Download HinduNidhi App
Misc

ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಂ

Gayatri Hridayam Kannada

MiscHridayam (हृदयम् संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಂ ||

ಓಂ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾರ್ಷಂ,
ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದಂ, ಪರಮಾತ್ಮಂ ಸ್ವರೂಪಂ, ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿನಿಯೋಗಂ .
ಆಯಾತು ವರದಾ ದೇವೀ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮ್ಮಿತಂ .
ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸಾಂ ಮಾತಾ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜುಹಸ್ವ ಮೇ ..

ಯದನ್ನಾತ್ಕುರುತೇ ಪಾಪಂ ತದನ್ನತ್ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯತೇ .
ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯಾತ್ಕುರುತೇ ಪಾಪಂ ತದ್ರಾತ್ರ್ಯಾತ್ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯತೇ ..

ಸರ್ವ ವರ್ಣೇ ಮಹಾದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿದ್ಯೇ ಸರಸ್ವತಿ .
ಅಜರೇ ಅಮರೇ ದೇವಿ ಸರ್ವ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ..

ಓಜೋಽಸಿ ಸಹೋಽಸಿ ಬಲಮಸಿ ಭ್ರಾಜೋಽಸಿ
ದೇವಾನಾಂ ಧಾಮ ನಾಮಾಸಿ ವಿಶ್ವಮಸಿ .
ವಿಶ್ವಾಯುಃ ಸರ್ವಮಸಿ ಸರ್ವಾಯುರಭಿ ಭೂರೋಂ ..

ಗಾಯತ್ರೀಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸಾವಿತ್ರೀಂ
ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸರಸ್ವತೀಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ .
ಛಂದರ್ಶಿನ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಶ್ರಿಯಂ
ಆವಾಹಯಾಮಿ ಬಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ..

ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ .
ಅಗ್ನಿರ್ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಹೃದಯಂ ರುದ್ರಃಶಿಖಾ .
ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಸಪ್ರಾಣ
ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ್ಯಾಸ ಗೋತ್ರ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾ
ತ್ರಿಪಾದ ಷಟ್ ಕುಕ್ಷಿಃ ಪಂಚಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ..

. ಇತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಹೃದಯಂ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಂ PDF

ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಂ PDF

Leave a Comment