Download HinduNidhi App
Shiva

துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம்

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Tamil

ShivaStotram (स्तोत्र निधि)தமிழ்
Share This

‖ த்3வாத3ஶ ஜ்யோதிர்லிங்க3 ஸ்தோத்ரம் ‖

லகு4 ஸ்தோத்ரம்

ஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமநாதஂ4ச
ஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுநம் |
உஜ்ஜயிந்யாம் மஹாகாலம்
ஓஂகாரேத்வமாமலேஶ்வரம் ‖

பர்ல்யாம் வைத்3யநாதஂ4ச
டா4கிந்யாம் பீ4ம ஶஂகரம் |
ஸேதுப3ந்தே4து ராமேஶம்
நாகே3ஶம் தா3ருகாவநே ‖

வாரணாஶ்யாந்து விஶ்வேஶம்
த்ரயம்ப3கம் கௌ3தமீதடே |
ஹிமாலயேது கேதா3ரம்
க்4ருஷ்ணேஶந்து விஶாலகே ‖

ஏதாநி ஜ்யோதிர்லிங்கா3நி
ஸாயம் ப்ராதஃ படே2ந்நரஃ |
ஸப்த ஜந்ம க்ருதம் பாபம்
ஸ்மரணேந விநஶ்யதி ‖

ஸம்பூர்ண ஸ்தோத்ரம்

ஸௌராஷ்ட்ரதே3ஶே விஶதே3திரம்யே
ஜ்யோதிர்மயம் சந்த்3ரகளாவதம்ஸம் |
ப4க்தப்ரதா3நாய க்ருபாவதீர்ணம் தம்
ஸோமநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖

ஶ்ரீஶைலஶ்ருங்கே3 விவித4ப்ரஸங்கே3
ஶேஷாத்3ரிஶ்ருங்கே3பி ஸதா3 வஸந்தம் |
தமர்ஜுநம் மல்லிகபூர்வமேநம்
நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்3ரஸேதும் ‖

அவந்திகாயாம் விஹிதாவதாரம்
முக்திப்ரதா3நாய ச ஸஜ்ஜநாநாம் |
அகாலம்ருத்யோஃ பரிரக்ஷணார்த2ம்
வந்தே3 மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் ‖

காவேரிகாநர்மத3யோஃ பவித்ரே
ஸமாக3மே ஸஜ்ஜநதாரணாய |
ஸதை3வ மாந்தா4த்ருபுரே வஸந்தம்
ஓஂகாரமீஶம் ஶிவமேகமீடே3 ‖

பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகாநிதா4நே
ஸதா3 வஸம் தம் கி3ரிஜாஸமேதம் |
ஸுராஸுராராதி4தபாத3பத்3மம்
ஶ்ரீவைத்3யநாத2ம் தமஹம் நமாமி ‖

யம் டா3கிநிஶாகிநிகாஸமாஜே
நிஷேவ்யமாணம் பிஶிதாஶநைஶ்ச |
ஸதை3வ பீ4மாதி3பத3ப்ரஸித்3த4ம்
தம் ஶஂகரம் ப4க்தஹிதம் நமாமி ‖

ஶ்ரீதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே3
நிப3த்4ய ஸேதும் விஶிகை2ரஸங்க்3யைஃ |
ஶ்ரீராமசந்த்3ரேண ஸமர்பிதம் தம்
ராமேஶ்வராக்2யம் நியதம் நமாமி ‖

யாம்யே ஸத3ங்கே3 நக3ரேதிரம்யே
விபூ4ஷிதாங்க3ம் விவிதை4ஶ்ச போ4கை3ஃ |
ஸத்3ப4க்திமுக்திப்ரத3மீஶமேகம்
ஶ்ரீநாக3நாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖

ஸாநந்த3மாநந்த3வநே வஸந்தம்
ஆநந்த3கந்த3ம் ஹதபாபப்3ருந்த3ம் |
வாராணஸீநாத2மநாத2நாத2ம்
ஶ்ரீவிஶ்வநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖

ஸஹ்யாத்3ரிஶீர்ஷே விமலே வஸந்தம்
கோ3தா3வரிதீரபவித்ரதே3ஶே |
யத்3த3ர்ஶநாத் பாதகம் பாஶு நாஶம்
ப்ரயாதி தம் த்ர்யம்ப3கமீஶமீடே3 ‖

மஹாத்3ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமந்தம்
ஸம்பூஜ்யமாநம் ஸததம் முநீந்த்3ரைஃ |
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகா3ட்4யைஃ
கேதா3ரமீஶம் ஶிவமேகமீடே3 ‖

இலாபுரே ரம்யவிஶாலகேஸ்மிந்
ஸமுல்லஸந்தம் ச ஜக3த்3வரேண்யம் |
வந்தே3 மஹோதா3ரதரஸ்வபா4வம்
க்4ருஷ்ணேஶ்வராக்2யம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ‖

ஜ்யோதிர்மயத்3வாத3ஶலிங்க3காநாம்
ஶிவாத்மநாம் ப்ரோக்தமித3ம் க்ரமேண |
ஸ்தோத்ரம் படி2த்வா மநுஜோதிப4க்த்யா
ப2லம் ததா3லோக்ய நிஜம் பஜ4ேச்ச ‖

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம் PDF

துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம் PDF

Leave a Comment