Download HinduNidhi App
Misc

শুক্র অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Shukra Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| শুক্র অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং শুক্রায নমঃ ।
ওং শুচযে নমঃ ।
ওং শুভগুণায নমঃ ।
ওং শুভদায নমঃ ।
ওং শুভলক্ষণায নমঃ ।
ওং শোভনাক্ষায নমঃ ।
ওং শুভ্ররূপায নমঃ ।
ওং শুদ্ধস্ফটিকভাস্বরায নমঃ ।
ওং দীনার্তিহরকায নমঃ ।
ওং দৈত্যগুরবে নমঃ ॥ 10 ॥

ওং দেবাভিবংদিতায নমঃ ।
ওং কাব্যাসক্তায নমঃ ।
ওং কামপালায নমঃ ।
ওং কবযে নমঃ ।
ওং কল্যাণদাযকায নমঃ ।
ওং ভদ্রমূর্তযে নমঃ ।
ওং ভদ্রগুণায নমঃ ।
ওং ভার্গবায নমঃ ।
ওং ভক্তপালনায নমঃ ।
ওং ভোগদায নমঃ ॥ 20 ॥

ওং ভুবনাধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদায নমঃ ।
ওং চারুশীলায নমঃ ।
ওং চারুরূপায নমঃ ।
ওং চারুচংদ্রনিভাননায নমঃ ।
ওং নিধযে নমঃ ।
ওং নিখিলশাস্ত্রজ্ঞায নমঃ ।
ওং নীতিবিদ্যাধুরংধরায নমঃ ।
ওং সর্বলক্ষণসংপন্নায নমঃ ।
ওং সর্বাবগুণবর্জিতায নমঃ ॥ 30 ॥

ওং সমানাধিকনির্মুক্তায নমঃ ।
ওং সকলাগমপারগায নমঃ ।
ওং ভৃগবে নমঃ ।
ওং ভোগকরায নমঃ ।
ওং ভূমিসুরপালনতত্পরায নমঃ ।
ওং মনস্বিনে নমঃ ।
ওং মানদায নমঃ ।
ওং মান্যায নমঃ ।
ওং মাযাতীতায নমঃ ।
ওং মহাশযায নমঃ ॥ 40 ॥

ওং বলিপ্রসন্নায নমঃ ।
ওং অভযদায নমঃ ।
ওং বলিনে নমঃ ।
ওং বলপরাক্রমায নমঃ ।
ওং ভবপাশপরিত্যাগায নমঃ ।
ওং বলিবংধবিমোচকায নমঃ ।
ওং ঘনাশযায নমঃ ।
ওং ঘনাধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং কংবুগ্রীবায নমঃ ।
ওং কলাধরায নমঃ ॥ 50 ॥

ওং কারুণ্যরসসংপূর্ণায নমঃ ।
ওং কল্যাণগুণবর্ধনায নমঃ ।
ওং শ্বেতাংবরায নমঃ ।
ওং শ্বেতবপুষে নমঃ ।
ওং চতুর্ভুজসমন্বিতায নমঃ ।
ওং অক্ষমালাধরায নমঃ ।
ওং অচিংত্যায নমঃ ।
ওং অক্ষীণগুণভাসুরায নমঃ ।
ওং নক্ষত্রগণসংচারায নমঃ ।
ওং নযদায নমঃ ॥ 60 ॥

ওং নীতিমার্গদায নমঃ ।
ওং বর্ষপ্রদায নমঃ ।
ওং হৃষীকেশায নমঃ ।
ওং ক্লেশনাশকরায নমঃ ।
ওং কবযে নমঃ ।
ওং চিংতিতার্থপ্রদায নমঃ ।
ওং শাংতমতযে নমঃ ।
ওং চিত্তসমাধিকৃতে নমঃ ।
ওং আধিব্যাধিহরায নমঃ ।
ওং ভূরিবিক্রমায নমঃ ॥ 70 ॥

ওং পুণ্যদাযকায নমঃ ।
ওং পুরাণপুরুষায নমঃ ।
ওং পূজ্যায নমঃ ।
ওং পুরুহূতাদিসন্নুতায নমঃ ।
ওং অজেযায নমঃ ।
ওং বিজিতারাতযে নমঃ ।
ওং বিবিধাভরণোজ্জ্বলায নমঃ ।
ওং কুংদপুষ্পপ্রতীকাশায নমঃ ।
ওং মংদহাসায নমঃ ।
ওং মহামতযে নমঃ ॥ 80 ॥

ওং মুক্তাফলসমানাভায নমঃ ।
ওং মুক্তিদায নমঃ ।
ওং মুনিসন্নুতায নমঃ ।
ওং রত্নসিংহাসনারূঢায নমঃ ।
ওং রথস্থায নমঃ ।
ওং রজতপ্রভায নমঃ ।
ওং সূর্যপ্রাগ্দেশসংচারায নমঃ ।
ওং সুরশত্রুসুহৃদে নমঃ ।
ওং কবযে নমঃ ।
ওং তুলাবৃষভরাশীশায নমঃ ॥ 90 ॥

ওং দুর্ধরায নমঃ ।
ওং ধর্মপালকায নমঃ ।
ওং ভাগ্যদায নমঃ ।
ওং ভব্যচারিত্রায নমঃ ।
ওং ভবপাশবিমোচকায নমঃ ।
ওং গৌডদেশেশ্বরায নমঃ ।
ওং গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওং গুণিনে নমঃ ।
ওং গুণবিভূষণায নমঃ ।
ওং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রসংভূতায নমঃ ॥ 100 ॥

ওং জ্যেষ্ঠায নমঃ ।
ওং শ্রেষ্ঠায নমঃ ।
ওং শুচিস্মিতায নমঃ ।
ওং অপবর্গপ্রদায নমঃ ।
ওং অনংতায নমঃ ।
ওং সংতানফলদাযকায নমঃ ।
ওং সর্বৈশ্বর্যপ্রদায নমঃ ।
ওং সর্বগীর্বাণগণসন্নুতায নমঃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শুক্র অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

শুক্র অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment