Shankaracharya Krit Shivashtakam

॥ Shivashtakam ॥

Tasmai Namah Paramakaranakaranaya
Diptojjvalajjvalitapingalalochanaya।
Nagendraharakritakundalabhushanaya
Brahmendravishnuvaradaya Namah Shivaya॥

Shrimatprasannashashipannagabhushanaya
Shailendrajavadana-chumbitalochanaya।
Kailasamandaramahendraniketanaya
Lokatrayartiharanaya Namah Shivaya॥

Padmavadatamanikundalagovrishaya
Krishnagaruprachurachandanacharchitaya।
Bhasmanusha-ktavikachotpalamallikaya
Nilabjakanthasadrishaya Namah Shivaya॥

Lambatsapingalajatamukutotkataya
Danshtrakaralavikatotkatabhairavaya।
Vyaghrajinambaradharaya Manoharaya
Trailokyanathanamitaya Namah Shivaya॥

Dakshaprajapatimaha-makhanashanaya
Kshipram Mahatripuradanavaghatanaya।
Brahmorjitordhvagakarotinikrintanaya
Yogaya Yoganamitaya Namah Shivaya॥

Sansarasrishti-ghatanaparivartanaya
Rakshah Pishachagana-siddhasamakulaya।
Siddhoragagrahaganendranishevitaya
Shardulacharmavasanaya Namah Shivaya॥

Bhasmangaragakri-tarupamanoharaya
Saumyavadatavanamashritamashritaya।
Gaurikatakshanayanardhanirikshanaya
Gokshiradharadhavalaya Namah Shivaya॥

Adityasomavarunanilasevitaya
Yagyagnihotravaradhumaniketanaya।
Riksamavedamunibhih Stutisanyutaya
Gopaya Gopanamitaya Namah Shivaya॥

Shivashtakamidam Punyam Yah Pathet Shivasannidhau।
Shivalokamavapnoti Shivena Saha Modate॥

॥ Iti Shri Shankaracharyakritam Shivashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment