Download HinduNidhi App
Shani Dev

శనిదేవ్ చాలీసా

Shanidev Chalisa Telugu

Shani DevChalisa (चालीसा संग्रह)తెలుగు
Share This

॥ శనిదేవ్ చాలీసా ॥

దోహా

జయ గణేశ గిరిజా సువన
మంగల కరణ కృపాల ।
దీనన కే దుఖ దూర
కరి కీజై నాథ నిహాల ॥

జయ జయ శ్రీ శనిదేవ ప్రభు
సునహు వినయ మహారాజ ।
కరహు కృపా హే రవి తనయ
రాఖహు జనకీ లాజ ॥

చతుర్భుజి

జయతి జయతి శనిదేవ దయాలా ।
కరత సదా భక్తన ప్రతిపాలా ॥
చారి భుజా తను శ్యామ విరాజై ।
మాథే రతన ముకుట ఛబి ఛాజై ॥

పరమ విశాల మనోహర భాలా ।
టేఢ़ీ దృష్టి భృకుటి వికరాలా ॥
కుణ్డల శ్రవణ చమాచమ చమకే ।
హియే మాల ముక్తన మణి దమకై ॥

కర మేం గదా త్రిశూల కుఠారా ।
పల బిచ కరైం అరిహిం సంహారా ॥
పింగల కృష్ణో ఛాయా నన్దన ।
యమ కోణస్థ రౌద్ర దుఖ భంజన ॥

సౌరీ మన్ద శనీ దశ నామా ।
భాను పుత్ర పూజహిం సబ కామా ॥
జాపర ప్రభు ప్రసన్న హవైం జాహీం ।
రంకహుఁ రావ కరైం క్శణ మాహీం ॥

పర్వతహూ తృణ హోఇ నిహారత ।
తృణహూ కో పర్వత కరి డారత ॥
రాజ మిలత బన రామహిం దీన్హయో ।
కైకేఇహుఁ కీ మతి హరి లీన్హయో ॥

బనహూఁ మేం మృగ కపట దిఖాఈ ।
మాతు జానకీ గఈ చురాఈ ॥
లషణహిం శక్తి వికల కరిడారా ।
మచిగా దల మేం హాహాకారా ॥

రావణ కీ గతి-మతి బౌరాఈ ।
రామచన్ద్ర సోం బైర బఢ़ాఈ ॥
దియో కీట కరి కంచన లంకా ।
బజి బజరంగ బీర కీ డంకా ॥

నృప విక్రమ పర తుహిం పగు ధారా ।
చిత్ర మయూర నిగలి గై హారా ॥
హార నౌంలఖా లాగ్యో చోరీ ।
హాథ పైర డరవాయో తోరీ ॥

భారీ దశా నికృష్ట దిఖాయో ।
తేలహిం ఘర కోల్హూ చలవాయో ॥
వినయ రాగ దీపక మహఁ కీన్హయోం ।
తబ ప్రసన్న ప్రభు హ్వై సుఖ దీన్హయోం ॥

హరిశ్చంద్ర నృప నారి బికానీ ।
ఆపహుం భరేం డోమ ఘర పానీ ॥
తైసే నల పర దశా సిరానీ ।
భూంజీ-మీన కూద గఈ పానీ ॥

శ్రీ శంకరహిం గహ్యో జబ జాఈ ।
పారవతీ కో సతీ కరాఈ ॥
తనిక వోలోకత హీ కరి రీసా ।
నభ ఉడ़ి గయో గౌరిసుత సీసా ॥

పాణ్డవ పర భై దశా తుమ్హారీ ।
బచీ ద్రౌపదీ హోతి ఉఘారీ ॥
కౌరవ కే భీ గతి మతి మారయో ।
యుద్ధ మహాభారత కరి డారయో ॥

రవి కహఁ ముఖ మహఁ ధరి తత్కాలా ।
లేకర కూది పరయో పాతాలా ॥
శేష దేవ-లఖి వినతి లాఈ ।
రవి కో ముఖ తే దియో ఛుడ़ాఈ ॥

వాహన ప్రభు కే సాత సుజానా ।
జగ దిగ్గజ గర్దభ మృగ స్వానా ॥
జమ్బుక సింహ ఆది నఖ ధారీ ।
సో ఫల జ్యోతిష కహత పుకారీ ॥

గజ వాహన లక్శ్మీ గృహ ఆవైం ।
హయ తే సుఖ సమ్పత్తి ఉపజావైం ॥
గర్దభ హాని కరై బహు కాజా ।
సింహ సిద్ధకర రాజ సమాజా ॥

జమ్బుక బుద్ధి నష్ట కర డారై ।
మృగ దే కష్ట ప్రాణ సంహారై ॥
జబ ఆవహిం ప్రభు స్వాన సవారీ ।
చోరీ ఆది హోయ డర భారీ ॥

తైసహి చారీ చరణ యహ నామా ।
స్వర్ణ లౌహ చాఁది అరు తామా ॥
లౌహ చరణ పర జబ ప్రభు ఆవైం ।
ధన జన సమ్పత్తి నష్ట కరావైం ॥

సమతా తామ్ర రజత శుభకారీ ।
స్వర్ణ సర్వ సుఖ మంగల భారీ ॥
జో యహ శని చరిత్ర నిత గావై ।
కబహుం న దశా నికృష్ట సతావై ॥

అద్భూత నాథ దిఖావైం లీలా ।
కరైం శత్రు కే నశిబ బలి ఢీలా ॥
జో పణ్డిత సుయోగ్య బులవాఈ ।
విధివత శని గ్రహ శాంతి కరాఈ ॥

పీపల జల శని దివస చఢ़ావత ।
దీప దాన దై బహు సుఖ పావత ॥
కహత రామ సున్దర ప్రభు దాసా ।
శని సుమిరత సుఖ హోత ప్రకాశా ॥

దోహా

పాఠ శనీశ్చర దేవ కో కీన్హోం
oక़్ విమల cక़్ తయ్యార ।
కరత పాఠ చాలీస దిన
హో భవసాగర పార ॥

జో స్తుతి దశరథ జీ కియో
సమ్ముఖ శని నిహార ।
సరస సుభాష మేం వహీ
లలితా లిఖేం సుధార ।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శనిదేవ్ చాలీసా PDF

శనిదేవ్ చాలీసా PDF

Leave a Comment