Shri Shivmahimna Stotram

|| Shivmahimnastotram ॥
|| Pushpadant Uvaach ||

Mahimna paaram they parama
Vidhusho yadhya sadhrushi,
Sthuthir Brahmadheenama api
Thadavsanna sthwayi gira,
Adhavachya sarva swamathi
Parinamam avadhi grunan,
Mamapyesha sthothre hara
Nirapavadha parikara.

Atheetha panthanaam thavacha
Mahimaa vang manasayo
Thadhvya vruthyayam chakitham
Abhi dathe sruthirapi,
Sa kasya sthothavya kathi vithi
Guna kasya vishaya,
Padhe thwart vaacheena pathathi
Na mana kasya na vacha.

Madhu sphreetha vacha parama
Amruthan nirmitha vatha,
Sthava Brahman kim vagapi
Sura guror vismaya padam,
Mama thwenaam vaanim guna
Kadhana punyena bhavatha,
Punam eethyrthesmin pura
Madhana budhir vyavasitha.

Thwa aiswaryam yathad jagad
Udhaya raksha pralaya kruth,
Thrayee vasthu vyastham
Rhisrushu guna bhinnasu thanushu,
Abhavyanam asmin varadha,
Ramaneeyama ramaneem,
Vihethum vyakroseem mvidhadadha
Ihaike jadadhiya.

Kimeeha kim kaya sa khalu
Kim upaya sthribhuvanam,
Kimadharo dhatha srujathi
Kimupadhena ithi cha,
Atharkyaisvarye thwayyan
Avasara dustho hatha dhiya,
Kutharkkoyam kaam schin
Mukharayathi mohaya jagatha.

Ajanmano lokaa kimayava
Vanthopi jagatha,
Madhishtantharam kim bhava
Vidhi ra nadbruthya bhavathi,
Aneeso vaa kuryath bhuvana
Janane ka parikaro,
Yatho mandhasthwam prathyamara
Vara samseratha yime.

Thrayee sankhyam yoga pasupathi
Matham vaishnavam ithi,
Prabhinne prasthan
Paramidhamadha padhyamithi cha,
Rucheenaam vaichithryaadhrujhoo
Kutila nana padha jhooshwam,
Nrunaam yeka gamyathwam
Aasi payasamarnava yiva.

Mahoksha, gadwangam, parasurajinam,
Bhasma phanina,
Kapalan chethi yathva
Varada thathropakaranam,
Suraasthaam thamrudheem dadadhimthu
Bhavadhabru prani hithaam,
Nahi swathamaramam vishaa
Mruga thrushana bramayathi.

Dhruvam, kaschiddsavam sakala
Maparasthwa dhruvamidham,
Parodhrou vyadhrouvye jagadhi
Gadhadhi vyastha vishaye,
Samasthepyethasmin pura
Madhana thair vismitha yiva,
Sthuvan jihremi thwam nakhalu
Nanu dhrushta mukharatha.

Thavaiswaryam yathnadhyad
Upari virincho hariradha,
Parichethum yathavanala
Manalaskanda vapusha,
Thatho bhakthi sradha bhara
Guru granadhbhyam gireesa yath,
Swayam thasthe thabhyam
Thava kimanu vruthir na phalathi.

Ayathnadapadhya tribhuvana
Ma vaira vyathikaram,
Dasasyo yad bahuna bhrutha
Rana kundu paravasan,
Sira padma sreni rachitha
Charanambhoru bhale,
Sthiraya thwad bhakthe
Sthripura hara visphoorjithamidham.

Amushya thwad seva Samadhi
Gatha saram bhujavanam,
Balad kailasepi thwad
Adhi vasathou vikramayatha,
Alabhya patale apya lasa
Chalitham angushta sirasi,
Prathishta thwayassed dhruva
Mupachitho muhyathi khala.

Yad rudhim suthramno varada
Pramochai rapi sathee,
Madaschakre baana parijna
Vidheya thribhuvana,
Na thachithram thasmin vari
Vasathari thwacharanayo,
Rna kasya unnathyai
Bhavathi shirasasthwayya vanathi.

Akaanda brahmaanda kshaya
Chakitha devasura krupa,
Vidheya syaseedhya sthrinayana
Visham sahruthavatha,
Sakalmasha kande thava
aN kuruthe na sriyam aaho,
Vikaraopi slaghyo bhuvana
Bhaya bhanga vyasanina.

Asidhartha naiva
Kwachidhapi sa devasura nare,
Nivarthanthe nithyam
Jagathi jayino yasya visikhaa,
Na pasayan eesa thwam
Ithara sura sadharana mabhooth,
Smara smarthvyathma nahi
Vasishta padhya paribhava.

Mahee pada aghaadhad
Vrajathi sahasa samsaya padam,
Padam vishnor brahmyadv bhuja
Pari gharughna gruha ganam,
Muhoordhyor dhousthyaa yathya
Nibhrutha jada thaditha thata,
Jagad rakshayai thwam natasi
Nanu vamaiva vibhutha.

Viyad vyapi thara gana
Gunitha phenodhgama ruchi,
Pravaho vaaraam ya prasha
Thalaghu drushti sirasi they,
Jagad dweepaakaaram jaladhi
Valayam thena kruthami,
Thyena naivonneyam drutha
Mahima divyam thava vapu.

Radha kshoni yanthaa satha
Druthi ragendro dhanu radho,
Radhange chandra arkou radha
Charana pani sara jathi,
Thidhakshosthe koyam Tripura
Thruna madambara vidhi,
Vidheyaou kreedanthyo na khalu
Para thanthra prabhudhiya.

Haristhe sahasrammkamala
Bali madhaya padayo,
Aryadhe kone thasmin,
Nijamudhaharan nethra kamalam,
Gatho bhakthyudreka
Parinathimasou chakra vapusha,
Thrayanaam rakshayai
Thripura hara jagarthi jagatham.

Krathou supthe jagrathwamasi
Phalayoge krathu maam,
Kwa karma pradhwastham
Phalathi purusharadhanaruthe,
Athasthwaam samprekshya krathushu
Phala dhana prathi bhuvam,
Sruthou sradham badhwa
Druda parikara karmasu jana.

Kriya daksho daksha krathu
Pathira dheesasthanubratha,
Mreeshsheenaamarthwijyam saranadha,
Sadasya sura gana,
Krathur breshaswatha krathu
Phla vidhana vyasnino,
Dhruvam karthu sradha
Vidhura mabhicharaya hi makha.

Praja nadham naadha
Prasabhamabhikam swam duhitharam,
Gathaa rohid bhoothaam rira
Mayishu mrushyasya vapusha,
Dhanu paneryatham dhivamapi
Sapathra kruthi mamum,
Thrasantham nodhyapi
Thyajathi na mrugavyadharabhasa.

Swalavanyasamsa dhrutha
Dhanusha mahnaya thrunavath,
Pura plashtum dhrushtwa
Pura madhana pushpayudhamapi,
Yadi sthrainam devi yama
Niratha dehardha ghatana,
Dhavaithi thwamadha bhatha
Varadha mugdha yuva thaya.

Smasaneshwa kreeda smara
Hara pisachaa saha charaa,
Aschitha bhasma lepa
Sragapi nrukaroti parikaraa,
Amangalyam seelam
Thava bhavathu namaivamakhilam,
Thadapi smarthrunaam
Varada pramam mangalamasi.

Mana prathyak chithe
Savidha mavadhayatha marutha,
Prahrushya dhromana pramadha
Salilothsangitha drusa,
Yada lokyahladham hrudha
Yiva nimajyamrutha maye,
Dadahthyantha sthathwam
Kimapi yaminasthathkila bhavaan.

Thwam arka sthwam soma
Sthwam asi pavanasthwam hootha vaha,
Sthwam apasthwam vyomasthwamu
Dharaneerathma thwam yithi cha,
Parichiinnamevam thwayi
Parinatham bhibhrathi giram,
Na vidhmasthatthwam
Vayamiha thu yathwam na bhavasi.

Thrayeem thisro vruthi
Sthribhuvana madho threenapi suraa,
Nakaraa dwai varnaii
Sthribhira bhidha utheerna vikruthi,
Thureeyam they dhama
Dwani bhiravirundhana mani bhi,
Samastha vyastham thwaam
Saranadha granathyom ithi padam.

Bhava sarvo rudhra
Pasupathi radhogra saha mahaam,
Sthadha bheemesanavithi
Yadabhidhanashtakamidham,
Amooshin prathyekam
Praviharathi deva sruthirapi,
Priyayasmai dhamne
Pravihatha namasyosmi bhavathe.

Namo nedishtaya
Priyadhavadhavishtaya cha namo,
Nama kshodhishtaya smara
Hara mahishtaya cha nama,
Namo varshishtaya trinayana
Yavishtaya cha namo,
Nama sarvasmai they thadhidhamithi
Sarvaya cha nama.

Bahala rajase viswothpathou
Bhavaya namo nama,
Prabhala thamase thath
Samhare haraaya namo nama,
Jana sukha kruthe sathwodrikthou
Mrudaya namo nama,
Pramahasi padhe nisthraigunye
Shivaya namo nama.

Krusa parinathi chetha klesa
Vasyam kwa chedham,
Kwacha thawa gunaseemollangini
Saswa dhruhi,
Yithi chakitha mamandhee
Kruthya maam bhakthiradhaa,
Dwaradha charanayosthe
Vakya pushopaharam.

Asitha giri samam syath
Kajjalam Sindhu pahre,
Sura tharu vara sakha
Lekhanee pathra moorkhee,
Likhathi yadhi graheethwa
Saradha sarva kaalam,
Thadapi thava gunaanaam
Eesa param na yathi.

Asura sura muneendrai
Rarchitha syendu mouler,
Gradhitha guna mahimna
Nirgunaswaswarasya,
Sakala guna varishta
Puspha dandhabhi dhano,
Ruchira malaghu vruthair
Stotrametha chakara.

Aharaharanavadhyam
Dhoorjate sthothramethad,
Padathi parama bhkthya
Sudha chitha puman ya,
Sa bhavathi shiva loke
Rudhra thulya sthadathra,
Prachura thara dhana
Aayu puthravan, kerthiman cha.

Mahesan aparo deva,
Mahimno na para sthuthi,
Aghorannaparo manthra,
Nasthi thathwam gurur param.

Deekha danam thapastheertham
Jnanam yagadhike kriya,
Mahimna sthava patasya
Kalam naarhanthi Shodaseem.

Kusuma dasana nama
Sarva gandharva raja,
Sasi dhara vara mouler
Deva devasya dasa,
Saguru nija mahimno brushta
Yevasya roshad,
Sthavana midhamakarsheed
Divya divyam mahimna.

Sura vara muni poojyam,
Swarga mokshaika hethum,
Padathi yathi manushya
Pranjalir anya chetha,
Vrajathi shiva sameepam
Kinnarai sthooyamana,
Sthavana midham amogham
Pushpa dantha praneetham.

Sri Pushpa dantha
Pankaja nirgathena,
Stotrena kil bisha
Harena hara priyena,
Kanda sthithena
Padithena samahithena,
Supreenetho bhavathi
Bhootha pathir mahesa.

Yithyesha vang mayee
Pooja srimad Sankara padahyoo,
Arpitha thena devesa
Priytham may sada shiva.

|| Ithi Sri Pushpa Dantha Virachitham
Shiva Mahimna stotram Samaptham ||

Leave a Comment