Download HinduNidhi App
Share This

|| Pratyangira Ashtottara Shatanamavali ||

om pratyaṅgirāyai namah ।
om oṅkārarūpinyai namah ।
om ksam hrām bījaprēritāyai namah ।
om viśvarūpāstyai namah ।
om virūpāksapriyāyai namah ।
om rṅmantrapārāyanaprītāyai namah ।
om kapālamālālaṅkrtāyai namah ।
om nāgēndrabhūsanāyai namah ।
om nāgayajñopavītadhārinyai namah ।
om kuñchitakēśinyai namah । 10 ।

om kapālakhatvāṅgadhārinyai namah ।
om śūlinyai namah ।
om raktanētrajvālinyai namah ।
om chaturbhujāyai namah ।
om damarukadhārinyai namah ।
om jvālākarālavadanāyai namah ।
om jvālājihvāyai namah ।
om karāladamstrāyai namah ।
om ābhichārikahomāgnisamutthitāyai namah ।
om simhamukhāyai namah । 20 ।

om mahisāsuramardinyai namah ।
om dhūmralochanāyai namah ।
om krsnāṅgāyai namah ।
om prētavāhanāyai namah ।
om prētāsanāyai namah ।
om prētabhojinyai namah ।
om raktapriyāyai namah ।
om śākamāmsapriyāyai namah ।
om astabhairavasēvitāyai namah ।
om dākinīparisēvitāyai namah । 30 ।

om madhupānapriyāyai namah ।
om balipriyāyai namah ।
om simhāvāhanāyai namah ।
om simhagarjinyai namah ।
om paramantravidārinyai namah ।
om parayantravināśinyai namah ।
om parakrtyāvidhvamsinyai namah ।
om guhyavidyāyai namah ।
om siddhavidyāyai namah ।
om yonirūpinyai namah । 40 ।

om navayonichakrātmikāyai namah ।
om vīrarūpāyai namah ।
om durgārūpāyai namah ।
om mahābhīsanāyai namah ।
om ghorarūpinyai namah ।
om mahākrūrāyai namah ।
om himāchalanivāsinyai namah ।
om varābhayapradāyai namah ।
om visurūpāyai namah ।
om śatrubhayaṅkaryai namah । 50 ।

om vidyudghātāyai namah ।
om śatrumūrdhasphotanāyai namah ।
om vidhūmāgnisamaprabhāyai namah ।
om mahāmāyāyai namah ।
om māhēśvarapriyāyai namah ।
om śatrukāryahānikaryai namah ।
om mamakāryasiddhikaryē namah ।
om śātrūnām udyogavighnakaryai namah ।
om mamasarvodyogavaśyakaryai namah ।
om śatrupaśuputravināśinyai namah । 60 ।

om trinētrāyai namah ।
om surāsuranisēvitāyai namah ।
om tīvrasādhakapūjitāyai namah ।
om navagrahaśāsinyai namah ।
om āśritakalpavrksāyai namah ।
om bhaktaprasannarūpinyai namah ।
om anantakalyānagunābhirāmāyai namah ।
om kāmarūpinyai namah ।
om krodharūpinyai namah ।
om moharūpinyai namah । 70 ।

om madarūpinyai namah ।
om ugrāyai namah ।
om nārasimhyai namah ।
om mrtyumrtyusvarūpinyai namah ।
om animādisiddhipradāyai namah ।
om antaśśatruvidārinyai namah ।
om sakaladuritavināśinyai namah ।
om sarvopadravanivārinyai namah ।
om durjanakālarātryai namah ।
om mahāprājñāyai namah । 80 ।

om mahābalāyai namah ।
om kālīrūpinyai namah ।
om vajrāṅgāyai namah ।
om dustaprayoganivārinyai namah ।
om sarvaśāpavimochanyai namah ।
om nigrahānugraha kriyānipunāyai namah ।
om ichChājñānakriyāśaktirūpinyai namah ।
om brahmavisnuśivātmikāyai namah ।
om hiranyasatāchChatāyai namah ।
om indrādidikpālakasēvitāyai namah । 90 ।

om paraprayoga pratyak prachodinyai namah ।
om khadgamālārūpinyai namah ।
om nrsimhasālagrāmanivāsinyai namah ।
om bhaktaśatrubhaksinyai namah ।
om brahmāstrasvarūpāyai namah ।
om sahasrāraśakyai namah ।
om siddhēśvaryai namah ।
om yogīśvaryai namah ।
om ātmaraksanaśaktidāyinyai namah ।
om sarvavighnavināśinyai namah । 100 ।

om sarvāntakanivārinyai namah ।
om sarvadustapradustaśiraśChēdinyai namah ।
om atharvanavēdabhāsitāyai namah ।
om śmaśānavāsinyai namah ।
om bhūtabhētālasēvitāyai namah ।
om siddhamandalapūjitāyai namah ।
om mahābhairavapriyāya namah ।
om pratyaṅgirā bhadrakālī dēvatāyai namah । 108 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Pratyangira Ashtottara Shatanamavali PDF

Pratyangira Ashtottara Shatanamavali PDF

Leave a Comment