Download HinduNidhi App
Shani Dev

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ

Shanidev Chalisa Kannada

Shani DevChalisa (चालीसा संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀ ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ ||

ದೋಹಾ

ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಿರಿಜಾ ಸುವನ
ಮಂಗಲ ಕರಣ ಕೃಪಾಲ .
ದೀನನ ಕೇ ದುಖ ದೂರ
ಕರಿ ಕೀಜೈ ನಾಥ ನಿಹಾಲ ..

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವ ಪ್ರಭು
ಸುನಹು ವಿನಯ ಮಹಾರಾಜ .
ಕರಹು ಕೃಪಾ ಹೇ ರವಿ ತನಯ
ರಾಖಹು ಜನಕೀ ಲಾಜ ..

ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಶನಿದೇವ ದಯಾಲಾ .
ಕರತ ಸದಾ ಭಕ್ತನ ಪ್ರತಿಪಾಲಾ ..

ಚಾರಿ ಭುಜಾ ತನು ಶ್ಯಾಮ ವಿರಾಜೈ .
ಮಾಥೇ ರತನ ಮುಕುಟ ಛಬಿ ಛಾಜೈ ..

ಪರಮ ವಿಶಾಲ ಮನೋಹರ ಭಾಲಾ .
ಟೇಢ಼ೀ ದೃಷ್ಟಿ ಭೃಕುಟಿ ವಿಕರಾಲಾ ..

ಕುಂಡಲ ಶ್ರವಣ ಚಮಾಚಮ ಚಮಕೇ .
ಹಿಯೇ ಮಾಲ ಮುಕ್ತನ ಮಣಿ ದಮಕೈ ..

ಕರ ಮೇಂ ಗದಾ ತ್ರಿಶೂಲ ಕುಠಾರಾ .
ಪಲ ಬಿಚ ಕರೈಂ ಅರಿಹಿಂ ಸಂಹಾರಾ ..

ಪಿಂಗಲ ಕೃಷ್ಣೋ ಛಾಯಾ ನಂದನ .
ಯಮ ಕೋಣಸ್ಥ ರೌದ್ರ ದುಖ ಭಂಜನ ..

ಸೌರೀ ಮಂದ ಶನೀ ದಶ ನಾಮಾ .
ಭಾನು ಪುತ್ರ ಪೂಜಹಿಂ ಸಬ ಕಾಮಾ ..

ಜಾಪರ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸನ್ನ ಹವೈಂ ಜಾಹೀಂ .
ರಂಕಹುಁ ರಾವ ಕರೈಂ ಕ್ಶಣ ಮಾಹೀಂ ..

ಪರ್ವತಹೂ ತೃಣ ಹೋಇ ನಿಹಾರತ .
ತೃಣಹೂ ಕೋ ಪರ್ವತ ಕರಿ ಡಾರತ ..

ರಾಜ ಮಿಲತ ಬನ ರಾಮಹಿಂ ದೀನ್ಹಯೋ .
ಕೈಕೇಇಹುಁ ಕೀ ಮತಿ ಹರಿ ಲೀನ್ಹಯೋ ..

ಬನಹೂಁ ಮೇಂ ಮೃಗ ಕಪಟ ದಿಖಾಈ .
ಮಾತು ಜಾನಕೀ ಗಈ ಚುರಾಈ ..

ಲಷಣಹಿಂ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಲ ಕರಿಡಾರಾ .
ಮಚಿಗಾ ದಲ ಮೇಂ ಹಾಹಾಕಾರಾ ..

ರಾವಣ ಕೀ ಗತಿ-ಮತಿ ಬೌರಾಈ .
ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೋಂ ಬೈರ ಬಢ಼ಾಈ ..

ದಿಯೋ ಕೀಟ ಕರಿ ಕಂಚನ ಲಂಕಾ .
ಬಜಿ ಬಜರಂಗ ಬೀರ ಕೀ ಡಂಕಾ ..

ನೃಪ ವಿಕ್ರಮ ಪರ ತುಹಿಂ ಪಗು ಧಾರಾ .
ಚಿತ್ರ ಮಯೂರ ನಿಗಲಿ ಗೈ ಹಾರಾ ..

ಹಾರ ನೌಂಲಖಾ ಲಾಗ್ಯೋ ಚೋರೀ .
ಹಾಥ ಪೈರ ಡರವಾಯೋ ತೋರೀ ..

ಭಾರೀ ದಶಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ದಿಖಾಯೋ .
ತೇಲಹಿಂ ಘರ ಕೋಲ್ಹೂ ಚಲವಾಯೋ ..

ವಿನಯ ರಾಗ ದೀಪಕ ಮಹಁ ಕೀನ್ಹಯೋಂ .
ತಬ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಭು ಹ್ವೈ ಸುಖ ದೀನ್ಹಯೋಂ ..

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನೃಪ ನಾರಿ ಬಿಕಾನೀ .
ಆಪಹುಂ ಭರೇಂ ಡೋಮ ಘರ ಪಾನೀ ..

ತೈಸೇ ನಲ ಪರ ದಶಾ ಸಿರಾನೀ .
ಭೂಂಜೀ-ಮೀನ ಕೂದ ಗಈ ಪಾನೀ ..

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಹಿಂ ಗಹ್ಯೋ ಜಬ ಜಾಈ .
ಪಾರವತೀ ಕೋ ಸತೀ ಕರಾಈ ..

ತನಿಕ ವೋಲೋಕತ ಹೀ ಕರಿ ರೀಸಾ .
ನಭ ಉಡ಼ಿ ಗಯೋ ಗೌರಿಸುತ ಸೀಸಾ ..

ಪಾಂಡವ ಪರ ಭೈ ದಶಾ ತುಮ್ಹಾರೀ .
ಬಚೀ ದ್ರೌಪದೀ ಹೋತಿ ಉಘಾರೀ ..

ಕೌರವ ಕೇ ಭೀ ಗತಿ ಮತಿ ಮಾರಯೋ .
ಯುದ್ಧ ಮಹಾಭಾರತ ಕರಿ ಡಾರಯೋ ..

ರವಿ ಕಹಁ ಮುಖ ಮಹಁ ಧರಿ ತತ್ಕಾಲಾ .
ಲೇಕರ ಕೂದಿ ಪರಯೋ ಪಾತಾಲಾ ..

ಶೇಷ ದೇವ-ಲಖಿ ವಿನತಿ ಲಾಈ .
ರವಿ ಕೋ ಮುಖ ತೇ ದಿಯೋ ಛುಡ಼ಾಈ ..

ವಾಹನ ಪ್ರಭು ಕೇ ಸಾತ ಸುಜಾನಾ .
ಜಗ ದಿಗ್ಗಜ ಗರ್ದಭ ಮೃಗ ಸ್ವಾನಾ ..

ಜಂಬುಕ ಸಿಂಹ ಆದಿ ನಖ ಧಾರೀ .
ಸೋ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಹತ ಪುಕಾರೀ ..

ಗಜ ವಾಹನ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಗೃಹ ಆವೈಂ .
ಹಯ ತೇ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಉಪಜಾವೈಂ ..

ಗರ್ದಭ ಹಾನಿ ಕರೈ ಬಹು ಕಾಜಾ .
ಸಿಂಹ ಸಿದ್ಧಕರ ರಾಜ ಸಮಾಜಾ ..

ಜಂಬುಕ ಬುದ್ಧಿ ನಷ್ಟ ಕರ ಡಾರೈ .
ಮೃಗ ದೇ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಸಂಹಾರೈ ..

ಜಬ ಆವಹಿಂ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾನ ಸವಾರೀ .
ಚೋರೀ ಆದಿ ಹೋಯ ಡರ ಭಾರೀ ..

ತೈಸಹಿ ಚಾರೀ ಚರಣ ಯಹ ನಾಮಾ .
ಸ್ವರ್ಣ ಲೌಹ ಚಾಁದಿ ಅರು ತಾಮಾ ..

ಲೌಹ ಚರಣ ಪರ ಜಬ ಪ್ರಭು ಆವೈಂ .
ಧನ ಜನ ಸಂಪತ್ತಿ ನಷ್ಟ ಕರಾವೈಂ ..

ಸಮತಾ ತಾಮ್ರ ರಜತ ಶುಭಕಾರೀ .
ಸ್ವರ್ಣ ಸರ್ವ ಸುಖ ಮಂಗಲ ಭಾರೀ ..

ಜೋ ಯಹ ಶನಿ ಚರಿತ್ರ ನಿತ ಗಾವೈ .
ಕಬಹುಂ ನ ದಶಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸತಾವೈ ..

ಅದ್ಭೂತ ನಾಥ ದಿಖಾವೈಂ ಲೀಲಾ .
ಕರೈಂ ಶತ್ರು ಕೇ ನಶಿಬ ಬಲಿ ಢೀಲಾ ..

ಜೋ ಪಂಡಿತ ಸುಯೋಗ್ಯ ಬುಲವಾಈ .
ವಿಧಿವತ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಕರಾಈ ..

ಪೀಪಲ ಜಲ ಶನಿ ದಿವಸ ಚಢ಼ಾವತ .
ದೀಪ ದಾನ ದೈ ಬಹು ಸುಖ ಪಾವತ ..

ಕಹತ ರಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ದಾಸಾ .
ಶನಿ ಸುಮಿರತ ಸುಖ ಹೋತ ಪ್ರಕಾಶಾ ..

ದೋಹಾ

ಪಾಠ ಶನೀಶ್ಚರ ದೇವ ಕೋ
ಕೀನ್ಹೋಂ oಕ಼್ ವಿಮಲ cಕ಼್ ತಯ್ಯಾರ .
ಕರತ ಪಾಠ ಚಾಲೀಸ ದಿನ
ಹೋ ಭವಸಾಗರ ಪಾರ ..

ಜೋ ಸ್ತುತಿ ದಶರಥ ಜೀ
ಕಿಯೋ ಸಮ್ಮುಖ ಶನಿ ನಿಹಾರ .
ಸರಸ ಸುಭಾಷ ಮೇಂ ವಹೀ
ಲಲಿತಾ ಲಿಖೇಂ ಸುಧಾರ .

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀ ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ PDF

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ PDF

Leave a Comment