Download HinduNidhi App
Misc

ਨਵਗ੍ਰਹ ਕਵਚਮ੍

Navagraha Kavacham Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਨਵਗ੍ਰਹ ਕਵਚਮ੍ ||

ਸ਼ਿਰੋ ਮੇ ਪਾਤੁ ਮਾਰ੍ਤਾਂਡੋ ਕਪਾਲਂ ਰੋਹਿਣੀਪਤਿਃ ।
ਮੁਖਮਂਗਾਰਕਃ ਪਾਤੁ ਕਂਠਸ਼੍ਚ ਸ਼ਸ਼ਿਨਂਦਨਃ ॥ 1 ॥

ਬੁਦ੍ਧਿਂ ਜੀਵਃ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਭ੍ਰੁਰੁਇਗੁਨਂਦਨਃ ।
ਜਠਰਂ ਚ ਸ਼ਨਿਃ ਪਾਤੁ ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਮੇ ਦਿਤਿਨਂਦਨਃ ॥ 2 ॥

ਪਾਦੌ ਕੇਤੁਃ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਵਾਰਾਃ ਸਰ੍ਵਾਂਗਮੇਵ ਚ ।
ਤਿਥਯੋਸ਼੍ਟੌ ਦਿਸ਼ਃ ਪਾਂਤੁ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਿ ਵਪੁਃ ਸਦਾ ॥ 3 ॥

ਅਂਸੌ ਰਾਸ਼ਿਃ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਯੋਗਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਮੇਵ ਚ ।
ਗੁਹ੍ਯਂ ਲਿਂਗਂ ਸਦਾ ਪਾਂਤੁ ਸਰ੍ਵੇ ਗ੍ਰਹਾਃ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾਃ ॥ 4 ॥

ਅਣਿਮਾਦੀਨਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਲਭਤੇ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ ਧ੍ਰੁਰੁਇਵਮ੍ ।
ਏਤਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪਠੇਦ੍ ਯਸ੍ਤੁ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ ਪ੍ਰਯਤਃ ਸੁਧੀਃ ॥ 5 ॥

ਸ ਚਿਰਾਯੁਃ ਸੁਖੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਰਣੇ ਚ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਅਪੁਤ੍ਰੋ ਲਭਤੇ ਪੁਤ੍ਰਂ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਧਨਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ 6 ॥

ਦਾਰਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਭਾਰ੍ਯਾਂ ਸੁਰੂਪਾਂ ਸੁਮਨੋਹਰਾਮ੍ ।
ਰੋਗੀ ਰੋਗਾਤ੍ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਦ੍ਧੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਂਧਨਾਤ੍ ॥ 7 ॥

ਜਲੇ ਸ੍ਥਲੇ ਚਾਂਤਰਿਕ੍ਸ਼ੇ ਕਾਰਾਗਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਯਃ ਕਰੇ ਧਾਰਯੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥ 8 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾ ਸੁਰਾਪਾਨਂ ਸ੍ਤੇਯਂ ਗੁਰ੍ਵਂਗਨਾਗਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯੇਤ ਕਵਚਸ੍ਯ ਚ ਧਾਰਣਾਤ੍ ॥ 9 ॥

ਨਾਰੀ ਵਾਮਭੁਜੇ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਸੁਖੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਕਾਕਵਂਧ੍ਯਾ ਜਨ੍ਮਵਂਧ੍ਯਾ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਵਤ੍ਸਾ ਚ ਯਾ ਭਵੇਤ੍ ।
ਬਹ੍ਵਪਤ੍ਯਾ ਜੀਵਵਤ੍ਸਾ ਕਵਚਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ 10 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਨਵਗ੍ਰਹ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਨਵਗ੍ਰਹ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment