Download HinduNidhi App

Shri Dinbandhu Ashtakam

॥ Shri Dinbandhuashtakam ॥

Yasmadidam Jagadudeti
Chaturmukhaadyam
Yasminnavasthitama
sheshamasheshamule।
Yatropayati Vilayam
Cha Samsamante
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Chakram Sahasrakaracharu
Kararavinde
Gurvi Gada Daravarashcha
Vibhati Yasya।
Pakshindraprishtha
pariropitapadpadmo।
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Yenoddhrita Vasumati
Salile Nimagna Nagna
Cha Pandavavadhuh
Sthagita Dukulaih।
Sammochito Jalcharasya
Mukhadgajendro।
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Yasyadradrishtivasattu
Surah Samridhi
Kopekhneen Danuja
Vilayam Vrajanti।
Bhitashcharanti Cha
Yatorkayamaniladya।
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Gayanti Samakushala
Yamajan Makheshu
Dhyananti Dhiramatiyo
Yayo Vivicte।
Pashyanti Yogipurusha:
Purusha Sharire।
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Akararupagunayoga
vivarjitopi Madada
Bhaktaanukampananimit
grihitamurtiah।
Yah Sarvagopi
Kritasheshasharirashayyo।
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Yasyanghripankajamanidra
munindravrindai
Raradhyate
Bhavadavanaldahshantyai।
Sarvaparadhamvichintya
Mamakhilatma।
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Yannamakirtanaparah
Svapachopi Noonam
Hitvakhilam Kalimalam
Bhuvanam Punati।
Dagdhwa Mamaghamkhilam
Karunekshenen।
Driggocharo Bhavatu
Medya Sa Dinbandhuh॥

Deenbandhvashtakam Punyam
Brahmananden Bhashitam।
Yah Pathet Prayato Nityam
Tasya Vishnuh Prasidati॥

॥ Iti Shridinabandhvashtakam Sampurnam ॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Dinbandhu Ashtakam PDF

Shri Dinbandhu Ashtakam PDF

Leave a Comment