Shri Lingashtakam Stotra

॥ Stotra ॥

Brahma murari surarchita lingam
Nirmala bhasita shobhita lingam।
Janmaja duhkha vinasha kalinga
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Devamuni pravararchita lingam
Kamadaham karunakara lingam।
Ravanadarpavinashana lingam
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Sarvasugandhisulepita lingam
Buddhivivardhana karana lingam।
Siddhasura’suravandita lingam
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Kanaka mahamanibhushita lingam
Phanipativeshtitashobhita lingam।
Dakshasuyajnavinashana lingam
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Kunkumachandanalepita lingam
Pankajaharasushobhita lingam।
Sanchitapapavinashana lingam
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Devaganarchitasevita lingam
Bhavairbhaktibhireva cha lingam।
Dinakarakoti prabhakaralingam
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Ashtadalopari veshtita lingam
Sarvasamudbhava karana lingam।
Ashtadaridra vinashitalingam
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Suragurusuravara-pujita lingam
Suravanapushpasadarchita lingam।
Paratparam paramatmakalingam
Tat pranamami sadashiva lingam ॥

Lingashtakamidam punyam
Yah pathechchivasannidhau।
Shivalokamavapnoti
Shivena saha modate ॥

॥ Iti Lingashtakam Stotra Samprurnam॥

Leave a Comment