ जयिने नमः।
ॐ जरातीताय नमः।
ॐ जर्जरीवाद्यरताय नमः।
ॐ जलदाय नमः।
ॐ जलध्याश्रयाय नमः।
ॐ जलेश्वराय नमः।
ॐ जल्पाकाय नमः।
ॐ जवनाय नमः।
ॐ जाज्वल्यमानतेजसे नमः।
ॐ जाड्यघ्ने नमः।
ॐ जाबालवेशप्रच्छन्नाय नमः।
ॐ जालन्धरधराय नमः।
ॐ जालन्धरनिसूदनाय नमः।
ॐ जालन्धररिपवे नमः।
ॐ जालिने नमः।
ॐ जीनाय नमः।
ॐ जीवप्राणदाय नमः।
ॐ झङ्काराय नमः।
ॐ झरप्रवाह्याय नमः।
ॐ ढक्काढ्याय नमः।
ॐ ढणात्कारप्रियाय नमः।
ॐ तङ्गनाय नमः।
ॐ तटान्तकाय नमः।
ॐ तडागाय नमः।
ॐ ततरूपाय नमः।
ॐ ततविश्वकाय नमः।
ॐ तपोवनरताय नमः।
ॐ तमालवनचारिणे नमः।
ॐ तमीभर्त्रे नमः।
ॐ तमोरये नमः।
ॐ तमोहन्त्रे नमः।
ॐ तरणाये नमः।
ॐ तरये नमः।
ॐ तरुणरूपिणे नमः।
ॐ तरुशायिने नमः।
ॐ तर्कगम्याय नमः।
ॐ तलातलगताय नमः।
ॐ तलिनाय नमः।
ॐ तलोज्झिताय नमः।
ॐ तलोन्माथिने नमः।
ॐ तस्मै नमः।
ॐ तात्पर्यज्ञाय नमः।
ॐ तापनाय नमः।
ॐ तापहन्त्रे नमः।
ॐ तामसाय नमः।
ॐ ताम्राक्षाय नमः।
ॐ तारकराजजिते नमः।
ॐ तारकान्तकाय नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ तारदृशे नमः।
ॐ तारवादिने नमः।
ॐ तारापतये नमः।
ॐ ताराय नमः।
ॐ ताराय नमः।
ॐ तालज्ञाय नमः।
ॐ तालविग्रहाय नमः।
ॐ तालवे नमः।
ॐ तालाङ्काय नमः।
ॐ तालिकाय नमः।
ॐ तालुज्ञानरताय नमः।
ॐ तिलकाय नमः।
ॐ तीक्ष्णज्योतिषे नमः।
ॐ तुण्डिस्तुताय नमः।
ॐ तुन्दिलरूपाय नमः।
ॐ तुमलप्रियाय नमः।
ॐ तुलापुरुषसंवादाय नमः।
ॐ तुलाहीनाय नमः।
ॐ तुहिनांशवे नमः।
ॐ तुहिनाचलसंश्रयाय नमः।
ॐ तृतीयनयनोज्ज्वलाय नमः।
ॐ तृतीयपदसंश्रयाय नमः।
ॐ तोतुलाप्रियकारिणे नमः।
ॐ तौतिलरूपकाय नमः।
ॐ त्रिपदासारगेयाय नमः।
ॐ त्रिपुटीशरणाय नमः।
ॐ त्रिपुराधीशाय नमः।
ॐ त्रिपुरारये नमः।
ॐ त्रिबन्धवे नमः।
ॐ त्रिबन्धुहृते नमः।
ॐ त्रिमूर्तीशाय नमः।
ॐ त्र्यक्षाय नमः।
ॐ त्र्यम्बकाय नमः।
ॐ त्वङ्गनाय नमः।
ॐ त्वाचिसारकाय नमः।
ॐ नृणाम्जन्मसाफल्यदाय नमः।
ॐ पक्षिराजे नमः।
ॐ पङ्कजलोचनाय नमः।
ॐ पटवे नमः।
ॐ पटाय नमः।
ॐ पणाय नमः।
ॐ पतगेशाय नमः।
ॐ पतङ्गधाम्ने नमः।
ॐ पताय नमः।
ॐ पत्तनाय नमः।
ॐ पत्ये नमः।
ॐ पत्रिगाय नमः।
ॐ पथिकाय नमः।
ॐ पदाय नमः।
ॐ पद्मभुवे इन्सेर्त् नेव् लिने नमः।
ॐ पद्माक्षाय नमः।
ॐ पद्माङ्काय नमः।
ॐ पद्माविष्टराय नमः।
ॐ परमंधाम्ने नमः।
ॐ परमायुषे नमः।
ॐ परमेश्वराय नमः।
ॐ परमेष्टिने नमः।
ॐ परम्ब्राह्मणे नमः।
ॐ परागतये नमः।
ॐ परापरकृतास्पदाय नमः।
ॐ परापरगतये नमः।
ॐ परायणाय नमः।
ॐ पराश्रयाय नमः।
ॐ परीक्षकाय नमः।
ॐ परेतावृताय नमः।
ॐ परेशानाय नमः।
ॐ पर्यङ्कशयनाय नमः।
ॐ पर्वणे नमः।
ॐ पर्वतसंश्रयाय नमः।
ॐ पलायनपराय नमः।
ॐ पलाशहस्ताय नमः।
ॐ पल्लीवासिने नमः।
ॐ पवनाय (तेजोऽसि) नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ पविहस्ताय नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ पातालालयघ्ने नमः।
ॐ पात्राय नमः।
ॐ पात्रे नमः।
ॐ पानसक्ताय नमः।
ॐ पान्थतोषिणे नमः।
ॐ पान्थाय नमः।
ॐ पापघ्नाय नमः।
ॐ पाराय नमः।
ॐ पार्थवरदाय नमः।
ॐ पार्थिवाय नमः।
ॐ पालकाय नमः।
ॐ पालीपाणये नमः।
ॐ पाल्यग्रणये नमः।
ॐ पाशिने नमः।
ॐ पितामहाय नमः।
ॐ पीठपूजिताय नमः।
ॐ पीठसंस्थिताय नमः।
ॐ पीतवपुषे नमः।
ॐ पीनवक्षसे नमः।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
ॐ पुण्यदृशे नमः।
ॐ पुराणगम्याय नमः।
ॐ पुराणज्ञाय नमः।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
ॐ पुरारातये नमः।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ पुरेशयाय नमः।
ॐ पुरोगामिने नमः।
ॐ पुरोढाशरताय नमः।
ॐ पुरोहिताय नमः।
ॐ पुष्पपूज्याय नमः।
ॐ पुष्पबाणाय नमः।
ॐ पुष्पशिखीमयाय नमः।
ॐ पूज्याय नमः।
ॐ पूततनवे नमः।
ॐ पूतनान्तकाय नमः।
ॐ पूतनाम्ने नमः।
ॐ पूताय नमः।
ॐ पूरयित्रे नमः।
ॐ पूरेश्वराय नमः।
ॐ पूर्णाय नमः।
ॐ पूर्णाशाय नमः।
ॐ पूर्वाय नमः।
ॐ पौलस्त्यवरदाय नमः।
ॐ पौलोमीकुचमर्दनाय नमः।
ॐ प्रकृतिप्रभवाय नमः।
ॐ प्रकृतीष्टाय नमः।
ॐ प्रजापालाय नमः।
ॐ प्रजालोपिने नमः।
ॐ प्रत्ययाय नमः।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
ॐ प्रमाणाय नमः।
ॐ प्रमात्रे नमः।
ॐ प्रमायै नमः।
ॐ प्रमोदिने नमः।
ॐ प्रलयाय नमः।
ॐ प्रवीणाय नमः।
ॐ प्रशान्तधिये नमः।
ॐ बकषत्रिणे नमः।
ॐ बकासुरप्रमाथिने नमः।
ॐ बन्धुप्रियाय नमः।
ॐ बन्धुमोचनतत्पराय नमः।
ॐ बन्धुराङ्गाय नमः।
ॐ बन्धुराय नमः।
ॐ बलघ्ने नमः।
ॐ बलदाय नमः।
ॐ बलारातिरतिदाय नमः।
ॐ बलासुरनिसूदनाय नमः।
ॐ बलिघ्नाय नमः।
ॐ बलिदर्पघ्नाय नमः।
ॐ बलिदां श्रेष्ठाय नमः।
ॐ बलिदायकाय नमः।
ॐ बलिप्रियाय नमः।
ॐ बलिष्ठाय नमः।
ॐ बलोज्ज्वलाय नमः।
ॐ बहवे नमः।
ॐ बहुदाय नमः।
ॐ बहुलाय नमः।
ॐ बालखिल्याग्रणये नमः।
ॐ बाहुभूष्याय नमः।
ॐ बाहुलाय नमः।
ॐ भक्तिपूजितप्रत्कजाय नमः।
ॐ भगनेत्रहराय नमः।
ॐ भगमालिने नमः।
ॐ भगवदीड्याय नमः।
ॐ भगिने नमः।
ॐ भगौच्चयकृते नमः।
ॐ भपे नमः।
ॐ भमालिने नमः।
ॐ भस्मरूक्षाय नमः।
ॐ भानवे नमः।
ॐ भामाप्रियाय नमः।
ॐ भारघ्ने नमः।
ॐ भालतलाङ्कितकलोज्ज्वलाय नमः।
ॐ भास्कराय नमः।
ॐ भास्वराय नमः।
ॐ भुवनेशाय नमः।
ॐ भुवे नमः।
ॐ भुवोगतये नमः।
ॐ भूतप्रभवे नमः।
ॐ भूतिदायिने नमः।
ॐ भूतीशाय नमः।
ॐ भूपवन्द्याय नमः।
ॐ भूमिदेवाय नमः।
ॐ भूमिद्वाराय नमः।
ॐ भूमिशायिने नमः।
ॐ भूशायिने नमः।
ॐ भे नमः।
ॐ भोगास्पदाय नमः।
ॐ भोगिकङ्कणाय नमः।
ॐ भोगिने नमः।
ॐ भोगिविभूषाय नमः।
ॐ भौमदेवाय नमः।
ॐ भौमपीडानिवारणाय नमः।
ॐ भौमासुरप्रमाथिने नमः।
ॐ मञ्जीरध्वनिसङ्गताय नमः।
ॐ मठाश्रयाय नमः।
ॐ मणिस्थानाय नमः।
ॐ मतये नमः।
ॐ मतिमते नमः।
ॐ मननप्रियाय नमः।
ॐ मननशीलाय नमः।
ॐ मननाप्याय नमः।
ॐ मनोध्येयाय नमः।
ॐ मनोभिरामाय नमः।
ॐ मनोरथगतिप्रदाय नमः।
ॐ मनोरथपथातीताय नमः।
ॐ मन्त्रपारगाय नमः।
ॐ मन्त्रिग्रामणये नमः।
ॐ मन्त्रे नमः।
ॐ मयूरपृष्ठगाय नमः।
ॐ मरणत्रासकारकाय नमः।
ॐ मरुज्ज्येष्ठाय नमः।
ॐ मरुत्त्वते नमः।
ॐ मरुपातामृतापहाय नमः।
ॐ महनीयपदद्वन्द्वाय नमः।
ॐ महसे नमः।
ॐ महाकृपाय नमः।
ॐ महागुणाय नमः।
ॐ महाचरितचञ्चवे नमः।
ॐ महाचर्यनिधये नमः।
ॐ महाचित्ताय नमः।
ॐ महातपसे नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ महाधृतये नमः।
ॐ महानन्दाय नमः।
ॐ महानीतये नमः।
ॐ महाभीतिप्रभञ्जनाय नमः।
ॐ महामात्याय नमः।
ॐ महाशयाय नमः।
ॐ महाशान्ताय नमः।
ॐ महाशाय नमः।
ॐ महासीनाय नमः।
ॐ महिषासनभीतिदाय नमः।
ॐ महिषासुरघातिने नमः।
ॐ महीभरणतत्पराय नमः।
ॐ महीभरणदक्षाय नमः।
ॐ महेश्वासाय नमः।
ॐ महोदयाय नमः।
ॐ मान्याय नमः।
ॐ मालिने नमः।
ॐ माल्यवते नमः।
ॐ मुनये नमः।
ॐ मुनीनां त्राणकारणाय नमः।
ॐ यक्षपालकाय नमः।
ॐ यक्षप्रियाय नमः।
ॐ यक्षेशाय नमः।
ॐ यजतां वराय नमः।
ॐ यजनपूज्याय (तेजोऽसि) नमः।
ॐ यज्ञघ्नाय नमः।
ॐ यज्ञभुजे नमः।
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
ॐ यज्वने नमः।
ॐ यन्त्रे नमः।
ॐ यमभीतिघ्नाय नमः।
ॐ यमलोकैकशासनाय नमः।
ॐ यमात्मकाय नमः।
ॐ यमाप्याय नमः।
ॐ यमाय नमः।
ॐ यमारये नमः।
ॐ ययुरूपाय नमः।
ॐ यय्यै नमः।
ॐ यशस्विने नमः।
ॐ यशोधराय नमः।
ॐ यष्ट्रे नमः।
ॐ यागगम्याय नमः।
ॐ यागिने नमः।
ॐ याज्ञिकप्रियाय नमः।
ॐ याज्याय नमः।
ॐ यानपानगतये नमः।
ॐ यानरताय नमः।
ॐ यापनाय नमः।
ॐ यामलागमाय नमः।
ॐ यामाय नमः।
ॐ यायजूकाय नमः।
ॐ यायिने नमः।
ॐ युगनामभृते नमः।
ॐ युगलाय नमः।
ॐ युगावर्ताय नमः।
ॐ युगैकनिलयाय नमः।
ॐ यूपाय नमः।
ॐ योगीन्द्राय नमः।
ॐ योजनाप्याय नमः।
ॐ योद्ध्रे नमः।
ॐ रक्तनेत्राय नमः।
ॐ रक्तनेत्राय नमः।
ॐ रक्षोधिपसुपूजिताय नमः।
ॐ रङ्गनर्तकाय नमः।
ॐ रणकत्थूनाय नमः।
ॐ रणार्जितयशसे नमः।
ॐ रतिज्ञाय नमः।
ॐ रतिप्रियाय नमः।
ॐ रतीशदेहदाहिने नमः।
ॐ रतीशाभाय नमः।
ॐ रत्नमौलये (तेजोऽसि) नमः।
ॐ रभसप्रियाय नमः।
ॐ रमणाय नमः।
ॐ रमणीरामकाय नमः।
ॐ रमापतिवरप्रदाय नमः।
ॐ रमाप्रियाय नमः।
ॐ रमाभर्त्रे नमः।
ॐ रल्लकवासनाय नमः।
ॐ रसज्ञाय नमः।
ॐ रसनाय नमः।
ॐ रसभावविदे नमः।
ॐ रसवल्लभाय नमः।
ॐ रसातलगताय नमः।
ॐ राकापतिवपूषे नमः।
ॐ राक्षसेन्द्रघ्नाय नमः।
ॐ राजराजार्चिताय नमः।
ॐ राज्ञे नमः।
ॐ राज्यप्रदाय नमः।
ॐ रात्रिधवाङ्कितकलेवराय नमः।
ॐ रात्रिनाथाननाय नमः।
ॐ रामपूज्याय नमः।
ॐ रामवल्लभाय नमः।
ॐ रामस्पर्धिने नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रामेशाय नमः।
ॐ रालार्च्याय नमः।
ॐ रावणारातिपूजिताय नमः।
ॐ रावणार्च्याय नमः।
ॐ रेवतीजानिपूजिताय नमः।
ॐ रेवारताय नमः।
ॐ रोहिणीशाय नमः।
ॐ रोहिताश्वाय नमः।
ॐ लक्ष्मीधराय नमः।
ॐ लक्ष्याय नमः।
ॐ लघुचेष्टाय नमः।
ॐ लङ्केशार्चितपत्पद्माय नमः।
ॐ लङ्घितारातये नमः।
ॐ लज्जावते नमः।
ॐ लताश्रयाय नमः।
ॐ लम्बनाय नमः।
ॐ लम्बोदरार्च्याय नमः।
ॐ लयेशाय नमः।
ॐ ललनाललिताय नमः।
ॐ ललाय नमः।
ॐ ललितदेहाय नमः।
ॐ ललितागमाय नमः।
ॐ ललिताननाय नमः।
ॐ ललिताय नमः।
ॐ लाक्षारुणपदद्वयाय नमः।
ॐ लाभदाय नमः।
ॐ लास्याय नमः।
ॐ लिङ्गरूपिणे नमः।
ॐ वक्त्रे नमः।
ॐ वचनसौख्यदाय नमः।
ॐ वणिजे नमः।
ॐ वणिताढ्याय नमः।
ॐ वधरसंश्रयिने (तेजोऽसि) नमः।
ॐ वननवञ्चकाय नमः।
ॐ वनमालकाय नमः।
ॐ वनमालिने नमः।
ॐ वनेचराग्रणये नमः।
ॐ वन्दारुगम्याय नमः।
ॐ वन्द्यचरणाय नमः।
ॐ वन्यवृत्तये नमः।
ॐ वरूथिने नमः।
ॐ वर्चसे नमः।
ॐ वर्धकिरूपधृते नमः।
ॐ वर्धनाय नमः।
ॐ वर्मभृतां वरनिनादिताय नमः।
ॐ वल्गत्पाणये नमः।
ॐ वल्लीव्रततिगुप्तात्मने नमः।
ॐ वशिने नमः।
ॐ वसवे नमः।
ॐ वसुधातलभूषणाय नमः।
ॐ वसुन्धराधराय नमः।
ॐ वसुप्रदाय नमः।
ॐ वस्तुसाधकाय नमः।
ॐ वहाय नमः।
ॐ वाजपेयैकसाधकाय (तेजोऽसि) नमः।
ॐ वाजिकृत्तारिपूगाय नमः।
ॐ वाडवास्याय नमः।
ॐ वाणिनवीननाय नमः।
ॐ वादिरूपाय नमः।
ॐ वानप्रस्थार्च्यपत्पीठाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ वामलोचनाय नमः।
ॐ वालिने नमः।
ॐ वालिबन्धकाय नमः।
ॐ वासनाक्षयदाय नमः।
ॐ वासिन्तीवासिताय नमः।
ॐ वास्तुपूजिताय नमः।
ॐ विकल्पकल्पिताय नमः।
ॐ विकृताय नमः।
ॐ विख्याताय नमः।
ॐ विग्रहिने नमः।
ॐ विज्ञानिने नमः।
ॐ वित्ताय नमः।
ॐ विबुधाग्र्यचराय नमः।
ॐ विभीषणाय नमः।
ॐ विमन्यवे नमः।
ॐ विमर्शकाय नमः।
ॐ विमोचितामराय नमः।
ॐ विराजसे नमः।
ॐ विरामाय नमः।
ॐ विरूपाय नमः।
ॐ विवस्वसे नमः।
ॐ विशदाशयाय नमः।
ॐ विशाम्पतये नमः।
ॐ विशालाक्षाय नमः।
ॐ विशुद्धात्मने नमः।
ॐ विशेषज्ञाय नमः।
ॐ विश्वदृशे नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ विश्वाय नमः।
ॐ विषाय नमः।
ॐ विस्ताराय नमः।
ॐ वीणावादनैकरताय नमः।
ॐ वीरणये नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ वृन्दश्रिये नमः।
ॐ वृन्दारकोत्तमाय नमः।
ॐ वृषक्षेत्राय नमः।
ॐ वृषध्वजाय नमः।
ॐ वृषशास्त्रे नमः।
ॐ वृषारूढाय नमः।
ॐ वेदगर्भाय नमः।
ॐ व्यसनसक्ताय नमः।
ॐ व्यासाय नमः।
ॐ व्रतवते नमः।
ॐ व्रतसंयुताय नमः।
ॐ शंवाहाय नमः।
ॐ शक्तिशयाय नमः।
ॐ शङ्करकीर्तये नमः।
ॐ शङ्कुकीलिने नमः।
ॐ शचीपतये नमः।
ॐ शनिपीडापहाय नमः।
ॐ शब्दब्रह्मणे नमः।
ॐ शमभुवे नमः।
ॐ शमाय नमः।
ॐ शमिने नमः।
ॐ शमीगर्भाय नमः।
ॐ शम्बलाग्रामवासिने नमः।
ॐ शम्बलापहाय नमः।
ॐ शम्भवे नमः।
ॐ शरणाय नमः।
ॐ शरधृते नमः।
ॐ शरभाय नमः।
ॐ शरभुवे नमः।
ॐ शरासङ्गधुतारये नमः।
ॐ शरीरधृतभूमये नमः।
ॐ शर्मणे नमः।
ॐ शर्मदाय नमः।
ॐ शलभाय नमः।
ॐ शलाय नमः।
ॐ शल्यस्तुताय नमः।
ॐ शल्यहारिणे नमः।
ॐ शवरस्तुताय नमः।
ॐ शवलाय नमः।
ॐ शशाय नमः।
ॐ शशिभूषितशेखराय नमः।
ॐ शशिविन्दवे नमः।
ॐ शशिशीतलाय नमः।
ॐ शान्तमनसे नमः।
ॐ शान्तात्मने नमः।
ॐ शार्ङ्गधन्वने (तेजोऽसि) नमः।
ॐ शिखावते नमः।
ॐ शिखिने नमः।
ॐ शिखियानाय नमः।
ॐ शिखिवाहनाय नमः।
ॐ शिरीषकोमलाङ्गाय नमः।
ॐ शिवात्मजाय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ शिशवे नमः।
ॐ शीतलामलदेहश्रिये नमः।
ॐ शीतांशुनयनोज्ज्वलाय नमः।
ॐ शीलभुवे नमः।
ॐ शूलपाणये नमः।
ॐ शूलरोगहृते नमः।
ॐ शैलगर्भवासिने नमः।
ॐ श्मशाननिलयाय नमः।
ॐ श्रीपर्णाय नमः।
ॐ श्रीस्तुताय नमः।
ॐ श्वेतच्छवये नमः।
ॐ षड्वक्त्राय नमः।
ॐ षाण्मातुराय नमः।
ॐ संन्यासतत्त्वानां गतये नमः।
ॐ सकलातिहृते नमः।
ॐ सङ्कलितालोकाय नमः।
ॐ सङ्गविकलाय नमः।
ॐ सङ्गीतागमविश्रुताय नमः।
ॐ सज्जाय नमः।
ॐ सत्त्वधाम्ने नमः।
ॐ सत्त्ववन्द्याय नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सत्सुलभाय नमः।
ॐ सदसत्पतये नमः।
ॐ सदसे नमः।
ॐ सदेवासुरसङ्घाताय नमः।
ॐ सदोद्योगिने नमः।
ॐ सद्गतये नमः।
ॐ सद्भूतये नमः।
ॐ सद्भूतये नमः।
ॐ सद्भोगनिलयाय नमः।
ॐ सन्धये नमः।
ॐ सन्धये नमः।
ॐ सन्मात्राय नमः।
ॐ सप्तलोकैकसंश्रयाय नमः।
ॐ सप्तसप्तिसुतेजसे नमः।
ॐ सप्तस्वरार्च्यकीर्त्तये नमः।
ॐ सभारत्नाय नमः।
ॐ सभूतपाय नमः।
ॐ सर्गभावनाय नमः।
ॐ सर्गाय नमः।
ॐ सर्वकर्मणामीशानाय नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ सर्वबीजाय नमः।
ॐ सर्वभूतसमाश्रयाय नमः।
ॐ सर्वभूतानां पालनाय नमः।
ॐ सर्वभूतावसानभुवे नमः।
ॐ सर्वमङ्गलसंश्रयाय नमः।
ॐ सर्वाधारिणे नमः।
ॐ सर्वाय नमः।
ॐ सर्वावासाय नमः।
ॐ सहजाय नमः।
ॐ सहनाय नमः।
ॐ सहस्रदाय नमः।
ॐ सहस्रांशुकिरीटधृते नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ साधकाय नमः।
ॐ सामोदाय नमः।
ॐ साहित्यामृततृप्ताय नमः।
ॐ सिद्धसेवितपद्युगाय नमः।
ॐ सिद्धाय नमः।
ॐ सिद्धिदाय नमः।
ॐ सिन्धुशायिने नमः।
ॐ सुकलाय नमः।
ॐ सुधिये नमः।
ॐ सुभगाय नमः।
ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः।
ॐ सुरासुरबलत्रात्रे नमः।
ॐ सुरासुरबलापहाय नमः।
ॐ सुरेश्वराय नमः।
ॐ सुलीलाय नमः।
ॐ सुविशारदाय नमः।
ॐ सुहृदे नमः।
ॐ सेनाभत्रे नमः।
ॐ सौहित्याशिने नमः।
ॐ स्तोत्राय नमः।
ॐ स्वदाय नमः।
ॐ स्वभावाय नमः।
ॐ स्वभुवे नमः।
ॐ स्वादज्ञाय नमः।
ॐ हताशङ्काय नमः।
ॐ हतास्वराय नमः।
ॐ हनूमत्संस्तुताय नमः।
ॐ हयगाय (तेजोऽसि) नमः।
ॐ हयाय नमः।
ॐ हरात्मजाय नमः।
ॐ हरीश्वराय नमः।
ॐ हर्यश्वाय नमः।
ॐ हलिपूजिताय नमः।
ॐ हाभाय नमः।
ॐ हारभूषिताय नमः।
ॐ हालापानसक्ताय नमः।
ॐ हालाय नमः।
ॐ हिरण्यकवचाय नमः।
ॐ हेतिहस्ताय नमः।

॥ इति श्री कार्तिकेय सहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download भगवान कार्तिकेय सहस्रनामावली PDF

भगवान कार्तिकेय सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment