Download HinduNidhi App
Share This

॥ Shri Narmada Ashtakam ॥

Sabindu Sindhu Suskhal Tarang Bhanga Ranjitam
Davishatsu Papa Jat Jaat Kari Vari Sanyutam
Kritant Doot Kaal Bhut Bheeti Hari Varmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Twadambu Leen Deen Meen Divy Sampradaayakam
Kalau Malaugh Bharahari Sarvatirth Nayakan
Sumasty Kachchh Nakr Chakra Chakravak Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Mahagabhir Neer Pur Papadhut Bhootalan
Dhwanat Samast Patakari Daritapadachalam
Jagallye Mahabhaye Mrikundusunu Harmyade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Gatan Tadaiv Mein Bhayan Twadambu Vikshitam Yada
Mrkundusunu Shaunaka Surari Sevi Sarvada
Punarbhavabdhi Janmajan Bhavabdhi Duhkh Varmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Alakshalaksh Kin Ramrasuradi Pujitam
Sulaksh Neer Teer Dhir Pakshilaksh Kujitam
Vashishthashisht Pippalaad Kardamaadi Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Sanatkumar Nachiket Kashyapatri Shatpadai
Dhritam Svakiya Maneshu Naradadi Shatpadai:
Ravindu Ranti Devdev Rajkarma Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Lakshlaksh Lakshpapa Laksh Saar Sayudham
Tastu Jivathu Tu Bukti Mukti Daakam
Viranchi Vishnu Shankaram Swakiyadham Varmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Ahomrtam Shruvan Shrutam Maheshakesh Jatate
Kirat Soot Vadaveshu Pandite Shathe Nate
Durant Paap Taap Hari Sarvajantu Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥

Idantu Narmadashtakam Trikalamev Ye Sada
Pathanti Te Nirantaram Na Yaanti Durgatim Kada
Sulabhya Dev Durlabhan Maheshadhaam Gauravam
Punarbhava Nara Na Vai Trilokayanti Rauravam ॥

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade
Namami Devi Narmade, Namami Devi Narmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Narmada Ashtakam PDF

Narmada Ashtakam PDF

Leave a Comment