Download HinduNidhi App
Shiva

ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Odia

ShivaStotram (स्तोत्र निधि)ଓଡିଆ
Share This

‖ ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ‖

ଲଘୁ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ସୌରାଷ୍ଟ୍ରେ ସୋମନାଧଂଚ
ଶ୍ରୀଶୈଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନମ୍ |
ଉଜ୍ଜଯିନ୍ଯାଂ ମହାକାଲଂ
ଓଂକାରେତ୍ଵମାମଲେଶ୍ଵରମ୍ ‖

ପର୍ଲ୍ଯାଂ ଵୈଦ୍ଯନାଧଂଚ
ଢାକିନ୍ଯାଂ ଭୀମ ଶଂକରମ୍ |
ସେତୁବଂଧେତୁ ରାମେଶଂ
ନାଗେଶଂ ଦାରୁକାଵନେ ‖

ଵାରଣାଶ୍ଯାଂତୁ ଵିଶ୍ଵେଶଂ
ତ୍ରଯଂବକଂ ଗୌତମୀତଟେ |
ହିମାଲଯେତୁ କେଦାରଂ
ଘୃଷ୍ଣେଶଂତୁ ଵିଶାଲକେ ‖

ଏତାନି ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗାନି
ସାଯଂ ପ୍ରାତଃ ପଠେନ୍ନରଃ |
ସପ୍ତ ଜନ୍ମ କୃତଂ ପାପଂ
ସ୍ମରଣେନ ଵିନଶ୍ଯତି ‖

ସଂପୂର୍ଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ସୌରାଷ୍ଟ୍ରଦେଶେ ଵିଶଦେଽତିରମ୍ଯେ
ଜ୍ଯୋତିର୍ମଯଂ ଚଂଦ୍ରକଳାଵତଂସମ୍ |
ଭକ୍ତପ୍ରଦାନାଯ କୃପାଵତୀର୍ଣଂ ତଂ
ସୋମନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ‖

ଶ୍ରୀଶୈଲଶୃଂଗେ ଵିଵିଧପ୍ରସଂଗେ
ଶେଷାଦ୍ରିଶୃଂଗେଽପି ସଦା ଵସଂତମ୍ |
ତମର୍ଜୁନଂ ମଲ୍ଲିକପୂର୍ଵମେନଂ
ନମାମି ସଂସାରସମୁଦ୍ରସେତୁମ୍ ‖

ଅଵଂତିକାଯାଂ ଵିହିତାଵତାରଂ
ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାନାଯ ଚ ସଜ୍ଜନାନାମ୍ |
ଅକାଲମୃତ୍ଯୋଃ ପରିରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ
ଵଂଦେ ମହାକାଲମହାସୁରେଶମ୍ ‖

କାଵେରିକାନର୍ମଦଯୋଃ ପଵିତ୍ରେ
ସମାଗମେ ସଜ୍ଜନତାରଣାଯ |
ସଦୈଵ ମାଂଧାତୃପୁରେ ଵସଂତଂ
ଓଂକାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ ‖

ପୂର୍ଵୋତ୍ତରେ ପ୍ରଜ୍ଵଲିକାନିଧାନେ
ସଦା ଵସଂ ତଂ ଗିରିଜାସମେତମ୍ |
ସୁରାସୁରାରାଧିତପାଦପଦ୍ମଂ
ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥଂ ତମହଂ ନମାମି ‖

ଯଂ ଡାକିନିଶାକିନିକାସମାଜେ
ନିଷେଵ୍ଯମାଣଂ ପିଶିତାଶନୈଶ୍ଚ |
ସଦୈଵ ଭୀମାଦିପଦପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ତଂ
ଶଂକରଂ ଭକ୍ତହିତଂ ନମାମି ‖

ଶ୍ରୀତାମ୍ରପର୍ଣୀଜଲରାଶିଯୋଗେ ନିବଧ୍ଯ
ସେତୁଂ ଵିଶିଖୈରସଂଖ୍ଯୈଃ |
ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରେଣ ସମର୍ପିତଂ ତଂ
ରାମେଶ୍ଵରାଖ୍ଯଂ ନିଯତଂ ନମାମି ‖

ଯାମ୍ଯେ ସଦଂଗେ ନଗରେଽତିରମ୍ଯେ
ଵିଭୂଷିତାଂଗଂ ଵିଵିଧୈଶ୍ଚ ଭୋଗୈଃ |
ସଦ୍ଭକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦମୀଶମେକଂ
ଶ୍ରୀନାଗନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ‖

ସାନଂଦମାନଂଦଵନେ ଵସଂତଂ
ଆନଂଦକଂଦଂ ହତପାପବୃଂଦମ୍ |
ଵାରାଣସୀନାଥମନାଥନାଥଂ
ଶ୍ରୀଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ‖

ସହ୍ଯାଦ୍ରିଶୀର୍ଷେ ଵିମଲେ ଵସଂତଂ
ଗୋଦାଵରିତୀରପଵିତ୍ରଦେଶେ |
ଯଦ୍ଦର୍ଶନାତ୍ ପାତକଂ ପାଶୁ ନାଶଂ
ପ୍ରଯାତି ତଂ ତ୍ର୍ଯଂବକମୀଶମୀଡେ ‖

ମହାଦ୍ରିପାର୍ଶ୍ଵେ ଚ ତଟେ ରମଂତଂ
ସଂପୂଜ୍ଯମାନଂ ସତତଂ ମୁନୀଂଦ୍ରୈଃ |
ସୁରାସୁରୈର୍ଯକ୍ଷ ମହୋରଗାଢ୍ଯୈଃ
କେଦାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ ‖

ଇଲାପୁରେ ରମ୍ଯଵିଶାଲକେଽସ୍ମିନ୍
ସମୁଲ୍ଲସଂତଂ ଚ ଜଗଦ୍ଵରେଣ୍ଯମ୍ |
ଵଂଦେ ମହୋଦାରତରସ୍ଵଭାଵଂ
ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ଵରାଖ୍ଯଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ‖

ଜ୍ଯୋତିର୍ମଯଦ୍ଵାଦଶଲିଂଗକାନାଂ ଶିଵାତ୍ମନାଂ
ପ୍ରୋକ୍ତମିଦଂ କ୍ରମେଣ |
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠିତ୍ଵା ମନୁଜୋଽତିଭକ୍ତ୍ଯା
ଫଲଂ ତଦାଲୋକ୍ଯ ନିଜଂ ଭଜେଚ୍ଚ ‖

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ PDF

ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ PDF

Leave a Comment