Download HinduNidhi App
Misc

ਸ਼੍ਰਿ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਵਜ੍ਰ ਕਵਚਮ੍

Dattatreya Vajra Kavacham Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰਿ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਵਜ੍ਰ ਕਵਚਮ੍ ||

ਰੁਰੁਇਸ਼ਯ ਊਚੁਃ ।
ਕਥਂ ਸਂਕਲ੍ਪਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵੇਦਵ੍ਯਾਸ ਕਲੌਯੁਗੇ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਸਾਧਨਂ ਕਿਮੁਦਾਹ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ ॥ 1 ॥

ਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣ੍ਵਂਤੁ ਰੁਰੁਇਸ਼ਯਸ੍ਸਰ੍ਵੇ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਸਂਕਲ੍ਪਸਾਧਨਮ੍ ।
ਸਕ੍ਰੁਰੁਇਦੁਚ੍ਚਾਰਮਾਤ੍ਰੇਣ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ 2 ॥

ਗੌਰੀਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗੇ ਹਿਮਵਤਃ ਕਲ੍ਪਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ੋਪਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਦੀਪ੍ਤੇ ਦਿਵ੍ਯਮਹਾਰਤ੍ਨ ਹੇਮਮਂਡਪਮਧ੍ਯਗਮ੍ ॥ 3 ॥

ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾਸੀਨਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਮਂਦਸ੍ਮਿਤਮੁਖਾਂਭੋਜਂ ਸ਼ਂਕਰਂ ਪ੍ਰਾਹ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ॥ 4 ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਉਵਾਚ ।
ਦੇਵਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਲੋਕਸ਼ਂਕਰ ਸ਼ਂਕਰ ।
ਮਂਤ੍ਰਜਾਲਾਨਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਯਂਤ੍ਰਜਾਲਾਨਿ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਃ ॥ 5 ॥

ਤਂਤ੍ਰਜਾਲਾਨ੍ਯਨੇਕਾਨਿ ਮਯਾ ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਾਨਿ ਵੈ ।
ਇਦਾਨੀਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਮਹੀਤਲਮ੍ ॥ 6 ॥

ਇਤ੍ਯੁਦੀਰਿਤਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਰੇਣਾਮ੍ਰੁਰੁਇਜ੍ਯ ਸਂਤੋਸ਼ਾਤ੍ ਪਾਰ੍ਵਤੀਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਭਾਸ਼ਤ ॥ 7 ॥

ਮਯੇਦਾਨੀਂ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਰ੍ਧਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਮਾਰੁਹ੍ਯ ਗਮ੍ਯਤੇ ।
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਮਾਰੁਹ੍ਯ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾ ਸਹ ਸ਼ਂਕਰਃ ॥ 8 ॥

ਯਯੌ ਭੂਮਂਡਲਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਗੌਰ੍ਯਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਾਣਿ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ ।
ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ਵਿਂਧ੍ਯਾਚਲਪ੍ਰਾਂਤੇ ਮਹਾਰਣ੍ਯੇ ਸੁਦੁਰ੍ਗਮੇ ॥ 9 ॥

ਤਤ੍ਰ ਵ੍ਯਾਹਰ੍ਤੁਮਾਯਾਂਤਂ ਭਿਲ੍ਲਂ ਪਰਸ਼ੁਧਾਰਿਣਮ੍ ।
ਵਧ੍ਯਮਾਨਂ ਮਹਾਵ੍ਯਾਘ੍ਰਂ ਨਖਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਭਿਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ ॥ 10 ॥

ਅਤੀਵ ਚਿਤ੍ਰਚਾਰਿਤ੍ਰ੍ਯਂ ਵਜ੍ਰਕਾਯਸਮਾਯੁਤਮ੍ ।
ਅਪ੍ਰਯਤ੍ਨਮਨਾਯਾਸਮਖਿਨ੍ਨਂ ਸੁਖਮਾਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ 11 ॥

ਪਲਾਯਂਤਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਂ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵ੍ਯਾਘ੍ਰੋ ਭੀਤ੍ਯਾ ਪਲਾਯਤਃ ।
ਏਤਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਾਲੋਕ੍ਯ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪ੍ਰਾਹ ਸ਼ਂਕਰਮ੍ ॥ 12 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਕਿਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਕਿਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਗ੍ਰੇ ਸ਼ਂਭੋ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ ਤਤਃ ਸ਼ਂਭੁਰ੍ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਹ ਪੁਰਾਣਵਿਤ੍ ॥ 13 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਂਕਰ ਉਵਾਚ ।
ਗੌਰਿ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਤੇ ਚਿਤ੍ਰਮਵਾਙ੍ਮਾਨਸਗੋਚਰਮ੍ ।
ਅਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਪੂਰ੍ਵਮਸ੍ਮਾਭਿਰ੍ਨਾਸ੍ਤਿ ਕਿਂਚਿਨ੍ਨ ਕੁਤ੍ਰਚਿਤ੍ ॥ 14 ॥

ਮਯਾ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਸਮਾਸੇਨ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ।
ਅਯਂ ਦੂਰਸ਼੍ਰਵਾ ਨਾਮ ਭਿਲ੍ਲਃ ਪਰਮਧਾਰ੍ਮਿਕਃ ॥ 15 ॥

ਸਮਿਤ੍ਕੁਸ਼ਪ੍ਰਸੂਨਾਨਿ ਕਂਦਮੂਲਫਲਾਦਿਕਮ੍ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਵਿਪਿਨਂ ਗਤ੍ਵਾ ਸਮਾਦਾਯ ਪ੍ਰਯਾਸਤਃ ॥ 16 ॥

ਪ੍ਰਿਯੇ ਪੂਰ੍ਵਂ ਮੁਨੀਂਦ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਤਿ ਨ ਵਾਂਛਤਿ ।
ਤੇ਽ਪਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਪਿ ਦਯਾਂ ਕੁਰ੍ਵਤੇ ਸਰ੍ਵਮੌਨਿਨਃ ॥ 17 ॥

ਦਲਾਦਨੋ ਮਹਾਯੋਗੀ ਵਸਨ੍ਨੇਵ ਨਿਜਾਸ਼੍ਰਮੇ ।
ਕਦਾਚਿਦਸ੍ਮਰਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਂ ਦਿਗਂਬਰਮ੍ ॥ 18 ॥

ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਃ ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇਗਾਮੀ ਚੇਤਿਹਾਸਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮ੍ ।
ਤਤ੍‍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਸੋ਽ਪਿ ਯੋਗੀਂਦ੍ਰੋ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਃ ਸਮੁਤ੍ਥਿਤਃ ॥ 19 ॥

ਤਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਤੋਸ਼ਾਭ੍ਯਾਂ ਦਲਾਦਨਮਹਾਮੁਨਿਃ ।
ਸਂਪੂਜ੍ਯਾਗ੍ਰੇ ਵਿਸ਼ੀਦਂਤਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਮੁਵਾਚ ਤਮ੍ ॥ 20 ॥

ਮਯੋਪਹੂਤਃ ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਮਹਾਮੁਨੇ ।
ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇਗਾਮੀ ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਕਿਂ ਵਦਂਤੀ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮ੍ ॥ 21 ॥

ਮਯਾਦ੍ਯ ਸਂਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤੋ਽ਸਿ ਤ੍ਵਮਪਰਾਧਂ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਮੇ ।
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਮੁਨਿਂ ਪ੍ਰਾਹ ਮਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਰੀਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀ ॥ 22 ॥

ਅਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਾ ਸੁਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਾ ਯਃ ਸ੍ਮਰੇਨ੍ਨਾਮਨਨ੍ਯਧੀਃ ।
ਤਦਾਨੀਂ ਤਮੁਪਾਗਮ੍ਯ ਦਦਾਮਿ ਤਦਭੀਪ੍ਸਿਤਮ੍ ॥ 23 ॥

ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਮੁਨਿਂ ਪ੍ਰਾਹ ਦਲਾਦਨਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਯਦਿਸ਼੍ਟਂ ਤਦ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਣੀਸ਼੍ਵ ਤ੍ਵਂ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ਽ਹਂ ਤ੍ਵਯਾ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ॥ 24 ॥

ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਂ ਮੁਨਿਂ ਪ੍ਰਾਹ ਮਯਾ ਕਿਮਪਿ ਨੋਚ੍ਯਤੇ ।
ਤ੍ਵਚ੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਿਤਂ ਤਨ੍ਮੇ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਮੁਨਿਪੁਂਗਵ ॥ 25 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਉਵਾਚ ।
ਮਮਾਸ੍ਤਿ ਵਜ੍ਰਕਵਚਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਾਣੇਤ੍ਯਵਦਨ੍ਮੁਨਿਮ੍ ।
ਤਥੇਤ੍ਯਂਗੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਵਤੇ ਦਲਾਦਮੁਨਯੇ ਮੁਨਿਃ ॥ 26 ॥

ਸ੍ਵਵਜ੍ਰਕਵਚਂ ਪ੍ਰਾਹ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਚ੍ਛਂਦਃ ਪੁਰਸ੍ਸਰਮ੍ ।
ਨ੍ਯਾਸਂ ਧ੍ਯਾਨਂ ਫਲਂ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ 27 ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਵਜ੍ਰਕਵਚ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ, ਕਿਰਾਤਰੂਪੀ ਮਹਾਰੁਦ੍ਰ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਂਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਦੇਵਤਾ, ਦ੍ਰਾਂ ਬੀਜਮ੍, ਆਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕ੍ਰੌਂ ਕੀਲਕਮ੍.
ਓਂ ਆਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦ੍ਰੀਂ ਮਨਸੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਆਂ ਦ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੌਃ
ਓਂ ਕ੍ਲਾਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕ੍ਲੂਂ ਕ੍ਲੈਂ ਕ੍ਲੌਂ ਕ੍ਲਃ
ਸ਼੍ਰੀ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ

ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਾਂ ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਃ ਕਰਤਲਕਰਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਂਧਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਜਗਦਂਕੁਰਕਂਦਾਯ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਯੋਗੀਂਦ੍ਰਚਂਦ੍ਰਾਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ॥ 1 ॥

ਕਦਾ ਯੋਗੀ ਕਦਾ ਭੋਗੀ ਕਦਾ ਨਗ੍ਨਃ ਪਿਸ਼ਾਚਵਤ੍ ।
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਹਰਿਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ 2 ॥

ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਸ੍ਨਾਯੀ ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰਜਪਾਦਰਃ ।
ਮਾਹੁਰੀਪੁਰਭੀਕ੍ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਸਹ੍ਯਸ਼ਾਯੀ ਦਿਗਂਬਰਃ ॥ 3 ॥

ਇਂਦ੍ਰਨੀਲ ਸਮਾਕਾਰਃ ਚਂਦ੍ਰਕਾਂਤਿਸਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਵੈਢੂਰ੍ਯ ਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਃ ਚਲਤ੍ਕਿਂਚਿਜ੍ਜਟਾਧਰਃ ॥ 4 ॥

ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਧਾਵਲ੍ਯ ਯੁਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੋ਽ਤ੍ਯਂਤਨੀਲ ਕਨੀਨਿਕਃ ।
ਭ੍ਰੂਵਕ੍ਸ਼ਃਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਨੀਲਾਂਕਃ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਨਨਃ ॥ 5 ॥

ਹਾਸਨਿਰ੍ਜਿਤ ਨਿਹਾਰਃ ਕਂਠਨਿਰ੍ਜਿਤ ਕਂਬੁਕਃ ।
ਮਾਂਸਲਾਂਸੋ ਦੀਰ੍ਘਬਾਹੁਃ ਪਾਣਿਨਿਰ੍ਜਿਤਪਲ੍ਲਵਃ ॥ 6 ॥

ਵਿਸ਼ਾਲਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਤਾਮ੍ਰਪਾਣਿਰ੍ਦਲੋਦਰਃ ।
ਪ੍ਰੁਰੁਇਥੁਲਸ਼੍ਰੋਣਿਲਲਿਤੋ ਵਿਸ਼ਾਲਜਘਨਸ੍ਥਲਃ ॥ 7 ॥

ਰਂਭਾਸ੍ਤਂਭੋਪਮਾਨੋਰੁਃ ਜਾਨੁਪੂਰ੍ਵੈਕਜਂਘਕਃ ।
ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਃ ਕੂਰ੍ਮਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠੋ ਲਸਤ੍ਵਾਦੋਪਰਿਸ੍ਥਲਃ ॥ 8 ॥

ਰਕ੍ਤਾਰਵਿਂਦਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ ਰਮਣੀਯ ਪਦਾਧਰਃ ।
ਚਰ੍ਮਾਂਬਰਧਰੋ ਯੋਗੀ ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇਗਾਮੀ ਕ੍ਸ਼ਣੇਕ੍ਸ਼ਣੇ ॥ 9 ॥

ਜ੍ਞਾਨੋਪਦੇਸ਼ਨਿਰਤੋ ਵਿਪਦ੍ਧਰਣਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਾਸਨਸਮਾਸੀਨ ਰੁਰੁਇਜੁਕਾਯੋ ਹਸਨ੍ਮੁਖਃ ॥ 10 ॥

ਵਾਮਹਸ੍ਤੇਨ ਵਰਦੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇਨਾਭਯਂਕਰਃ ।
ਬਾਲੋਨ੍ਮਤ੍ਤ ਪਿਸ਼ਾਚੀਭਿਃ ਕ੍ਵਚਿਦ੍ ਯੁਕ੍ਤਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ 11 ॥

ਤ੍ਯਾਗੀ ਭੋਗੀ ਮਹਾਯੋਗੀ ਨਿਤ੍ਯਾਨਂਦੋ ਨਿਰਂਜਨਃ ।
ਸਰ੍ਵਰੂਪੀ ਸਰ੍ਵਦਾਤਾ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਃ ॥ 12 ॥

ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲ਼ਿਤ ਸਰ੍ਵਾਂਗੋ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਤਾ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ 13 ॥

ਏਵਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ਽ਨਨ੍ਯਚਿਤ੍ਤੋ ਮਦ੍ਵਜ੍ਰਕਵਚਂ ਪਠੇਤ੍ ।
ਮਾਮੇਵ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸ ਮਯਾ ਸਹ ਸਂਚਰੇਤ੍ ॥ 14 ॥

ਦਿਗਂਬਰਂ ਭਸ੍ਮਸੁਗਂਧ ਲੇਪਨਂ
ਚਕ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਂ ਢਮਰੁਂ ਗਦਾਯੁਧਮ੍ ।
ਪਦ੍ਮਾਸਨਂ ਯੋਗਿਮੁਨੀਂਦ੍ਰਵਂਦਿਤਂ
ਦਤ੍ਤੇਤਿਨਾਮਸ੍ਮਰਣੇਨ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ 15 ॥

ਪਂਚੋਪਚਾਰਪੂਜਾ ।

ਓਂ ਲਂ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿਵੀਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਗਂਧਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ।

ਓਂ ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ।

ਓਂ ਯਂ ਵਾਯੁਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਧੂਪਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ।

ਓਂ ਰਂ ਵਹ੍ਨਿਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਦੀਪਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ।

ਓਂ ਵਂ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ।

ਓਂ ਸਂ ਸਰ੍ਵਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਤਾਂਬੂਲਾਦਿਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਾਨ੍ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ।

(ਅਨਂਤਰਂ ‘ਓਂ ਦ੍ਰਾਂ…’ ਇਤਿ ਮੂਲਮਂਤ੍ਰਂ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਵਾਰਂ (108) ਜਪੇਤ੍)

ਅਥ ਵਜ੍ਰਕਵਚਮ੍ ।

ਓਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਸ਼ਿਰਃਪਾਤੁ ਸਹਸ੍ਰਾਬ੍ਜੇਸ਼ੁ ਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਭਾਲਂ ਪਾਤ੍ਵਾਨਸੂਯੇਯਃ ਚਂਦ੍ਰਮਂਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ 1 ॥

ਕੂਰ੍ਚਂ ਮਨੋਮਯਃ ਪਾਤੁ ਹਂ ਕ੍ਸ਼ਂ ਦ੍ਵਿਦਲਪਦ੍ਮਭੂਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰੂਪੋ਽ਕ੍ਸ਼ਿਣੀਪਾਤੁ ਪਾਤੁ ਸ਼ਬ੍ਦਾਤ੍ਮਕਃ ਸ਼੍ਰੁਤੀ ॥ 2 ॥

ਨਾਸਿਕਾਂ ਪਾਤੁ ਗਂਧਾਤ੍ਮਾ ਮੁਖਂ ਪਾਤੁ ਰਸਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਵੇਦਾਤ੍ਮਕਃ ਪਾਤੁ ਦਂਤੋਸ਼੍ਠੌ ਪਾਤੁ ਧਾਰ੍ਮਿਕਃ ॥ 3 ॥

ਕਪੋਲਾਵਤ੍ਰਿਭੂਃ ਪਾਤੁ ਪਾਤ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਂ ਮਮਾਤ੍ਮਵਿਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਰਾਬ੍ਜਸ੍ਥਿਤਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾ਽ਵਤਾਦ੍ ਗਲਮ੍ ॥ 4 ॥

ਸ੍ਕਂਧੌ ਚਂਦ੍ਰਾਨੁਜਃ ਪਾਤੁ ਭੁਜੌ ਪਾਤੁ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਦਿਭੂਃ ।
ਜਤ੍ਰੁਣੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਜਿਤ੍ ਪਾਤੁ ਪਾਤੁ ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲਂ ਹਰਿਃ ॥ 5 ॥

ਕਾਦਿਠਾਂਤਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਰਪਦ੍ਮਗੋ ਮਰੁਦਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਸ੍ਥਿਤਃ ॥ 6 ॥

ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਹਰਿਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਵਰ੍ਤੀ ਪਾਤੁ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਿਤਃ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ।
ਹਠਯੋਗਾਦਿਯੋਗਜ੍ਞਃ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਂ ਪਾਤੁ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਨਿਧਿਃ ॥ 7 ॥

ਡਕਾਰਾਦਿ ਫਕਾਰਾਂਤ ਦਸ਼ਾਰਸਰਸੀਰੁਹੇ ।
ਨਾਭਿਸ੍ਥਲੇ ਵਰ੍ਤਮਾਨੋ ਨਾਭਿਂ ਵਹ੍ਨ੍ਯਾਤ੍ਮਕੋ਽ਵਤੁ ॥ 8 ॥

ਵਹ੍ਨਿਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯੋ ਯੋਗੀ ਰਕ੍ਸ਼ਤਾਨ੍ਮਣਿਪੂਰਕਮ੍ ।
ਕਟਿਂ ਕਟਿਸ੍ਥਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਵਾਸੁਦੇਵਾਤ੍ਮਕੋ਽ਵਤੁ ॥ 9 ॥

ਵਕਾਰਾਦਿ ਲਕਾਰਾਂਤ ਸ਼ਟ੍ਪਤ੍ਰਾਂਬੁਜਬੋਧਕਃ ।
ਜਲਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯੋ ਯੋਗੀ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਮਮਾਵਤੁ ॥ 10 ॥

ਸਿਦ੍ਧਾਸਨ ਸਮਾਸੀਨ ਊਰੂ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰੋ਽ਵਤੁ ।
ਵਾਦਿਸਾਂਤ ਚਤੁਸ਼੍ਪਤ੍ਰਸਰੋਰੁਹ ਨਿਬੋਧਕਃ ॥ 11 ॥

ਮੂਲਾਧਾਰਂ ਮਹੀਰੂਪੋ ਰਕ੍ਸ਼ਤਾਦ੍ ਵੀਰ੍ਯਨਿਗ੍ਰਹੀ ।
ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਂ ਚ ਸਰ੍ਵਤਃ ਪਾਤੁ ਜਾਨੁਨ੍ਯਸ੍ਤਕਰਾਂਬੁਜਃ ॥ 12 ॥

ਜਂਘੇ ਪਾਤ੍ਵਵਧੂਤੇਂਦ੍ਰਃ ਪਾਤ੍ਵਂਘ੍ਰੀ ਤੀਰ੍ਥਪਾਵਨਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਂਗਂ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਰੋਮਾਣ੍ਯਵਤੁ ਕੇਸ਼ਵਃ ॥ 13 ॥

ਚਰ੍ਮ ਚਰ੍ਮਾਂਬਰਃ ਪਾਤੁ ਰਕ੍ਤਂ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯੋ਽ਵਤੁ ।
ਮਾਂਸਂ ਮਾਂਸਕਰਃ ਪਾਤੁ ਮਜ੍ਜਾਂ ਮਜ੍ਜਾਤ੍ਮਕੋ਽ਵਤੁ ॥ 14 ॥

ਅਸ੍ਥੀਨਿ ਸ੍ਥਿਰਧੀਃ ਪਾਯਾਨ੍ਮੇਧਾਂ ਵੇਧਾਃ ਪ੍ਰਪਾਲਯੇਤ੍ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਂ ਸੁਖਕਰਃ ਪਾਤੁ ਚਿਤ੍ਤਂ ਪਾਤੁ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ॥ 15 ॥

ਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਮਹਂਕਾਰਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਤ੍ਮਕੋ਽ਵਤੁ ।
ਕਰ੍ਮੇਂਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਪਾਤ੍ਵੀਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਜ੍ਞਾਨੇਂਦ੍ਰਿਯਾਣ੍ਯਜਃ ॥ 16 ॥

ਬਂਧੂਨ੍ ਬਂਧੂਤ੍ਤਮਃ ਪਾਯਾਚ੍ਛਤ੍ਰੁਭ੍ਯਃ ਪਾਤੁ ਸ਼ਤ੍ਰੁਜਿਤ੍ ।
ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਾਰਾਮਧਨਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਾਦੀਨ੍ ਸ਼ਂਕਰੋ਽ਵਤੁ ॥ 17 ॥

ਭਾਰ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਵਿਤ੍ ਪਾਤੁ ਪਸ਼੍ਵਾਦੀਨ੍ ਪਾਤੁ ਸ਼ਾਰ੍‍ਂਗਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਪਾਤੁ ਪ੍ਰਧਾਨਜ੍ਞੋ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਦੀਨ੍ ਪਾਤੁ ਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ 18 ॥

ਸੁਖਂ ਚਂਦ੍ਰਾਤ੍ਮਕਃ ਪਾਤੁ ਦੁਃਖਾਤ੍ ਪਾਤੁ ਪੁਰਾਂਤਕਃ ।
ਪਸ਼ੂਨ੍ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਪਾਤੁ ਭੂਤਿਂ ਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਮ ॥ 19 ॥

ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼ਹਰਃ ਪਾਤੁ ਪਾਤ੍ਵਾਗ੍ਨੇਯ੍ਯਾਂ ਮਖਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਯਾਮ੍ਯਾਂ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਕਃ ਪਾਤੁ ਨੈਰ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ਵਵੈਰਿਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ॥ 20 ॥

ਵਰਾਹਃ ਪਾਤੁ ਵਾਰੁਣ੍ਯਾਂ ਵਾਯਵ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਾਣਦੋ਽ਵਤੁ ।
ਕੌਬੇਰ੍ਯਾਂ ਧਨਦਃ ਪਾਤੁ ਪਾਤ੍ਵੈਸ਼ਾਨ੍ਯਾਂ ਮਹਾਗੁਰੁਃ ॥ 21 ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਪਾਤੁ ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਃ ਪਾਤ੍ਵਧਸ੍ਤਾਜ੍ਜਟਾਧਰਃ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਾਹੀਨਂ ਤੁ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਦਿਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ 22 ॥

ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਾਂ ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਃ ਕਰਤਲਕਰਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਓਂ ਦ੍ਰਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਵਿਮੋਕਃ ।

ਫਲਸ਼੍ਰੁਰੁਇਤਿ ॥

ਏਤਨ੍ਮੇ ਵਜ੍ਰਕਵਚਂ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁਯਾਦਪਿ ।
ਵਜ੍ਰਕਾਯਸ਼੍ਚਿਰਂਜੀਵੀ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ਽ਹਮਬ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ 23 ॥

ਤ੍ਯਾਗੀ ਭੋਗੀ ਮਹਾਯੋਗੀ ਸੁਖਦੁਃਖਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਿਦ੍ਧਸਂਕਲ੍ਪੋ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ਽ਦ੍ਯਵਰ੍ਤਤੇ ॥ 24 ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਂਤਰ੍ਦਧੇ ਯੋਗੀ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਦਿਗਂਬਰਃ ।
ਦਲਾਦਨੋ਽ਪਿ ਤਜ੍ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ ਵਰ੍ਤਤੇ ॥ 25 ॥

ਭਿਲ੍ਲੋ ਦੂਰਸ਼੍ਰਵਾ ਨਾਮ ਤਦਾਨੀਂ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨਿਦਮ੍ ।
ਸਕ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛ੍ਰਵਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਵਜ੍ਰਾਂਗੋ਽ਭਵਦਪ੍ਯਸੌ ॥ 26 ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਦ੍ ਵਜ੍ਰਕਵਚਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸ੍ਯ ਯੋਗਿਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼ੇਸ਼ਂ ਸ਼ਂਭੁਮੁਖਾਤ੍ ਪੁਨਰਪ੍ਯਾਹ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ॥ 27 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ ।

ਏਤਤ੍ ਕਵਚ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਵਦ ਵਿਸ੍ਤਰਤੋ ਮਮ ।
ਕੁਤ੍ਰ ਕੇਨ ਕਦਾ ਜਾਪ੍ਯਂ ਕਿਯਜ੍ਜਾਪ੍ਯਂ ਕਥਂ ਕਥਮ੍ ॥ 28 ॥

ਉਵਾਚ ਸ਼ਂਭੁਸ੍ਤਤ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾ ਵਿਨਯੋਦਿਤਮ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ ।

ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਮਾਹਿਤਮਨਾਵਿਲਮ੍ ॥ 29 ॥

ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਣਾਮਿਦਮੇਵ ਪਰਾਯਣਮ੍ ।
ਹਸ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਵਰਥਪਾਦਾਤਿ ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ ਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ 30 ॥

ਪੁਤ੍ਰਮਿਤ੍ਰਕਲ਼ਤ੍ਰਾਦਿ ਸਰ੍ਵਸਂਤੋਸ਼ਸਾਧਨਮ੍ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾਨਾਂ ਵਿਧਾਨਂ ਪਰਮਂ ਹਿ ਤਤ੍ ॥ 31 ॥

ਸਂਗੀਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਸਤ੍ਕਵਿਤ੍ਵ ਵਿਧਾਯਕਮ੍ ।
ਬੁਦ੍ਧਿ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਿ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਮਤਿ ਪ੍ਰੌਢਿਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ 32 ॥

ਸਰ੍ਵਸਂਤੋਸ਼ਕਰਣਂ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰਕਂ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਯਸ਼ਃਕੀਰ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ 33 ॥

ਅਸ਼੍ਟਸਂਖ੍ਯਾ ਮਹਾਰੋਗਾਃ ਸਨ੍ਨਿਪਾਤਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ ।
ਸ਼ਣ੍ਣਵਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਿਰੋਗਾਸ਼੍ਚ ਵਿਂਸ਼ਤਿਰ੍ਮੇਹਰੋਗਕਾਃ ॥ 34 ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਤੁ ਕੁਸ਼੍ਠਾਨਿ ਗੁਲ੍ਮਾਨ੍ਯਸ਼੍ਟਵਿਧਾਨ੍ਯਪਿ ।
ਅਸ਼ੀਤਿਰ੍ਵਾਤਰੋਗਾਸ਼੍ਚ ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਤ੍ਤੁ ਪੈਤ੍ਤਿਕਾਃ ॥ 35 ॥

ਵਿਂਸ਼ਤਿਃ ਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਮਰੋਗਾਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ਯਚਾਤੁਰ੍ਥਿਕਾਦਯਃ ।
ਮਂਤ੍ਰਯਂਤ੍ਰਕੁਯੋਗਾਦ੍ਯਾਃ ਕਲ੍ਪਤਂਤ੍ਰਾਦਿਨਿਰ੍ਮਿਤਾਃ ॥ 36 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਵੇਤਾਲਕੂਸ਼੍ਮਾਂਡਾਦਿ ਗ੍ਰਹੋਦ੍ਭਵਾਃ ।
ਸਂਗਜਾ ਦੇਸ਼ਕਾਲਸ੍ਥਾਸ੍ਤਾਪਤ੍ਰਯਸਮੁਤ੍ਥਿਤਾਃ ॥ 37 ॥

ਨਵਗ੍ਰਹਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਮਹਾਪਾਤਕ ਸਂਭਵਾਃ ।
ਸਰ੍ਵੇ ਰੋਗਾਃ ਪ੍ਰਣਸ਼੍ਯਂਤਿ ਸਹਸ੍ਰਾਵਰ੍ਤਨਾਦ੍ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ 38 ॥

ਅਯੁਤਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਮਾਤ੍ਰੇਣ ਵਂਧ੍ਯਾ ਪੁਤ੍ਰਵਤੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਅਯੁਤਦ੍ਵਿਤਯਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤ੍ਯਾ ਹ੍ਯਪਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਜਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ 39 ॥

ਅਯੁਤਤ੍ਰਿਤਯਾਚ੍ਚੈਵ ਖੇਚਰਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਯੁਤਦਰ੍ਵਾਕ੍ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਾਣਿ ਸਾਧਯੇਤ੍ ॥ 40 ॥

ਲਕ੍ਸ਼ਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵਤ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ 41 ॥

ਵਿਸ਼ਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਮੂਲੇਸ਼ੁ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ ਵੈ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੁਖਃ ।
ਕੁਰੁਤੇ ਮਾਸਮਾਤ੍ਰੇਣ ਵੈਰਿਣਂ ਵਿਕਲੇਂਦ੍ਰਿਯਮ੍ ॥ 42 ॥

ਔਦੁਂਬਰਤਰੋਰ੍ਮੂਲੇ ਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਕਾਮੇਨ ਜਾਪ੍ਯਤੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਮੂਲੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਮੀ ਤਿਂਤ੍ਰਿਣੀ ਸ਼ਾਂਤਿਕਰ੍ਮਣਿ ॥ 43 ॥

ਓਜਸ੍ਕਾਮੋ਽ਸ਼੍ਵਤ੍ਥਮੂਲੇ ਸ੍ਤ੍ਰੀਕਾਮੈਃ ਸਹਕਾਰਕੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥੀ ਤੁਲਸੀਮੂਲੇ ਗਰ੍ਭਗੇਹੇ ਸੁਤਾਰ੍ਥਿਭਿਃ ॥ 44 ॥

ਧਨਾਰ੍ਥਿਭਿਸ੍ਤੁ ਸੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਪਸ਼ੁਕਾਮੈਸ੍ਤੁ ਗੋਸ਼੍ਠਕੇ ।
ਦੇਵਾਲਯੇ ਸਰ੍ਵਕਾਮੈਸ੍ਤਤ੍ਕਾਲੇ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ 45 ॥

ਨਾਭਿਮਾਤ੍ਰਜਲੇ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਭਾਨੁਮਾਲੋਕ੍ਯ ਯੋ ਜਪੇਤ੍ ।
ਯੁਦ੍ਧੇ ਵਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਾਦੇ ਵਾ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਜਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ 46 ॥

ਕਂਠਮਾਤ੍ਰੇ ਜਲੇ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਯੋ ਰਾਤ੍ਰੌ ਕਵਚਂ ਪਠੇਤ੍ ।
ਜ੍ਵਰਾਪਸ੍ਮਾਰਕੁਸ਼੍ਠਾਦਿ ਤਾਪਜ੍ਵਰਨਿਵਾਰਣਮ੍ ॥ 47 ॥

ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ੍ਥਿਰਂ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਸਕ੍ਤਂ ਤਨ੍ਨਿਵਰ੍ਤਤੇ ।
ਤੇਨ ਤਤ੍ਰ ਹਿ ਜਪ੍ਤਵ੍ਯਂ ਤਤਃ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ 48 ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ਼ਿਵੋ ਗੌਰ੍ਵੈ ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਵਜ੍ਰਕਵਚਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ 49 ॥

ਏਵਂ ਸ਼ਿਵੇਨ ਕਥਿਤਂ ਹਿਮਵਤ੍ਸੁਤਾਯੈ
ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਦਲਾਦਮੁਨਯੇ਽ਤ੍ਰਿਸੁਤੇਨ ਪੂਰ੍ਵਮ੍ ।
ਯਃ ਕੋ਽ਪਿ ਵਜ੍ਰਕਵਚਂ ਪਠਤੀਹ ਲੋਕੇ
ਦਤ੍ਤੋਪਮਸ਼੍ਚਰਤਿ ਯੋਗਿਵਰਸ਼੍ਚਿਰਾਯੁਃ ॥ 50 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲ਼ੇ ਹਿਮਵਤ੍ਖਂਡੇ ਮਂਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਉਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸਂਵਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਵਜ੍ਰਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰਿ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਵਜ੍ਰ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਸ਼੍ਰਿ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਵਜ੍ਰ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment