Shri Kamalapati Ashtakam

॥ Shri Kamalapatyashtakam ॥

Bhujagatalpagatam Ghansundaram
Garudavahanambujlochanam।
Nalinchakragadakaramvyayam
Bhajata Re Manujah Kamalapatim॥

Alikulasitkomalkuntalam
Vimalpitadukulamnoharam।
Jaldhijankitavamakalevaram
Bhajata Re Manujah Kamalapatim॥

Kimu Japaishcha Tapobhirutadhvaraimrapi
Kimuttamatheerthanishevanaih।
Kimuta Shastrakadambavilokanairbhajata
Re Manujah Kamalapatim॥

Manujdehamim Bhuvi Rarelam
Samadhigamya Surairpi Vanchitam।
Vishayalampatatamapahaya Vaim
Bhajata Re Manujah Kamalapatim॥

Na Vanita Na Suto Na Sahodaro Na
Hi Pita Janani Na Cha Bandhavah।
Vrajati Sakamenen Janeen Vaim
Bhajat Re Manujah Kamalapatim॥

Sakalmeva Chalam Sacharachram
Jagadidam Sutran Dhanyouvanam।
Samavlokya Vivekadrisha Drutam
Bhajat Re Manujah Kamalapatim॥

Vividhrogyutam Transitory
Paravasham Navmargamalakulam।
Parinirikshya Sharamidam Swakam
Bhajat Re Manujah Kamalapatim॥

Munivarairanisham Hridi Bhavitam
Shivavirinchimahendranutam Sada।
Maranjanamjarabhyamochanam
Bhajat Re Manujah Kamalapatim॥

Haripadashtakamethadanuttam
Paramahansajanen Samiritam।
Pathati Yastu Samahitachetasa
Vrajati Vishnupadam Sa Naro Dhruvam॥

॥ Iti Shrikamalapatyashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment