Download HinduNidhi App
Misc

ବୁଧ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Budha Tamil

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

 || ବୁଧ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି ||

ଓଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଧାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟଚିତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଫଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତିଜାଲପ୍ରବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵଚସେ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ଶ୍ରେୟସାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମଵଂଶପ୍ରଦୀପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାଂତଜ୍ଞାନଭାସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାଵିଚକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ପ୍ରୀତିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଜଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାନୁକୂଲସଂଚାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶେଷଵିନୟାନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଵିଧାଗମସାରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀର୍ୟଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତଜ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଗଫଲଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ତ୍ରିଦଶାଧିପପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଂଧଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକ୍ରାତିଵକ୍ରଗମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଧାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନଵଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ଵିଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟସଂକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟବଂଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗପ୍ରଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମୃତ୍ୟୁନିଵାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଣିଜ୍ୟନିପୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ଵାତାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାତରୋଗହୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୈର୍ୟଗୁଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମାଦିକାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଗନଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନମନୋହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁଶୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚପଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେଂଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦଙ୍ମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଖାସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଗଧାଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ॥ 70

ଓଂ ସୌମ୍ୟଵତ୍ସରସଂଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମପ୍ରିୟକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାଧିରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତଵପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତଚ୍ଛତ୍ରଧ୍ଵଜାଂକିତାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ଖଡ୍ଗଚର୍ମଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲୁଷହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ରେୟଗୋତ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ୟଂତଵିନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାଂପେୟପୁଷ୍ପସଂକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତରାଗାୟ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ଵୀତଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶୁଦ୍ଧକନକପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଂଧୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଂଧମୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଣମଂଡଲସଂଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍କେଶାନପ୍ରଦେଶସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୀତିସଂୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟକୃତେ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ପ୍ରିୟଭାଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମିଥୁନାଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ୟାରାଶିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନଫଲାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ବୁଧ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ବୁଧ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment