Shri Ramaprema Ashtakam

॥ Shri Ramaprema Ashtakam ॥

Shyamambuda- bhamaravinda- vishalanetram
Bandhukapushpa- sadrishadharapanipadam।
Sitasahayamuditam Dhritachapabanam
Ramam Namami Shirasa Ramaniyavesham॥

Patujaladhara- dhiradhvanamadaya Chapam
Pavanadamanamekam Banamakrishya Tunat।
Abhayavachanadayi Sanujah Sarvato Me
Ranahatadanujendro Ramachandrah Sahayah॥

Dasharathakuladipo -ameyabahupratapo
Dashavadanasakopah Kshalitasheshapapah।
Kritasurariputapo Nanditanekabhupo
Vigatatimirapanko Ramachandrah Sahayah॥

Kuvalayadalanilah Kamitarthaprado Me
Kritamunijanaraksha Rakshasame Kahanta।
Apahritaduritoasau Namamatrena Punsamakhila-
suranripendro Ramachandrah Sahayah॥

Asurakula- krishanurmanasambhojabhanuh
Suranaranikaranamagranirme Raghunam।
Aganitagunasima Nilameghaughadhama
Shamadamitamunindro Ramachandrah Sahayah॥

Kushikatanayayagam Rakshita Lakshmanadhyah
Pavanasharani -kayakshiptamarichamayah।
Vidalitaharachapo Medininandanaya
Nayanakumudachandro Ramachandrah Sahayah॥

Pavanatanayaha -stanyastapadambujatma
Kalashabhavavachobhih Praptamahendradhanva।
Aparimitasharaughaih Purnatuniradhiro
Laghunihatakapindro Ramachandrah Sahayah॥

Kanakavimalakantya Sitayalingitango
Munimanujavarenyah Sarvavagishavandyah।
Svajananikarabandhurlilaya Baddhasetuh
Suramanujakapindro Ramachandrah Sahayah॥

Yamunacharyakritam Divyam
Ramashtakamidam Shubham।
Yah Pathet Prayato Bhutva
Sa Shriramantikam Vrajet॥

॥ Iti Shriramapremashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment