Download HinduNidhi App
Misc

രാഘവേംദ്ര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

108 Names of Raghavendra Malayalam

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)മലയാളം
Share This

|| രാഘവേംദ്ര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി ||

ഓം സ്വവാഗ്ദേ വ താസരി ദ്ബ ക്തവിമലീ കര്ത്രേ നമഃ
ഓം രാഘവേംദ്രായ നമഃ
ഓം സകല പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം ഭ ക്തൌഘ സംഭേ ദന ദ്രുഷ്ടി വജ്രായ നമഃ
ഓം ക്ഷമാ സുരെംദ്രായ നമഃ
ഓം ഹരി പാദകംജ നിഷേവ ണാലബ്ദി സമസ്തേ സംപദേ നമഃ
ഓം ദേവ സ്വഭാവായ നമഃ
ഓം ദി വിജദ്രുമായ നമഃ
ഓം ഇഷ്ട പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം ഭവ്യ സ്വരൂപായ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം ഭ വ ദുഃഖതൂല സംഘാഗ്നിചര്യായ നമഃ
ഓം സുഖ ധൈര്യ ശാലിനേ നമഃ
ഓം സമസ്ത ദുഷ്ടഗ്ര ഹനിഗ്ര ഹേശായ നമഃ
ഓം ദുരത്യ യോ പപ്ല സിംധു സേതവേ നമഃ
ഓം നിരസ്ത ദോഷായ നമഃ
ഓം നിര വധ്യദേഹായ നമഃ
ഓം പ്രത്യര്ധ മൂകത്വവിധാന ഭാഷായ നമഃ
ഓം വിദ്വത്സരി ജ്ഞേയ മഹാ വിശേഷായ നമഃ
ഓം വാ ഗ്വൈഖരീ നിര്ജിത ഭവ്യ ശേ ഷായ നമഃ
ഓം സംതാന സംപത്സരിശുദ്ദഭക്തീ വിജ്ഞാന നമഃ ॥20 ॥

ഓം വാഗ്ദെ ഹസുപാടവാദി ധാത്രേ നമഃ
ഓം ശരിരോത്ധ സമസ്ത ദോഷ ഹംത്രെ നമഃ
ഓം ശ്രീ ഗുരു രാഘവേംദ്രായ നമഃ
ഓം തിരസ്കൃത സുംനദീ ജലപാദോ ദക മഹിമാവതേ നമഃ
ഓം ദുസ്താ പത്രയ നാശനായ നമഃ
ഓം മഹാവംദ്യാസുപുത്ര ദായകായ നമഃ
ഓം വ്യംഗയ സ്വംഗ സമൃദ്ദ ദായ നമഃ
ഓം ഗ്രഹപാപാ പഹയെ നമഃ
ഓം ദുരിതകാനദാവ ഭുത സ്വഭക്തി ദര്ശ നായ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം സര്വതംത്ര സ്വതംത്രയ നമഃ
ഓം ശ്രീമധ്വമതവര്ദനായ നമഃ
ഓം വിജയേംദ്ര കരാ ബ്ജോത്ദ സുദോംദ്രവര പൂത്രകായ നമഃ
ഓം യതിരാജയേ നമഃ
ഓം ഗുരുവേ നമഃ
ഓം ഭയാ പഹായ നമഃ
ഓം ജ്ഞാന ഭക്തീ സുപുത്രായുര്യശഃ
ശ്രീ പുണ്യവര്ദ നായ നമഃ
ഓം പ്രതിവാദി ഭയസ്വംത ഭേദ ചിഹ്നാര്ധ രായ നമഃ
ഓം സര്വ വിദ്യാപ്രവീണായ നമഃ
ഓം അപരോക്ഷി കൃത ശ്രീശായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം അപേക്ഷിത പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം ദായാദാക്ഷിണ്യ വൈരാഗ്യ വാക്പാടവ മുഖാംകി തായ നമഃ
ഓം ശാപാനുഗ്ര ഹശാക്തയ നമഃ
ഓം അജ്ഞാന വിസ്മൃതി ബ്രാംതി നമഃ
ഓം സംശയാപസ്മൃതി ക്ഷ യദോഷ നാശകായ നമഃ
ഓം അഷ്ടാക്ഷര ജപേസ്ടാര്ദ പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം അധ്യാത്മയ സമുദ്ഭവകായജ ദോഷ ഹംത്രേ നമഃ
ഓം സര്വ പുണ്യര്ധ പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം കാലത്ര യപ്രാര്ധ നാകര്ത്യഹികാമുഷ്മക സര്വസ്ടാ പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം അഗമ്യ മഹിമ്നേനമഃ ॥ 50 ॥

ഓം മഹയശശേ നമഃ
ഓം മദ്വമത ദുഗ്ദാബ്ദി ചംദ്രായ നമഃ
ഓം അനഘായ നമഃ
ഓം യധാശക്തി പ്രദക്ഷിണ കൃത സര്വയാത്ര ഫലദാത്രേ നമഃ
ഓം ശിരോധാരണ സര്വതീര്ധ സ്നാന ഫതദാതൃ സമവ ബംദാവന ഗത ജാലയ നമഃ
ഓം നമഃ കരണ സര്വഭിസ്ടാ ധാര്തേ നമഃ
ഓം സംകീര്തന വേദാദ്യര്ദ ജ്ഞാന ദാത്രേ നമഃ
ഓം സംസാര മഗ്നജനോദ്ദാര കര്ത്രേ നമഃ
ഓം കുസ്ടദി രോഗ നിവര്ത കായ നമഃ
ഓം അംധ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ധാത്രേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ഏഡ മൂകവാക്സതുത്വ പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം പൂര്ണാ യു:പ്രദാത്രേ നമഃ
ഓം പൂര്ണ സംപ ത്സ്ര ദാത്രേ നമഃ
ഓം കുക്ഷി ഗത സര്വദോഷമ്നാനമഃ
ഓം പംഗു ഖംജ സമീചാനാവ യവ നമഃ
ഓം ഭുത പ്രേത പിശാചാദി പിഡാഘ്നേനമഃ
ഓം ദീപ സംയോജനജ്ഞാന പുത്രാ ദാത്രേ നമഃ
ഓം ഭവ്യ ജ്ഞാന ഭക്ത്യദി വര്ദനായ നമഃ
ഓം സര്വാഭിഷ്ട പ്രദായ നമഃ
ഓം രാജചോര മഹാ വ്യാ ഘ്ര സര്പന ക്രാദി പിഡനഘ്നേനമഃ ॥ 70 ॥

ഓം സ്വസ്തോത്ര പരനേസ്ടാര്ധ സമൃദ്ധ ദയ നമഃ
ഓം ഉദ്യ ത്പ്രുദ്യോന ധര്മകൂര്മാസന സ്ദായ നമഃ
ഓം ഖദ്യ ഖദ്യോ തന ദ്യോത പ്രതാപായ നമഃ
ഓം ശ്രീരാമമാനസായ നമഃ
ഓം ദൃത കാഷായവ സനായ നമഃ
ഓം തുലസിഹാര വക്ഷ നമഃ
ഓം ദോര്ദംഡ വിലസദ്ദംഡ കമംഡലു വിരാജിതായ നമഃ
ഓം അഭയ ജ്ഞാന സമുദ്രാക്ഷ മാലാശീലക രാംബുജായ നമഃ
ഓം യോഗേംദ്ര വംദ്യ പാദാബ്ജായ നമഃ
ഓം പാപാദ്രി പാടന വജ്രായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ക്ഷമാ സുര ഗണാധീ ശായ നമഃ
ഓം ഹരി സേവലബ്ദി സര്വ സംപദേ നമഃ
ഓം തത്വ പ്രദര്ശകായ നമഃ
ഓം ഭവ്യകൃതേ നമഃ
ഓം ബഹുവാദി വിജയിനേ നമഃ
ഓം പുണ്യവര്ദന പാദാബ്ജാഭി ഷേക ജല സംചായായ നമഃ
ഓം ദ്യുനദീ തുല്യസദ്ഗുണായ നമഃ
ഓം ഭക്താഘവിദ്വംസകര നിജമൂരി പ്രദര്ശകായ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം ജഗദ്ഗുര വേ നമഃ കൃപാനിധ യേ നമഃ
ഓം സര്വശാസ്ത്ര വിശാരദായ നമഃ
ഓം നിഖിലേംദ്രി യദോഷ ഘ്നേ നമഃ
ഓം അഷ്ടാക്ഷര മനൂദി തായ നമഃ
ഓം സര്വസൌഖ്യകൃതേ നമഃ
ഓം മൃത പോത പ്രാണാദാത്രേ നമഃ
ഓം വേദി സ്ധപുരുഷോജ്ജീ വിനേ നമഃ
ഓം വഹ്നിസ്ത മാലികോദ്ദ ര്ത്രേ നമഃ
ഓം സമഗ്ര ടീക വ്യാഖ്യാത്രേ നമഃ
ഓം ഭാട്ട സംഗ്ര ഹകൃതേ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം സുധാപര മിലോദ്ദ ര്ത്രേ നമഃ
ഓം അപസ്മാരാ പഹ ര്ത്രേ നമഃ
ഓം ഉപനിഷ ത്ഖംഡാര്ധ കൃതേ നമഃ
ഓം ഋ ഗ്വ്യഖ്യാന കൃദാചാര്യായ നമഃ
ഓം മംത്രാലയ നിവസിനേ നമഃ
ഓം ന്യായ മുക്താ വലീക ര്ത്രേ നമഃ
ഓം ചംദ്രി കാവ്യാഖ്യാക ര്ത്രേ നമഃ
ഓം സുംതംത്ര ദീപികാ ര്ത്രേ നമഃ
ഓം ഗീതാര്ദ സംഗ്രഹകൃതേ നമഃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download രാഘവേംദ്ര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി PDF

രാഘവേംദ്ര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി PDF

Leave a Comment