Download HinduNidhi App
Shiva

ಶ್ರೀ ಅಘೋರಾಷ್ಟಕಂ

Aghor Ashtakam Kannada

ShivaAshtakam (अष्टकम निधि)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀ ಅಘೋರಾಷ್ಟಕಂ ||

ಕಾಲಾಭ್ರೋತ್ಪಲಕಾಲಗಾತ್ರಮನಲಜ್ವಾಲೋರ್ಧ್ವಕೇಶೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ದಂಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಸ್ಫುಟದೋಷ್ಠಬಿಂಬಮನಲಜ್ವಾಲೋಗ್ರನೇತ್ರತ್ರಯಂ .
ರಕ್ತಾಕೋರಕರಕ್ತಮಾಲ್ಯರಚಿತಂ(ರುಚಿರಂ)ರಕ್ತಾನುಲೇಪಪ್ರಿಯಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

ಜಂಘಾಲಂಬಿತಕಿಂಕಿಣೀಮಣಿಗಣಪ್ರಾಲಂಬಿಮಾಲಾಂಚಿತಂ
(ದಕ್ಷಾಂತ್ರಂ)ಡಮರುಂ ಪಿಶಾಚಮನಿಶಂ ಶೂಲಂ ಚ ಮೂಲಂ ಕರೈಃ .
ಘಂಟಾಖೇಟಕಪಾಲಶೂಲಕಯುತಂ ವಾಮಸ್ಥಿತೇ ಬಿಭ್ರತಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

ನಾಗೇಂದ್ರಾವೃತಮೂರ್ಧ್ನಿಜ(ರ್ಧಜ) ಸ್ಥಿತ(ಶ್ರುತಿ)ಗಲಶ್ರೀಹಸ್ತಪಾದಾಂಬುಜಂ
ಶ್ರೀಮದ್ದೋಃಕಟಿಕುಕ್ಷಿಪಾರ್ಶ್ವಮಭಿತೋ ನಾಗೋಪವೀತಾವೃತಂ .
ಲೂತಾವೃಶ್ಚಿಕರಾಜರಾಜಿತಮಹಾಹಾರಾಂಕಿತೋರಸ್ಸ್ಥಲಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

ಧೃತ್ವಾ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಯತ್ಕುಂಡಲಿ(ಯತ್ಕೃಂತತಿ)ಪ್ರಾಣಿನಾಂ
ಪಾಶಾನ್ಯೇ ಕ್ಷುರಿಕಾಸ್ತ್ರಪಾಶದಲಿತಗ್ರಂಥಿಂ ಶಿವಾಸ್ತ್ರಾಹ್ವಯಂ (?) .
ವಿಘ್ನಾಕಾಂಕ್ಷಿಪದಂ ಪ್ರಸಾದನಿರತಂ ಸರ್ವಾಪದಾಂ ತಾರಕಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

ಘೋರಾಘೋರತರಾನನಂ ಸ್ಫುಟದೃಶಂ ಸಂಪ್ರಸ್ಫುರಚ್ಛೂಲಕಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯಾಂ(ಜ್ಯಂ)ನೃತ್ತಸುರೂಪಕಂ ಚಟಚಟಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿತೇಜಃಕಚಂ .
(ಜಾನುಭ್ಯಾಂ)ಪ್ರಚಟತ್ಕೃತಾ(ರಿನಿಕರಂ)ಸ್ತ್ರಗ್ರುಂಡಮಾಲಾನ್ವಿತಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

ಭಕ್ತಾನಿಷ್ಟಕದುಷ್ಟಸರ್ಪದುರಿತಪ್ರಧ್ವಂಸನೋದ್ಯೋಗಯುಕ್
ಹಸ್ತಾಗ್ರಂ ಫಣಿಬದ್ಧಹಸ್ತಚರಣಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಯಾತ್ರಾಪರಂ .
ಸ್ವಾವೃತ್ತ್ಯಾಸ್ಥಿತಭೀಷಣಾಂಕನಿಕರಪ್ರಾರಬ್ಧಸೌಭಾಗ್ಯಕಂ ?
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

ಯನ್ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಲಾಂಛಿತಾಪಘನವನ್ಮರ್ತ್ಯಾಶ್ಚ(ಚ್ಚ) ವಜ್ರಾರ್ಚಿಷೋ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚರಾಕ್ಷಸಕಲಾನಿರ್ಘಾತಪಾತಾ ಇವ(ದಿವ) .
ಉತ್ಸನ್ನಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ಸರ್ವದುರಿತಪ್ರೋಚ್ಚಾಟನೋತ್ಪಾದಕಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

ಯದ್ಧ್ಯಾನೋ ಧ್ರುವಪೂರುಷೋ(ಧ್ಯಾನೋದ್ಯತಪೂರುಷೋ)ಷಿತಗೃಹಗ್ರಾಮಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಾಯಿನೋ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚರಾಕ್ಷಸಪ್ರತಿಹತಾ ನಿರ್ಘಾತಪಾತಾ ಇವ .
ಯದ್ರೂಪಂ ವಿಧಿನಾ ಸ್ಮರನ್ ಹಿ ವಿಜಯೀ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುತೇ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ ..

.. ಇತಿ ಶ್ರೀಅಘೋರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀ ಅಘೋರಾಷ್ಟಕಂ PDF

ಶ್ರೀ ಅಘೋರಾಷ್ಟಕಂ PDF

Leave a Comment