Download HinduNidhi App
Misc

ਬੁਧ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Budha Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਬੁਧ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਬੁਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬੁਧਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਚਿਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਫਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਜਾਲਪ੍ਰਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਵਚਸੇ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਸ਼੍ਰੇਯਸਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੋਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਖਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੋਮਵਂਸ਼ਪ੍ਰਦੀਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਾਂਤਜ੍ਞਾਨਭਾਸ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਓਂ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਜਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਨੁਕੂਲਸਂਚਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਨਯਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਵਿਧਾਗਮਸਾਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰ੍ਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਗਤਜ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਫਲਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਂਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧਿਪਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਂਧਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਕ੍ਰਾਤਿਵਕ੍ਰਗਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸੁਧਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਗ੍ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਸਂਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਬਂਧਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਦਾਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਣਿਜ੍ਯਨਿਪੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ਓਂ ਵਾਤਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਤਰੋਗਹ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੂਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਗੁਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੂਲਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਦਿਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਗਨਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ਓਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਵਜ੍ਜਨਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਾਰੁਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਪਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਿਤੇਂਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦਙ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਖਾਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਗਧਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ॥ 70

ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਵਤ੍ਸਰਸਂਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੋਮਪ੍ਰਿਯਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਖਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਾਧਿਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਖਿਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਵਂਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੀਤਾਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੀਤਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੀਤਚ੍ਛਤ੍ਰਧ੍ਵਜਾਂਕਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਖਡ੍ਗਚਰ੍ਮਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਰ੍ਯਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲੁਸ਼ਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਤ੍ਰੇਯਗੋਤ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਤ੍ਯਂਤਵਿਨਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਾਂਪੇਯਪੁਸ਼੍ਪਸਂਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਾਰੁਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਤਰਾਗਾਯ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਵੀਤਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਕਨਕਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਂਧੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਂਧਮੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਣਮਂਡਲਸਂਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਰ੍ਕੇਸ਼ਾਨਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਰ੍ਕਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੀਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਿਯਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਪ੍ਰਿਯਭਾਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੇਧਾਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਧਵਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਿਥੁਨਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਨ੍ਯਾਰਾਸ਼ਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਫਲਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਬੁਧ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਬੁਧ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment