Download HinduNidhi App
Misc

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ

Brihaspati Kavacham Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ | ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ | ಅಂ ಬೀಜಂ | ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ | ಮಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ ||

ಗಾಂ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ಗಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಗೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಗೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಗೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಗೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||
ಧ್ಯಾನಮ್

ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನವರ್ಣಾಭಂ ಚತುರ್ಭುಜಸಮನ್ವಿತಮ್
ದಣ್ಡಾಕ್ಷಸೂತ್ರಮಾಲಾಂ ಚ ಕಮಣ್ಡಲುವರಾನ್ವಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ಪೀತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್
ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಂ ಭೂಷ್ಣುಂ ವಿಚಿತ್ರಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ||

ಸ್ವರ್ಣಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಪೀತಧ್ವಜಸುಶೋಭಿತಮ್ |
ಮೇರುಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಗುರುದೇವಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ||

ಅಭೀಷ್ಟವರದಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸುರಪೂಜಿತಮ್ |
ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಗುರುಂ ಸದಾ ||
ಕವಚಮ್

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುರುಃ |
ಕರ್ಣೌ ಸುರಗುರುಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ || ೧ ||

ನಾಸಾಂ ಪಾತು ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ವೇದಪಾರಗಃ |
ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ಶುಭಪ್ರದಃ || ೨ ||

ಕರೌ ವಜ್ರಧರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷೌ ಮೇ ಪಾತು ಗೀಷ್ಪತಿಃ |
ಸ್ತನೌ ಮೇ ಪಾತು ವಾಗೀಶಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ || ೩ ||

ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಸುನೀತಿಜ್ಞಃ ಕಟಿಂ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಃ |
ಊರೂ ಮೇ ಪಾತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಜ್ಞಾನದಃ ಪ್ರಭುಃ || ೪ ||

ಪಾದೌ ಮೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ಸರ್ವದಾ ಗುರುಃ |
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಸು ಪಠೇನ್ನರಃ || ೫ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯೋ ಭವತಿ ವಾಕ್ಪತಿಶ್ಚ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಃ |

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ PDF

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment