Download HinduNidhi App
Misc

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଵଜ୍ର କଵଚମ୍

Dattatreya Vajra Kavacham Odia

MiscKavach (कवच संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଵଜ୍ର କଵଚମ୍ ||

ଋଷୟ ଊଚୁଃ ।
କଥଂ ସଂକଲ୍ପସିଦ୍ଧିଃ ସ୍ୟାଦ୍ଵେଦଵ୍ୟାସ କଲୌୟୁଗେ ।
ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାଣାଂ ସାଧନଂ କିମୁଦାହୃତମ୍ ॥ 1 ॥

ଵ୍ୟାସ ଉଵାଚ ।
ଶୃଣ୍ଵଂତୁ ଋଷୟସ୍ସର୍ଵେ ଶୀଘ୍ରଂ ସଂକଲ୍ପସାଧନମ୍ ।
ସକୃଦୁଚ୍ଚାରମାତ୍ରେଣ ଭୋଗମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ 2 ॥

ଗୌରୀଶୃଂଗେ ହିମଵତଃ କଲ୍ପଵୃକ୍ଷୋପଶୋଭିତମ୍ ।
ଦୀପ୍ତେ ଦିଵ୍ୟମହାରତ୍ନ ହେମମଂଡପମଧ୍ୟଗମ୍ ॥ 3 ॥

ରତ୍ନସିଂହାସନାସୀନଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ ପରମେଶ୍ଵରମ୍ ।
ମଂଦସ୍ମିତମୁଖାଂଭୋଜଂ ଶଂକରଂ ପ୍ରାହ ପାର୍ଵତୀ ॥ 4 ॥

ଶ୍ରୀଦେଵୀ ଉଵାଚ ।
ଦେଵଦେଵ ମହାଦେଵ ଲୋକଶଂକର ଶଂକର ।
ମଂତ୍ରଜାଲାନି ସର୍ଵାଣି ୟଂତ୍ରଜାଲାନି କୃତ୍ସ୍ନଶଃ ॥ 5 ॥

ତଂତ୍ରଜାଲାନ୍ୟନେକାନି ମୟା ତ୍ଵତ୍ତଃ ଶ୍ରୁତାନି ଵୈ ।
ଇଦାନୀଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମିଚ୍ଛାମି ଵିଶେଷେଣ ମହୀତଲମ୍ ॥ 6 ॥

ଇତ୍ୟୁଦୀରିତମାକର୍ଣ୍ୟ ପାର୍ଵତ୍ୟା ପରମେଶ୍ଵରଃ ।
କରେଣାମୃଜ୍ୟ ସଂତୋଷାତ୍ ପାର୍ଵତୀଂ ପ୍ରତ୍ୟଭାଷତ ॥ 7 ॥

ମୟେଦାନୀଂ ତ୍ଵୟା ସାର୍ଧଂ ଵୃଷମାରୁହ୍ୟ ଗମ୍ୟତେ ।
ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵା ଵୃଷମାରୁହ୍ୟ ପାର୍ଵତ୍ୟା ସହ ଶଂକରଃ ॥ 8 ॥

ୟୟୌ ଭୂମଂଡଲଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଗୌର୍ୟାଶ୍ଚିତ୍ରାଣି ଦର୍ଶୟନ୍ ।
କ୍ଵଚିତ୍ ଵିଂଧ୍ୟାଚଲପ୍ରାଂତେ ମହାରଣ୍ୟେ ସୁଦୁର୍ଗମେ ॥ 9 ॥

ତତ୍ର ଵ୍ୟାହର୍ତୁମାୟାଂତଂ ଭିଲ୍ଲଂ ପରଶୁଧାରିଣମ୍ ।
ଵଧ୍ୟମାନଂ ମହାଵ୍ୟାଘ୍ରଂ ନଖଦଂଷ୍ଟ୍ରାଭିରାଵୃତମ୍ ॥ 10 ॥

ଅତୀଵ ଚିତ୍ରଚାରିତ୍ର୍ୟଂ ଵଜ୍ରକାୟସମାୟୁତମ୍ ।
ଅପ୍ରୟତ୍ନମନାୟାସମଖିନ୍ନଂ ସୁଖମାସ୍ଥିତମ୍ ॥ 11 ॥

ପଲାୟଂତଂ ମୃଗଂ ପଶ୍ଚାଦ୍ଵ୍ୟାଘ୍ରୋ ଭୀତ୍ୟା ପଲାୟତଃ ।
ଏତଦାଶ୍ଚର୍ୟମାଲୋକ୍ୟ ପାର୍ଵତୀ ପ୍ରାହ ଶଂକରମ୍ ॥ 12 ॥

ଶ୍ରୀ ପାର୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ ।
କିମାଶ୍ଚର୍ୟଂ କିମାଶ୍ଚର୍ୟମଗ୍ରେ ଶଂଭୋ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟତାମ୍ ।
ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ ସ ତତଃ ଶଂଭୁର୍ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ପ୍ରାହ ପୁରାଣଵିତ୍ ॥ 13 ॥

ଶ୍ରୀ ଶଂକର ଉଵାଚ ।
ଗୌରି ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ତେ ଚିତ୍ରମଵାଙ୍ମାନସଗୋଚରମ୍ ।
ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ଵମସ୍ମାଭିର୍ନାସ୍ତି କିଂଚିନ୍ନ କୁତ୍ରଚିତ୍ ॥ 14 ॥

ମୟା ସମ୍ୟକ୍ ସମାସେନ ଵକ୍ଷ୍ୟତେ ଶୃଣୁ ପାର୍ଵତି ।
ଅୟଂ ଦୂରଶ୍ରଵା ନାମ ଭିଲ୍ଲଃ ପରମଧାର୍ମିକଃ ॥ 15 ॥

ସମିତ୍କୁଶପ୍ରସୂନାନି କଂଦମୂଲଫଲାଦିକମ୍ ।
ପ୍ରତ୍ୟହଂ ଵିପିନଂ ଗତ୍ଵା ସମାଦାୟ ପ୍ରୟାସତଃ ॥ 16 ॥

ପ୍ରିୟେ ପୂର୍ଵଂ ମୁନୀଂଦ୍ରେଭ୍ୟଃ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ନ ଵାଂଛତି ।
ତେଽପି ତସ୍ମିନ୍ନପି ଦୟାଂ କୁର୍ଵତେ ସର୍ଵମୌନିନଃ ॥ 17 ॥

ଦଲାଦନୋ ମହାୟୋଗୀ ଵସନ୍ନେଵ ନିଜାଶ୍ରମେ ।
କଦାଚିଦସ୍ମରତ୍ ସିଦ୍ଧଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଂ ଦିଗଂବରମ୍ ॥ 18 ॥

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଃ ସ୍ମର୍ତୃଗାମୀ ଚେତିହାସଂ ପରୀକ୍ଷିତୁମ୍ ।
ତତ୍‍କ୍ଷଣାତ୍ ସୋଽପି ୟୋଗୀଂଦ୍ରୋ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଃ ସମୁତ୍ଥିତଃ ॥ 19 ॥

ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟତୋଷାଭ୍ୟାଂ ଦଲାଦନମହାମୁନିଃ ।
ସଂପୂଜ୍ୟାଗ୍ରେ ଵିଷୀଦଂତଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟମୁଵାଚ ତମ୍ ॥ 20 ॥

ମୟୋପହୂତଃ ସଂପ୍ରାପ୍ତୋ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମହାମୁନେ ।
ସ୍ମର୍ତୃଗାମୀ ତ୍ଵମିତ୍ୟେତତ୍ କିଂ ଵଦଂତୀ ପରୀକ୍ଷିତୁମ୍ ॥ 21 ॥

ମୟାଦ୍ୟ ସଂସ୍ମୃତୋଽସି ତ୍ଵମପରାଧଂ କ୍ଷମସ୍ଵ ମେ ।
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋ ମୁନିଂ ପ୍ରାହ ମମ ପ୍ରକୃତିରୀଦୃଶୀ ॥ 22 ॥

ଅଭକ୍ତ୍ୟା ଵା ସୁଭକ୍ତ୍ୟା ଵା ୟଃ ସ୍ମରେନ୍ନାମନନ୍ୟଧୀଃ ।
ତଦାନୀଂ ତମୁପାଗମ୍ୟ ଦଦାମି ତଦଭୀପ୍ସିତମ୍ ॥ 23 ॥

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋ ମୁନିଂ ପ୍ରାହ ଦଲାଦନମୁନୀଶ୍ଵରମ୍ ।
ୟଦିଷ୍ଟଂ ତଦ୍ଵୃଣୀଷ୍ଵ ତ୍ଵଂ ୟତ୍ ପ୍ରାପ୍ତୋଽହଂ ତ୍ଵୟା ସ୍ମୃତଃ ॥ 24 ॥

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଂ ମୁନିଂ ପ୍ରାହ ମୟା କିମପି ନୋଚ୍ୟତେ ।
ତ୍ଵଚ୍ଚିତ୍ତେ ୟତ୍ ସ୍ଥିତଂ ତନ୍ମେ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ମୁନିପୁଂଗଵ ॥ 25 ॥

ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଉଵାଚ ।
ମମାସ୍ତି ଵଜ୍ରକଵଚଂ ଗୃହାଣେତ୍ୟଵଦନ୍ମୁନିମ୍ ।
ତଥେତ୍ୟଂଗୀକୃତଵତେ ଦଲାଦମୁନୟେ ମୁନିଃ ॥ 26 ॥

ସ୍ଵଵଜ୍ରକଵଚଂ ପ୍ରାହ ଋଷିଚ୍ଛଂଦଃ ପୁରସ୍ସରମ୍ ।
ନ୍ୟାସଂ ଧ୍ୟାନଂ ଫଲଂ ତତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନମଶେଷତଃ ॥ 27 ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଵଜ୍ରକଵଚ ସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରସ୍ୟ, କିରାତରୂପୀ ମହାରୁଦ୍ରୃଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛଂଦଃ, ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋ ଦେଵତା, ଦ୍ରାଂ ବୀଜମ୍, ଆଂ ଶକ୍ତିଃ, କ୍ରୌଂ କୀଲକମ୍.
ଓଂ ଆତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ରୀଂ ମନସେ ନମଃ
ଓଂ ଆଂ ଦ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ସୌଃ
ଓଂ କ୍ଲାଂ କ୍ଲୀଂ କ୍ଲୂଂ କ୍ଲୈଂ କ୍ଲୌଂ କ୍ଲଃ
ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପ୍ରସାଦ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ

କରନ୍ୟାସଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୀଂ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୂଂ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୈଂ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୌଂ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରଃ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।

ହୃଦୟାଦିନ୍ୟାସଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରାଂ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୀଂ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ଦ୍ରୂଂ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଓଂ ଦ୍ରୈଂ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଓଂ ଦ୍ରୌଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ଦ୍ରଃ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବଂଧଃ ।

ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ଜଗଦଂକୁରକଂଦାୟ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂର୍ତୟେ ।
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ୟୋଗୀଂଦ୍ରଚଂଦ୍ରାୟ ପରମାତ୍ମନେ ॥ 1 ॥

କଦା ୟୋଗୀ କଦା ଭୋଗୀ କଦା ନଗ୍ନଃ ପିଶାଚଵତ୍ ।
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋ ହରିଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକଃ ॥ 2 ॥

ଵାରାଣସୀପୁରସ୍ନାୟୀ କୋଲ୍ହାପୁରଜପାଦରଃ ।
ମାହୁରୀପୁରଭୀକ୍ଷାଶୀ ସହ୍ୟଶାୟୀ ଦିଗଂବରଃ ॥ 3 ॥

ଇଂଦ୍ରନୀଲ ସମାକାରଃ ଚଂଦ୍ରକାଂତିସମଦ୍ୟୁତିଃ ।
ଵୈଢୂର୍ୟ ସଦୃଶସ୍ଫୂର୍ତିଃ ଚଲତ୍କିଂଚିଜ୍ଜଟାଧରଃ ॥ 4 ॥

ସ୍ନିଗ୍ଧଧାଵଲ୍ୟ ୟୁକ୍ତାକ୍ଷୋଽତ୍ୟଂତନୀଲ କନୀନିକଃ ।
ଭ୍ରୂଵକ୍ଷଃଶ୍ମଶ୍ରୁନୀଲାଂକଃ ଶଶାଂକସଦୃଶାନନଃ ॥ 5 ॥

ହାସନିର୍ଜିତ ନିହାରଃ କଂଠନିର୍ଜିତ କଂବୁକଃ ।
ମାଂସଲାଂସୋ ଦୀର୍ଘବାହୁଃ ପାଣିନିର୍ଜିତପଲ୍ଲଵଃ ॥ 6 ॥

ଵିଶାଲପୀନଵକ୍ଷାଶ୍ଚ ତାମ୍ରପାଣିର୍ଦଲୋଦରଃ ।
ପୃଥୁଲଶ୍ରୋଣିଲଲିତୋ ଵିଶାଲଜଘନସ୍ଥଲଃ ॥ 7 ॥

ରଂଭାସ୍ତଂଭୋପମାନୋରୁଃ ଜାନୁପୂର୍ଵୈକଜଂଘକଃ ।
ଗୂଢଗୁଲ୍ଫଃ କୂର୍ମପୃଷ୍ଠୋ ଲସତ୍ଵାଦୋପରିସ୍ଥଲଃ ॥ 8 ॥

ରକ୍ତାରଵିଂଦସଦୃଶ ରମଣୀୟ ପଦାଧରଃ ।
ଚର୍ମାଂବରଧରୋ ୟୋଗୀ ସ୍ମର୍ତୃଗାମୀ କ୍ଷଣେକ୍ଷଣେ ॥ 9 ॥

ଜ୍ଞାନୋପଦେଶନିରତୋ ଵିପଦ୍ଧରଣଦୀକ୍ଷିତଃ ।
ସିଦ୍ଧାସନସମାସୀନ ଋଜୁକାୟୋ ହସନ୍ମୁଖଃ ॥ 10 ॥

ଵାମହସ୍ତେନ ଵରଦୋ ଦକ୍ଷିଣେନାଭୟଂକରଃ ।
ବାଲୋନ୍ମତ୍ତ ପିଶାଚୀଭିଃ କ୍ଵଚିଦ୍ ୟୁକ୍ତଃ ପରୀକ୍ଷିତଃ ॥ 11 ॥

ତ୍ୟାଗୀ ଭୋଗୀ ମହାୟୋଗୀ ନିତ୍ୟାନଂଦୋ ନିରଂଜନଃ ।
ସର୍ଵରୂପୀ ସର୍ଵଦାତା ସର୍ଵଗଃ ସର୍ଵକାମଦଃ ॥ 12 ॥

ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତ ସର୍ଵାଂଗୋ ମହାପାତକନାଶନଃ ।
ଭୁକ୍ତିପ୍ରଦୋ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତୋ ନ ସଂଶୟଃ ॥ 13 ॥

ଏଵଂ ଧ୍ୟାତ୍ଵାଽନନ୍ୟଚିତ୍ତୋ ମଦ୍ଵଜ୍ରକଵଚଂ ପଠେତ୍ ।
ମାମେଵ ପଶ୍ୟନ୍ସର୍ଵତ୍ର ସ ମୟା ସହ ସଂଚରେତ୍ ॥ 14 ॥

ଦିଗଂବରଂ ଭସ୍ମସୁଗଂଧ ଲେପନଂ
ଚକ୍ରଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ ଢମରୁଂ ଗଦାୟୁଧମ୍ ।
ପଦ୍ମାସନଂ ୟୋଗିମୁନୀଂଦ୍ରଵଂଦିତଂ
ଦତ୍ତେତିନାମସ୍ମରଣେନ ନିତ୍ୟମ୍ ॥ 15 ॥

ପଂଚୋପଚାରପୂଜା ।

ଓଂ ଲଂ ପୃଥିଵୀତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଗଂଧଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି।

ଓଂ ହଂ ଆକାଶତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ପୁଷ୍ପଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି ।

ଓଂ ୟଂ ଵାୟୁତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଧୂପଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି ।

ଓଂ ରଂ ଵହ୍ନିତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଦୀପଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି ।

ଓଂ ଵଂ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଅମୃତନୈଵେଦ୍ୟଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି ।

ଓଂ ସଂ ସର୍ଵତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ତାଂବୂଲାଦିସର୍ଵୋପଚାରାନ୍ ପରିକଲ୍ପୟାମି ।

(ଅନଂତରଂ ‘ଓଂ ଦ୍ରାଂ…’ ଇତି ମୂଲମଂତ୍ରଂ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଵାରଂ (108) ଜପେତ୍)

ଅଥ ଵଜ୍ରକଵଚମ୍ ।

ଓଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ଶିରଃପାତୁ ସହସ୍ରାବ୍ଜେଷୁ ସଂସ୍ଥିତଃ ।
ଭାଲଂ ପାତ୍ଵାନସୂୟେୟଃ ଚଂଦ୍ରମଂଡଲମଧ୍ୟଗଃ ॥ 1 ॥

କୂର୍ଚଂ ମନୋମୟଃ ପାତୁ ହଂ କ୍ଷଂ ଦ୍ଵିଦଲପଦ୍ମଭୂଃ ।
ଜ୍ୟୋତିରୂପୋଽକ୍ଷିଣୀପାତୁ ପାତୁ ଶବ୍ଦାତ୍ମକଃ ଶ୍ରୁତୀ ॥ 2 ॥

ନାସିକାଂ ପାତୁ ଗଂଧାତ୍ମା ମୁଖଂ ପାତୁ ରସାତ୍ମକଃ ।
ଜିହ୍ଵାଂ ଵେଦାତ୍ମକଃ ପାତୁ ଦଂତୋଷ୍ଠୌ ପାତୁ ଧାର୍ମିକଃ ॥ 3 ॥

କପୋଲାଵତ୍ରିଭୂଃ ପାତୁ ପାତ୍ଵଶେଷଂ ମମାତ୍ମଵିତ୍ ।
ସର୍ଵାତ୍ମା ଷୋଡଶାରାବ୍ଜସ୍ଥିତଃ ସ୍ଵାତ୍ମାଽଵତାଦ୍ ଗଲମ୍ ॥ 4 ॥

ସ୍କଂଧୌ ଚଂଦ୍ରାନୁଜଃ ପାତୁ ଭୁଜୌ ପାତୁ କୃତାଦିଭୂଃ ।
ଜତ୍ରୁଣୀ ଶତ୍ରୁଜିତ୍ ପାତୁ ପାତୁ ଵକ୍ଷସ୍ଥଲଂ ହରିଃ ॥ 5 ॥

କାଦିଠାଂତଦ୍ଵାଦଶାରପଦ୍ମଗୋ ମରୁଦାତ୍ମକଃ ।
ୟୋଗୀଶ୍ଵରେଶ୍ଵରଃ ପାତୁ ହୃଦୟଂ ହୃଦୟସ୍ଥିତଃ ॥ 6 ॥

ପାର୍ଶ୍ଵେ ହରିଃ ପାର୍ଶ୍ଵଵର୍ତୀ ପାତୁ ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥିତଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ହଠୟୋଗାଦିୟୋଗଜ୍ଞଃ କୁକ୍ଷିଂ ପାତୁ କୃପାନିଧିଃ ॥ 7 ॥

ଡକାରାଦି ଫକାରାଂତ ଦଶାରସରସୀରୁହେ ।
ନାଭିସ୍ଥଲେ ଵର୍ତମାନୋ ନାଭିଂ ଵହ୍ନ୍ୟାତ୍ମକୋଽଵତୁ ॥ 8 ॥

ଵହ୍ନିତତ୍ତ୍ଵମୟୋ ୟୋଗୀ ରକ୍ଷତାନ୍ମଣିପୂରକମ୍ ।
କଟିଂ କଟିସ୍ଥବ୍ରହ୍ମାଂଡଵାସୁଦେଵାତ୍ମକୋଽଵତୁ ॥ 9 ॥

ଵକାରାଦି ଲକାରାଂତ ଷଟ୍ପତ୍ରାଂବୁଜବୋଧକଃ ।
ଜଲତତ୍ତ୍ଵମୟୋ ୟୋଗୀ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନଂ ମମାଵତୁ ॥ 10 ॥

ସିଦ୍ଧାସନ ସମାସୀନ ଊରୂ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୋଽଵତୁ ।
ଵାଦିସାଂତ ଚତୁଷ୍ପତ୍ରସରୋରୁହ ନିବୋଧକଃ ॥ 11 ॥

ମୂଲାଧାରଂ ମହୀରୂପୋ ରକ୍ଷତାଦ୍ ଵୀର୍ୟନିଗ୍ରହୀ ।
ପୃଷ୍ଠଂ ଚ ସର୍ଵତଃ ପାତୁ ଜାନୁନ୍ୟସ୍ତକରାଂବୁଜଃ ॥ 12 ॥

ଜଂଘେ ପାତ୍ଵଵଧୂତେଂଦ୍ରଃ ପାତ୍ଵଂଘ୍ରୀ ତୀର୍ଥପାଵନଃ ।
ସର୍ଵାଂଗଂ ପାତୁ ସର୍ଵାତ୍ମା ରୋମାଣ୍ୟଵତୁ କେଶଵଃ ॥ 13 ॥

ଚର୍ମ ଚର୍ମାଂବରଃ ପାତୁ ରକ୍ତଂ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟୋଽଵତୁ ।
ମାଂସଂ ମାଂସକରଃ ପାତୁ ମଜ୍ଜାଂ ମଜ୍ଜାତ୍ମକୋଽଵତୁ ॥ 14 ॥

ଅସ୍ଥୀନି ସ୍ଥିରଧୀଃ ପାୟାନ୍ମେଧାଂ ଵେଧାଃ ପ୍ରପାଲୟେତ୍ ।
ଶୁକ୍ରଂ ସୁଖକରଃ ପାତୁ ଚିତ୍ତଂ ପାତୁ ଦୃଢାକୃତିଃ ॥ 15 ॥

ମନୋବୁଦ୍ଧିମହଂକାରଂ ହୃଷୀକେଶାତ୍ମକୋଽଵତୁ ।
କର୍ମେଂଦ୍ରିୟାଣି ପାତ୍ଵୀଶଃ ପାତୁ ଜ୍ଞାନେଂଦ୍ରିୟାଣ୍ୟଜଃ ॥ 16 ॥

ବଂଧୂନ୍ ବଂଧୂତ୍ତମଃ ପାୟାଚ୍ଛତ୍ରୁଭ୍ୟଃ ପାତୁ ଶତ୍ରୁଜିତ୍ ।
ଗୃହାରାମଧନକ୍ଷେତ୍ରପୁତ୍ରାଦୀନ୍ ଶଂକରୋଽଵତୁ ॥ 17 ॥

ଭାର୍ୟାଂ ପ୍ରକୃତିଵିତ୍ ପାତୁ ପଶ୍ଵାଦୀନ୍ ପାତୁ ଶାର୍‍ଂଗଭୃତ୍ ।
ପ୍ରାଣାନ୍ ପାତୁ ପ୍ରଧାନଜ୍ଞୋ ଭକ୍ଷ୍ୟାଦୀନ୍ ପାତୁ ଭାସ୍କରଃ ॥ 18 ॥

ସୁଖଂ ଚଂଦ୍ରାତ୍ମକଃ ପାତୁ ଦୁଃଖାତ୍ ପାତୁ ପୁରାଂତକଃ ।
ପଶୂନ୍ ପଶୁପତିଃ ପାତୁ ଭୂତିଂ ଭୂତେଶ୍ଵରୋ ମମ ॥ 19 ॥

ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ଵିଷହରଃ ପାତୁ ପାତ୍ଵାଗ୍ନେୟ୍ୟାଂ ମଖାତ୍ମକଃ ।
ୟାମ୍ୟାଂ ଧର୍ମାତ୍ମକଃ ପାତୁ ନୈରୃତ୍ୟାଂ ସର୍ଵଵୈରିହୃତ୍ ॥ 20 ॥

ଵରାହଃ ପାତୁ ଵାରୁଣ୍ୟାଂ ଵାୟଵ୍ୟାଂ ପ୍ରାଣଦୋଽଵତୁ ।
କୌବେର୍ୟାଂ ଧନଦଃ ପାତୁ ପାତ୍ଵୈଶାନ୍ୟାଂ ମହାଗୁରୁଃ ॥ 21 ॥

ଊର୍ଧ୍ଵଂ ପାତୁ ମହାସିଦ୍ଧଃ ପାତ୍ଵଧସ୍ତାଜ୍ଜଟାଧରଃ ।
ରକ୍ଷାହୀନଂ ତୁ ୟତ୍ ସ୍ଥାନଂ ରକ୍ଷତ୍ଵାଦିମୁନୀଶ୍ଵରଃ ॥ 22 ॥

କରନ୍ୟାସଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୀଂ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୂଂ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୈଂ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୌଂ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରଃ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।

ହୃଦୟାଦିନ୍ୟାସଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରାଂ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୀଂ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ଦ୍ରୂଂ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଓଂ ଦ୍ରୈଂ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଓଂ ଦ୍ରୌଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ଦ୍ରଃ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ଵିମୋକଃ ।

ଫଲଶୃତି ॥

ଏତନ୍ମେ ଵଜ୍ରକଵଚଂ ୟଃ ପଠେତ୍ ଶୃଣୁୟାଦପି ।
ଵଜ୍ରକାୟଶ୍ଚିରଂଜୀଵୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋଽହମବ୍ରୁଵମ୍ ॥ 23 ॥

ତ୍ୟାଗୀ ଭୋଗୀ ମହାୟୋଗୀ ସୁଖଦୁଃଖଵିଵର୍ଜିତଃ ।
ସର୍ଵତ୍ର ସିଦ୍ଧସଂକଲ୍ପୋ ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତୋଽଦ୍ୟଵର୍ତତେ ॥ 24 ॥

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵାଂତର୍ଦଧେ ୟୋଗୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋ ଦିଗଂବରଃ ।
ଦଲାଦନୋଽପି ତଜ୍ଜପ୍ତ୍ଵା ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତଃ ସ ଵର୍ତତେ ॥ 25 ॥

ଭିଲ୍ଲୋ ଦୂରଶ୍ରଵା ନାମ ତଦାନୀଂ ଶ୍ରୁତଵାନିଦମ୍ ।
ସକୃଚ୍ଛ୍ରଵଣମାତ୍ରେଣ ଵଜ୍ରାଂଗୋଽଭଵଦପ୍ୟସୌ ॥ 26 ॥

ଇତ୍ୟେତଦ୍ ଵଜ୍ରକଵଚଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟସ୍ୟ ୟୋଗିନଃ ।
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଶେଷଂ ଶଂଭୁମୁଖାତ୍ ପୁନରପ୍ୟାହ ପାର୍ଵତୀ ॥ 27 ॥

ଶ୍ରୀ ପାର୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ ।

ଏତତ୍ କଵଚ ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ଵଦ ଵିସ୍ତରତୋ ମମ ।
କୁତ୍ର କେନ କଦା ଜାପ୍ୟଂ କିୟଜ୍ଜାପ୍ୟଂ କଥଂ କଥମ୍ ॥ 28 ॥

ଉଵାଚ ଶଂଭୁସ୍ତତ୍ ସର୍ଵଂ ପାର୍ଵତ୍ୟା ଵିନୟୋଦିତମ୍ ।

ଶ୍ରୀପରମେଶ୍ଵର ଉଵାଚ ।

ଶୃଣୁ ପାର୍ଵତି ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ସମାହିତମନାଵିଲମ୍ ॥ 29 ॥

ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାଣାମିଦମେଵ ପରାୟଣମ୍ ।
ହସ୍ତ୍ୟଶ୍ଵରଥପାଦାତି ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟ ପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ 30 ॥

ପୁତ୍ରମିତ୍ରକଳତ୍ରାଦି ସର୍ଵସଂତୋଷସାଧନମ୍ ।
ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରାଦିଵିଦ୍ୟାନାଂ ଵିଧାନଂ ପରମଂ ହି ତତ୍ ॥ 31 ॥

ସଂଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସତ୍କଵିତ୍ଵ ଵିଧାୟକମ୍ ।
ବୁଦ୍ଧି ଵିଦ୍ୟା ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମତି ପ୍ରୌଢିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ 32 ॥

ସର୍ଵସଂତୋଷକରଣଂ ସର୍ଵଦୁଃଖନିଵାରଣମ୍ ।
ଶତ୍ରୁସଂହାରକଂ ଶୀଘ୍ରଂ ୟଶଃକୀର୍ତିଵିଵର୍ଧନମ୍ ॥ 33 ॥

ଅଷ୍ଟସଂଖ୍ୟା ମହାରୋଗାଃ ସନ୍ନିପାତାସ୍ତ୍ରୟୋଦଶ ।
ଷଣ୍ଣଵତ୍ୟକ୍ଷିରୋଗାଶ୍ଚ ଵିଂଶତିର୍ମେହରୋଗକାଃ ॥ 34 ॥

ଅଷ୍ଟାଦଶତୁ କୁଷ୍ଠାନି ଗୁଲ୍ମାନ୍ୟଷ୍ଟଵିଧାନ୍ୟପି ।
ଅଶୀତିର୍ଵାତରୋଗାଶ୍ଚ ଚତ୍ଵାରିଂଶତ୍ତୁ ପୈତ୍ତିକାଃ ॥ 35 ॥

ଵିଂଶତିଃ ଶ୍ଲେଷ୍ମରୋଗାଶ୍ଚ କ୍ଷୟଚାତୁର୍ଥିକାଦୟଃ ।
ମଂତ୍ରୟଂତ୍ରକୁୟୋଗାଦ୍ୟାଃ କଲ୍ପତଂତ୍ରାଦିନିର୍ମିତାଃ ॥ 36 ॥

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଵେତାଲକୂଷ୍ମାଂଡାଦି ଗ୍ରହୋଦ୍ଭଵାଃ ।
ସଂଗଜା ଦେଶକାଲସ୍ଥାସ୍ତାପତ୍ରୟସମୁତ୍ଥିତାଃ ॥ 37 ॥

ନଵଗ୍ରହସମୁଦ୍ଭୂତା ମହାପାତକ ସଂଭଵାଃ ।
ସର୍ଵେ ରୋଗାଃ ପ୍ରଣଶ୍ୟଂତି ସହସ୍ରାଵର୍ତନାଦ୍ ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ 38 ॥

ଅୟୁତାଵୃତ୍ତିମାତ୍ରେଣ ଵଂଧ୍ୟା ପୁତ୍ରଵତୀ ଭଵେତ୍ ।
ଅୟୁତଦ୍ଵିତୟାଵୃତ୍ତ୍ୟା ହ୍ୟପମୃତ୍ୟୁଜୟୋ ଭଵେତ୍ ॥ 39 ॥

ଅୟୁତତ୍ରିତୟାଚ୍ଚୈଵ ଖେଚରତ୍ଵଂ ପ୍ରଜାୟତେ ।
ସହସ୍ରାୟୁତଦର୍ଵାକ୍ ସର୍ଵକାର୍ୟାଣି ସାଧୟେତ୍ ॥ 40 ॥

ଲକ୍ଷାଵୃତ୍ତ୍ୟା ସର୍ଵସିଦ୍ଧିର୍ଭଵତ୍ୟେଵ ନ ସଂଶୟଃ ॥ 41 ॥

ଵିଷଵୃକ୍ଷସ୍ୟ ମୂଲେଷୁ ତିଷ୍ଠନ୍ ଵୈ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖଃ ।
କୁରୁତେ ମାସମାତ୍ରେଣ ଵୈରିଣଂ ଵିକଲେଂଦ୍ରିୟମ୍ ॥ 42 ॥

ଔଦୁଂବରତରୋର୍ମୂଲେ ଵୃଦ୍ଧିକାମେନ ଜାପ୍ୟତେ ।
ଶ୍ରୀଵୃକ୍ଷମୂଲେ ଶ୍ରୀକାମୀ ତିଂତ୍ରିଣୀ ଶାଂତିକର୍ମଣି ॥ 43 ॥

ଓଜସ୍କାମୋଽଶ୍ଵତ୍ଥମୂଲେ ସ୍ତ୍ରୀକାମୈଃ ସହକାରକେ ।
ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ତୁଲସୀମୂଲେ ଗର୍ଭଗେହେ ସୁତାର୍ଥିଭିଃ ॥ 44 ॥

ଧନାର୍ଥିଭିସ୍ତୁ ସୁକ୍ଷେତ୍ରେ ପଶୁକାମୈସ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠକେ ।
ଦେଵାଲୟେ ସର୍ଵକାମୈସ୍ତତ୍କାଲେ ସର୍ଵଦର୍ଶିତମ୍ ॥ 45 ॥

ନାଭିମାତ୍ରଜଲେ ସ୍ଥିତ୍ଵା ଭାନୁମାଲୋକ୍ୟ ୟୋ ଜପେତ୍ ।
ୟୁଦ୍ଧେ ଵା ଶାସ୍ତ୍ରଵାଦେ ଵା ସହସ୍ରେଣ ଜୟୋ ଭଵେତ୍ ॥ 46 ॥

କଂଠମାତ୍ରେ ଜଲେ ସ୍ଥିତ୍ଵା ୟୋ ରାତ୍ରୌ କଵଚଂ ପଠେତ୍ ।
ଜ୍ଵରାପସ୍ମାରକୁଷ୍ଠାଦି ତାପଜ୍ଵରନିଵାରଣମ୍ ॥ 47 ॥

ୟତ୍ର ୟତ୍ ସ୍ୟାତ୍ ସ୍ଥିରଂ ୟଦ୍ୟତ୍ ପ୍ରସକ୍ତଂ ତନ୍ନିଵର୍ତତେ ।
ତେନ ତତ୍ର ହି ଜପ୍ତଵ୍ୟଂ ତତଃ ସିଦ୍ଧିର୍ଭଵେଦ୍ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ 48 ॥

ଇତ୍ୟୁକ୍ତଵାନ୍ ଶିଵୋ ଗୌର୍ଵୈ ରହସ୍ୟଂ ପରମଂ ଶୁଭମ୍ ।
ୟଃ ପଠେତ୍ ଵଜ୍ରକଵଚଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସମୋ ଭଵେତ୍ ॥ 49 ॥

ଏଵଂ ଶିଵେନ କଥିତଂ ହିମଵତ୍ସୁତାୟୈ
ପ୍ରୋକ୍ତଂ ଦଲାଦମୁନୟେଽତ୍ରିସୁତେନ ପୂର୍ଵମ୍ ।
ୟଃ କୋଽପି ଵଜ୍ରକଵଚଂ ପଠତୀହ ଲୋକେ
ଦତ୍ତୋପମଶ୍ଚରତି ୟୋଗିଵରଶ୍ଚିରାୟୁଃ ॥ 50 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରୟାମଳେ ହିମଵତ୍ଖଂଡେ ମଂତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରେ ଉମାମହେଶ୍ଵରସଂଵାଦେ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଵଜ୍ରକଵଚସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଵଜ୍ର କଵଚମ୍ PDF

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଵଜ୍ର କଵଚମ୍ PDF

Leave a Comment