Shri Ram Ashtakam

॥ Shri Ram Ashtakam ॥

Kritartadevavandanam
Dineshavanshanandanam।
Sushobhibhalachandanam
Namami Ramamishvaram॥

Munindrayajnakarakam
Shilavipattiharakam।
Mahadhanurvidarakam
Namami Ramamishvaram॥

Svatatavakyakarinam
Tapovane Viharinam।
Kare Suchapadharinam
Namami Ramamishvaram॥

Kurangamuktasayakam
Jatayumokshadayakam।
Praviddhakishanayakam
Namami Ramamishvaram॥

Plavangasangasammatim
Nibaddhanimnagapatim।
Dashasyavanshasankshatim
Namami Ramamishvaram॥

Vidinadevaharshanam
Kapipsitarthavarshanam।
Svabandhushokakarshanam
Namami Ramamishvaram॥

Gatarirajyarakshanam
Prajajanartibhakshanam।
Kritastamohalakshanam
Namami Ramamishvaram॥

Hritakhilachalabharam
Svadhamanitanagaram।
Jagattamodivakaram
Namami Ramamishvaram॥

Idam Samahitatmana
Naro Raghuttamashtakam।
Pathannirantaram Bhayam
Bhavodbhavam Na Vindate॥

॥ Iti Shriramashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment