Download HinduNidhi App
Share This

॥ Shri Mahalakshmi Ashtakam ॥

Namastestu Mahamaye Shri Pithe Surpujite ।
Shankh Chakr Gada Haste Mahalakshmi Namostute ॥

Namaste Garudarudhe Kolasur Bhayankari ।
Sarv Paap Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Sarvangye Sarvavarade Sarvadusht Bhayankari ।
Sarv Duhkh Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Siddhibuddhiprade Devi Bhuktimukti Pradayini ।
Mantramurte Sada Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Adyantrahithe Devi Adyashakti Maheshwari ।
Yogaje Yogsambhute Mahalakshmi Namostute ॥

Sthula Sukhma Maharaudre Mahashakti Mahodare ।
Mahapap Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Padmasana Sthite Devi Parabrahma Swarupini ।
Parmesi Jaganmarta Mahalakshmi Namostute ॥

Shwetambardhare Devi Nanalankar Bhushite ।
Jagastasthe Jaganmarta Mahalakshmi Namostute ॥

Mahalakshmishtakastotranya: Pathet Bhaktimanarah ।
Sarvsiddhimavapnotti Rajya Prapanoti Sarvada ॥

Ek Kale Pathennityam Mahapapvinasanam ।
Dwabikalam Yah: Pathennityam Dhana Dhanyam Samanwitah ॥

Trikalam Yah: Pathennityam Mahashatruvinashnam ।
Mahalakshmi Bhavenityam Prasanna Varada Shubha ॥

॥ Itindrakruta Shri mahalakshyamstakstavah Sampurnah ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Mahalakshmi Ashtakam PDF

Shri Mahalakshmi Ashtakam PDF

Leave a Comment