Shri Saraswati Ashtakam

॥ Shri Saraswati Ashtakam ॥

Mahamate Mahaprajna
Sarvashastravisharada।
Akshinakarmabandhastu
Purusho Dwijasattama॥

Marane Yajjopejjapyam
Yam Cha Bhavamanusmaran।
Param Padamavapnoti
Tanme Bruhi Mahamune॥

Idameva Maharaja
Prishtavamste Pitamahah।
Bhishmam Dharmavidam Shreshtham
Dharmaputro Yudhishthirah॥

Pitamaha Mahaprajna
Sarvashastravisharadah।
Brihaspatistuta Devi
Vagishena Mahatmana।
Atmayam Darshayamasam
Surya Kotisamaprabham॥

Varam Vrinishva Bhadram Te
Yatte Manasi Vidyate।
Yadi Me Varada Devi
Divyajnanam Prayachchha Nah॥

Hanta Te Nirmalajnanam
Kumatidhwamsakaranam।
Stotrananena Yo Bhaktaya
Maa Stuwanti Manishina॥

Labhate Paramam Jnanam
Yataparairapi Durlabham।
Prapnoti Purusho Nityam
Mahamaya Prasadatah॥

Trisandhyam Prayato Nityam
Pathedashtakamuttamam।
Tasya Kanthe Sada Vasam
Karishyami Na Samshayah॥

॥ Iti Shripadmapurane Saraswati Ashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment